Hedniska Tankars Runkurs del 4 – Raidho eller Reid-runan

 

Reid eller Raidho är den mest välkända av alla runor i dagens Sverige och Norden, och har ofta kommit att stå som symbol för runskrift överhuvudtaget. Från meteorologernas väderkartor, där R står för Tors åska – riktigt nog – till karttecknet för fornminne, som finns på snart sagt alla nordiska kartor och det gamla tecknet för runmärkt smör, runmärkta ägg och andra livsmedel (där R-runan fortfarande används som en kvalitetsbeteckning) – ja överallt dyker R-runan upp.

Från meteorologernas väderkartor, där TORS ÅSKA ofta syns…

Till Fornminneslagstiftning, som vårt land haft ända sedan 1600-talet…

Och Kvalitetskontroll, för livsmedel som smör, ost och ägg – R-runan genomsyrar hela vår kultur och hela vårt samhälle….

Kanske är det inte att undra på, att Reid runan – Tors runa framför andra – är så välkänd. Tron på Tor, den urstarke, manlige Asaguden, han som försvarar de små och svaga i samhället, har aldrig riktigt dött ut i Sverige. Tyvärr finns det dock många okunniga och okritiska människor utomlands, som har börjat teckna och skriva Tors runa på ett alldeles felaktigt och försvagat sätt, och därför får de också föga framgång i sitt hanterande av runorna, och kan inte göra riktiga bindrunor eller skyddsrunor, till exempel.

Historiskt sett har man nämligen aldrig skrivit R-runan med en kort stapel, inte heller med någon skarp vinkel i själva R:ets övre del, och staplarna i R:et har heller aldrig suttit ihop, tydligen därför att man velat göra en klar skillnad mellan exempelvis Thorn eller Thursrunan eller Kaun, samt Raidho. Runverkets experter som den kände svenske Runologen Mats Källström (som jag skrivit om flera gånger) har allesammans dokumenterat detta.

Här ovan ser vi några exempel från Rökstenen (800-tal) och några medeltida runstensfragment från Spånga utanför Stockholm, som man fann i år. Oavsett om det är den äldre, 24-typiga runraden som vi rör oss med, eller den yngre 16-typiga, så är det faktiskt så att alla historiska exempel man funnit, har en avrundad båge i R:et, lika långa staplar och en ”R-slinga” som inte sitter ihop med huvudstaven.

Varför är detta viktigt att minnas, undrar kanske någon läsare. – Jo, svarar jag. Utan respekt för historia och tradition är vi inte Asatrogna, utan bara nutida klåpare. Om vi verkligen tar seriöst på detta med runorna och deras ”magi” vet vi också, att vi inte ska blanda ihop olika runor på ett oriktigt sätt.

Antag att du verkligen tror på detta med runor, och ska göra en sk ”bindruna” med någons namn, att rista på ett spjutskaft eller något vapen, till exempel, en sk ”amulett” eller än värre – en tatuering (att tatuera sig med runtecken är inte något jag rekommenderar – vill du verkligen märka dig själv med en och samma symbol för resten av livet ? Tänk på att det kan ta överhanden också, och att livet kan förändra sig, mycket snabbare än du någonsin tror…). Vill du då stava fel, eller schabbla och fuska ?

Varianter på bindrunor – men inte vill du väl skriva en konfliktens och motsatsernas Thurs-runa när det skulle vara Reid, Tors beskydd och Tors vagn… ?

Sagorna och myterna varnar oss också från att skriva fel – tänk på vad det stod i Egilssagan om den okunnige drängen i Värmland, som trodde han kunde trolla fram kärlek i en kvinnas hjärta, men istället gjorde henne dödligt sjuk i feber – ifall inte Egil Skallagrimsson själv, den störste av skalder, gripit in den gången, vet man aldrig hur illa det hade kunnat gå. Allt som står på nätet är inte sant, och amerikanska klåpare och new age profeter ska man akta sig för – det finns ingen ”tom” eller 25:e runa, till exempel.

Visserligen finns det också sk ”kortkvistrunor”, eller modernare runalfabeten som Dalrunor och Hälsingerunor – sk stavlösa runor (från respektive svenska landskap) och där har R-runan i och för sig ibland ett annat utseende, men i nordiska inskrifter från hednisk tid ser den faktiskt ut så, som Rune Källström säger. Då är det detta vi ska hålla oss till om vi respekterar vår Nordiska historia och kultur – inget annat ! I Hávamál står också att läsa:

skósmiðr þú verir /né skeftismiðr,/nema þú sjalfum þér séir/:skór er skapaðr illa/eða skaft sé rangt/,þá er þér böls beðit.

Eller, i 126:a strofens senare del, i min egen översättning:

       ”Skosmed ska du aldrig vara / eller skaftsmed / om inte till dig själv du ser / Om skon är illa skapad / eller skaftet snett / Då önskar man ont över dig !”

Själv är bäste dräng, lyder ett svenskt ordspråk, och det är också Tors egen princip.

