FAVORIT I REPRIS: Sverige som nation är INTE 500 år gammal – utan representerar MINST 1500 år av historia

Tidningsartiklar som tar upp Nordisk Kultur och Historia på ett intelligent och belysande sätt blir alltmer sällsynta i vårt land. Ett lysande undantag levererades av Skövde Nyheter idag, där skribenten Christer Westerdahl går igenom den senaste forskningen kring Beowulfsagan på ett upplysande vis. Att Beowulf-kvädet är skrivet kring år 1010, då Knut den store och Nordiska kungar ännu regerade i England är allom bekant, och varje bildad svensk torde väl också känna till att ursprunget för det Angelsaxiska namnet Beowulf eller ”Bi-varg” som det egentligen betyder är det nordiska Björn, men så kommer vi till det faktum att diktens ”Geatas” nog inte är att söka i Västergötland, trots allt, i alla fall inte enligt vad Skövde Nyheters skribent tror…

Hjälmblecken från Torslunda, svensk folkvandringstid

Den senare forskningen visar också, att dikten berör fullt historiska händelser på 500-talet, och måste förelegat i en färdig version från 700-talet, enligt vad alla språkhistoriska experter anser. Och, för att fortsätta:

De folk som nämns i dikten är sweon, svearna (med Swiorice) och geatas, som rent språkligt är götarna, och dene (danerna). Beowulf är kung över geatas under en period, fast hans namn bara finns i dikten.

I Västergötland har man därför gärna försökt att hitta platser i landskapet som kunde härröra från Beowulfs tid. Han var kung över geatas och begravdes i sitt eget land. En kandidat för hans grav skulle då vara Skalunda hög på Kålland. Det stora problemet är då det, att strider i dikten mellan sweon och geatas äger rum över havet till endera landet. När Beowulf far till danakungen Hrodgar sker det också via havet. Västergötland har dessvärre under hela sin existens veterligen varit landomslutet. Vänern fungerar inte alls i denna kontext. — —

Den första som i stället identifierade geatas med gutarna på Gotland var Gad Rausing, som förutom att vara företagsledare på Tetrapak också var docent i arkeologi. Han tog diktens upplysningar och även flera av dess namn helt bokstavligt och hävdade att dessa var historiskt och arkeologiskt verifierbara. Såvitt jag vet har hans artikel på engelska 1985 (Fornvännan) aldrig seriöst diskuterats. — —

Bo Gräslund som är professor emeritus i Uppsala har utgått från Rausings kortfattade artikel och författat en bok som kom i år, Beowulfkvädet. Den historiska bakgrunden (2018). Det är en rik, resonerande bok, bitvis också smått rolig, som vittnar om hur författaren handskats med i stort sett all litteratur som behandlat Beowulf, inklusive det språkliga. Geatas land sägs uttryckligen vara ett eoland, en ö. Liksom Rausing påpekar Gräslund att geatas också kallas wederas, eller weder-geatas, vilket bör syfta på gutarnas nationella symbol väduren, gutabaggen, som i kristen tid också blir Guds lamm, Agnus dei, men förblir Gotlands vapen in i nutid. Geatas i stället för gutar (gutans= goter) blir uttryck för en förväxling.

Men Gräslund går längre: han hävdar att det som ligger i grunden är ett annat diktverk som måste ha varit muntligt uppkommet och traderat i Skandinavien, på fornnordiskt språk. Det är knepigt men fullt möjligt. Anglosaxiskan och fornnordiskan var tidigt mycket nära varandra.

Om ”geatas” istället vore Gutarna, skulle faktiskt mycket av det som står i Beowulf-kvädet vara bokstavligt sant. Möns kritklippor, eller de vita klippor Beowulf passerar på sin väg, där han ror och seglar över havet, passeras mycket riktigt som ett sista landmärke innan man når Danmark.

Beowulfs föregångare Hygelak stupade under en havsräd i Frisland i norra Franken någon gång på 520-talet, möjligen slutet. Det finns belagt i annalerna. Den mytiska kampen med monstret Grendel och hans mor som Beowulf utför för Hrodgar, danernas kung, identifierar Gräslund med en allegori. Den baseras på nya naturvetenskapliga upptäckter. Dessa har han själv introducerat i Sverige, så sent som 2007. Året 536 och några tiotal år framöver drabbades nämligen norra halvklotet av en rad naturkatastrofer med följder av vulkanutbrott och så småningom även en pandemi av böldpest. Man måste anta att detta lett till svält och stor minskning av befolkningen av samma dimensioner som digerdöden ca 1350. Det är i kamp med dessa hot som Beowulf inhöstar sin seger, menar Gräslund. Åtminstone finns minnet av detta mytiska naturfenomen som ett övernaturligt inslag i dikten. Det var då som ett minne av den blomstrande folkvandringstiden före katastroferna som dikten skapades, troligen någon gång efter 550, troligen en bit in på 600-talet, och överfördes till England.

— —

Resan är verklig nog om man antar att Beowulfs besättning rott (knappast seglat) från Gotland till södra Danmark, t.o.m. tidsangivelserna stämmer. De vita klipporna är Stevns klint på Sydsjælland. Vägen på land med dess, enligt dikten, märkligt stensatta avsnitt (inte engelska romarvägar!) har gått upp till än så länge en okänd kungsgård, alltså Hrodgars Heorot, innanför Præstø fjord. På vägen passerade man vid Broskov den bäst bevarade förhistoriska vägstumpen med stenläggning i Norden. Tidigare, då man fortfarande resonerade om geatas som götar -någon även som jutar, som dock heter eot e n as i dikten pekade man på den berömda kungsgården i Lejre på Nordsjælland, men den uppstod senare. Eventuellt som en följd av att Heorot bränts ned enligt Gräslunds kronologi.

Det är gott om hänvisningar i dikten till svearna, stundom i krig, men också i släktförbindelser för de främsta hjältarna. Beowulf själv insätts som kung av en sveakung. Han är själv av kunglig sveabörd. Flera av de senare härskarna i Swiorice är kända till namnet från dikten Ynglingatal som författades i Norge på 800-talet. En del av uppgifterna där, som verkar gåtfulla, kan tolkas på ett rimligare sätt genom Beowulfskvädet.

När det gäller att hitta platserna tar Gräslund ut svängarna. Men mycket tyder på att den kungaborg på Gotland som nämns kan vara området kring den mäktiga husgrunden Stavgard eller Stavers hus i Burs socken, som arkeologin direkt pekar ut. ”Folkets borg” som nämns under striderna på Gotland kan i så fall bara vara Torsburgen, Nordens största fornborg. Den har brunnit under denna tid, liksom stora delar av de många kämpgravarna (husgrunderna) på Gotland. När gutarna invaderar Uppland pekar Gräslund på den mäktiga borgen Broborg längs Långhundraleden mot Uppsala, som bränts ned men inte undersökts närmare och liksom Stavers hus visar på en möjlig boning i konungslig klass för epoken. Intill kan den stupade sveakungen Egil ha kremerats och begravts i en gravhög, i och för sig bara en gissning.

