I morgon Polyteism – monoteismen på väg bort i hela Världen

Fredrik Gregorius, ”forskaren” från Linköpings Universitet hävdar öppet på samma universitets hemsidor att Asatron skulle vara en ”falsk” religion, en media-hype, en politisk sammansvärjning, och att ingen av dess utövare tror på den ”egentligen”. Några som helst bevis för den saken anförs inte, och alltihop är bara de vanliga kristna spe-glosorna och trakasserierna. ”Christian belittlement” med andra ord.

Vilken religion är det egentligen som minskar i dagens Sverige ? – Det frågar jag mig själv. Den sk ”Svenska” Kyrkans siffror bevisar sedan mer än 35 år av samlad utveckling, att medlemstalet i den går ned. Allt färre och färre människor tror på ”gud”, JHVH eller Allah, som samma gud också kallas – dessa ökengudomligheter, som utger sig för att vara ”allsmäktiga” är ju ett och samma bråte. Således är det inte svårt att bevisa, att vad herr Gregorius ”svänger sig med” INTE stämmer överhuvudtaget.

Och hur många svenskar eller medlemmar i denna Kyrka tror egentligen på Gud – vilket är själva den grundläggande förutsättningen för medlemskap ?Du ska inga andra gudar hava jämte mig” gäller ju som det första av den kristna religionens bud.. Det finns det delade och olika åsikter om… I dagsläget är bara 58,5 % eller så av svenska folket alls medlemmar i denna påstått ”Svenska” Kyrka, eller rättare sagt den Evangelisk-Lutheranska Kyrkan i Sverige, för så borde den faktiskt kalla sig – om sanningen skall fram…

Kyrkan är ju inte alls ”Svenskare” än något annat samfund, vilket som helst – och att antyda att exempelvis en Muslim, en Asatroende, en Buddhist inte skulle kunna vara ”svensk” är nog ganska fördomsfullt, hursomhelst. I morgon är det ju landets Nationaldag, som bekant – eftersom vi Svenskar först från år 2005 får ha en sådan.

 

”Forskaren” David Thurfjell, som också är kristen och därför inte objektiv, skrev en partsinlaga betitlad ”Det gudlösa folket” redan år 2015, dvs för tre år sedan. I den hävdar han, att bara omkring 23 % av svenskarna alls tror på en ”gud” och att 80 % av dem skulle ta avstånd från en organiserad religion, vad han nu menar med det. Själv skulle jag på grundval av mer än 30 års samlad erfarenhet påstå, att Hedendomen i Sverige av idag är minst lika väl organiserad som kristendomen någonsin varit. Men på vad baseras David Thurfjells åsikter på – för de är just åsikter och inget annat…??  Jo, på ca 100 stycken sk ”djupintervjuer” får vi veta.

Sk ”Djupintervjuer” är något Fredrik Gregorius också använt sig av, men detta är inte en vetenskaplig metod, utan ett väldigt selektivt urval, som inte alls behöver vara på minsta sätt representativt för befolkningen som helhet. De som går med på att låta sig ”djupintervjuas” är för det första personer som antagligen inte yrkesarbetar utan har mycket gott om tid, och för det andra mycket ofta är ”snacksaliga” och vill manifestera sina egna åsikter på något vis. Redan där går det ofta snett i urvalet, och vi kan aldrig veta om de personer man valt alls är representativa för de grupper man vill skildra, eller om hundra ”fritt” valda personer verkligen motsvarar den svenska normalbefolkningens ålders, inkomst- och könsfördelning, till exempel. De flesta någotsånär vetenskapliga forskare avstår helt från sk ”djupintervjuer” därför att de inte är någon bra eller naturvetenskapligt godtagbar forskningsmetod, helt enkelt.

Om man sen – likt Fredrik Gregorius – i samband med sin doktorsavhandling för mer än tio år sedan – går så långt, eller förvrider intervjupersonernas faktiska yttranden att hela samfund av dem blir ytterst upprörda, och protesterar rakt ut i skrift, vilket faktiskt den sk ”Samfälligheten för Nordisk Sed” gjort (man bör notera att jag som person inte har något emot Herr Gregorius rent personligen, även om han förvridit, förvanskat eller förfalskat också mina uttalanden – jag har inte kontrollerat allt han skrivit i detalj) – ja – då måste man nog säga att metoden är än mer diskutabel, eller att den person som varit ute och ”forskat” på ett sådant sätt, faktiskt satt sin vetenskapliga heder på spel.

