Järn och Energi – att UTVECKLAS och inte gå tillbaka…

”Der Gott der Eisen wachsen liess, Der wollte keine Knechte”

”Den gud som lät järnet växa, ville inte ha några trälar”

  • Ernst Moritz Arndt, tysk diktare, 1769 – 1860

 

Mr A: ”Have you heard of Abdallah, the immigrant ?
Mr B: ”No
Mr A: ”He must be fabulously wealthy… He comes from a famous Iron & Steel family..”
Mr B: ”What do you mean ?”
Mr A: ”Well, his wife does a lot of ironing, and he steals…

 

Bloggen Brons & Blod, en av våra grannar i den Hedniska bloggosfären publicerade ett ganska intressant inlägg häromdagen. Kanhända var det inspirerat av mitt senaste inlägg om den havererade svenska energipolitiken. Vi lever fortfarande i järnets tidsålder, konstaterar Brons & Blod. Järnåldern började för svenskt vidkommande redan år 900 före år noll, men ändå räknar arkeologerna fortfarande med att vi skulle ha befunnit oss i yngre bronsåldern tills 500 före vår tideräknings början.

Nyare forskning visar, att järnföremål var allmänt förekommande hos oss bara hundra år efter det att de började användas i det Östra Medelhavsområdet, eller det förhistoriska Egypten. Norden var på intet sätt ”efter” i den kulturella och industriella utvecklingen, utan anpassade sig snabbt till en helt ny metallteknologi, tvärtom mot de kristna fördomarna och vad man trodde på Oscar Montelius tid, eftersom det ju var han som skapade indelningen i de tre olika erorna sten-, brons- och järnålder.

Utan Järn, inga Vapen. Utan Vapen, Ingen Kulturell, Etnisk eller Nationell överlevnad…

(foto: Monument över Yxman av Eric Grate, 1966)

Kännedomen om järnet, hvilken sedan visat sig vara af så oerhörd betydelse för mänskligheten, spred sig ej fort. Vi, som sett afstånden mellan jordens mest aflägsna länder nästan försvinna och en likformig odling utbredd öfver en stor del af världen, vi, som äro vana vid ett utomordentligt snabbt utbyte af idéer och upptäckter de olika folken emellan…

  • Oscar Montelius

Tanken på att teknikutvecklingen skulle gå snabbare och snabbare, och att den på sikt helt skulle överskugga nationalstaten eller etniska och kulturella skillnader är inte ny, eftersom den fanns redan i slutet av 1800-talet, och på Oscar Montelius tid. Men antagligen är den också en rejäl ”tankevurpa” eller något ordentligt feltänkt. Brons & Blods författare är något av en kulturpessimist, när han påpekar att teknikutvecklingen faktiskt saktat in rejält de sista 50 åren, och att vi fortfarande till mycket stor del är beroende av fossila bränslen för att alls kunna upprätthålla vårt moderna samhälle och dess teknologi.

Min enda kommentar är att just det sade man under 1970-talets konstlade ”oljekris” också, och redan då förutspådde man, att planetens samlade tillgångar av gas och olja skulle ta slut inom 30-40 år. Men så blev det inte alls, som vi har sett – och redan i boken ”K-samhällets framtid” (1988) framhölls det, att vi kunde skaffa alkoholbränslen ur svensk skogsråvara och areella näringar, och därmed ersätta både gas och olja, samt ändå få större mängder förnyelsebar energi och noll koldioxidöverskott, eftersom frigjord koldioxid bara skulle bindas i ny biomassa – och redan då visste man, att de ”Galna Gretorna” har totalt FEL. Den extra mängd koldioxid vi tillfört atmosfären, kan mycket väl reduceras bort av bioplankton och övriga växter på vår jord, och det bidrag till klimatförändringar mänskligheten gett eller kan ge, är på det stora hela noll och intet.

Sjuka människor med sjuka ideologier kommer ALDRIG föra vår Värld framåt. Hårt arbete och en sund kultur är det enda BOTEMEDLET !

Brons & Blod refererar till Moores Lag, nano-teknologi och miniatyrisering som nästa tekniksteg, som mänskligheten kan passera – om inte sjuka religioner som kristendom och islam sätter hinder i vägen, säger jag – eller en ännu sjukare styrande Nomenklatura, som helt och hållet hotar att ta över Sverige. Vårt Sverige – som kan hamna på efterkälken rejält, om vi inte gör något åt saken, och skaffar oss en bättre statsledning, och sundare ideal.

Problemet med Moores lag, som Brons & Blod tolkar så att miniatyrisering med faktorn x 1000 skulle ge x 1000 större energiförbrukning, för att åstadkomma ett nytt ”tekniksprång” och därmed kanske också x 1000 råvaruförbrukning och x 1000 möjligheter till datalagring, är att ”lagen” inte längre stämmer. Den har redan satts ur spel. Det förutspåddes redan 2016, att vi inte kommer att kunna fördubbla minneskapaciteten i våra datorer längre, och en annan intressant faktor är att människans hjärnvolym har utvecklats bakåt och inte framåt sedan den senaste istiden.