Så är det Bro Borg, Torsburgen på Gotland och andra historiskt kända platser, men inte kungsgården vid Lejre som figurerar i Beowulfs epos ? Ja, det kan man inte slutgiltigt bevisa via arkeologin, men mer och mer och mer talar för att det är så – och redan på 500-talet fanns ett Svearike, som hade herraväldet inte bara över Gotland, utan också över omkringliggande landskap – det är kanske det viktigaste budskap, som den nya forskningen har att förmedla, men det bekräftar bara vad forskningen sagt sedan Birger Nermans tid. Sveariket är mer än 1500 år gammalt vid det här laget, och en av Europas äldsta, aldrig erövrade nationer…

Svearikets ursprung får nu sättas till före 500-talet, långt innan något Stockholm och lås för Mälaren ens fanns..

FAVORIT I REPRIS : ”Nej men Usch Usch Usch för Ebba Busch !” Det HETER faktiskt SKOLAVSLUTNING…

(Inlägg från 11 Juni 2021)

Många svenska barn slutar skolan såhär års, särskilt denna fredag. Och det heter faktiskt SKOLAVSLUTNING och inte ”Kyrkavslutning” – av helt naturliga, sunda och förklarliga skäl.

Skolavslutningar skall hållas i skolan, och svenska barn – oberoende av etnicitet och ursprung – skall INTE tvingas marschera iväg till någon mörk och fuktig kyrka på sin stora dag, där någon jamsande, mässande präst ska stå och ”välsigna” barnen med en massa kristet Mumbo-Jumbo.

Trots allt trams vi får höra i media, är det faktiskt så detta år som alla år, att det är i Skolan skolavslutningarna skall hållas. Många kristna ljuger rakt ut, och påstår att det skulle ha varit ”tradition” att indoktrinera barnen i de kristna tramseri-templen på 1970- och 1980-talet när jag själv växte upp. Ingen av mina generationskamrater kan minnas, att det någonsin förekom något sådant – jag har talat med minst fyrtio av dem på jobbet idag.

Det hörs ju redan på namnet ”Skolavslutning” – det heter INTE ”Kyrkavslutning” – för det är den kristna indoktrineringen av våra barn, som måste upphöra och genast avslutas. Min kollega och granne i den Hedniska Bloggosfären, Henrik Andersson på ”Ideell Kulturkamp” skriver såhär idag – även om det märks mindre artiklar just i år, Corona-året 2021 än förr om åren:

En riktig hedning sitter inte i en kristen kyrka och sjunger psalmer. Sålunda uppmanar IKF alla hedningar inför de skolavslutningar som ännu sker i kyrkor att inte besöka dessa eller sjunga psalmer vid skolavslutningar. Vidare så uppmanar föreningen de hedningar som har barn om frågan kommer om de vill ha avslutning i kyrka eller ej att verka för att det sker utanför kyrkorummet samt att inga kristna sånger sjungs eller framförs. — — Vi ska heller inte tillåta muslimska eller judiska inslag i avslutningarna. Någon ekumenisk monoteism ska vi inte ha!

– Bloggen ”Ideell Kulturkamp” 2021-06-11

Här ser ni för de vapenlösa ett värn, och för de oskyldiga ett FÖRSVAR

Svenska Myndigheter ger faktiskt Henrik Andersson och mig rätt, för enligt Svensk Lag och Rättslig Praxis, är det FÖRBJUDET att tvinga barn att delta i religiösa manifestationer, särskilt när varken de eller barnens föräldrar själva vill. Diskrimineringsombudsmannen, DO är den myndighet som har hand om saken, och det kan vara bra att känna till.

DO skriver såhär på sin egen internet-sida – ni får förlåta, att jag blott citerar:

En rektor kan tillåta att skolan har skolavslutning i en kyrka om den utformas så att tonvikten ligger på traditioner, högtidlighet och den gemensamma samvaron och att det inte förekommer några religiösa inslag såsom bön, välsignelse eller trosbekännelse.

Det är kommunen eller ägaren för den privata skolan som ansvarar för skolans verksamhet och att skolan följer diskrimineringslagen. Rektor har alltså ett ansvar för att ingen elev ska känna sig missgynnad på ett sätt som har samband med religion eller annan trosuppfattning eller någon av de andra diskrimineringsgrunderna.

Det är viktigt, skriver DO också, att det inte förekommer några religiösa inslag såsom bön, välsignelse eller trosbekännelse.

Utsätts något barn eller någon familj i Sverige för de kristnas eller muslimernas ständiga dumheter, har ni alltså RÄTT ATT PROTESTERA emot vad som sker med ett brev till Diskrimineringsombudsmannen, DO. Detta är väsentlig samhällsinformation till alla medborgare därute – och själv är jag en Hednisk man – som bara gör sin plikt.

Dygden är sin egen belöning, heter det ju – och den viktigaste gåvan till våra barn, blir att ge dem en trygg uppväxt, i fred och frihet – i ett fritt och härligt hedniskt land.

För egen del är jag MOTSTÅNDARE till allt vad religiösa friskolor heter, om ni vill veta. Jag anser att de borde förbjudas, allesammans, varenda en, todos – alle – each and every one of them – och det GÄLLER oberoende av vilken religion vi ens diskuterar.

Jag skulle inte tillåta Hedniska friskolor heller, särskilt inte de som drivs av ”fornsedare” och annat C eller MP-anhang med klar ”Federley-varning” på – om ni nu förstår vad jag menar..

Religiös indoktrinering av barn är ibland det värsta jag vet. Skol-lagen i Sverige – som den ser ut för närvarande – är till för att garantera att alla barn får en opartisk, korrekt och icke-religiös utbildning, grundad på fakta och inte på meningslösa Monoteistiska floskler. Bara de sk ”Kristdemokraterna” (en ren självmotsägelse – hur kan man ens ha mage att kalla sig ”demokrat” när man bara tillåter en enda gud ?) tycker annorlunda, och vill sabotera och förvrida vårt lands lagar.

Liksom av en ren händelse kunde ”gammelmedia” och kvällstidningarna i veckan berätta om hur Skolinspektionen och SÄPO, alltså Säkerhetspolisen varit tvungna att omedelbart agera emot den muslimska sk ”Al Ahzar-stifttelsen”. Krigsförbrytare från IS, eller Islamska Staten, som begått människorättsbrott i Syrien, var anställda där, och satt i skolans ledningsgrupp, samtidigt som nästan hela denna mycket märkliga ”friskola” hade klara kopplingar till IS och terrorism. Därför har våra myndigheter nu varit tvingade till att stänga ned den – för elevernas egen säkerhet.

