Mr Trump och Grönlandsaffären

-The Sherman’s broken down and nobody
can move that Tiger out of the square.

– Then make a deal.

– What kind of a deal?

– A deal deal ! Maybe the guy’s a Republican.
Business is business. Right?

– Dialog ur filmen ”Kelly’s Heroes” ( ”Kellys Hjältar” 1970 )

 

Det har varit mycket skrivet och talat om USA:s President, Donald Trump, och hans plötsliga anbud om att få köpa Grönland från Danmark under den senaste veckan.  Den danska Regeringen har officiellt avfärdat förslaget som fullständigt absurt, i likhet med det danska Kungahuset, och som svar på detta har Mr Trump ställt in sitt kommande statsbesök i Danmark med kommentaren att Danmark är ett mycket speciellt litet land.

Jag själv kommenterar ytterst sällan ämnen som har med de Nordiska ländernas säkerhetspolitik eller utrikespolitik att göra i den här bloggen, av skäl som torde vara uppenbara. Men, i det här fallet måste jag faktiskt göra ett undantag. Tidigare har till och med flera tunga amerikanska bedömare med insikt i frågan, som till exempel USA:s tidigare Danmarksambassadör, som kommenterat planerna med ett ”Oh Dear Lord” på twitter, eftersom Mr Gifford troligtvis är en god kristen. Wall Street Journal, Washington Post och de flesta amerikanska media har däremot backat upp Presidenten, vilket kanske inte är oväntat.

Kim Kielsen, ledare för Landsstyret, eller den delvis självständiga förvaltningen av Grönland, som fortfarande står under Dansk överhöghet och som i mer än tusen år varit en del av de Nordiska länderna, har istället kommit med ett motförslag: Det är de Nordiska länderna, och inga andra som borde köpa USA, eftersom den Amerikanska kontinenten upptäcktes av Bjarni Herjufsson och Leif Eriksson – därmed borde den också vara Nordisk egendom !

Detta avgör saken för mången Hedning, men själv håller jag inte med. Grönland är oerhört svagt försvarat, men strategiskt viktigt för Världsfreden. Det torde inte vara någon hemlighet – och Svenska Dagbladet har också beskrivit det i detalj – att Kinesiska företag nu aktivt försöker att exploatera Grönlands naturtillgångar, precis som de också gör uppköp i de Nordiska länderna, Sverige inbegripet. USA har alltid tagit den tredje stormakten på det allra största av allvar, och för övrigt vet vi allihop, att Vladimir Putin – fortfarande Världens mäktigaste man i antalet kärnstridsspetsar och TNT tonekvivalenter räknat, aktivt stöder den ryska flottans expansion från Murmanskregionen respektive Vladivostok, och dess vidare uppmarsch ut på Världshaven därifrån. USA har under hela efterkrigstiden velat ha Grönland som en framskjuten bas och varnings-kedja för sitt missilförsvar, och redan 1946 skall det första förlslaget om att få köpa Grönland ha lagts fram, i samband med att Thule-basen etablerades.

Hela tiden har Danmark underlåtit att förstärka sin militära närvaro omkring och på Grönland upp till en dräglig nivå, och nu är USA:s tålamod definitivt slut. Enligt min mening gör vi bäst i att lyssna på vad President Trump faktiskt säger, även om jag inte precis tror att den omedelbara konsekvensen blir ett erövringskrig bedrivet emot fullvärdiga NATO-medlemmar och mindre viktiga allierade (Trumps senaste uttalande visar helt klart hur han ställer sig till Danmarks högst eventuella värde som fortsatt allierad) eftersom detta vore ett alltför groteskt och osannolikt skeende, till och med i tider som dessa.

 

Il faut cultiver notre jardin – Negotium ad Tempore !

Något jag själv lärt mig med tiden, är att det inte tjänar något till att undervärdera Donald Trump, trots att många fortfarande gör det. Han är faktiskt – på sitt eget vis – en av de ärligaste politiker USA någonsin haft, i den bemärkelsen att han alltid säger exakt vad han menar, och faktiskt menar exakt vad han säger, om så bara per Twitter, eller när han meddelar sig med omvärlden på något annat sätt. Hans uppriktighet är närmast Hedniskt rättfram, och det beundrar jag faktiskt. Kanske vi också ser en del av förklaringen till varför hans många väljare alltid stött honom just i detta faktum, för som sagt – man måste komma ihåg att Presidenten enligt mig inte precis hymlar med sina åsikter. Har han en åsikt, så ger han också luft åt den – inte ens de allra hätskaste av hans motståndare kan förneka detta.