Homo Sapiens, var Neanderthaliensis, hade en mycket större hjärnvolym i genomsnitt än vi. Medeltalet då var ca 1500 kubikcentimeter för en man, emot ca 1450 nuförtiden – för en vit kaukasier, dvs, eftersom afrikaner och personer från MENA-länderna faktiskt har signifikant lägre intelligens, och utvecklingsmässigt tjänar vi därför inget på att importera dem hit. Nu är det i och för sig sant att det är ungefär så med hjärnor som med plånböcker, inom rimliga gränser, dvs. Storleken har i de flesta fall mindre betydelser – vad som betyder något är hur många neuroner vi kan pressa in i skallen, eller hur hjärnbarkens struktur ser ut, och hur hjärnans delar är organiserade. Men Neanderthalarna hade fortfarande större pannlober och tinninglober än vi, vilket innebär att de hade fler neuroner över för kognitiva processer och starkare luktsinne, bland annat. Vår ras – ja – just det – Homo Sapiens var Sapiens ÄR en RAS och inget annat, eftersom vi tillhör exakt samma djurart som Neanderthalaren – biologiskt sett har vi väldigt få skillnader – högst 2 % av vårt genom eller arvsmassa är olik deras – är farligt nära gränsen nedåt – 1000 kubikcentimeter – och går man under den hjärnvolymen, är man ofelbart nere på en sämre kognitiv nivå – vissa afrikanska kvinnor, som det nu finns fler och fler av i Sverige, har en genomsnittlig hjärnvolym på ca 980 kubik i vuxet tillstånd, och det är farligt literedan manliga Homo Erectus, för 2 miljoner år sen hade 1100 kubik och därmed betydligt mera – medan forskare också har slutit sig till, att når man över 1500 kubik, så utvecklas förmodligen de kognitiva processerna eller kreativiteten på ett sätt, som de flesta av oss som lever idag bara kan göra oss en vag föreställning om…

För närvarande är vi nära att också slå i ”det biologiska taket” eftersom det naturligtvis finns en övre gräns för hur stor skalle en nyfödd människa kan ha, och ändå passera bäckenkanalen på den kvinna, som föder fram den nya individen – Neanderthalarna klarade sig förmodligen bättre än vi där också – akut kejsarsnitt tycks inte vara något de någonsin hade behov av..

SvD publicerar idag en artikel om ”Generation Corona” och hur svenska ungdomar passiviseras, fördummas och blir alltmer apatiska till följd av Corona – som i längden inte gynnar varken samhällets eller individernas utveckling, och får vi tro en del larmrapporter, har redan covid-19 infektionen och vår kropps ”motmedel” i sig intelligenshämmande effekter…

Och ändå fanns det en tid i svensk historia, som hette Stormaktstiden och inte bara Vikingatiden. Vi får inte glömma – detta år då SSAB och gruvnäringen nästan står stilla, till följd av energibrist – att det är det SVENSKA STÅLET och metallindustrin som gjort vårt land framgångsrikt, och som faktiskt skapade grunden både för våra framgångar på slagfältet och i en senare tid av industriellt välstånd. Utan stål och järn, inget byggande, ingen vapenteknologi, ingen framtid, ingen framgång. År 1652 var en svensk från Bergslagen, kallad Olof Eriksson Willman i norra Japan, och han var för övrigt den förste svensk, som via Holländarna satt sin fot på Japansk mark överhuvudtaget.

Han demonstrerade bland annat svenska bronskanoner, orgel-bössor och nya flintlås-vapen för Japanerna – alltsammans spännande nyheter, eftersom de bara hade haft luntlås sedan tidigare – och hans japanska värdar kom honom på skam med att säga ”Hai Hai – Svenskt stål – Kekko Desu !” eftersom de redan lärt sig att det svenska stålet, och vår dåtida metallurgi var överlägset allt, som Europa kunde producera, och endast i vissa enskildheter underlägset vad de själva kunde framställa. För övrigt var både Sverige och Japan världsledande exportörer av koppar på 1600-talet – och koppar är nödvändigt för att producera brons, som alla vet – och för modern metallurgi dessutom.

Repeterande gevär och orgelbössor var ett ”Supervapen” i 1600-talets Japan – och än idag biter det svenska stålet…men för hur länge till ?

Man brukar framhålla, att det är vapenutveckling eller sökande efter nya råvaror som driver den globala teknologin framåt. Internet skapades i efterdyningarna av det kalla kriget, och kraven på att försöka komma fram med en informationsteknologi, som skulle vara robust nog att stå emot till och med kärnvapenanfall – lösningen fann man i att koppla samman flera av 1960-talets ”stordatorer” och resultatet är redan historia..

