Provgrävning i skeppet från Gjellerstad, Östfold

Kanhända minns ni det stora och epokgörande Vikingaskeppsfyndet från Gjellerstad eller Jellhaugen i Östfold, som jag skrev om i April i år. Om inte, så kan ni läsa på i min gamla artikel här. Under slutet av Augusti och fram till den 5 September i år sysselsatte Norska arkeologer sig med provgrävningar i skeppet, och man höll till och med dagliga presskonferenser om hur provgrävningen fortskred.

Georadar-bilderna visade konturen av ett skepp, samt spår av möjlig plundring under tidigare århundraden. Men hur mycket av skeppet fanns kvar under jord ?

NRK och i stort sett alla större norska tidningsmedia har publicerat artiklar i ämnet, men i svenska media har det som vanligt när det gäller Nordisk kultur inte publicerats ett enda ord om saken, vad jag har sett. I Norge tar man hand om sin egen kultur och etniska identitet – i Sverige håller vår Regering på att försöka förstöra den..

Enligt NRK kan det skeppsfynd som nu gjorts, vara äldre än Vikingatiden, vilket antagligen betyder att det kan vara från sent 700-tal. Kölstocken på skeppet uppges vara av smäckrare konstruktion än på exempelvis Gokstad eller Oseberg, och det tyder på att detta kan vara ett krigsskepp för kustfart, dvs en karv eller skeid.

Ett prov för dendrokronologi eller årsringsanalys sågas till

Enligt upplysningar från UiO – Kulturhistorisk Museum i Norge har man också funnit tydliga spår av tränaglar, järnnitar och skeppsbord (så tydliga att man kunnat avläsa träets ådring, och därmed antagligen också årsringarna ) i jorden, även om skeppets övre delar har ruttnat bort. Fredag 30 Augusti började man gräva sig in emot mitten på skeppet, där riggdetaljer, rundhult och annat också kan finnas bevarat.

Skeppsborden och resterna efter trävirket syns tydligt…

Man vet att ett plundringsschakt antagligen grävdes ned i gravhögen redan under forntiden – eller början av den kristna tiden men har hittat spår av gravgods, kanske liknande den bytta med äpplen som hittades i oseberg-skeppet skriver UiO. En durkplanka med 24 cm bredd har också hittats, och rester av minst 7 bordgångar – men inget sägs om skeppets längd eller antalet roddare, som jag i april överslagsmässigt beräknade till upp till 27 meter. Om skeppet är så långt, borde det minst vara en 16-sessa, och kanske ha ända upp till 40 mans besätttning, men det är för tidigt att säga ännu – och dessutom har man inte grävt upp något av stävarna, eller bestämt sig för när man skall gräva ut hela skeppsfyndet.

Kölplankan är minst 20 meter lång, och med ”undirlut” (alltså den planka som satt emellan kölplankan och stäven) för och akteröver, kan längden mycket väl komma upp till 24 meter eller mer – så detta är ett mycket stort skeppsfynd – i synnerhet om det visar sig vara från strax före Vikingatiden…

 

 

”Minnesmanipulering” – Hur de kristna approprierar och förstör andras Kulturarv

På sajten www.forskning.se varslas det idag om en intressant uppsats från Göteborgs Universitet, som avslöjar de kristnas och monoteisternas ränker. Md exempel från senantikens Rom och Främre Asien visar forskaren Irene Selsvold hur de kristna dels systematiskt förstörde, skövlade och brände alla hedniska minnesmärken de såg, och sedan ”approprierade” eller tillägnade sig det som blev kvar, eller de arketektoniska minnesmärken som var alltför massiva för att förstöra. De ljög om folktraditioner, gudar och gudinnor, och försökte få dessa att se ut som katolska helgon.

Skriftliga källor från senantiken (cirka 350-620 efter vår tideräkning), som lagar och helgonberättelser, vittnar dels om hur materiell kultur knuten till hednisk kult förstördes brutalt, dels om att hedniska statyer och tempelbyggnader var huvudfokus för dessa kristna attacker.

Det är IS av idag och kristna bildstormare av igår… Såhär far Monoteisterna fram, så fort de möter en annan kultur än deras egen…

Utöver de vanligen anförda manipuleringsmetoderna – ödeläggelse och konvertering – undersöks manipulationsstrategier som bortskaffande, skadegörelse, återanvändning, deponering, appropriering och omkonfigurering.

– Strategier för att manipulera minne var inte begränsade till tempelbyggnader och helgedomar utan genomfördes i hela det offentliga stadsrummet.

Materiell kultur flyttades från helgedomar ut i stadsrummet och in i kristna byggnader, och bildverk, mindre monument och portar i det offentliga rummet blev utsatta för kristen manipulering på samma sätt som materiell kultur i helgedomar. Gaturum och nekropoler (antika begravningsplatser) var också viktiga arenor för minnesmanipulering. Genom att manipulera, ljuga, roffa åt sig och dölja antika statyer och lämningar av hednisk kult, lyckades man nästan utplåna minnet av de hedniska högkulturerna.

Samma strategi används också av kristna än idag, till och med i dagens Sverige. Vid Gamla Uppsala, rakt framför de tre hedniska storhögarna, har Katolska Kyrkan olagligen uppfört ett stort altare, som definitivt inte hör hemma på den platsen. Du kan läsa mer om de kristna vandalernas härjningar vid Gamla Uppsala här. Hittills har 1243 personer skrivit på ett upprop mot den katolska styggelsen, och krävt att det olagliga altaret avlägsnas.

Får vi 5000 underskrifter, kan vi kräva en kommunal folkomröstning i Uppsala stad, och äntligen återställa Uppsala Högar till ursprungligt skick.

I Stenhagen, inom direkt synhåll från högarna, håller nu den extrema, islamistiska rörelsen Dawa på att söka bygglov för ett nytt ”islamiskt center”.  Man vet att Dawa-rörelsen har direkt samband med den av SÄPO gripna imamen Abo Raad som bland annat samlat in pengar till IS, och som därför skall utvisas ur Sverige.

Hittills har 2242 personer skrivit på emot Moskébygget, som kommer att vara direkt synligt från högarna. SKRIV PÅ DU OCKSÅ – I MORGON KAN DET VARA FÖR SENT

Kampen för kulturellt och religiöst oberoende, emot appropriering, vandalisering och förstörelse går vidare – också i dagens Sverige.

RÄDDA UPPSALA HÖGAR !!!