”Svenska” Kyrkan tappar stort – allt fler och fler låter sig HEDNAS !

2016 var ett katastrofalt år för den politiserade ”Svenska” Kyrkan, eller den Evangelisk-Lutheranska ockupationsmakten i Sverige, som den väl rätteligen bör kallas. 85 848 personer lät sig hednas, medan bara 7553 personer ”cyklade med” i det totalitära system som den ende, påstått allsmäktige guden kallad ”herren” tvingar på sina allt färre undersåtar och trosutövare.

Liten bild från Nordiska Asa Samfundet – nu över 630 medlemmar – GÅ MED du också…

Ingen analys görs i media av vad det här beror på. Utvecklingen ligger fast sedan mer än 30 år tillbaka, och varje år tappar kristendomen i vårt land 1% eller mer av antalet utövare, men förgäves söker man efter relevanta data som kopplar detta till åldersstruktur, socialgrupp, inkomst, bostadsort, geografisk fördelning eller flera andra relevanta faktorer. ”Svenska” Kyrkan påstår sig ha en analysgrupp på hela 12 personer, men vad dessa egentligen ägnar sig åt, kan man verkligen fråga sig. Inga data publiceras offentligt, förutom själva medlemstalen; och inte heller Universitets- och Högskolevärlden ställer några frågor om det här, trots att det borde utgöra ett ganska intressant sociologiskt fenomen, som därför är värt att undersöka närmare…

Det fanns en tid i Sverige, på 1970-talet ungefär, när Sociologi och liknande universitetsämnen ännu byggde på hårda fakta, samt på tillförlitlig statistik istället för onödigt flum och tyckande. Men så kom Regeringen Reinfeldt in i bilden, de tidigare Folk- och Bostadsräkningarna hade för länge sedan monterats ned av borgerlighetens representanter, och ”den svenska modellen” som Socialdemokratin slagits så mycket för, har under Regeringen Löfvén mest blivit ett dåligt skämt. Religionen är inget undantag – också här fattas rena grunddata, och där man en gång trodde på det som kallades samhällsplanering och rationalitet har det blinda tyckandet och faktaförnekandet helt tagt över. Sverige är idag inget kristet land, och de kristna kan heller inte begära, att just deras religion ska ha någon särställning i samhället. 

Vi får inte glömma vilket oerhört förtryck vi svenskar och nordbor utsatts för, genom närmare 700 år av andligt tyranni. Före 1951 var det faktiskt förbjudet att gå ur ”Svenska” Kyrkan överhuvudtaget, om man inte blev medlem i något annat kristet samfund, och först det året fick vi svenskar verklig religionsfrihet, i den mening FN:s deklaration om de Mänskliga Rättigheterna använder själva ordet. Och statskyrkan avskaffades först år 2000…

Korruption, ekonomiska manipulationer, tvångs-skatt och ständigt höjda ”Kyrkoavgifter” – situationen är lika illa i vårt grannland Norge som här – men allt fler och fler människor PROTESTERAR emot det andliga tyranniet och gör sig fria…

 

Själv har jag som ni kanske minns utgivit ”hedningakartor” i ett antal år, för att studera hur Hedendomens ljus och värdet i en överlägsen civilisation sprids över vårt land. Andelen hedningar i befolkningen är nu uppe i över 40 %, emot mindre än 25% när jag började skriva på den här bloggen, och på mindre än ett decennium har vi gått framåt med stora kliv. År 2000, när statskyrkan upphörde, var 88 % av vårt stackars folk ännu slavar under ”den ende guden” och det patrask som företräder honom, men det har vi gjort slut på nu. På mindre än en enda generation har vi gjort oss fria, och ”Svenska” Kyrkan erkänner nu själv, att de kristna innan år 2045 kommer att vara i klar minoritet. Kanske har det samband med vad som uppdagades, sommaren 2016…

Själv tror jag Hednandet kommer gå oerhört mycket fortare än så, och redan 2025 kan majoriteten av svenskarna äntligen vara fria.