”Det är mycket allvarligt att våldsbejakande extremister tar sig in i skolväsendet”, säger skolinspektionens jurist Anders Gullberg till kvällstidningen Aftonbladet.

Själv säger jag som poeten Erik Blomberg en gång sa – i dikten ”Rådjur i en park” för övrigt. Idag såg jag nämligen ett rådjurskid på ett regementsområde, och då rann mig följande strof i sinnet, medan jag skrev det här:

Jag vet det, – Jag säger det.

Men därför att jag vet och vågar att säga det,

skall jag vinna en styrka att skydda de värnlösa,

som inga förmätna våldsverkare skall ha makt att beröva mig.

 

Favorit i Repris: I Trefaldighetstid

De kristna påstår att de skulle vara ensamma om att fira Trefaldighet med källdrickning såhär års, fast ingenting kunde vara felaktigare. Tiden mellan Frejas månad, Maj; den vackraste tiden på året, och Friggs månad, Juni, har alltid firats med offer i heliga källor – för vattnet, som ska ge liv åt grödan är ett mycket viktigt element såhär års. Vi vet alla att det finns tre stora Asar i det höga, Oden, Tor och Frej. Nornorna är också tre till antalet – Urd, Skuld och så Verdandi, framtidens Norna. Det finns tre stora Asyjnor, som var och en representerar kvinnans tre åldrar – Freja för den ogifta kvinnan, Frigg för kvinnan som maka och mor, och slutligen Hel för den gamla kvinnan, efter klimakteriet. Tre var de gudar som skapade Ask och Embla, det första människoparet. Tre är Asgårds, Midgårds och Hels riken, och mycket riktigt är också Parcerna – Nornornas latinska motsvarighet, och Moirerna – deras motsvarighet på grekiska också tre, liksom Poseidon, Zeus och Hades, som var för sig styr tre mäktiga riken eller existensplan – och i själva verket är Tretalet, eller den Trefaldiga gudomen, något som är centralt för alla Indoeuropeiska folk, enligt vad forskare kom fram till redan på 1950-talet.

Nornorna öser vit Ör, eller slam över asken Yggdrasils tre stora rötter varje dag, får vi lära oss i Eddan, och det gör de vid den källa, som heter Urdabrunnen. Asarnas runa, Ass, har nummer tre i Utharken, det esoteriska sättet att använda den äldre runraden – och det är inte Thursrunan, motsättningarnas och tvåtalets runa, som kommer på denna plats, som ”fornsedare” och annat okunnigt patrask tror.

Olaus Magnus Historia om de nordiska folken. Bok 3 – Kapitel 3 – Om Götarnas tre hufvudgudar. – Utgivningsår 1555.

Olaus Magnus trodde att götarna dyrkade tre stora huvudgudar, Oden, Tyr och Frigg – och nästan alla av de påstått ”kristna” Trefaldighetskällorna har ett hedniskt, Asatroget ursprug – här skall jag bara räkna upp några av de namnkunnigaste, samtidigt som jag vill erinra om andra, som nyligen också skrivit om källkulten i Norden.

Bland de mest kända Trefaldighetskällorna finns Svinnegarns källa – Svinnegarn har ingenting med Svin att göra, utan betyder den svinna eller snabba, bekväma fiskeplatsen (garn) som varit i bruk ända sedan Bronsåldern. Kristna forskare har lagt stor möda på att bevisa att den skulle vara helgad åt en katolsk Sankt Bartolomeus, när den i själva verket är helgad åt Frej. Genom hela den katolska tiden försökte man utrota alla de ”avskyvärda vidskepelser och signerier” som bedrevs vid källan intill Midsommartid – just kopplingen till Midsommar tyder också på Frejsdyrkan – han har ju sin stora tid just då. Hela Årsunda Härad hade sitt centrum just här, och ännu på 1780-talet kunde så många som 6000 personer samlas kring källan – numera är den – efter alla igenfyllningsförsök, till slut odrickbar – och källans klara flöde håller på att grumlas och sina för alltid – så vid Svinnegarn har de kristna tyvärr lyckats i sitt destruktiva uppsåt.

Om Svinnegarn inte är mycket att se nuförtiden, trots att den varit en av de mest namnkunniga källorna i Norden, så finns det ändå massor av kallkällor kvar. Numera är de flesta av dem naturskyddade, och eftersom de finns spridda över hela landet, kan de kristna inte lorta ned dem med colibakterier och gödsel, vilket redan har hänt i Svinnegarn. Vid Skatelöv nära Växjö finns en ”Heliga Tors Källa” – och om den finns en känd strof ur Värend och Virdarna…

”Thor lät vattnet springa av grund
god makt hade han
det botade en blind i samma stund
Thors heliga namn…”

Många av källorna lövades till Trefaldighet eller Midsommar, med björkar och gröna blad. Nära Lundsbrunn i Västergötland finns till och med en ”Sankt Odens Källa” och man ser att de hedniska gudarna var först – senare försökte man ersätta Tor med Hammaren med Sankt Olof med sin Yxa, och Frej försökte man förvandla till ”Sankt Erik” fast detta tog sig aldrig riktigt, lika lite som försöken att förvandla Oden till ”Sankt Jakob” eller ett ryttarhelgon istället för en stormens och vindens rytande ryttargud… I Taxinge i Södermanland finns Drottningkällan – som man försökt koppla till Katarina Jagellonica från Litauen, hustru till Johan III som skulle hämtat sitt vatten här – vilket är föga troligt – Gripsholm och Mariefred har också haft flera Trefaldighetskällor, och sanningen är nog att det är Frigg eller Saga, hon från ”Sökkabäck” eller Fensalar som spökar – just Frigg har också anknytning till källor och källsprång… Drottningkällan är en järnkälla eller en sk ”Surbrunn” som man sa på 1600-talet – förr ansågs det som hälsosamt och stärkande att dricka järnhaltigt vatten – men nuförtiden ratar vi det, som varande en felsmak..

Vid Frostbrunnsdalen, söder om Borlänge fanns en gång Tuna Ting – centralort för hela Dalarna och där ligger en annan hednisk offerkälla, som används än idag.

Strax nära gården Hov i Hackås – Hov kommer av Gudahov – i Jämtland, söder om Storsjöbygden finns ännu en offerkälla, och vid Hammarby, sydväst Uppsala, finns Tiohundralands stora offerkälla, som de kristna tyvärr har försökt ta över, trots att platsen inte alls tillhör dem, och de ingenting har att skaffa där.