Den spetsiga vinkeln i R-runan tillkom först i modern typografi. Runan är heller inte förenad i en mittpunkt, utan har en lös båge i R:et

 

Reid eller Raidho är det fjärde runan i Utharken,och betyder mycket riktigt ritt, åktur, resa. Efter Ur-runans ental, Thurs-runans konfliktfyllda tvåtal (som står för trolls och thursars nedbrytande krafter) kommer vi så till Asarnas mer harmoniska tretal, och nu kommer alltså Tor själv med fyrtalet. Runan har alltid kopplats till Tor och hans vagn – en vagn har ju fyra hjul och inte fem, ”femte hjulet under vagnen” är ju ett ordspråk och talesätt, som betyder något alldeles onödigt, som man kan vara utan.

Fyra har numerologiskt sett – i västerländsk tradition – också alltid varit ”materiens tal” eller talet för det materiella, en fyrkant har ju fyra sidor (och att vara ”fyrkantig” innebär att vara bunden till det materiella eller praktiska, vilket också Tor är) man talar om fyra väderstreck, fyra årstider, fyra element, varav världen skulle vara skapad (alltså jord, vatten, eld och luft) och materien har enligt modern fysik fyra aggregationstillstånd, alltså fast form, vätskor, gaser och kärnplasma.

Om tretalet och Assrunan var ett tal för harmonin, och thursa-talet två var ett tal för dualism och konflikt, samt ett det första primtalet eller ur-talet med ur runan Ur, så följer det naturligt och följsamt enligt utharkens system att Reid-runan blir just nummer fyra och inte fem, och vi ser hur bra utharken som system stämmer, medan futharken – med ”runhjulet” skiftat ett snäpp, bara användes för världsliga inskrifter – medan utmarken endast var för magiskt bruk – allt passar bra samman.

Att Raidho kopplats till resor, förändring och förflyttning genom Världen eller tillvaron är kanske inte heller så svårt att förstå – Tor reser ju i sin vagn… En del – som Atreid Grimsson – ser i Reid runan vilja, riktad kraft eller avsikt – allt som har med Tor och hans hammare att göra – guden styrs ju just av sin vilja och avsikt, och kastar hammaren emot jättarna, mycket målmedvetet.

Man skulle kunna säga, att där Ass-runan bara uttrycker harmoni eller vilande kraft, är Reid-runan denna kraft omsatt i praktisk handling. Edred Thorson påökade på 1960-talet att Reid-runans målmedvetna handling också stod för blotande och ritualer, som ju kräva en tydlig avsikt och tydliga förberedelser, samt en viljeyttring eller riktad kraft. Freyja Ashwynn och mer visionära Runexperter har satt den i samband också med ord som Reiter och Ritter på tyska, alltså ryttare och riddare, det handlade subjektet, människans eget jag, eller jagets och självets grundkrafter, för att tala i termer av Jungiansk psykologi. Återigen är det vilja och avsikt, samt förflyttning i den materiella världen som står i centrum – en del har också menat att Reid står för resor över land, mellan Laug och andra vattenrunor betyder resa till sjöss eller över vatten – men då Thor far i luften, kunde moderna människor kanske också tänka sig, att Reid är långväga resa, färd genom livet, förflyttning med flyg.

I Runatal Hávamáls säger Oden själv mycket riktigt följande:

Den fjärde jag kan,
om fiender på mig
med band ha lemmarne bundit.
Galder jag sjunger,
så att gå jag kan;
från foten fjättern springer
och från handen handkloven

(149:e strofen, i Erik Brates klassiska öveersättning)

Här handlar runan om befrielse, av ett slag som kommer likt en åsk-knall, ja Tors egen frigörande kraft – ett annat sätt att tolka begreppet ”resa” eller ”färd”.

Några har sett Reid runan också symbol för andliga resor, till underjorden, Jotunheim eller Asgård, och kallat den för en av utharkens mest undervärderade runor, samt ansett att den också skulle syfta på övergångsriter, som övergång från ungdom till vuxenhet, begravning, flyttning, byte av arbete och bostad etc,men detta är fria associationer, som har intet eller föga stöd i de runverser på Anglosaxiska, och från det Norröna Island och Norge som vi har bevarade, och där vi kan lära oss varje runas traditionella betydelse, samstämmigt från tre olika källor, tre olika tider och tre olika länder – fast alla dessa källor säger samma sak. 

Alla talar de om ritt, resor ryttare och i det engelska fallet även råd, i konkret bemärkelse – allt handlar om de existensiella begrepp vi skulle kalla i-världen-varo, resor i det materiella och faktiska, samt avsikt och vilja. Man har också ofta ansett, att Utharkens första runor är grundkrafter i tillvaron, asgårds aett, de åtta följande krafter och företeelser i Midgård, de åtta sista översinnliga eller andliga krafter i andra världar – med Reid börjar vi närma oss Midgård och den materiella sfären, och numerologiskt sett kan vi också erinra oss att 4 x 2 = 8, 4 x 4 = 16, 2 x 3 x 4 = 24 osv, när vi talar om andra runor – Tors runa har som vi ser stor betydelse, och går igen överallt. För övrigt är ju också 2 x 2 = 4 och ingenting annat, Thurs-runans kraft upphöjd med sig själv blir till Thor – alla thursars och trolls svurne fiende och store besegrare !

Hell Thor – och teckna hans runa på rätt sätt !

”Kunskap är gagnrik för Asar och Människors söner, men gagnlös och utan värde för Trolls och Jättars släkten…!”