Om mina ”Hedningakartor” visar något, så finns det en trend där storstadsområden och universitetsstäder leder utvecklingen. Det verkar som om stigande utbildning medför fler hedningar och mindre kristendom, medan efterblivna landsbygdsområden, särskilt i Norrlands inland och andra avfolkningsbygder fortfarande visar en hög andel kristna – det här är i alla fall min arbetshypotes över hur verkligheten ser ut.

Lag och rätt är ett hedniskt begrepp – och Land ska med Lag byggas. Här styr ingen ”allsmäktig” överhet. Tinget bestämmer – och Hedendom och Polyteism, innebär sann demokrati.

I Januari och Februari i år HEDNADES ytterligare 6839 svenskar, vilket var den högsta siffran för de två månaderna sedan 2004, eller än längre tillbaka i tiden. Utvecklingen för hela 2017 blir sannolikt ännu bättre än för 2016 – i år kan över 90 000 hedna sig – efter vad preliminära data visar.. Någon gång under april månad kommer antagligen den slutliga statistiken för 2016 offentliggöras – och då kommer jag vara redo – med nya Hedningakartor som ger dig sanningen om vad som händer...

Vi har redan över 3000 Asatrogna i det här landet, efter vad som på sannolika skäl kan antas – mer än 630 av dem inom ett ledande samfund, och sen en radd oorganiserade sympatisörer i enskilda Godord och Blotlag. Vår tid kommer. Vårt folk ska leva – liksom makterna och den natur vi lever i.

Snart…mycket snart… och när jag har 20 divisioner sådana män, kommer mycket i det här landet förändras – för evigt !

”Asatro är en SJÄLVKLARHET” skriver 1Sigfridsson…

Trash_Religion_b-on-w_no-site

Ibland får man hjälp från ett oväntat håll. Stundom kommer hjälpen från Asarna, ibland från Flygvapnet. För att travestera Johnny Cash, alltså. Denne sångare tillfrågades en gång om han hade några problem med ”gud” men svarade, att han hade problem med Flygvapnet. För egen del har jag inga som helst problem med våra tappra gossar i luften, det vill jag säga som armésoldat; men däremot ser jag stora problem med tanken på en allsmäktig gud och annan intolerans samt Totalitära uppfattningar, vilket vissa Monoteistiska religioner håller på med…

En herre som delar mina åsikter ifråga om detta är 1Sigrfridsson, den oförliknelige poeten från Uppsala; som förblir anonym liksom jag på nätet, en självklar reaktion från oss Asatroende på all det kristna förtryck och alla förföljelse vi utsatts för genom åren. Men nu – 1 februari – har han lyckats publicera en text på poeter.se i vilket han går åtskilligt längre än jag, ifall det nu var så att min egen förkunnelse inte var tillräckligt radikal för en del av er. Hör här bara:

Livet i vår värld är Asarnas att styra över och vår trohet till Asarna är inget slags ”val” att kunna överväga. Mänskligheten har ärvda delar i Asarnas blod och makt, därmed är ”valet” redan gjort i oss. Livet självt här i Midgård är ämnat folkens givna och deras själv valda seder, tillika är all högre kultur exklusivt tillhörande oss vilka följer Gudarna vaket och troget i vår värld. Asatro är våra livs allomfattande självklarhet.

1Sigfridsson står inte för någon snedvriden eller drogliberal ”fornsed” som ni märker. Precis som jag bojkottar han detta falska och föråldrade uttryck, som kommer från den kristna medeltiden. Vad vi talar om är inga gamla sedvänjor utan en religion, en levande tro, Det måste ni allesammans förstå och ta på allvar, först som sist.

Begreppet ”fornsed” är lögnaktigt och en antites. Vi förkastar det helt och hållet, eftersom det inte är en term som hederliga människor eller ens Hedningar kan använda om sig själva.