Vid Gillberga gård på Enhörnalandet i Södermanland, finns en källa som nuförtiden kallas Mars Källa – med långt a – av ordet ”Mar” för vik eller hav – där Ansgar ska ha rastat, sista anhalten före Birka – men om han verkligen gjorde det är osäkert – källan är en Torskälla, och här finns Tors Hammare ännu avbildad, som det är och skall vara.

Källan inramas av stenar, tre av dem med olika budskap. På den mittersta står årtalet ”MMIII” (2003) samt ”Mars Källa – Den som tror på dess kraft får hälsan och oskulden åter”. Mars källa ansågs ha magiska krafter. Största hälsobringande effekt hade den på trefaldighetsaftonen. Traktens befolkning samlades vid källan och drack vatten. Kring sekelskiftet 1900 upphörde denna tradition. Mars källa uppmärksammades av Anton Flentzberg, kyrkoherde i Mariefred, och beskrivs i tidskriften Fataburen från år 1909 enligt följande:

På fastlandet finna vi den s.k. Mars källa, belägen i närheten af Gillberga gård, närmare bestämdt söder ut från denna, men nedanför norra sluttningen af en skogsbevuxen höjd. Källan, som äfven kallas Gillberga källa, flyter åt norr. Hon synes dock åtminstone i senare tid icke hafva haft någon synnerlig dragningskraft på befolkningen. Men med anledning af den iakttagelse, som man trott sig göra, att i närheten af de s.k. offer- eller trefaldighetskällorna ofta ett tingsställe varit beläget, så må äfven här den anteckningen göras, att invid Mars källa ligger en kulle med åtskilliga i krets ordnade större stenar, hvilka sannolikt bildat en domarring.

Mars Källa i Ytterenhörna

En annan Torskälla finns på Rödön i Jämtlands centralbygd vid Storsjön – redan Rödön har fått sitt namn efter Tor, den rödskäggige Asen. Torekällbergets källa i Södertälje är åter en – här har också själva gudanamnet ”Tor” bevarats, och de kristna har inte kunnat ändra på den saken. På Röjeråsen vid Rättvik finns åter en – många Trefaldighetskällor rinner i likhet med Svinnegarns källa mot norr – Norr var ju det väderstreck där Helheim fanns, dödens och sjukdomarnas hemvist, och vattnet tog enligt folktron allt ont med sig dit – särskilt bra var det om källan var en kallkälla. Också en hel del sk ”Hälsobrunnar” som Sätra Brunn och Ugglevikskällan, alldeles norr om Stockholms innerstad började som hedniska offerkällor – och kan nyttjas så än idag…

Sommarstädning….

Hedniska Tankar tar ett litet uppehåll mellan Hägg och Midsommar.

(Denna bild är generisk. Diskhandskarna på bilden har ingenting att göra med vad som skildras i detta blogginlägg…)

Dagen STYRBJÖRN… Och fler Hedningakartor i REPRIS….

Idag, 10 Maj är det dagen Styrbjörn enligt den gamla svenska namnlängden, och så har det varit nästan ända sedan 1901, då man äntligen gjorde rent hus med Katolicismen, och kastade ut en massa direkt motbjudande kristna martyrer ur vår kalender. Vi kan alla minnas Styrbjörn Starke, och slaget vid Fyrisvall år 986 – för både Styrbjörn och Erik Segersäll, historiska personer som de facto existerat – och sedan må Dick Harrison med ett s i SvD ha sagt vad han vill, angående Styrbjörns existens, eftersom modern arkeologi bevisat, att fynd från Fyrislund och Fyrisvall faktiskt  hittats – inom rätt tids-spann..

Sjörupsstenen är en hednisk sten, rest i en hednisk tid över en hednisk man med ett hedniskt namn. På den finns de berömda orden

Han flydde  ej vid Uppsala, utan kämpade, så länge han hade vapen”.

Så – och BARA SÅ – handlar en ÄKTA Hedning !! DU som läser detta BÖR handla på samma sätt – NU –  och FÖR ALLTID !!

Fyrisvall nämns i runstensmaterialet, och inte mindre än fyra runristningar från tiden, inte bara senare krönikor, som är innehållsrika nog. Tre oberoende skriftliga källor räknas vanligen som fullgott bevis, historiskt sett, och följaktligen kan vi – tillsammans med arkeologiska bevis i form av vapenfynd – vara helt säkra på att Slaget vid Fyrisvall verkligen utkämpades – att förneka Styrbjörn Starke är ungefär lika sannolikt som att försöka förneka Gustav Vasas existens, och säga att intåget i Stockholm anno 1523 den 6 Juni – vi firar i år 500-års jubileum – inte existerade det helleräven om det alltid finns sådana, som vill förneka själva den svenska historien, och de etniska svenskarnas rätt till sin egen historia, sin nationella kultur och sin framtida överlevnad – inte minst !

Ifall gårdagens inlägg inte var tydligt nog – för somliga läsare – särskilt utomlands och på vissa forum – fortsätter jag min publicering av Hedningakartor i repris, nu med annorlunda aggregation av data. Kanske en indelning i det som skall vara ”befolkningsdistrikt” eller fd. församlingar var alltför finmaskig för en del av er.

Data talar ändå sitt tydliga språk – och alla tillgängliga data visar att varken sk ”frikyrkor” – som inte alls är ”fria” utan bara sysslar med samma Monoteistiska dravel som alltid – eller påstådda muslimer (rättare sagt alltför många invandrare med ett ursprung i muslimska länder, som knappast tror på Islam – annars skulle de i de flesta fall inte ens befinna sig här ) också minskar i stadig takt. Motbevisa mig gärna ifall ni har bättre fakta, eller kan presentera dem på ett tillräckligt begripligt sätt. Med den raka trendframskrivning som håller intill max 2030, får vi följande utfall för anno 2025:

Och för 2030, ser bilden ut såhär – med andra ord inträffar DET HEDNISKA SKIFTET eller den tidpunkt, när vi Hedningar är i majoritet innan detta årtionde är slut nästan överallt – om vi håller oss till Läns- eller Regionnivån...