 

 

 

 

 

REID: Resa, Vagn, Midgård och det Materiella, Thors runa, Förändring, Förflyttning

”Förra årets viktigaste runfynd” enligt Runverket

16 Augusti  vimlade det av vinklade notiser i Metro och andra organ om att en tidigare väl dokumenterad och beskriven Runsten i närheten av Eskilstuna, Södermanland, plötsligt återfunnits. Tidningen Metro visar en bild på en helt annan sten, och säger att en ”cyklist” skulle ha funnit stenen, vilket är rent nonsens. Bara för att Eskilstunabon Erik Björklid varit ute och cyklat vid ett enstaka tillfälle, är han inte alls ”cyklist” till professionen, och heller inte idrottsman, till exempel – men slarvigt språk och brist på logik i TT:s och Metros referat är nu legio, och svensk journalistik uppnår sällan eller aldrig någon vidare ”verkshöjd”.

Till och med SVT eller Statstelevisionen slarvar med rubrikerna, som många gånger förr. De påstår i sin rubrik att runstenen skulle vara en ”Upptäckt” vilket är fel i sak. Istället rör det sig om ett återfynd, och sådana görs faktiskt relativt ofta, vilket Runverkets expert Magnus Källström är väl medveten om. (Runverket är sedan länge en avdelning inom Riksantikvarieäbetet, RAÄ – ifall ni inte visste detta.) Johan Peringsköld tydde, dokumenterade och beskrev stenen i bild redan på 1600-talet, och att den kunnat försvinna utan spår och vara dold i jorden så länge, därför att okunniga personer vräkt ned den i diket, bevisar bara hur illa ställt det är med hågkomsten och bevarandet av vårt kulturarv.

Inte heller är inskriften särskilt unik eller anmärkningsvärd, för den är bara en i raden av liknande inskriptioner från tusentalets slut i Uppland och Södermanland. Visserligen bör den bevaras och resas på sin ursprungliga plats, som det var tänkt från början, men man måste komma ihåg att det finns hundratals liknande stenar utmed moderna vägar i de nämnda landskapen, och förresten i hela Sverige. Tidningarna ger sken av att det skulle röra sig om något helt annat, vilket också är fel i sak.

Det runfynd som har varit mest anmärkningsvärt i år – och 2017 – fortfarande enligt Magnus Källström, som ju är den ledande experten på området, till skillnad från många okunniga journalister, är istället det runbleck (skriver Folkbladet) som ska ha hittats nära Östra Eneby i Östergötland, och vara från tidig medeltid, fortfarande enligt ”Folkbladet” vilket väl lär betyda sent tusental eller elva-tolvhundratal ungefär, även om man slarvar med språket här också.

Föremålet ser – som ni kan se – inte alls ut som något ”bleck” utan snarare som någon vävtyngd eller liknande, och är av solitt bly. Också sajten ”Affärsliv.com” citerar Magnus Källström, och skriver följande:

– Den oskadade raden lyder ungefär ”komma oskadd från förbannelser”. Sedan kan man på raden under utläsa vad som kan tolkas som ”flickors hån” eller ”skymf” vilket är fantasieggande när man funderar över hur det kan hänga ihop med den övriga texten.

Någon återgivning av hur hela inskriften lyder, eller varför man tror att just den texten skulle stå där, redovisas inte alls i den undermånliga artikeln, men Runologiskt är det här föremålet av mycket stort intresse, vilket framgår av fortsättningen..

– Det innehåller också sällsynta runformer som stunget M vilket är väldigt ovanligt. — — – När det gäller sådana här formler med skyddsvärde är det vanliga att det är ristat på latin men här är det fornnordiska, påpekar Magnus Källström som alltså nu går vidare med att försöka få fram mer ur det unika runblecket – bland annat med att tolka ordet ”RÄHIN” som skulle kunna vara ett namn men även ett ord för ”hedniska gudar” vilket också skulle vara spännande med tanke på kristnandet som skedde just före denna tid.

Tolkningen är alltså oklar, även för experterna – men vad tidningen INTE skriver är att ”RÄHIN” väl ska utläsas ”Regin” som inte bara är namnet på en gestalt i Völungasagan, men också betyder ”Makter” eller med andra ord Gudar i allmänhet, för så används ordet i Eddan. se till exempel Völuspás sjätte strof eller Vaftrudnismál. Vad Källström menar med ”flickors hån” framgår inte, och det vore intressant att få veta hur man nu skulle ha kommit fram till den tolkningen.

SVT har publicerat mer om samma fynd, och då lagt till vad som verkar vara delvis andra tolkningar från andra forskare.

– Det handlar om en van runristare, som är väl bekant med tekniken, säger Karin Lindeblad och berättar vidare att runorna är svårtolkade. Men en del av texten som finns inristad kan tolkas som ”komma oskadd från förbannelserna” eller möjligen ”från banemännen” — — – Man har också kunnat se att det står någonting om mö, flicka, jungfru. Så man kan ju fundera om det är hon som skulle helas eller botas, hävas ur förbannelse, säger Karin Lindeblad.

Folkbladet går så långt som att jämföra med det kända stycket ur Egil Skallagrimssons Saga, där Egil är i Värmland och griper in för att rätta en oskickligt skriven kärleks-formel, som en dräng ristat för en piga, och kastat in under hennes säng. Nu använder han en runa på fel sätt, och resultatet blir att pigan får häftig kramp och feber, och inte alls blir kärlekskrank, som menat var – men denna sjukdom hävs genast av den vida mer runkunnige Egil, som karvar bort den felaktiga runan.