Det har jag också sagt i fallet Gregorius, och det står jag för.

Såkallad ”vetenskaplig undersökning” via ”Djupintervju” eller ??

Själv har jag låtit mig ”djupintervjuas” av både press och skolelever gång efter annan – det enda krav jag då haft är att jag skulle få se det färdiga resultatet efter publicering åtminstone – pengar har jag aldrig brytt mig om, och man kan heller inte muta mig med kaffe eller grönsaker… Gång efter annan har jag dock fått se, hur en del personer då rakt av svikit det ord och det löfte de gett mig, och som den hedning jag är blir jag förstås mindre glad då, eftersom vi Asatrogna har en tendens att tro ganska hårt just på det här med eder och löften. Jag skulle till exempel kunna ge ett riktigt stort Fy och Bu-pris till tre Gymnasister från Södermalm i Stockholm, då de rakt av svikit vad de lovat, men jag avstår från den saken, eftersom de som sagt är Gymnasister och därmed inte kan göras helt ansvariga på det sätt som man kan och bör hålla Fredrik Gregorius ansvarig – denne skall i alla fall enligt sin födelseattest vara en vuxen människa, och därmed håller jag i alla fall honom ansvarig för vad han sagt i skrift.

Andra ”forskare” har kommit till helt andra slutsatser, rörande exakt hur stor ”Gudstron” i Sverige skulle vara, för underligt nog räknar de bara tron på Allah eller den kristne guden, men utelämnar helt Tor, Oden, Frej med flera gudar, vilket inte kan kallas objektivt… Opinionsundersökningsinstitutet SOM – från Göteborgs Universitet – samt World Values Survey och andra internationella undersökningar, konstaterar alla att den sk ”Gudstron” (som alltså bara omfattar Monoteismens gudar) snabbt sjunker…

Högst 43 % av svenskarna tror på ”gud” överhuvudtaget – visade undersökningar år 2017 från SIFO, ett annat opinionsundersökningsinstitut som borde uttydas Sällan Infrias Förutsägelserna Ordentligt… De flesta är alltså med i kyrkor och liknande bara av ren slentrian eller gammal vana,  för om de INTE tror på ”gud” – varför skall de alls vara med där ? De bryter ju rakt fram och helt flagrant även emot de allra mest grundläggande reglerna – och så kan vi väl inte ha det, eller ?

Ännu en bra bok – i dansk utgåva – det finns anledning att återkomma till dess innehåll..

 

Humanisterna, the Swedish Humanist Association, lanserade igår via sitt medlemsförlag FRI TANKE (som jag verkligen rekommenderar) boken ”Den Gudlösa Eran” av Peter Watson, en av Englands främsta forskare – och en man som har åtskilligt högre faktaunderbyggnad i vad han skriver än amatörer, typ herrar Gregorius och Thurfjell.. Han visar att de Monoteistiska religionerna mycket snabbt urholkas – över hela Världen – och även om alla dessa urvalsundersökningar, som Opinionsundersökningsinstitut och gallup-företag sysslar med faktiskt också är tveksamma, och bygger på statistiskt sett mycket svag grund – i normalfallet arbetar man bara på ”samples” av 1000 – 4000 intervjupersoner, som man ringer upp per telefon – och sedan tror man att fördelningen av de här slumpvis valda numren, som man får från olika telefonbolag, faktiskt skall motsvara normalbefolkningen avseende kön, ålder, inkomst, partitillhörighet, bostadsort osv – men då räknar man inte med det faktum att olika sekter eller små grupper kanske isolerar sig, och vägrar svara på frågor, framförallt som de blivit misstolkade och felciterade redan förut. (Tänk på Gregorius-fallet – och vad han i 12 år tämligen systematiskt ägnat sig åt !)