Nationalekonomiskt sett fanns inga större motiv för detta, och man gjorde heller inga särskilda ekonomiska vinster – till en början. Lika lite fanns det någon nationalekonomisk vinst i Willmans resa till Japan, eller Vikingarnas kolonisation av Amerika, för den delen – men våra förfäder genomförde allt detta i alla fall – och en av de fördelar, som utmärker människan som djurart – när vi får utvecklas fritt, och inte har islam eller de kristna över oss – är just upptäckarglädjen, vår nyfikenhet, vår förmåga att hitta nya världar, ny kunskap, nya fakta..

Att det fanns nya världar bortom horisonten, visste redan alla asatroende hedningar – och Vinland var då lika avlägset, som exoplaneterna är idag…

Redan under hednisk tid i Norden, talade man om andra världar än vår. De ”Galna Gretornas” påstående om att ”nämen det finns ingen planet B” är nonsens, och det har man alltid vetat. Andra former av intelligent liv, är heller ingen nyhet för Asatron, med sina jättar och dvärgar, och hundratals andra i alla fall delvis intelligenta livsformer förutom det.

Det senaste inom astronomin heter Exoplanetforskning, och hjälper oss att lösa några ytterligare termer ur Drake-ekvationen, den formel från 1961, som ger oss svaret på hur många intelligenta civilisationer det finns i universum – förutom vår egen – och relativt hur länge de kan bestå – eftersom det också är en av de ingående termerna i ekvationen..

Idag vet vi redan, att planetsystem är betydligt vanligare i vår galax än vi tidigare trott. Man har beräknat, att inte mindre än 10 % av alla solar på 50 ljusårs avstånd kan ha planeter, som är beboliga för människor- och det ger enligt nuvarande beräkningar minst 200 beboliga världar, som ligger mindre än 50 ljusår bort från oss. Den närmaste heter Proxima Centauri B, och cirklar kring en kall dvärgstjärna bara 4,2 ljusår bort – och med bästa tänkbara teknologi, skulle det som mest ta 60 år att resa dit – på enkel biljett – eftersom vi inte kan förlänga vår vuxna livstid särskilt mer än till 110 års strecket.

Landskap från Proxima Centauri B – en värld med ständig midnattssol – och kanske förutsättningar för liv

Trist nog har Proxima Centauri B – där vi väger 1,3 gånger mer än på vår jord – det här är en metallrik värld, där det finns massor av järn och råvaror – såkallad ”bunden rotation” vilket innebär att den alltid vänder samma sida mot sin sol – och det innebär i sin tur att där nog inte finns flytande vatten, allrahelst som medeltemperaturen är sådär 39 minusgrader, vilket är lika kallt som i Nikkaloukta, men inget problem för en äkta Norrlänning.  Nasa har redan planerat, att skicka obemannade sonder, som skall vara framme senast 2067, och då får vi bevis, för om just den här världen också har en atmosfär, vilket är okänt idag –  och har den inte det, så får vi bre ut de 100 kvadratkilometer stora solseglen till en laserdriven farkost, som först utnyttjar ”solvinden” och partikelstrålningen från vår egen stjärna för att acccelerera, och sedan en högenergilaser ombord för att bromsa eller gasa ännu mer… farkoster på upp till 785 ton nyttolast har redan projekterats, och lyckas vi med atomkraftens hjälp, kanske vi kan sänka restiden till 50 år eller mindre..

 

Mission Laser Power Vehicle Mass Acceleration Sail Diameter Maximum Velocity
(% of the speed of light)
1. Flyby – Alpha Centauri, 40 years
outbound stage 65 GW 1 t 0.036 g 3.6 km 11% @ 0.17 ly
2. Rendezvous – Alpha Centauri, 41 years
outbound stage 7,200 GW 785 t 0.005 g 100 km 21% @ 4.29 ly[dubious ]
deceleration stage 26,000 GW 71 t 0.2 g 30 km 21% @ 4.29 ly
3. Crewed – Epsilon Eridani, 51 years (including 5 years exploring star system)
outbound stage 75,000,000 GW 78,500 t 0.3 g 1000 km 50% @ 0.4 ly
deceleration stage 21,500,000 GW 7,850 t 0.3 g 320 km 50% @ 10.4 ly
return stage 710,000 GW 785 t 0.3 g 100 km 50% @ 10.4 ly
deceleration stage 60,000 GW 785 t 0.3 g 100 km 50% @ 0.4 ly

Andra nationer och kulturer än vår har redan planer för att ta sig till andra Världar, och fortsätta den mänskliga utvecklingen. Har vi råd att bli efter ?

Energibehoven är som synes oerhörda – kolonisering av vår egen måne eller mars behövs nog, innan vi alls kommer såhär långt – om inte de ”Galna Gretorna” som vanligt står ivägen för oss, och saboterar alltsammans… 55 beboliga världar har redan upptäckts, och fler blir det – i vår egen vintergata finns över 200 miljoner att välja på – och många av dem har säkert  intelligent liv i någon form…

Med tillräckligt mycket järn – och energi – samt livsvilja – kommer vi dit – och också i vårt blod, finns själva järnet i form av hemoglobin – så vad väntar vi på ? Målet för mänskligheten är att utvecklas framåt – inte BAKÅT som de ”Galna Gretorna” vill..