Runor är förvisso nyttiga för de som förstår att tolka dem rätt, och att rista dem, men utan gagn för trolls och jätttars avföda – det står också i Eddan – och torde vara självförklarande…

”Det är så sant som det är sagt”

Se på FAN i Little Rock, Arkansas – ANDRA gör det !

Det är då som om själva fan, alltså fan själv, Horn-per, Gammel-Erik, Han-den-där-som-tyckte-att-Åmål-också-var-något vore lös i Little Rock, Arkansas, Trumpland USA enligt vad den ansedda engelska tidningen ”The Independent” förmäler. Där har lokala ockultister och skämtare rest en cirka två meter hög staty av Baphomet (som inte alls är identisk med den kristne Djävulen) uppe på delstatens Capitolium, nämligen – visserligen inte permanent, men ändå.

Har ni sett vår lilla Get ? Han har skägg, precis som Islams Profet !!

Bakgrunden är att fanatiska kristna ville få upp ett monument med de tio budorden i Oklahoma, en annan amerikansk delstat. och på ett mycket oblygt sätt försöka skaffa sig inflytande över den delstatens politik. Men se – det beivrades ! Ifall USA nu ska vara ett land med religionsfrihet, resonerade lokala non-konformister, hedningar och ikonoklaster av alla sorter anno 2014, så borde de väl kunna sätta upp en staty som hyllar själve fan där också – och det måste delstatsregeringen i Oklahoma tillåta. Sedermera förstördes det kristna monumentet, och de påstått satanistiska ikonoklasterna tog sin egen staty därifrån, eftersom de inte ville att den skulle stå ensam där – olikt de kristna propagerade de aldrig någonsin för någotslags religiös ensamrätt, som KD och andra extrempartier gör här i Sverige, och det är viktigt att komma ihåg.

Svaret på detta blev att delstatsregeringen i Oklahoma 2015 klokt nog förbjöd alla religiösa monument i anslutning till Regeringsbyggnader – för Demokratiska regeringar skall och måste stå fria från ensidigt religiöst inflytande. Religion och Politik hör helt enkelt inte ihop, även om andligt stämda personer av alla de slag också kan ha politiska åsikter.

Sorgligt nog talas det fortfarande av vissa fanatiker om såkallad ”kristDemomkrati” här i vårt eget land, men det är ”a contradiction in terms” eller en nätt självmotsägelse om något. Kristendomen är inte demokratisk, den har aldrig någonsin varit det och kan heller inte bli det.  Den tror ju bara på en enda gud och förbjuder själva existensen av alla andra religioner och gudar, vilka enligt Bergspredikan – en av de centrala avsnitten i de kristnas tro – ska utrotas och förföljas. Därför kan kristendomen aldrig någonsin ha hemortsrätt i något demokratiskt samhälle – och att sedan ha en partiledare vid namn Ebba Busch Thor – ja ni hör ju själva Hur kan man påstå att man skulle vara kristen, och sedan ha ett efternamn, som direkt är namnet på en av Asatrons största och viktigaste gudagestalter... Det luktar ju hyckleri lång väg…

Det har man upptäckt i Arkansas också, och därför driver man just nu hejdlöst med de kristnas fördomar och rädsla, genom att sätta upp såna här statyer offentligt..

 

Liknar det inte PIPPI LÅNGSTRUMP där i mitten, och så Tommy och Annika på sidorna… Eller ANNIE LÖÖF kanske (själv tycker jag att likheten är GANSKA SLÅENDE)

25 Juli 2015 togs Baphomet i Oklahoma City bort, och fördes till en industribyggnad i bilstaden Detroit, där han stått sedan dess. Men nu sätter de behornade skämtnissarna alltså igång igen, och medan de kristna i Arkansas formligen skriker rätt ut i hat och avsky, kämpar de alltjämt vidare för att göra sin egen lilla temporära konstinstallation till en permanent sådan. Råder frihet för den ena religionen att sätta upp en massa statyer framför en Regeringsbyggnad, ja då måste också andra religioner få exakt samma frihet, som sagt – och det är vad hela den politiska kontroversen i Arkansas handlar om.

Baphomet – troligtvis en förvrängning av namnet Mohammed – var en avgudabild, som Tempelherrarna påstods dyrka under den mörka medeltiden, och han nämndes i skrift först Juli 1098, av en korsriddare vid namn Anselm av Ribemont, som påstår att Muslimerna dyrkade en sådan djävulsgestalt, men figuren har alltså ingenting med den bibliske Shaitan eller Satan att göra, varför ingen kristen torde ha skäl till förtrytelse. The Knights Templars, eller Tempelherreorden blev förstås anklagade för kätteri först på 1200-talet, och förföljdes med hat, inkvisition och avrättningar av självaste Påven, som tyckte att orden hade vuxit sig för stor och mäktig i hela Västeuropa. Huvudskälet var egentligen, att Påven ville ha del av ordens inkomster, och därför kallade han dem för avfällingar och kättare. Men i ingen av de bekännelser, som avlades under tortyr sades det annat, än att ”Baphomet” skulle ha varit en stor svart katt eller ett talande huvud – det sas ingenting om några skäggiga, bevingade getter eller något annat, som ens avlägset påminde om den normala djävulsgestalten, sådan den alltid skildrats i kristen konst.