Anno 2030 är som ni ser Hedningarna i majoritet i varje län, utom yttersta Norrbotten och Lapphelvetet, där Samerna tyvärr narrats att svika sina fäders tro och är kristnare än befolkningen i övrigt., vilket är skamligt lågt handlat av denna folkspillra, som sannerligen får skylla sig själv. De flesta av oss svenskar verkar helt uppenbart inte vilja gå samma sorgliga öde till mötes – i alla fall inte så länge vi har en armé, eller vapen i hand – vilket är det enda, som slutligen avgör frågan. Studerar vi nu – som en gång Hans Roslingutvecklingen baserad på kommuner istället, och alltså väljer ett mellanting mellan ”regioner” eller län samt ”distrikt” eller den allra lägsta lokala nivån som vi alls kan aggregera data påutom vad gäller individer – får vi fram följande bild för 2022:

Intrycket blir förstås brokigare, beroende på vilken aggregationsnivå vi väljer – för enkelhets skull låter jag färger och procentsatser i kartogrammen vara helt oförändrade. Både Göteborgsregionens, Malmöregionens och inte minst Huvudstadsregionens kommuner har REDAN HEDNATS i icke ringa omfattning. Andra regioner följer efter. Hypotesen att med stigande utbildningsnivå och normalinkomst hos befolkningen, så väljer allt färre och färre medborgare att ansluta sig till kristendomen, och allt fler och fler låter hedna sig – alla andra socioekonomiska faktorer kan vi utelämna för tillfället, därför att verkligheten ger samma svar i alla fall – och dessa siffror – från den sk ”Svenska” Kyrkan eller rättare sagt den Evangelisk-Lutheranska andliga ockupationsmakten, gör faktiskt anspråk på att vara verklighet, samt den bästa datakälla vi för tillfället har – vilket förmodligen är ganska ironiskt, eller ett meningsfullt sammanträffande, så att säga.

Titta här vad som händer, anno 2025 givet vår prognos:

Nu har det HEDNISKA SKIFTET inträffat över stora delar av Mellansverige – take it or leave it ! – och 2030 ser kartbilden ut såhär:

Som du ser – denna Onsdag eller Odens Dag – som är ”Dagen Styrbjörn”. Det hedniska skiftet kommer – med populationsmässig säkerhet, därför att de kristna inte kan ersätta föregående generationer tillräckligt snabbt, inte tvinga fram ”dop” eller andra former av ”religiös doping” och annat otillåtet fusk för att kollektivansluta spädbarn och på det ytterst konstlade och odemokratiska sättet höja sina intäkter och medlemssiffror inte fungerar längre.

Rien va non plus” ni kristna… Era knep fungerar inte längre. Framtiden tillhör Polyteismen – och Hedningarna – därför att bara och endast bara Polyteism innebär Demokrati, men inte ”Mångkultur”.

Svårare än så behöver dessa slutsatser inför framtiden inte vara. Därmed lämnar jag ämnet för dagen – och går över till händelser, som egentligen härrör från den 9 Maj och inte den 10:e – ifall ni nu ens vet, vad den 9 Maj är för slags datum, och vad det vanligen står för i den Värld och den verklighet som faktiskt – de facto – är vår…

En HEDNISK skön framtid är här…

Har ni läst föregående inlägg ? Om inte, läs det nu ! Det HEDNISKA SKIFTET eller den dag, då de kristna äntligen inte är i majoritet längre, utan då majoriteten tillhör oss HEDNINGAR och mycket blir annorlunda i vårt land, kommer närmare och närmare… Som utlovat kommer här en kartbild, som visar hur situationen ser ut i landets olika församlingsdistrikt år 2025 – rosa färg betyder upp till 30 % hedningar, mörkt rosa upp till 35 % hedningar, helrött upp till 40 % hedningar, brunt upp till 50 % hedningar och lövgrönt i Frejas månad uttolkas säkrad Hednisk Majoritet med över 50 %.

Såhär kommer framtiden att bli år 2025. De centrala och södra delarna av Stockholms Län har redan hednats, liksom den skånska västkusten och Göteborgsregionen. Bergslagen har blivit ett nytt centrum för Sveriges hedningar, och även i centrala Västergötland, Tjust, Blekinge, Österlen, delar av Jämtland och Lappmarken går hednandet snabbt. Tittar vi på Huvudstaden med omnejd i förstoring, så ser bilden ut såhär – detta är fakta som vanliga media inte vill visa !

Uppsala och väsentliga delar av Södermanlands län har hednats… Och såhär kommer samma region se ut år 2030… Hednandet blir mer och mer manifest…

Framtiden tillhör ett hedniskt Sverige – Islam och Kristendom har INGEN framtid – SÅ ÄR DET !!

I vilket Dick Harrison, SvD AVSLÖJAR ”fornsedarnas” taffliga LÖGNER…

Som jag ofta påpekat är Disablot och Segerblot belagda ur historiska källor. Det halvkristna, idiotiska svamlet om ”Påskblot” vilar inte på någon Hednisk grund överhuvudtaget, och tillhör det meningslösa, multikulturella mischmasch som kallas ”forn sed” och som fortfarande förfular och förflackar den hedniska miljön i Sverige, men knappast i andra länder, där sådan dynga inte tolereras och man sopar rent framför egen dörr. Den kände historieprofessorn Dick Harrison i Svenska Dagbladet redde ut begreppen vad beträffar de historiska rötterna bakom de årstidsbundna bloten den 25 April, alltså för några dagar sedan. Jag rekommenderar också att alla intresserade först läser vad jag skrivit om ”Vårblot” som företeelse under ”Högtider och Blot” här ovan.

Dick Harrison godtar mystiskt nog inte det ovedersägliga faktum att Disablotet och Distinget alltid infallit i Februari, på den första fullmånen i årets andra månad. Han svamlar om att detta skulle vara något kristet, men varför är svårt att förstå. Likaså är alla medvetna om att det är Värdagjämningen som är den rätta dagen för ett Vårblot i Mälar-landskapen, för då har våren vanligen kommit till de trakterna. Att fira Vårblot på påskdagen är fullkomligt idiotiskt, eftersom påsken är en kristen fest, som inte har ett enda förbannat dugg med verklig hedendom att göra.

Dick Harrison nämner också fynden av Gudahovet vid Borg utanför Norrköping, som de kristna hundarna systematiskt förstörde någon gång under 1000-talets hälft, när kristendomens pest tyvärr kommit till trakten av den vackra Bråviken. Borg hade varit en kungsgård sedan urminnes tid, och den bestod långt in på 1300-talet och Magnus Erikssons regeringstid – för att nu ha utplånats för alltid under en breddad E4…

Gudahovet vid Borg i Östergötland visar klart och tydligt, att Asatron var en inomhus-religion också. Blot firades visst inte bara utomhus.

Rester av gudahov har också hittats vid det Skånska Uppåkra – där Gudahovet stod i hela tusen år – i Eketorps fornborg på Öland, i Lindängelund söder om Malmö, , en kultplats åt guden Ull i Upplands Bro och en mindre byggnad på gården Lunda i Lunda socken i Södermanland (där folk tycks ha dyrkat Frö/Frej). På en större utgrävningsplats vid den själländska sjön Tissø dyrkades Tyr i ett annat inomhus-hov, och år 2010 upptäcktes ett kulthus från 400-talet i Ranheim utanför Trondheim. Byggnaden, som hade formen av ett högt rektangulärt hus på 5,3 x 4,5 meter och som kunde nås via en processionsväg, övergavs först under 900-talets sista decennium

Ännu mer spännande är utgrävningarna på den isländska gården Hofstaðir. Här har arkeologer utforskat ett 42 meter långt och 8 meter brett långhus, som har varit indelat i flera sektioner – och det var i bruk efter Islands officiella kristnande år 1000.

