Hur ska vi skydda Anundshög ? – Dags för ENVARSGRIPANDE !!

8 Augusti i år kunde kvällstidningen Aftonbladet och flera andra media, inklusive vår Statstelevision SVT (sällan en helt objektiv källa) berätta om hur vandaler förstör ett av Sveriges största och mest värdefulla fornminnen med hjälp av terrängmotorcyklar och BMX-åkande. Det rör sig om uppsåtlig, vanemässig skadegörelse på en oersättlig kulturmiljö, men hittills har Polisen inte kunnat gripa en enda person, och ställa de skyldiga till svars..

Vad ska vi göra med personer som regelmässigt skändar och förstör gravfält och fornminnen i dagens Sverige ? Vi hedningar har det juridiskt acceptabla svaret, och det heter ENVARSGRIPANDE…

Under Regeringen Löfvén lever vi i ett land, där inte ens de allra grövsta brotten emot person, typ mord eller gruppvåldtäkt, blir lösta mer än sådär i 10-15 % av de aktuella fallen, allt enligt statistik från BRÅ, Brottsförebyggande rådet, som publicerades tidigare i år. I medeltal är den sk ”uppklarningsprocenten” för alla sorters brott inte högre än 15 %, vilket innebär att 85 % av alla brott i Landet Löfvén – det som en gång var Sverige – förblir ostraffade.  Sett i det perspektivet är det inte så konstigt, att Polisen inte alls griper in, utan ser genom fingrarna med alltsammans.

Aftonbladet berättar att Bengt Wallén, representant för Badelunda Hembygdsförening, är helt enig med Jan Melander, stadsantikvarie i Västerås stad om att något behöver göras, även om de inte är överens om metoderna. SVT lägger till, att myndigheterna överväger att spärra av högen och fornminnesområdet med ett staket, och påstår också att Länsantikvarie Ulla Bergquist kommer att träffa Melander, som kommunens representant. Än så länge hanteras alltså frågan på det regionala planet, och varken staten, Polisen eller Riksantikvarieämbetet (RAÄ) har gripit in, som man helt klart borde.

Till och med Magnus Ahlbäck, ungdomstränare i mountainbike för Västerås Cykelklubb, säger att det är fel att cykla på Anundshög, och alla intressenter är alltså eniga om att detta är fullständigt respektlöst, och utgör ett flagrant exempel på Fornminnesbrott.

Såren på högarna är många och djupa – frågan är om de alls kan läkas.. Här har kriminella varit framme !

Alla är alltså eniga om att något måste göras, och det snart – men Polisen och myndigheterna vill inte göra någonting. Kommun och Länsstyrelse skjuter upp alltsammans till någon gång under hösten, men såhär kan det ju inte fortsätta. Anundshög kräver skydd NU !!

Mitt eget förslag är att man tar hjälp av Nordiska Asatro Samfundet, därför att Anundshög är en plats av central betydelse för alla Asatroende i Sverige. Vi kan också ta hjälp av frivilliga insatser, lokalbefolkning och förbipasserande, för Svensk lag ger faktiskt allmänheten en möjlighet att ingripa, om de ser någon som gör sig skyldig till brott, och kan ta personerna på bar gärning.

Fornminnesbrott kan medföra fängelse, enligt 21 § Kulturmiljölagen, utgiven 1988. Rör det sig om grovt fornminnesbrott, vilket det nog gör i det här fallet (med tanke på skadornas omfattning – lagen säger också att brott, som förövas ”vanemässigt, eller avsett fornfynd av större värde eller omfattning” måste räknas som grovt, och kan medföra fängelse i upp till fyra år. Också försök eller förberedelse till fornminnesbrott kan straffas med fängelse, och föreligger exempelvis om någon närmar sig på terrängcykel eller MC, men inte har hunnit cykla upp på högen.

LAND SKALL MED LAG BYGGAS – Och vi SKALL värna vårt Land !

Nu säger svensk lag också, att det finns något som kallas Nödvärnsrätt, och i kraft av den får vem som helst göra ett sk ”Envarsgripande” ifall han eller hon ser en brottsling, som är i full färd med att utföra ett brott som kan ge fängelse, exempelvis åka BMX på Anundshög. Mer bagatellartade brott, exempelvis snatterier, trafikförseelser eller liknande omfattas inte av denna rätt, brottet måste kunna ge fängelse för att Nödvärnsrätten alls ska kunna komma ifråga, och det är viktigt att komma ihåg.

Man får såklart inte gripa till mer våld än nöden kräver (annars begår man en sk ”Nödvärnsexcess” vilken också kan räknas som ett lagbrott i sig) men man får använda våld för att stoppa brottslingen eller brottslingarna, till och med om dessa skulle vara yngre än 18 år. Man får hålla dem kvar på platsen – med våld om så krävs – och ta ifrån dem deras redskap, som de använt för att utföra brottet, alltså i det här fallet MC, cykel osv som man också får oskadliggöra, exempelvis genom att ta bort styre eller sadel, eller ta bort tändstift eller hälla rejält med socker i bensintanken, så att förgasaren slammar igen för gott, och brottsredskapet görs obrukbart.

Efter det måste man så fort som möjligt tillkalla Polis, och så snart Polisen anländer till platsen, ska brottslingarna överlämnas i Polisens vård.