Jamen BUUHUU och #MeToo för Määäh-fistofeles – Blev ni RÄDDA nu – alla kristna ?

Den kristna Djävulstron, som fortfarande förekommer i främst USA har inget eller föga stöd i Bibeln, och är egentligen en hädisk tanke. Om djävulen alls fanns, och vore lika mäktig som de kristna påstår, vore deras Gud ju inte alls allsmäktig, eftersom Djävulen verkligen lyckas revoltera emot honom hela tiden. Antingen finns det inget kristet helvete, och därmed ingen djävul, eller också får man rädda sig med svaga påståenden om att djävulens makt skulle vara huvudsakligen illusorisk, och att han bar opererar med Guds tillåtelse, vilket visar att de kristnes Gud är alltigenom OND – annars skulle ju Gud inte tillåta, att Satan och helvetet ens fanns..

Nåväl – först på 1800-talet fanns det en frimurar-intresserad herre vid namn Jospeh Von Hammer Purgstall, nere i Wien, Österrike, och han utgav 1818 en bok, vari han hävdade att Baphomet egentligen var ”Geten från Mendes” eller den gethövdade fornegyptiske skaparguden Khnum, och ägnade sig åt vilda spekulationer om att Tempelherrar, Frimurare och andra skulle ha dyrkat honom hela tiden, fast i hemlighet. Förvisso har behornade gudar och gestalter alltid förekommit, och de finns på grottmålningar så väl som hällristningar i Sverige, men bara för det finns inga som helst skäl att anta, att det ska ha funnits någon hela tiden dyrkad ”Horned God” som vissa Wiccaner och därmed likställda element påstår.

Mycket kristen paranoia – och helt obefogad rädsla – har knutits till dessa figurer, och därför har man också hela tiden försökt förstöra varje form av konstverk, som avbildar dem. Precis som i Little Rock av idag alltså, där debattens vågor fortfarande går höga. Många kristna är väldigt osäkra i sin tro, och därför är de också fruktansvärt rädda för Djävulen, eller varje form av påstått ”Hednisk” gudom som de råkar få syn på, här eller var.

Redan Von Hammer Purgstall var inne på att Baphomet-gestalten hade ett dolt andligt budskap, och försåg honom också med bröst, som ett slags sammansmältning mellan manligt och kvinnligt, en symbolik som tidigare använts av medeltida alkemister. Eliphas Levi, en fransk ockultist som var verksam på 1850-talet, såg Baphomet som alkemisternas Basileus philosophorum metaloricum, alltså Härskaren av sökandet efter Filosofernas Metall, eller de vises sten – i sig innefattande destillationens magiska hemlighet – Solve et Coagula, alltså att upplösa och åter förena – en av alkemins – och därmed den västerländska ockultismens – viktigaste principer. För de som har läst en hel del ritualmagisk litteratur från tidigt 1900-tal, till exempel, är detta med Eliphas Levi inget nytt alls – och inte heller något att vara det minsta rädd för, som dessa jämmerliga och barnsliga kristna i USA…

Eliphas Levis ”Sabbathical Goat” eller ”Söndags-Get” från 1850 talet… Hela familjen går ut med geten, Hela familjen, går ut med geten osv….

Solve et Coagula på er, Jesus-**uckers… Ser ni likheten ?

Hur mycket kostar ett ärligt handslag – och vad är en svensk 11-årings liv värt ?

Jag kommer tänka på en gammal kollega, som förra Riksdagsvalet sade att han skulle ”sälja sin röst” till högstbjudande. Det hela skulle gå till så, att han skulle annonsera på Blocket, samt med email till alla möjliga eller rättare sagt omöjliga politiska partier, och sedan skulle han lägga upp en video på instagram, som skulle visa honom själv inuti det gröna valbåset på själva valdagen, där han skulle lägga sin valsedel i valkuvertet, och verkligen bevisa, att han SÅLT sin egen röst till det parti, som lovat honom mest pengar.

Voajör han bakom den gröna skärmen ?

Nu är det väl visserligen förbjudet att filma inne i vallokaler, tror jag – men att sälja och köpa röster är inte förbjudet enligt den svenska vallagen, vad jag kan se. Däremot ÄR det förbjudet enligt Brottsbalken, 17 Kap 8 § 3:e stycket – vilket jag faktiskt inte visste, men rätt ska vara rätt – det är jag den förste att hålla med om.

Den som tar emot, godtar ett löfte om eller begär en otillbörlig förmån för att i allmänt ärende rösta på visst sätt eller inte rösta, döms, om det inte är tagande av muta, för tagande av otillbörlig förmån vid röstning till böter eller fängelse i högst sex månader. Lag (2012:301).

Dessutom är det inte är ärligt att göra så, eller särskilt bra för demokratin som helhet – för jag menar – vad skulle hända, om alla medborgare bar sig åt på det viset ?

Igår kom det till exempel fram, att Regeringspartiet i vårt land försökt ”köpa” röster av unga på just Instagram, och med mutor försökt att få ett antal personer att ställa upp bakom dess politik. Det är inte olagligt, kanske – men inte så snyggt – och knappast heller så produktivt i längden, för jag tror nog att de flesta väljare till slut genomskådar en sådan valstrategi. Det hela andas desperation, korruption och valfusk lång väg.