Också i Sunmöre och på andra platser i Norge har man hittat stora och förnämliga byggnader, som alla varit Gudahov. Kasta ut de kristna kyrkorna från Gamla Uppsala, och ge oss Svearnas Gudahov tillbaka – Idag är Engelbrekts och frihetens dag !

EXTRA: Hur du kan SPARA på Deklarationen, och TJÄNA EN MILJON kronor !!

De börjar stjäla av dig strax efter att du föds. De korpar, rövar och snattar från dig. I ett helt liv får du betala, betala och betala bara för att dessa roffare och tjuvar ska få mjölka sina pengar – på DIN bekostnad. Och Du – stackars svensk ! – fattar inte ens vad som hänt eller hur lurad du blivit. Man blåser dig på allt större och större summor, år efter år.

Det är så sant som det är sagt ! Gäller fortfarande – över 18 år senare

Den sk ”Svenska” Kyrkan eller rättare sagt den andliga ockupationsmakten i Sverige driver in ca 7000 kronor från dig varje år – om du är man och har en normalinkomst på ca 39 000 kronor. Om du är kvinna, blåser man dig på cirka 5760 kronor varje år, givet hur stor medellönen är.

I nästan inget annat land i hela världen gör man såhär illa emot landets egna medborgare. I USA finns till exempel inga såkallade ”kyrkoavgifter” eller straff-skatter alls. Ändå vimlar det landet av kyrkor och kristna samfund av olika slag – och alla klarar de sig bra helt utan att beskatta och besnatta folk – som i Sverige.

Du kanske vet om att elpriserna stiger, och att du som svensk oftast inte får mer än ca 1500 kr eller så i ”elstöd”

Du kanske har märkt att matpriserna blir dyrare och dyrare

Du kanske förstår och ser, att inflationen bara ökar och ökar.

I ett Världsekonomiskt läge som detta är det VIKTIGT att du DRAR NED på alla ONÖDIGA SMÅUTGIFTER – för på det sättet kan du tjäna stora pengar. Tänk efter ett slag. Varje år stjäl ”Svenska” Kyrkan mer än 1,35 % direkt ur din plånbok. De stjäl från dig, så fort du tjänar något. Tycker du att de skall få fortsätta med det, och lura dig, år efter år för en ”tjänst” som du ändå inte använder ?

Undersökningar lär visa, att mindre än 20 % av svenskarna tror på ”Gud” – denna påstått ”allsmäktige herre” som ska få styra över allt och alla, precis som vi vore trälar eller slavar. Hur kan du som svensk uthärda att få leva så ? Skäms du inte ens ?? Du MÅSTE ta tillbaka din frihet – och du kan göra det NU – ofördröjligen och i ett sammanhang.

Hur länge skall du fortsätta att göda de här pajas-figurerna ? HUR LÄNGE ??

Om du väljer friheten, och väljer att få bestämma över dina pengar själv kan du investera dem klokt. En barnfamilj förlorar hundratusentals kronor, ja mer än 500 000 kr från det att barnen föds, tills att de är 18. Genom ett helt liv stjäl dessa ”goda kristna” ungefär en hel miljon från varje svensk. Du kan förmodligen ha större glädje av de pengarna, om du bara fick bestämma själv över hur du ska tänka och hur du ska tro.

Att GÅ UR SVENSKA KYRKAN är mycket enkelt. Allt du behöver göra, är att klicka på länken här, och använda blanketten. Det kostar inga pengar, utan är helt gratis.

På det sättet kan du RÄDDA de inkomster du annars kommer att FÖRLORA i år – och skydda dig från en helt onödig utgift.

Detta är ÅRETS BÄSTA DEKLARATIONS-TIPS – och nu lär jag dig hur du använder det. Du är i gott sällskap. Mer än 43 % av svenska folket och alla medborgare i det här landet har redan GÅTT UR Svenska Kyrkan och lämnat hela jämra Jesus-köret och de övriga dumheterna bakom sig. Gör som oss andra – och SPARA PENGAR !!

Fotboll, Fotboll, Fotboll…men VEM var mannen i ”Fotsid klädnad” som ville ta sig in på Landslagets träning ??

Svenska Media är mycket märkliga, främst vad gäller deras behandling och beskrivning av fakta. För sex dagar sedan kunde vi se och höra på Statstelevisionens nyhetsprogram ”Rapport” och även läsa i media om en man i ”fotsid klädnad” som av okänd anledning försökt ta sig in på Friends Arena i Stockholm, där det som bäst pågick träning för Landslaget i Fotboll inför det kommande EM-kvalet.

Foto: ”Brottsplats Stockholm”/Privat

Mannen blev misstänkt för terrorism, och greps med flera väskor som han hade i sin ägo, men väskorna skall enligt ej bekräftade uppgifter inte ha innehållit några farliga föremål. Ingenting har sedan dess uppgetts om mannens identitet, eller om han fortfarande befinner sig i häkte – ifall han verkligen är eller har varit terrorist, så kan man ju säga att det finns ett visst nyhetsvärde i det hela.

Men nej, nej – inget vidare har stått om saken i svenska media såvitt ”Hedniska Tankars” redaktion kan upptäcka. Undrar just varför… Saken borde ju engagera många personer – fotbollsintresset i landet är ju ganska stort, särskilt inför EM…

Polis och säkerhetsansvariga på Friends Arena uppger att mannen skall ha uttalat hotelser, och att hotelserna haft ”religiösa förtecken” – vad som nu menas med det… Den gripne skall också ha varit känd av Polisen sedan tidigare, och påstås vara dömd för bland annat våld mot tjänstemän och olaga intrång. Denna gång blev brottsrubriceringen grovt olaga hot och förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse, vilket måste sägas vara ett allvarligt, och relativt ovanligt brott. Det borde också ha ett visst nyhetsvärde, för ”allmänfarlig ödeläggelse” av en idrotts-arena, låter inte precis som en oförarglig händelse, eller någon ”alldaglig” brottslighet av typen ”cykelstöld” utan tycks röra sig om något vida värre…

Av bilder från händelsen framgår att mannen vid tillfället var iförd fotsid klädnad. Vilken kultur eller religion kan han komma ifrån, måntro – ifall det nu var så, att han uttalat religiöst motiverade hotelser, och dessutom blivit gripen för någotslags försök till terrorism – dock oklart hur eller på vilket sätt. Känner vi oss ”kulturellt berikade” för dagen, måhända ?