220px-Del_av_hjälm_vendel_vendeltid_möjligen_oden

Och 1Sigfridsson är universalist, i den meningen att han vill se Asatron utbredd överallt, över alla jordens folk och stammar. Och han fortsätter – ni får förlåta att jag blott citerar:

För Gudarna själva, liksom för samtliga Odinister och Asatroende, är inte ”rasism” på grundval av folkslagens inre och yttre skillnader tänkbar. Att ett visst äckel kan finnas mellan olika varelser är fullt normalt då skillnaderna i de olika djuren vi har delar av är naturliga fiender. Men, är man frisk och värdig, d.v.s. beter sig ärligt och godkänt inför Gudarna och Livet så finns där normalt ingen orsak till att kränka rättvist ägande av mark och länder; vilket givetvis resulterar i konflikter. Inte heller finns någon anledning till att inte acceptera enskilda individer om dessa beter sig fullvärdigt sedligt, i vilket säreget folkslag eller delar av folk dessa än kan tänkas tillhöra. Att vi samtliga har gott fog för och verkligen bör hata och hindra fienden jämte deras kontrollerande av sina lurade; vilka därmed är gjorda till efterblivna, att föra deras talan och leda sig själva och söker efter andra att dra ner i döden. Liksom att hindra de fullt medvetna parasiternas verksamheter och även andra livshotande existenser, i vilket folk de än tillhör, är dock en självklarhet.

Visdomens röst. Man häpnar. Och just det – vi Asatrogna och Hedningar är inte rasister. Vi har något emot fähundar och skitstövlar, eller sådana som ”fornsedare” som helt på egen hand blandar in new age och drogmissbruk i vår religion – saker som inte hör dit – men hederliga, friska och ärliga individer med gott uppsåt välkomnar vi, vilka de än må vara och varifrån de än må komma. Å andra sidan finns det ingen stat utan snutar, och inget samhälle utan gränser.

Ska vi ha lag och ordning i vårt land, så kan vi tyvärr inte samarbeta med Rikets fiender – det må vara hårt sagt, men det är lika sant för det…

119px-Bronsplåt_fr_Torslunda_sn,_Öland_(Antiqvitets_Akademiens_Månadsblad_1872_s089_fig36)Många vill ta till lagens svärd, men få klarar av att hålla i det hjaltet….

Denna värld tillhör Oden och detta faktum innefattar våra rätta identiteter och det verkliga livets uppbyggnad och syfte. Att den vilken har verklig ära och värdighet får det högre livet leva och därefter lever vidare i en annan värld är väl något få kan påstå att de inte klarar av att tydligt förstå?

Asatro är en identitär och kulturell filosofi. Så är det. Alla har vi rätt till en identitet, en egen kultur, ett språk, en historia och att bevara detta språk och denna kultur från det som inte ska och inte kan höra dit. Och herr 1Sigfridsson skriver, kontroversiellt för vissa, men självklart för andra, om man förstår vad han verkligen säger:

All kultur, d.v.s. all den verksamhet mänskligheten bedriver bortom att fylla på basbehoven, är vårt maktområde att hägna och styra. Kulturen är del i vårt eget blods intelligens och är dess symboliska hjärta; här ämnat att fullt ut återupprättas och raskt gå vidare med, ty kulturen är ett val mellan liv och död.

Så kunde man också uttrycka det – om man är poet och har tagit del av runornas visdom. Men – vidare:

Inga folkslag ”dyrkar” några vattendrag, träd, stenar, djur eller platser, som om dessa vore ”gudar”… Däremot vördas laddade stenar, heiliga träd, bäckar och sjöar där varelser finns eller har visat sig. Dessutom eftersöks alla upphöjda djurs egenskaper och ”kraftplatserna” där möten med andar och varelser äger rum vårdas, vilket väl måste anses vara sunt för att inte tala om livsnödvändigt i det mänskliga samförståndet mellan allt det levande i vår värld och de andra världarna. Detta är någonting Viet ska vidmakthålla. Solen, övriga planeter och olika trädslags namn är mycket enkla och självklara liknelser för Gudarna; givetvis som symboler för makten och detta är inte Gudarna själva…, vilket chockerande nog fienden lyckats propagera med och därur har det tyvärr formats några verkliga fåntrattar.