Jag har också fått en hel del indikationer på, att denna blogg blivit läst på det allra högsta av ort, i alla fall när jag för vidpass ett år sedan skrev en hel del om skogsbränder, respektive sättet att bekämpa dem här hemma, liksom i USA. Och på det andra året av Mr Trumps första presidentperiod, ser vi också att hans politiska satsningar mycket ofta krönts med framgång. Inte bara presidenten, utan också den administration som samlats runt omkring honom har varit framgångsrik, och har faktiskt i mycket genomdrivit vad de gått till val på att genomdriva. Krisen mellan Norkorea och USA tilläts aldrig eskalera till osunda proportioner, vilket många fruktade från början, och detta är faktiskt i mycket Donald Trumps egen personliga förtjänst. Nordkorea behåller fortfarande sina missiler och fortsätter med sina tester, det är sant – men dessa missiler kommer sannolikt inte vara något som helst hot emot USA, som har ett massivt övertag. Gränsen emot Mexico har stängts, och USA är i full färd med att bemästra det problemet.

Mycket talar för, att USA kommer att driva igenom sin vilja på Grönland i alla fall, och vad som då återstår för de Nordiska länderna är att diskutera formerna för hur detta ska ske, och om det i så fall skall äga rum under anständiga former, eller om det skall få urarta till en konflikt. Enligt min mening har vi allt att vinna på att samarbeta, och inte genast avslå alla möjligheter till fortsatta förhandlingar.

Washington Post skall enligt Svenska Dagbladet ha värderat Grönland – inklusive dess oexploaterade naturtillgångar till ett pris om 1700 miljarder USD. Detta anser jag är mycket lågt räknat för ett territorium, som alltid varit danskt – eller i alla fall de facto danskt sedan 980-talet. Det vore allraminst ett berättigat krav, att USA betalar en summa lika med minst 7 gånger Danmarks årliga BNP, ifall man nu vill köpa Grönland för all framtid. Detta skulle i reella tal betyda 330 x 7 = 2310 Miljarder USD, men därtill kommer att Danmark har en utlandsskuld på ungefär 35 % av sin BNP idag, och den är till inte så liten del bestående av skulder i amerikanska banker.

Sälle Knubbsäl har en egen lösning på Grönlandsfrågan. 1. Behåll Grönland  2. SÄLJ DANMARK. 3. Köp fisk för pengarna. 4. FÖR HIT FISKEN !!

USA:s regering skulle mycket väl kunna handla så, att de ger Danmark ett anbud om att ”kvitta” statsskulden, helt eller delvis. OK, jag är inte Professor i Statskunskap, inte Amerikansk gisslanförhandlare och inte Domstolsjurist, men – let’s face it – det är inte Mr Trump heller. Han är däremot affärsman, och inte minst därför är hans plötsliga inhopp – under sistlidna Rötmånad och lågsäsong – i ett mindre betydelsefullt svenska rättsfall – mycket överraskande. Detta rättsfall – emot en viss ASAP Fuckykan mycket snart komma att överklagas, och man bör nog inte ta det aktuella domslutet som slutgiltigt, även om Världen i övrigt tydligen gjort det. Kanske kommer jag själv att återkomma i frågan, kanske inte

Nåväl – en affärsstrategi, som nog alla smarta affärsmän känner till – oavsett om de nu lärt sig den som en akademisk teori eller inte – är det som brukar kallas för BATNA, eller ”Best Alternative Negotiable Agreement”. Vore den danska Regeringen klok, borde den nog ta Donald Trumps utsträckta hand, och studera hans erbjudande mera i detalj, innan man kommer med ett avslag – det är helt enkelt artigast och bäst så… ”Bästa Alternativa Förhandlingsbara Uppgörelse” betyder faktiskt, att man för det första är villig att gå sina motståndare till mötes, kanhända inte i alla frågor och detaljer, men i alla fall till en del. Båda sidorna kan inte få 100 % av sina synpunkter tillgodosedda, men man torde kunna enas om mycket – om man vill.

Danmark har chansen att få sin utlandsskuld väsentligt minskad, och få flera års BNP värde som extra ekonomiskt tillskott inför framtiden. En exploatering av Grönlands resurser skulle kunna ske i försiktig och långsam takt, och i den mån lokalbefolkningen går med på det. Också en ökad militär närvaro på Grönland – vilket är en global strategisk nödvändighet – skulle ge fler arbetstillfällen.