Och vem var denne man ??

Kanske kan någon av våra läsare eller läsarinnor hjälpa till att klarlägga vad som hänt. Allmänheten borde faktiskt få veta det, ”fotbollsintresse” eller ej…

 

Det HEDNISKA SKIFTET är här.. Är DU redo ??

”Svenska” Kyrkan, ett samfund som bara är ett i mängden, och inte ett enda dugg ”svenskare” än något annat, har erkänt sig besegrat. Dess företrädare vet att spelet snart är slut. Mer än 50 % av alla Svenska Medborgare kommer snart att vara Hedningar, och därmed har den Evangelisk-Lutheranska Andliga Ockupationsmakten, som samfundet ifråga rätteligen bör kallas, också helt och hållet förlorat sin ledande ställning.

Kyrkan vet redan, att den enligt sina egna prognoser bara kommer att ha ungefär 4,7 miljoner medlemmar år 2030, av en befolkning på mer än 11 miljoner. Dess förlust går inte att stoppa, av rena befolkningsskäl – medlemmarna blir allt äldre och äldre, och få eller inga föräldrar kommer i framtiden vara så dumma, att de låter sina barn ”döpas” eller tvinga dem att anta en religion, helt emot barnens egen vilja och utan att fråga dem om lov, vilket är en mycket svår kränkning av små barns rätt som individer.

Det är så sant som det är sagt…

Fakta visar, att 2799 svenskar valde att Hedna sig under årets två första månader 2023. Tyvärr blev samtidigt inte mindre än 1775 personer lurade och duperade av de kristna, och anslöt sig till den Medeltida skräck-religionen. Detta innebär ett netto på 1024 hednade personer, vilket var mindre än tidigare år.

Ändå är trenden klar, och den är densamma över hela Västvärlden. Kristendomen har redan förlorat, och den förlorar stort. Befolkningen i Sverige kräver sin frihet. Den vill inte längre böja sig under en påstått ”allsmäktig” gud, som skall styra allt och alla hela tiden.

Nu kräver vi svenskar vår rätt ! Vid slutet, står segern…

Skyttedal skjuter in sig – Hur är det med våra ”kristdemokrater” ?

”Efter ENS tal skall INGEN dömas….”

– Ur ”Olaus Petris Domar-regler” från 1500-talet

 

Såkallad ”Kristdemokrati” är en ren självmotsägelse, ”a contradiction in terms”. Kristendomen är inte demokratisk – den har aldrig varit det – Det är en totalitär ideologi med en gud som alla skall tvingas lyda, enligt den sk ”Bergspredikan” som ska hållits av dess påhittade grundare Yeschua ben Yussuf, en fantasi-figur från Mellersta Östern som de kristna alltid kommer dragandes med…

Just nu händer något fullkomligt bisarrt i Sveriges Riksdag, vårt Nationella parlament. En svårbegriplig skandal har brutit ut ibland dessa ”goda kristna”.

Sara Skyttedal, en erkänt drogliberal person inom (KD) som vill legalisera Marijuana, påstår att det Kristdemokratiska partiets nye partisekreterare Johan Ingerö skulle ha tafsat henne på ena låret under en ”efterfest” 2014. Båda hade druckit ansenliga mängder alkohol, och var kraftigt berusade. Ingerö säger att det aldrig hänt, Skyttedal däremot erkänner att hon var så berusad så att hon låg och slumrade i en säng, full som hon var.

Men varför väntade hon i så fall med att Polisanmäla detta under åtta års tid ?? – och varför avsätter Ebba Busch Thor då herr Ingerö med omedelbar verkan, för något som för det första INTE KAN BEVISAS och för det andra har preskriberats för tre år sedan ? Vi lever i ett land där ”skjutningar” av barn, kvinnor och vuxna eller rättare sagt RENA MORD OCH DRÅP blivit vardagsmat, liksom gruppvåldtäkter, rån, bomber och sprängladdningar placerade utanför bostadshus och riktigt grov kvinnomisshandel hör till ordningen för dagen.

I detta läge kommer så Sara Skyttedal beskäftigt springande, och påstår att det var såå synd om henne för åtta år sedan – när hon var stupfull och knappt kunde minnas vad som hände, och nu påstår hon att herr Ingerö återigen skulle ha råkat komma åt hennes ena lår med handen, något han själv bestämt förnekar. (klicka gärna på de rödmarkerade länkana ovan för att lära er något om den svenska verkligheten, till skillnad från politikens fejkade låtsas-värld)

 

Vad får vi för slags samhälle om hitte-på ”Värdegrund” ska GÅ FÖRE verkliga lagar – och verkligt allvarliga brott ? KD saknar allt förnuft…

 

Ja, så går det till inom de privilegierade klasserna, där sk ”Vääädegjund” eller Värdegrund och Cancel Culture härskar. Vanliga människor i Sverige däremot får aldrig en enda chans till rättvisa – och varför frågar vi oss… Jo, därför att vrak som Skyttedal kommer med sitt överklass-”hitte på” och BLOCKERAR de Domstolar, som REDAN har fullt upp att döma för våldtäkt på barn, mord och andra sådana saker.. Brott som faktiskt ÄR allvarliga, och borde gå före i domstolen – av naturliga skäl..

Visst, det är moraliskt förkastligt att tafsa kvinnor på låren – det kan jag hålla med om. Kvinnan kanske blir upprörd, MEN om hon har mål i mun (Skyttedal är ju politiker) så kanske hon kan säga ifrån på skarpen, alldeles själv ? Varför alls gå omvägen via domstol – särskilt om man inte har några vittnen, eller några verkliga bevis. Detta är en politisk skådeprocess. Ett fall av cancel culture. En politisk skenrättegång, likt de falska anklagelserna emot Eskil Erlandsson inom Centerpartiet.

Fyra sk ”Centerkvinnor” anklagade plötsligt Erlandsson för att han skulle ha tafsat två av dem på benen i Riksdaghusets personalrestaurang, till och med. Mystiskt nog fanns där inte ett enda vittne – och en av ”Centerkvinnorna” hoppade plötsligt av från den sjuka anklagelse-leken – eftersom hon inte ville ljuga inför Domstol. Granska själva vad som framkommit i media om detta ”fall” om ni inte tror mig. Eskil Erlandsson – en av de få sista verkligt hederliga Centerpartisterna från det gamla ”bondeförbundet” befanns aldrig skyldig till någonting. Han förtalades öppet – och vi vet att Fjollan Fredrik Federley – ”sambo” med en pedofil frigångare – som nyss släppts ut ur fängelset – snart blev Sveriges representant i EU. Bara ett sammanträffande ?? Vi vet också, att Federley – på grund av sina perversioner – plötsligt avgick, några månader senare.