4000 spänn är vad SAP betalar för att få svenska ungdomar att sälja sin heder, och ställa upp bakom partilinjen. För egen del är jag ingen ungdom längre, och har heller inte ställt upp bakom någon partilinje alls, som denna blogg klart och tydligt utvisar.

Men, det är inte det enda de (S)-märkta mörkmännen och valstrategerna pysslar med. De har försökt sabotera Googles Internet-tjänster, till exempel, genom att muta google och betala pengar under bordet för att sökningar på Moderaterna eller SD istället skall leda till Socialdemokraternas hemsida, vilket har påståtts i flera media. SVT, DN och SvD har givetvis valt att dölja och tysta ned alltsammans – och den ”fixade” google-länken lär vara borttagen nu.

Valfusket i Sverige har nu gått så långt, att den internationella organisationen OSSE har fått sända observatörer till vårt land, vilket aldrig förr hänt i hela Sveriges historia. Tidigare var det bara Ukraina, rest-Jugoslavien och andra därmed likställda länder som behövde valobservatörer, men i Stefan Löfvéns Sverige är det alltså så, att vissa politiker misshandlas, valstugor tänds på och massor av valsedlar ”kommer bort” för vissa demokratiska partier. Så långt har förfallet i vårt land gått, och så kan vi ju inte ha det.

Minns ni Regeringen Löfvéns särskilda terror-samordnare ? Vad blev det av henne, förresten ?? (Ingen lyckades så bra som hon att samordna ren terror emot etniska svenskar…och deras plånböcker…)

 

Att ”Mollgan” Morgan Johansson i rollen som Sveriges inrikesminister också försökt framtvinga nät-censur, genom ”under bordet” överenskommelser med Google, Facebook med flera stora aktörer har också blivit känt inför detta val, och (S) regeringen påstår rakt fram att detta skulle vara för MSB ska få nya vapen för att hejda ”fake news” och så vidare. Må så vara – det kanske tjänare ett gott syfte, men kan vi tro ett så genomkorrumperat parti om gott, och lita på att skumrask-affärer inte har förekommit, när det visat sig att ”Das Partei” har ägnat sig åt det i så många andra, redan konstaterade och bevisade fall ?

Vestiga terrent, sade en gång de hedniska romarna. Om ni inte vet vad det betyder, kan jag avslöja att det betyder ”spåren förskräcker” på latin…

Polisen vet, att Rakmat Akilov, den islamske terrorist som dödade 5 människor och allvarligt skadade 15 fick 80 000 kronor i betalning från den kände (S) komikern Özz Nujen och hans familj, som har nära band till Socialdemokratins egen ”nomenklatura”.  Akilov skulle vara assistent till familjens målare, och därför skulle han ges hemlig bostad och lön i flera månader, undangömd på Gotland innan han kunde träda fram och utföra sina dåd.

Jag har tidigare i den här bloggen redovisat hur en viss Farah Alhajeh i Uppsala plötsligt tilldelades 40 000 kronor, därför att hon vägrat att skaka hand med kunderna i den Godisbutik, där hon skulle få jobb. I sammanhanget kan vi också erinra oss hur lite i ersättning de etniska svenskar fick, som såg sitt barn mördas av Akilov på Drottninggatan i Stockholm – det rörde sig visserligen om en något högre summa, men ersättningsnivåerna är ändå fullt jämförbara med en utebliven handskakning, som då ska ha ”kränkt” en kvinnlig muslim.

Är det ett rättvist samhälle, där det ledande partiet och Regeringen behandlar etniska svenskar på ett sådant sätt ? Flera medborgare än jag tycker inte det, i alla fall.

Och är ett försök till ett ärligt handslag, riktat emot en kvinnlig muslim i en godisbutik, egentligen någon ”kränkning” ? Vidare, är denna inbillade kränkning då så djup, att den motiverar ett skadestånd på hela 40 000 kronor från (S)-Regeringen – när ett barns liv värderas till liknande summor ? Och vem är egentligen denna Farah Alhajeh ? De senaste dagarna har nya fakta framkommit, som verkligen ställer vårt regeringsparti och DO, den sk ”Diskrimineringsombudsmannen” i väldigt, väldigt dålig dager – för här är det ren korruption på gång. Mygel med andra ord. Fusk, politiska mutor och ovarsamhet med statliga medel.

För övrigt känner jag själv ett kvinnligt muslimskt kioskbiträde – på Enköpings Station av alla platser. Vi hälsar alltid mycket artigt på varandra, med handskakning från henne och Salaam Aleikum, från mig – vilket som bekant betyder ”frid vare med eder” på arabiska. Detta sker flera gånger i veckan, och jag kan intyga, att det är ingen där, som känt sig ovänligt behandlad eller ”kränkt” – för alla normala människor är inte så lättkränkta, nämligen. Ett barns liv är ju en sak, men handskakning eller inte, är som alla någotsånär sunt tänkande individer en ren bagatell.  Snask köper jag visserligen aldrig, hedning som jag är, men jag handlar frukt och vatten, vilket jag gjort hela den senaste månadens värmebölja.

Om en muslim ska ha en massa pengar för att en svensk vänligt sträcker fram sin hand till vedertagen hälsning, och muslimen vägrar hälsa, är det då inte SVENSKEN som blir kränkt ? Och varför får etniska svenskar då inte en enda krona i ersättning – ifall det nu ens ska behövas ??