Åter en skillnad emot det förbannade ”fornsederiet” och diverse kristna griller. Vi är inte ”naturdyrkare”. Vi vördar våra vin, våra heliga platser, kontinuiteten bakåt och framåt. I dagarna har jag fått läsa texter på Wikipedia där detta lilla fåtal som kallas ”fornsedare” (föga mer än 60 personer, emot 600 medlemmar och mer i Nordiska Asa Samfundet) bedyrar, att deras blot är utan all historisk kontinuitet, och att de inte vill ära sitt ursprung eller sina förfäder. Något mer urartat och dumt, får man verkligen leta efter. Dessa människor är de facto – som 1Sigfridsson skriver just ”fåntrattar” och inget annat..

 

190px-thors_hammer_ska%cc%8ane

Ritualer och blot är gåvor till vår gemensamma värld och en viktig livlina då detta visar vårt deltagande tillsammans med våra förfäder som är kvar här och är en del av Makten. Våra enda liv och dess framtid är beroende av att riterna är i samklang med sina funktioner; detta till vårt och Gudarnas hägn mot våra gemensamma yttre hot. — — Megin är en kraft från Källan. Megin är en kraft vilken kan inhämtas efter ett förtjänat verk. Denna kraft finns inte medfödd i någon. Vår egen kraft, vilken kan uppbyggas genom kvarhållandet av energier är någonting helt annat.

Så talar endast och endast bara den som själv upplevt eller förrättat kraftfulla blot – och manifestet fortsätter, inte utan glöd och trosvisshet:

Att vi just nu lever här i Midgård, vilket verkligen inte längre är någon slags idealvärld vilken duger i sin nuvarande helhet; detta ger att vi aldrig bör luras söka bland onödiga och ointelligenta filosofiska uppslag och värdelösa lägre ideal vilka direkt motverkar Viets överlevnad i Striden. Att vara ”öppen” för fiendens spelade dumheter i löjliga ideologier, falska religioner och annat är ett direkt självmord. Detta självmord hotar även att dra ner din familj och dina vänner i sin tur genom dig till ett öde värre än få kan föreställa sig.

Det kan tyvärr inte föras någon verklig och vuxen diskussion kring tillståndet i denna värld bland de stackare vilka inte ens har vett nog i sig att vara Asatroende. Vi kan dock delge dessa faktumet att vår värld i mångt och mycket är grundlurad och nu är nödställd att hjälpas upp till en någorlunda sund normalitet. Att denna världs hindrade progression på alla verkligt värdefulla områden under långa tider var och är ett kallt beräknande massmord på folkslagen är bara början att inse. Det är mycket som måste förtydligas snarast möjligt om de ovetande någonsin ska kunna få leva som fullvärdiga människor.

Mycket av mitt budskap verkar ha gått in, trots allt. 1Sigfridsson är en praktisk Odinist, och en hängiven Odensdyrkare, det måste man hålla klart i minnet, och kanske en skald mest av allt – men vad jag själv ältat och upprepat i flera år, börjar nu så småningom gå upp för folk därute – och flera Asatrogna profeter kommer nog, både i Uppsala och resten av landet så småningom…

Slutar med en helt annan dikt:

All alone, or in two’s,
The ones who really love you
Walk up and down outside the wall.
Some hand in hand
And some gathered together in bands.
The bleeding hearts and artists
Make their stand.

sverigesrikeslag_2013

Tänk om Asatron åter blev Statsreligion som i gamla tiders Norge – för övrigt läste jag nyligen en blogg på det temat.. ”De som skapte Verlden” heter den kort och gott..