Vad är detta för samhälle, där politiker kan uppföra sig så ? Vad skickar det för signaler till ”vanligt folk”. Vi får någotslags sjuk ”Robinson-lek” i Riksdagen, politiker som bär sig åt sämre än sju-åringar på skolgården, när de borde vara folkets föredöme. Man kan bara äcklas över dessa ”kristdemokrater”.

Ta även fallet med Anna Ardin (S) och hennes anklagelse-lek emot Julian Assange, vars liv förstördes; och vars straff blev oproportionerligt hårt, eftersom det inte heller fanns några bevis för vad han anklagades för – och någon rättegång hölls aldrig. ”Enköpingskvinnan” – möjligen identisk med den senare så kända Linda Staaf – om det nu var hon – drog sig hastigt ur den skenrättegång Anna Ardin trott sig kunna arrangera – och så var det med den saken…

De sk ”Olaus Petris Domar-regler” som fortfarande finns införda som ett slags ”företal” i den svenska lagboken, skrevs inte alls av någon kristen Ärkebiskop och Luthersk reformator vid namn Olaus Petri. Alla forskare vet numera, att de kommer från de förkristna gamla landskapslagarnas tid, likt Hávamáls vördnadsbjudande ord från Oden själv, om vad som kan tilldra sig inför rätta.

”Svenskarna är ett till lag gånget folk” står där bland annat. Vi har en förfärlig tendens i det här landet att alldeles i onödan ta upp obetydliga tvister och småsaker till Domstol, bara för att försöka ”stämma häcken” av varandra, och göra pengar på våra motståndares olycka genom att hela tiden pocka på bidrag och skadestånd.

En klok domare ska avstyra sådant, menade redan ”Mäster Olof” som kom från 1500-talet, och i-n-t-e hette ”Palme” i efternamn…

”All misshandel kan inte upptecknas i lagboken” står där också. Ordet ”misshandel” betydde dåförtiden missförhållanden, orätt i allmänhet – men har numera som vi vet fått en annan betydelse. I alla fall var redan Vikingatidens Domare och Lagmän helt medvetna om att det här med juridik INTE är en bra lösning på precis alla samhällsproblem, tvistefrön eller orsaker till misshälligheter och bråk, människor emellan. Domstolar och ting ska inte bli någotslags ”politisk teater” eller plats för taffligt ihopkomna sammansvärjningar,  ”kvinnerier” och meningslös ryktes-spridning utan all ände – för på så sätt saboterar man bara rättvisan – den rättvisa som såväl behövs när det gäller att förhindra exempelvis verkliga våldtäkter, rån och mord.

Juridik och lagar kan inte ersätta vanligt folkvett, som människor typ Sara Skyttedal, Ebba Bush Thor och Johan Ingerö helt uppenbart saknar.

Vi har att göra med ett politiskt frälse, en ”kristdemokratisk” överklass som uppför sig som ren djävla pöbel, och som utövar pöbel-fasoner.

Jag ger ordet till Boris Benulic, Morgonpostens ständige redaktör, som för två dagar sedan avhandlade dessa ”Goda Kristna” och varför man INTE bör rösta på dem:

Förr i tiden sökte sig människor som tröttnat på ett liv med sex, sprit och allmän skörlevnad till kyrkan för att hantera sin ångest och bli fria från sina laster och inre demoner.

Numera får man lätt intrycket att samma sorts personer söker sig till kristna sammanhang för att få fortsätta sitt vildsinta festande, och det leder till att en del av dem hamnar i vad som ska vara ett parti med kristna värderingar; men eftersom det är KD vi talar om, så är det minst lika mycket party som parti — —Sara Skyttedals anmälan av Johan Ingerö har utlöst en mängd spekulationer. Men det märkliga är att ingen diskuterar själva partiet och dess ledning. Det borde vara själva utgångspunkten. Vi har att göra med ett parti där ledaren deltar på fester där det brukas kokain, och där influensern Margaux Dietz blir så redlös att hon får transporteras hem med hjälp av Buschs Säpo-eskort. — —

När vi talar om KD har vi att göra med ett parti som grundades för att försvara kristna värderingar – och det har inte sagts på någon kongress att det inte längre gäller. En viktig sak vid grundandet var försvaret av äktenskapet, det sågs som något som hela samhället skulle vila på – om det var ett gott samhälle man ville ha. — —  Partiledaren Ebba Busch är skild, (numera f.d) partisekreteraren Johan Ingerö är skild. Givetvis kan även djupt troende kristna komma fram till att det egna äktenskapet inte är hållbart – eller kan de det? KD:s ursprungliga hållning var ju att det moderna samhället utsätter människor för stora påfrestningar – och frestelser – och att äktenskapet är individens bästa möjlighet att klara påfrestningarna. — —

Man får anta att Skyttedal heller inte var opåverkad av alkohol – men hennes minnesbilder är också ändå märkligt tydliga – och hon minns något helt annat än vad Ingerö gör. Skyttedal är inte känd för att spotta i glaset, och uttrycker ofta sin glädje över att sprit serveras, och berömmer till exempel Edward Blom för att han serverar vin när en barnbok ska lanseras, och pressen blev lycklig när hon offentligt korkade upp en flaska champagne för att fira att KD vände sig mot decemberöverenskommelsen. — — Hägglund kallade champagnefirandet ”ovärdigt”, men man kan ju undra vad han sade till Ingerö om dennes supande? Fast, han verkar förstås inte ha sagt något. — —

Vem var den äldre KD-medlemmen som Skyttedal hade ett hemligt förhållande med i början av sin karriär, fixade hon fester under sin tid i KDU som utvecklades till orgier? Det är några av de saker som diskuterats mellan journalister länge, liksom hur vanligt det är att Ebba Busch använder kokain (märk väl inte ”om”, utan hur ofta) – och var det Buschs affär med en annan kvinna som ledde till skilsmässan? — —

Maktmänniskor med stökigt privatliv. Lite som medeltidens påvar, som också officiellt sett var kristna.

– Boris Benulic – ”Morgonposten” 15 Mars 2023

Så långt ”Morgonposten”. Herr Benulics ord får väl stå för honom, och jag påstår själv inte nödvändigtvis, att allt vad han säger här är sant. En sak är dock helt klar – och det är den, att ingen anständig medborgare i hela vårt land kan rösta på ”Kristdemokraterna” – för det är de INTE värda. Partier som deras har inte i vår Riksdag eller vårt parlament att göra, lika lite som andra religiöst motiverade partier överhuvudtaget.

 

Här Fattas Visa Beslut” lär det stå ovanför dörren. Och det är SANT – för visst fan FATTAS de visa besluten…”