Enligt en viss svensk-arabisk professor i Statskunskap, som SvD citerade i måndags, skulle det krävas en absolut majoritet om mer än 90 % av Grönlands Inutiter, för att den Grönländska lokala konstitutionen skulle kunna ändras, och Grönland därmed kunde överföras under USA:s styre. Nu vet jag inte alls om det är riktigt – jag har ingen kunskap om Grönlands lokala konstitution, men att en kvalificerad majoritet – låt oss säga om mer än 67 % skulle krävas, är nog ett ganska rimligt grundläggande krav, ifall det gäller något såpass viktigt som att ändra nationalitet.

Dessutom skulle Danmark också mycket väl kunna kräva vissa miljömässiga garantier från USA, ifall en affär alls skulle bli av

”Men hallå – Grönland är vårt hem ! Det säljer ni inte hursomhelst…”

 

En av de saker som Trump-adminstrationen kritiserats för, och som varit häftigt omdebatterade är vissa pipeline-projekt, oljeutvinning i Alaska och därmed sammanhängande risker och problem. I de Nordiska länderna har vi – liksom Grönlands Inuiter och Nordamerikas Indianer – en helt annan syn på dessa företeelser än genomsnittsamerikanen, och särskilt då även Mr Trump och hans väljare. Detta måste även han å sin sida förstå. Även internt i USA har berättigade farhågor i saken vuxit fram, och det gör sammantaget, att Danmark och de Nordiska länderna inte gärna kan acceptera Mr Trumps erbjudande helt obesett, och utan vissa garantier inför framtiden.

Är man hedning så är man hedning. Trump säger å sin sida, att han är ”Guds utvalde”. Det tror jag för egen del inte mycket på.

Under Donald Trumps styre lär det också vara så, att minst 7000 lagar och förordningar om storviltjakt i USA nu avskaffats. I Alaska är det nu tillåtet att jaga och skjuta Grizzlybjörnar överallt utom i rena nationalparker, till och med under dessa björnars berömda laxfiske eller vintersömn. Det är tillåtet att använda björnsaxar, gift och grymma fällor, vilket hela Världen i övrigt avskaffat för länge sedan, och ser om det allra yttersta av osportslighet och barbari.

Vad detta skulle betyda för Grönlands alla valar, valrossar, sälar, isbjörnar och alla högre djur överhuvudtaget, är mycket lätt att inse.

Trumps och USA:s styre skulle inte innebära någon förbättring för dessa hotade djurarter, utan tvärtom en mycket grov försämring, och just därför bör Danmark och exempelvis Nordiska Rådet kräva, att Nordiska lagar och Nordisk rättstradition upprätthålls – annars blir det ingen Grönlandsaffär..

 

De som jagar björnen i dess ide, eller dödar björnhonan framför hennes ungar, har i alla tider räknats som NIDINGAR enligt Nordisk Rätt, och förtjänar inte bättre, än att själva gå samma öde till mötes…

Dessutom finns det historiska prejudikat. Redan under Roskildefreden 1658, när stora delar av Danskt statsterritorium eller Jämtland, Härjedalen, Halland, Bohuslän, Skåne och Blekinge överläts till Sverige, stipulerade fredstraktaten den gången att danska språkets status skulle respekteras i kyrkor och skolor. Dansk lag skulle också fortsätta gälla  nyligen erövrade provinser, och det gick Sverige med på.

Vi Nordbor skulle faktiskt kunna Kräva samma sak, vad miljölagstiftning och djurskydd angår.

Det är det minsta vi kunde begära – liksom reduktion av utlandsskuld, en ordentlig köpesumma och gemensamt delägande i alla framtida exploateringsprojekt, plus delad militär närvaro och delat försvarsansvar vad gäller Grönland.

”Enbart på Grönland kan jag känna fast mark under tassarna ! Kan ni garantera att den får lämnas orörd, Mr President ? ”

2 tankar om “Mr Trump och Grönlandsaffären

  1. Norden borde hålla ihop.
    Kanske inte en union men ett slags statsförbund där man har gemenast försvar och utrikespolitik.

    Gilla

    • Håller med om det. På det fjärran 60-talet fanns till och med ett liberalt studentparti med namnet Nordisk Allians, som propagerade för detta. Även Nordiska Rådet var väl ursprungligen menat att få en sådan roll, men det överflyglades av stormakterna, och nuförtiden är det väl bara Carl Bildt som är den nordiska tankens förkämpe.

      Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s