Rättegångsbalkens 24 kap. 7 § lyder: ”Om den som har begått brott, på vilket fängelse kan följa, påträffas på bar gärning eller flyende fot, får han gripas av envar. Envar får också gripa den som är efterlyst för brott. Den gripne skall skyndsamt överlämnas till närmaste polisman.” [1] Det är av stor vikt att den gripne ställs inför polis så snart som möjligt.[2]

Lagen säger också, att en enskild person inte behöver ”ha utrett” brottet, dvs även om den som ingriper inte säkert vet att ett brott som medför fängelse verkligen skett, så kan den enskilde ingripa. Det räcker alltså med, att den enskilde har klara skäl att misstänka, att ett allvarligt brott håller på att begås, exempelvis för att någon närmar sig Anundshög på motorcykel i hög fart med sprejburkar i händerna, eller dylikt..

Observera att också brott emot utlänningslagen kan medföra fängelse. Ser du en person, som på goda grunder kan antas befinna sig här illegalt, är det alltså fritt fram för dig att brotta ned och hålla fast denne, till dess att polis anländer och en ID-kontroll kan ske..

Nödvärnsrätten och Envarsgripandet gäller faktiskt också civila Vaktbolag, Polisen själva eller Skyddsvakter. Polisen har rätt att agera i nödvärn, enbart på misstanke om att ett allvarligt brott håller på att ske. Låt oss ta ett exempel, aktuellt de senaste dagarna. En person kommer springande på gatan med vad som ser ut att vara en skarpladdad pistol i näven. Personen skriker glåpord åt Polisen, och hotar att skjuta. Enskilda polismän har i så fall all rätt att skjuta ned vederbörande, rakt av – den sk ”Propotionalitetsprincipen” – dvs använder någon skjutvapen, får man besvara elden med andra skjutvapen, använder någon kniv, får man själv dra blankt osv. Nu kan det förstås visa sig, att det var en stackars djävla idiot, eller en förståndshandikappad med en sk ”soft air gun” som Polisen hade att göra med istället – och en juridisk bedömning ifall Nödvärnsexcess – och därmed Tjänstefel – föreligger, kan i så fall komma ifråga, som vi fått se. Allmänheten har – så länge den inte går till överdrift (man får inte hävda nödvärn i efterhand, även om man vet vem brottslingen är eller var han eller hon bor) lättare att följa nödvärnsbestämmelserna, då den ju till skillnad från Polis eller Militär Skyddsvakt inte får använda vapen.

 

Kristet klotter och allvarlig skadegörelse på Fornminnen blir allt vanligare och vanligare. 2016 förstörde någon eller några i Upplands Bro en tusenårig sten med den kristne gudens ”allseende öga”

Det finns bara ett enda politiskt parti som vill skärpa straffen för de många fornminnesbrotten i Stefan Löfvéns Sverige. De båda Riksdagsmännen Robert Stenkvist och Mikael Jansson (båda SD) lämnade 2017 in en motion om saken till Riksdagen, Motion 2017/18:14. De tog bland annat upp exemplet med runstenen i Upplands Bro här ovan, och hur de kristna försökte totalförstöra den. Och de skrev också såhär:

De låga straffen för fornminnesbrott stipulerade i kulturmiljölagen (1988:950) är så pass låga att polisen i dag inte ens utreder brotten, vilket är tragiskt i sig. Därför bör minst en dubblering ske av straffskalan för fornminnesbrott. I de fall där fornminnen stjäls och säljs vidare skall påföljden alltid vara fängelse i minst 6 månader som minimistraff. — —

Även vid markarbeten och nybyggnation där företag av oaktsamhet eller ren likgiltighet förstör fornminnen eller underlåter att rapportera fynd av fornminnen skall straffen skärpas och böterna höjas rejält. I grova fall skall fängelse dömas ut.

Våra fornminnen är en oersättlig historisk skatt inte bara för oss nu levande människor, utan även för kommande generationer. När ett fornminne förstörs berövar vi inte bara oss själva, utan också våra barn, tillgång till vår egen historia. Därför yrkar vi att en skärpning av straffskalan skall göras på minst det dubbla mot dagens mycket milda straffvärde.

Så långt de båda Riksdagsmännen, som ville värna vårt lands arv. Riksdagen avslog helt och hållet motionen – inte ens Världsarv skulle få något utökat skydd, enligt Regeringen Löfveéns mening.

Nu säger inte jag, att någon skall springa och rösta på just SD – eller något annat parti – för den här sakens skull. Det är som bekant valår i år, och Riksdagsvalet här i det som är kvar av vårt illa sargade land inträffar om mindre än en månad. Anlagda bränder och annat övervåld har redan träffat oss, och till detta kommer förstörelsen av oersättliga kulturmiljöer.

Det är upp till dig som rättskaffens medborgare i det här landet att själv bestämma hur du väljer, eller vem du ska rösta på. Så säger jag, och jag förklarar mig politiskt neutral i den här frågan, som den gode liberale hedning jag är. Folkpartiet finns inte mer, det är sant, men jag tar ändå folkets parti – och det bästa medel vi har för att skydda Anundshög och andra fornminnen i det här landet är faktiskt envarsgripandet.

Vi ser ju redan, att Riksdag och Regering inte gör något konkret åt saken. Mer än ett år har redan gått sedan den aktuella motionen skrevs, men det bara ”tillsätts en utredning” som vanligt, fler brott hinner ske och motionen ”dör gem-döden” i väntan på att något ska hända. Då måste vi faktiskt gripa till något grövre metoder, om vi alls ska ha några större fornminnesmiljöer eller någon svensk kultur alls i framtiden.

Nu får vi själva gå in och ”plocka” buset så fort vi kan – hårt, bestämt och skoningslöst !

FREDLIGT CIVILT MOTSTÅND – CIVIL MEDVETENHET – LÖSNINGEN PÅ MÅNGA PROBLEM I DAGENS SVERIGE

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s