VARNING på Stan: Gregorius och hans Gäng är här igen…

Man måste verkligen ifrågasätta yrkesetiken och historiekunskaperna hos en del forskare vid Linköpings Universitet, kristna fanatiker som de är. En av dem, som avslöjat sin okunnighet om Sveriges historia och framväxten av vårt moderna samhälle de sista dagarna är en vis Kjell O Lejon, som ska vara professor i Religionsvetenskap, men som ägnar sig åt att skriva partsinlagor i den kristna nät-tidningen ”Världen Idag”.  Nu är professor Lejon inte det allra värsta exemplaret, eftersom det finns ännu värre, men dem skall jag snart återkomma till.

För honom existerar inte den urgamla Tingsordningen och den Germanska rätten. Han förstår inte, att Tortyr, fängelse och avrättningar infördes med romersk rätt och mosaisk lag. Han känner inte till det faktum att Sverige var ett valrike fram till 1500-talet och inte ett arvrike, och han förnekar helt betydelsen av Upplysningstiden, vars icke-kristna, humanistiska värden präglar det samhälle vi lever i idag. Han tycks också vara lika fundamentalt okunnig när det gäller arbetarrörelsen, som hela tiden motarbetade den kristna kyrkan, och den trångsynthet den ännu står för. Han har glömt bort häxprocesserna, kättarbålen och konventikelplakaten, hela det förtryck det svenska folket utsattes för i sju århundraden. Istället påstår denne kristna fanatiker, att det just måste vara kristendomen som styr alla samhällsvärderingar, en uppfattning som är fel i sak, förnekar vårt historiska ursprung och till sist framstår som rent skrattretande i sin okunskap.

Men, som sagt – han är inte det värsta exemplaret…

Kommer ni ihåg den här mannen ?

Detta är Fredrik Gregorius, ökänd för att ha bedrivit ett antal partiska urvalsundersökningar bland 10-20 Hedningar och Asatroende, och sedan vanställt, klippt och ändrat om i de uppgifter de lämnat till honom. Hela Hedniska Samfund har skrivit om hans falsarier på nätet, och hur illa han behandlat sina intervjupersoner – för att välja ut 10-20 manipulerade svar ibland ett underlag på närmare 5-6000 individer eller fler än så, kan inte på långa vägar kallas representativt, och har inget med seriös forskning att göra.

Gregorius är också känd för sina utsagor om att ”Asatron inte är någon riktig religion”, att de troende inte skulle tro på allvar, att Hedendomen bara är en stor bluff, att bara Monoteistiska religioner kan godkännas i Sverige osv osv – alltsammans mycket fördomsfulla, fanatiskt kristna och snudd på rasistiska uttalanden. Han påstår också att det inte skulle finnas någon etnisk eller kulturell identitet hos dagens svenskar, utan att den skulle vara ”konstruerad” – ett påstående som är rent rasistiskt. 

Tyvärr har han just nu nästlat sig in i ett nytt forskningsprojekt som leds från Norge, och skaffat sig en liten roll där. På Linköpings Universitets hemsida sitter han fortfarande och berömmer sig för sina ”stora kunskaper om Asatro” vilket bland annat skall ha yttrat sig i en intervju med Pew Dork Crimes – nej vad skriver jag – New York Times skall det ju vara, en tidning från USA som påstått att hela det norska skidlandslaget skulle vara Nynazister, enbart för ”hemliga symboler” på deras Lusekofter, som synts på TV.

Att en sådan person som Gregorius skall kalla sig ”forskare” och få intervjuas i media såsom varande ”expert” är givetvis djupt obehagligt. Självfallet får han ha precis vilka åsikter han vill – det råder yttrandefrihet i vårt land, men någon objektiv vetenskap har han aldrig sysslat med, så vitt jag vetall denna ”forskning” baseras faktiskt på rent ”tyckande” eller vad Frans G Bengtsson – om det nu var han – en gång kallade ”Humanistiskt Vrövel” – men den har inget och ingenting med verklig vetenskap att göra, för vetenskap är något annat.

Tingsplats vid Tingvatn i Norge

Lyckligtvis finns det ännu organisationer som Vetenskapsrådet i Sverige, dit oseriös forskning och oseriösa avhandlingar kan anmälas. Vetenskapsrådet har också utgett regler för vad som utgör god forskaretik, och att citera intervjupersoner fel, partiskt klippa bort allt som inte stämmer med den förutfattade mening man själv har om ämnet ”Asatro” eller ”Hedendom” vilket Gregorius uppenbarligen ertappats med flera gånger, faller inte inom Vetenskapsrådets regler.  Såhär skriver Vetenskapsrådet:

Hanteringen av integritetskänsligt material väcker till exempel frågor om forskarens, medverkande personers och andra forskares intressen, men också om vad forskaren kan lova de medverkande och om vem som äger ett forskningsmaterial.