Farah Alhajehs pappa är palestinsk aktivist i Sverige – Rachid Alhajeh. Han har bland annat föreläst för Göteborgs Unga Muslimer i maj 2015, och kandiderar för Socialdemokraterna till riksdagen i valet. Han tillhör nomenklaturan, helt enkelt – och därför får hans dotter massor av pengar för en inbillad eller påstådd kränkning. För övrigt kom han hit från Syrien på 70-talet vilket innebär att Farah är född i Sverige och hälsat på män ända tills hon blev konservativ muslim och började bära hijab. Så var det med de påstådda ”kränkningarna”

Det har också avslöjats, hur DO, diskrimineringsombudmannen, plötsligt avgjorde fallet med hjälp av märkvärdigt snabbt tillkallade ”islamexperter” som allesammans är salafister, extrema muslimer och liknande – några ifrån det ökända ”Studieförbundet Ibn Rushd” och andra grupper, som har klara kopplingar både till Rachid Alhaje och Socialdemokraterna – vars ”under bordet” överenskommelser med islamisterna är välkända…

DO:s sk ”referensgrupp” – som skulle vara opartisk och även ta hänsyn till svenskarna och det svenska samhället, bestod nämligen helt och hållet av följande personer:

Representation av det ”muslimska civilsamhället” i referensgruppen.

Shaimaa Abdelhady, Svenska Muslimer för fred och Rättvisa

Maimuna Abdullahi, Muslimsksa Mänskliga Rättighetskommittén

Kadidja Bedoui, oorganiserad, aktiv i flyktingfrågor

Ibrahim Bouraleh, Islamiska förbundet

Fatima Doubakil, Muslimska mänskliga rättighetskommittén

Hassanain Govani, frilansande iman, shiamulsimska församlingen i Märsta

Abdullahi Haji, Svensk-Somaliska Akademikers Forum

Rashid Musa, Sveriges Unga Muslimer

Awad Olwan, imam, Fisksätra moské

Zaynab Ouahabi, Ibn Rushd

 

”Partibröderna” (och systrarna) belönade sig själva. Ren korruption, med andra ord – alltsammans iscensatt inom det Socialdemokratiska partiet, och med dess goda minne…

Det är inte bara konservativa debattörer, som reagerat och protesterat. Även Nalin Pekgul, själv aktiv Socialdemokrat, tycker faktiskt att det räcker med korruptionen inom partiet nu.. Hon påstår sig till och med vilja lägga ned Diskrimineringsmannen, DO – trots att det vore mycket mer adekvat att lägga ned SST, den mycket märkliga myndighet som ger stöd till Islamiseringen, och allt det andra…

Det fanns faktiskt en tid i mitt liv när jag själv var troende Socialdemokrat, och alltså hade förtroende för det partiet, men den tiden är för länge sedan över. Jag kom så långt som till ordförande i en liten områdesförening, men när jag såg Mona Sahlin komma till makten, och hur partiet plötsligt övergav Folkhemstanken och varje försök att sätta svenska folkets intressen före partiets, gav jag upp. Importen av en ny ersatz-befolkning, bristen på Värdgrund, korruptionen, de paniska försöken att hänga kvar vid makten till varje pris -allt äcklar…

Inför årets val uppmanar jag ALLA läsare av denna blogg, att INTE rösta Socialdemokratiskt, och inte ge Regeringen Löfvén något fortsatt förtroende. Sådan är min åsikt, och den står jag för.

Några tankar om att åtminstone FÖRSÖKA leva som man LÄR – I Australien, Pennsylvania eller rent av HÄR…

För två dagar sedan kablades det ut över Världen hur den Katolske Ärkebiskopen Hans Högvördighet Philip Wilson av Australien blivit dömd för att systematiskt och under flera års tid ha mörklagt och tystat ned sexövergrepp på barn, som begåtts av hundratals präster och katoliker i det landet. Domarna i rätten har betonat, att Wilson inte visat några som helst samvetskval eller ånger över sina brott, och att han alltså är mer än vanligt förhärdad. Samtidigt lallar och dillar de kristna i Australien i vanlig ordning om hur de ska ”be” för hans Högvördighet, vad det nu ska nytta till.

Katolsk Ärkebiskop. En ovanligt kvalificerad skurk, som först i år kunde dömas för vad han hållit på med, alltsedan 1980-talet…

 

Högvördig, som denne nu pensionerade prelat förstås anses vara (alla Biskopar, även de i Sverige, anser ju sig själva stå närmare ”gud” än oss vanliga, dödliga människor)  döms han till ett mycket mildare straff än alla andra sådana kriminella eller sjuka personer, som det är tal om här. Han får inte fängelse, men får avtjäna ett års mild husarrest i hemmet. Redan 2012 kom det enligt BBC – som brukar anses som en väl meriterad och sanningsenlig nyhetskälla – att inte mindre än 43 000 sexbrott mot barn, begångna av katolska präster rapporterats in till en statlig undersökningskommission, som Regeringen i Australien tillsatt. Bara 2500 av dessa gick vidare till utredning hos polisen, eftersom de många offren vågade berätta först i vuxen ålder, sedan de lyckats ta sig undan kristendomens och prästernas järngrepp.