Inte heller de stora opinionsundersökningsinstitutens metoder är alltså oantastliga, eller utan vidare vetenskapligt gångbara, och det skall man ha mycket klart för sig. Till och med ”Svenska” Kyrkans siffror är sannare i så fall, även om den i allra högsta grad är ”part i målet” och en renodlat politisk aktör, som resonerar utifrån sin egen maktposition och agenda. Kyrkans siffror bygger ju på den samlade medlemskåren, och på ca 6,5 miljoner personer – således har de ett mycket stort ”sample” som är större än intervju-företagens… och i Sverige är man faktiskt världsunik, i så måtto att man faktiskt redovisar sina medlemstal på ett kontrollerbart och vetenskapligt godtagbart sätt. Det finns alltså viss anledning att tro, att Medlemsantalen i just den organisationen kommer att sjunka ytterligare, ned emot 40 % eller lägre, för personer som inte alls tror på Gud, har väl knappast i den ”Svenska” Kyrkan att göra – eller ?

Att inte alls tro på ”Gud” och samtidigt vara medlem i en kristen Kyrka, är nog i längden fullständigt omöjligt…

Det stora amerikanska gallup-institutet PEW Research (som styrs av mäktiga kristna lobbygrupper) har undersökt amerikanernas gudstro. Märkligt nog svarar fortfarande 80 % av alla amerikaner att de skulle tro på den kristne guden, men i verkligheten förhåller det sig helt annorlunda.  I USA finns kanske en tendens till att svara ”sure thing, Bubba !” eller att bara papegojmässigt hålla med, om man får en intervjufråga ute på stan, eftersom det är implicit i Amerikansk kultur att man måste låta ”positiv” – på ett liknande sätt finns det faktiskt kulturer där det anses fult att uttala ordet ”Nej!” rent ut – Japan är ett sådant exempel – det är oerhört starkt, kulturellt sett när en person av japanskt ursprung säger ordet ”ie!” som alltså betyder ”Nej!” rent ut – istället använder man där ofta språkliga undertoner och ”sociala undanflykter” av typen ”nja, låt mig uttrycka saken på ett annat sätt” eller svävar på målet – här i Sverige – som är ett glesbygdsland traditionellt sett – har vi faktiskt lättare att rent ut säga vad vi tycker…

Det har visat sig, att bara 56 % av amerikanerna verkligen tror på ”gud” som denne beskrivs enligt Bibeln, och att väldigt många även i USA har helt klart hedniska föreställningar som gynnar Polyteism, eller olika syn på begreppet ”gudar” eller högsta väsen. I ett tolerant, demokratiskt och öppet samhälle kan man helt enkelt inte längre försvara tron på en ”allsmäktig” gud eftersom detta rimmar fruktansvärt illa med varje form av demokrati.

Undersökningar om Islam – som PEW Research Institute också utfört – visar att när 80 % av alla Muslimer i Egypten och Mellanöstern vill se DÖDS-STRAFF för varje person, som försöker lämna Islam, så vill bara 8 % av Muslimerna i Albanien, till exempel – döda dem som försöker ansluta sig till en annan religion.

Också detta är häpnadsväckande höga siffror.

Hur skall vi i Sverige någonsin kunna ”integrera” de personer som inte accepterar religionsfriheten, utan faktiskt vill DÖDA de av sina medmänniskor som väljer en annan religion ?

Hur ska vi kunna ha sådana här muslimer i landet, och utgör de inte ett säkerhetshot – även emot sina egna, och mer moderata muslimer ? (De vill ju faktiskt DÖDA dem, med enbart religionsfriheten som skäl – så hur gör man för att integrera sådant ? Våra Riksdagspolitiker får gärna svara…)

En bok, som på ett lekfullt men ändå allvarligt sätt tar upp frågan om det alls går att MÄTA religiositet, eller ”tro på gud” osv är den här boken, skriven av den finske författaren Arto Paasilinna. Fler Hedningar och Asatroende än jag har redan recenserat den – för även en kollega bland oss hedniska bloggare har haft synpunkter här.

Av en jägare får Prosten Huuskonen en liten björnunge i present, för jägaren tror att kristna präster på något sätt skall vara godare eller bättre människor än alla andra, fastän detta är alldeles fel. Biskopen i stiftet avskedar tämligen omgående Huuskonen från hans tjänst, men Prästen får björnen till kamrat, och björnen lär sig att humma och brumma med i psalmsången, ja den knäfaller och genuflekterar, bönar och ber och vrider sina händer som en riktigt from kristen…

Också i Fransk upplaga och som ”The Bestial Manservant of Rev Huuskonen” har Paasilinnas bok blivit mäkta populär..