I All European Academics (ALLEA) skrift ”Den europeiska kodexen för forskningens integritet” uttrycks grundläggande principer som god forskningssed baseras på. Principerna är tänkta att ge forskare vägledning i praktiska, etiska och intellektuella problem som är förenade med forskning.

Tillförlitlighet i fråga om att säkerställa forskningens kvalitet, vilket avspeglas i design, metod, analys och utnyttjande av resurser.

Ärlighet i fråga om och utveckla, genomföra, granska samt rapportera och informera om forskning på ett öppet, rättvist, fullständigt och objektivt sätt.

Respekt för kolleger, forskningsdeltagare, samhälle, ekosystem, kulturarv och miljö.

Ansvar för forskningen från idé till publicering, för ledning och organisation, för utbildning, tillsyn och mentorskap samt för dess vidare konsekvenser.

Nu kanske vi inte ska föregripa resultaten från det bidragsfinansierade Norska projektet ”Back to Blood” som produceras och leds från Stavangers Universitet i Norge – det vore också oetiskt – men redan projektets titel avslöjar, att man tänkt beskylla de Asatroende för rasism.  Det leds av en viss Professor Anne Kalvig, som är känd för ett antal debattartiklar, där hon säger att högerextrema krafter skulle ”tagit över” den hedniska rörelsen i Norge, något man har mycket svårt att finna bevis för i den existerande verkligheten.

Vad har denna kvinna för avsikt med sitt ”forskningsprojekt” ?

Själv har jag varit medlem av den Hedniska rörelsen i Sverige och övriga Norden i snart trettio år nu, och jag har aldrig kunnat iaktta något sådant, utom i ett litet antal fall – det stora hotet kommer – ifall det ens finns – från en ”grön väster” eller andra extremister ute på den yttersta vänsterkanten, som ”forn sed” och därmed likställda. Också en viss Jane Skjoldli medverkar, och skall undersöka hur tv, filmer, dataspel och annan vulgärkultur påverkar och inspirerar den hedniska rörelsen, ungefär som om hon trodde, att vi skulle hämta all inspiration eller någon kunskap därifrån – redan från början ett ganska fördomsfullt antagande. Själv tror jag inte det finns någon som helst vetenskaplig grund för att påstå, att just Asatroende skulle vara mindre intelligenta än andra religiösa utövare – detta är som att säga, att muslimer bara är inspirerade av musik de hör på radio, och för övrigt – hur är det med den kristna populärkulturen i så fall – den som hela tiden sprids via barnböcker och frireligiösa tv-kanaler ?

En konstifik herre vid namn Tao Thykier Makeeff medverkar också, och han skall bland annat studera följande:

Prosjektet vil undersøka samspelet mellom bruk av nordisk historie hos kampsportlærarar og det varierte spekteret av konstruksjonar kring religiøse og spirituelle identitetar hos samtidige heidningar, re-enactors og andre individ som ofte ikkje passar inn allereie etablerte, analytiske kategoriar. I prosjektet undersøker Makeeff korleis det å trena kroppen innanfor historisk kampsport kan skapa kjensler av kroppsleggjorte band til fortida, til naturen og til landet ein lever i, og korleis dette kan utgjera metodar for å sakralisera rom, erfara einskap med andre og med landskapet, og finna ny verdigheit gjennom kroppsleggjorte, historiske og miljørelaterte narrativ. Desse perspektiva vil kasta nytt lys på korleis religion, ritualisering og fysisk trening samverkar, og adresserer aktuelle emne som økologisk medvit, kjønn og politiske syn. Prosjektet vil resultera i tre vitskaplege artiklar.

Ja, det låter onekligen en smula ärligare vad uppsåtet beträffar, och man får väl gissa på, att den vördnadsvärde herr Makeeff – vars egen religiösa eller etniska hemvist verkar lite oklar – kommer att ägna ganska mycket tid åt den Norska ”Stav” rörelsen, som man kan hitta information om hos en svensk sajt betitlad ”Angerboda” och en del andra nätsidor. Varför kön, ekologisk medvetenhet och politisk syn skall direkt kopplas till varandra inom detta förstår jag inte riktigt, men jag tycker att vi skall ge herr Makeeff en chans, nu när han verkar ha ett ärligt intresse i alla fall.