På en Världskongress för ”Interfaith” presenterar Prosten Björnen som ”Världens Åttånde underverk – den Troende Björnen !” och visar upp den för pengar. Katolikerna vägrar genast att godkänna arrangemanget, för i den kristna Bibeln står ju inte ett enda ord om att just björnar kan frälsas, eller att de ens skulle ha en själ. Protestanterna och Frikyrkorna däremot godkänner björnen som medlem, eftersom de tror på Luthers grundsats om ”Sola fide” eller tron allena som grundläggande för frälsning, och då tron manifesteras i handlingar, och björnen gör rätt, rent ceremoniellt sett, måste den ur ett teologiskt perspektiv betraktas som en sann troende, resonerar de. Buddhisterna däremot förnekar att det alls rör sig om en björn. De anser, att björnen måste bestå av en människosjäl som av dåliga handlingar i ett tidigare liv re-inkarnerats i en björnkropp, och som därför har något av Buddha-natur i sig. Animister, Asatroende och Shinto-anhängare från Japan, slutligen – hävdar att björnen faktiskt är en björn, och att det är rent djurplågeri att försöka göra den till kristen, eller tvinga in den i människornas värld, då det är i skogen björnarna skall vara och leva…

skäligen fridsam och begår goda gärningar, men inte alls kristen bara för det…

POÄNGEN med Paasilinnas roman är förstås, att man aldrig så noga kan veta med björnar – och inte med människor heller.. Björnen i berättelsen kan visserligen inte tala, som vi människor kan, och än mindre skriva – men bara för att den härmar och gör efter prästen och till och med går i kyrkan regelbundet, eftersom den blir ditsläpad – kan vi egentligen säga att den ”tror” ? Kan vi ens säga eller påstå det ??

Och hur är det med finnarna respektive svenskarna ? Som finnar och svenskar har vi också blivit tvingade, dompterade och dresserade till att tro på den kristne ”guden” – ja nästan som djur har man behandlat och tvingat oss, från födseln… Vi har blivit döpta, indoktrinerade och dresserade in i en tro och en kultur som aldrig någonsin varit ”vår” och som vi av väldigt klara skäl inte längre kan tro på – och fastän vi utträtt och sagt ifrån, accepterar man inte vårt religiösa val…

Och vadd vi säger eller påstår kanske inte spelar så stor roll – för hur är det innerst inne ? Finns det någon som egentligen vet vad folk tror på, eller inte ?

För ”forskare” som Gregorius går ännu lösa – och fortsätter sprida sina fördomar…

Min farfar, som faktiskt själv var präst i ”Svenska” Kyrkan framkastade en gång på ett skånskt åkerfält i närheten av Sireköpinge tanken på att jag kanske borde bli präst jag också. Jag svarade honom genast – vid sex års ålder – jag har berättat den här historien för er i skrift många gånger – att jag inte alls trodde på någon ”gud” men däremot flera gudar. Han ansåg för sin del att detta inte var något hinder, eftersom alla religioner – enligt honom – i slutändan bara handlar om ”priestcraft” eller rent ”prästeri”. Religioner är till för att barn ska bli någorlunda hederligt mottagna av föräldrarna, för att dessa ska ha ett någorlunda hederligt äktenskap och för att de så småningom ska komma i jorden på ett någorlunda hederligt sätt – men så mycket mer är det faktiskt inte – och för övrigt är det långtifrån alla kristna präster som tror på ”gud” heller – det ansåg sig min farfar veta med bestämdhet.

Men Påven i Rom då?” frågade jag honom, den där sommardagen. ”Jo – han b-o-r-d-e kanske tro – om han inte är alltigenom falsk, precis som Luther hävdade” svarade min farfar.  ”Men kan du, jag eller någon annan gå omkring här och påstå att vi skulle VETA hur mycket Påven tror eller inte tror ? Vet någon det alls – förutom ”gud” ?” avslutade han, och man riktigt hörde hur cittattecknen svävade i luften kring det ordet.

Ser ni, min farfar var en mäkta vis man, ja visare än de flesta. Han lämnade åt ”gud” eller rättare sagt Gudarna och Makterna, att besluta om vad som rätteligen tillhör dem, och människorna åt människornas värld. Som det är och ska vara, här i Midgårds dalar. Tro inte på den där Gregorius, utan ta avstånd ifrån honom, mina barn !

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s