Mindre politiserad i sin forskargärning är kanske också Anne Ökstra, ifall hon kan bidra med något extra:

Anna Økstra sitt doktorgradsprosjekt (2020-2023) undersøker korvidt og korleis levande/praktisk formidling av historisk handverk, materialar, gjenstandsbruk og immateriell kulturarv kan styrka kunnskap hos publikum og elevar om fortida, og bidra til danning og utdanning tilpassa ulike føresetnader og behov. Korleis kan formidling av kunnskap om norrøn kultur og religion utdjupa dei tre tverrgåande temaa i dei nye læreplanane for den norske grunnskolen: Folkehelse og livsmeistring; demokrati og medborgarskap; og berekraftig utvikling?

Økstra undersøker korleis museums- og skolesektor samhandlar, og vil også studera samarbeid mellom musea og levande historieentusiastar. Formidling av fortidige levemåtar som respons til aktuelle emne som til dømes ”bruk-og-kast-samfunnet”, høgrekstremisme og likestillingsutfordringar, vil også bli tematisert.

Uppsåtet att föra in Järnålder, Asatro och gångna tider samt den Norröna kulturen som helhet i den Norska skolan måste betecknas som mycket lovvärt, men man anar politiserade ambitioner bakom vad som framförs i det sista stycket ovan – vi kan bara tänka på hur politiserad undervisningen blivit i den svenska grundskolan, och hur lite tid för verklig historieundervisning det finns där, utöver de sedvanliga ”pekpinnarna” emot allt den styrande nomenklaturan tycker illa om, eller vill stämpla som högerextremt.

Herr Gregorius, slutligen – har kanske ändrat sig till det bättre, trots alla försyndelser i det förflutna. Denna gången skall han undersöka Gamla Uppsala, Uppåkra och Lofotens Vikingmuseum, sägs det, och hur upplevelsen av dessa platser påverkar den moderna hedendomen. I så fall hoppas jag Herr Gregorius noterar, att den kopia av gudahovet vid Uppåkra som byggdes där, gjordes i halv skala och därmed blev helt omöjlig att använda för någon religiös verksamhet överhuvudtaget.

Han borde också notera:

  • Hur moderna hedningar och Asatroende hela tiden nekas egna begravningsplatser för sina samfund, givet ”Svenska” Kyrkans begravningsmonopol
  • Hur ”Gudalunden” vid Gamla Uppsala huggits ned av samma kyrka, i direkt trots emot Länsstyrelsens skötselplan, allt för att hindra och omöjliggöra ”spontanoffer” av små silverberlocker som hängts upp i träden där
  • Hur ”Påvestenar” placerats på RAÄ:s och statens mark, helt utan tillstånd, i avsikt att ”kristna” platsen
  • Hur inte mindre än tre kristna ”mediationsplatser”, varav en försedd med ett stort svart kors, placerats i triangel runt Gamla Uppsala
  • Hur katoliker och andra kristna organisationer vid påsktid tränger sig in på Gamla Uppsalas heliga mark, och aktivt vanhelgar den, samt stör besök på platsen
  • Hur Uppåkra som plats successivt missgynnats till förmån för ”Uppsverige” inom bidragsstyrd akademisk forskning

Vi borde ge även Fredrik Gregorius ”the benefit of a doubt” och kan bara hoppas, att han trots sin egen kristendom kan förhålla sig objektiv emot det ämne han nu skall skildra tillsammans med Norrmännen – ifall det nu skall vara ”forskning” och inte tyckande han skall ägna sig åt. Själv ”tycker” jag just nu, och det ohejdat – för jag är bloggskribent och inte akademisk forskaremen om Herr Gregorius tycker jag inte – för att nu travestera Martin Jung och Hasse Alfredsson.

Den förre har nu – enligt källor Hedniska Tankar talat med – gift sig med en kvinna av muslimskt ursprung och flyttat till en adress i södra Stockholm, efter att tidigare ha varit bosatt på en adress i Linköping, där ett stort antal sk ”Ensamkommande” eller personer av samma slag som den nu riksbekante ”Afghanen från Vetlanda” varit skrivna. Detta kanske vi inte skall fästa alltför stort avseende vid, eller dra alltför stora växlar på, så att säga – men det kanske ändå säger en hel del om denne märklige ”forskares” ideologiska hemvist.

Annars är det fara värt, att alla samfund i den svenska hedniska rörelsen får gå samman om en gemensam anmälan till Vetenskapsrådet, förutsatt att detta projekt förolämpar vår tro, eller publicerar vad som kan bli uppenbart partiska åsikter och ren ”kristifikation” istället för fakta.

”Hedniska Tankar” kommer för sin del att hålla de aktuella personerna och deras forskningsresultat under noggrann observation, och skall med största nöje ta del av deras akademiska krior…