Alla andra av de tusentals sexbrotten, våldtäkterna och allt det andra som katolikerna begått i sin Guds, eller ”Herrens” namn preskriberades alltså genast, med motiveringen att det var ”så längesedan” de hände, som om nu det skulle ursäkta något, eller ens kompensera alla de Australiska medborgare som fått sina liv förstörda för alltid – av den kristna kyrkan… Svagt, måste man nog säga. Dåligt av Australiens Regering, eller i alla fall ett moraliskt tvivelaktigt agerande.

Offren och deras familjer lämnas ”vind för våg”. De kristnas Gud sitter tyst i sin himmel, och NU HJÄLPER VARKEN BÖNER ELLER KLAGOSÅNGER…

 

Enligt New York Times – en tidning som DN och den svenska Bonnier-pressen gärna kopierar och idoliserar med nästan religiös vördnad, har det på en konferens i Harrisburg, Pennsylvania lagts fram en officiell rapport, som visar hur mer än 300 katolska präster i denna enda delstat våldtog över 1000 barn, skändade och begick sexbrott också emot vuxna under en tidrymd av 70 år Liksom ”av en ren händelse” vägrar både DN och SvD att skriva om detta. Det kan ju reta kristna i vårt land inför valet, och den mäktiga (S) ledda sk ”Broderskapsrörelsen”, numera omdöpt till Tro & Soldiaritet, men fortfarande ett slags frimurar-väsen för svenska journalister, kunde ju ha synpunkter, den med. Avslöjandena som kommit fram i USA nämns därför bara kortfattat i svenska media.  Erik Helmerson, en av DN:s ledarskribenter, är ju själv katolik, och det kan vara en orsak – bland andra – till hur dessa nyheter västerifrån sopas under mattan i Sverige.

Bara Skånska Dagbladet eller några landsortstidningar vågar ens ta upp ämnet, liksom Finska Yle – Finland har ju ännu många svensktalande, och är i de flesta avseenden ett mycket öppnare, ärligare och mer demokratiskt land än Stefan Löfvéns alltmer sunkiga och luggslitna Sverige. Jag citerar, direkt ur den amerikanska orginalartikeln – som ingen svensk tidning vågar översätta..

The report, which covered six of the state’s eight Catholic dioceses and found more than 1,000 identifiable victims, is the broadest examination yet by a government agency in the United States of child sexual abuse in the Catholic Church. The report said there are likely thousands more victims whose records were lost or who were too afraid to come forward.

It catalogs horrific instances of abuse: a priest who raped a young girl in the hospital after she had her tonsils out; a victim tied up and whipped with leather straps by a priest; and another priest who was allowed to stay in ministry after impregnating a young girl and arranging for her to have an abortion.

— —

“Despite some institutional reform, individual leaders of the church have largely escaped public accountability,” the grand jury wrote. “Priests were raping little boys and girls, and the men of God who were responsible for them not only did nothing; they hid it all. For decades.”

  • New York Times, 2018-08-14

Kyrkan och Katolikerna dolde dessa fruktansvärda brott så länge, att bara två av dem har kunnat åtalas, får vi veta i artikeln. Man var taktisk, ljög, mörkade och sopade under mattan i årtionden… Hör här bara:

Church officials followed a “playbook for concealing the truth,” the grand jury said, minimizing the abuse by using words like “inappropriate contact” instead of “rape”; assigning priests untrained in sexual abuse cases to investigate their colleagues; and not informing the community of the real reasons behind removing an accused priest.

“Tell his parishioners that he is on ‘sick leave,’ or suffering from ‘nervous exhaustion.’ Or say nothing at all,” the report said.

Attorney General Josh Shapiro, whose office initiated the investigation, said in a news conference, “They protected their institution at all costs. As the grand jury found, the church showed a complete disdain for victims.”

He said that the cover-up by senior church officials “stretched in some cases all the way up to the Vatican.”

Man hade alltså ”skriptade instruktioner” och manualer för att undgå åtal, och åklagare har klarlagt hur kyrkan totalt ignorerade offren – som uppgår till tusentals personer och familjer. Tyvärr är Pennsylvania en mycket kristen stat, där katolikerna har tillåtits växa sig talrika. Hans Helighet Påven erkände anno domini 2014 att 2 % av alla Katolska präster är Pedofiler – en fruktansvärd siffra, med tanke på att det finns mer än en miljon av dessa pestråttor eller prästråttor på det här klotet. Vatikanen har alltsedan medeltiden sina Nuntier, speciella ämbetsmän som övervakar indrivningen av kontanta medel till kyrkans bank ”Monte de Pasci” i Italien, men också mycket annat. Fast – som vi hört i USA – Vatikanen vet inte allt – mycket tystas ned – och vissa bedömare tror, att den verkliga siffran ligger nära 5 % – vilket skulle innebära, att vi har minst 20 katolska pedofil-präster på fri fot i vårt land – ifall vi nu får tro dessa siffror…

Hur ska svenska barn och deras föräldrar veta VEM som är ”Fader 2 %” eller om det nu är ”Fader 5 %” ??

Ärkebiskop Antje Jackélen – som tydligt strävar efter Katolicismens återinförande i Sverigeinbjöd år 2017 Påven till vårt land. Ingen bad honom komma, mer än ett antal höga prelater. Till Luther-jubliéet skulle man ”försonas” hette det, och trots att hundratusentals svenska soldater dött, för att hålla Katolicismen utanför vårt land, skulle också ”den svenska ungdomen” göras katolsk, fick vi veta. ”Ungdomsgalor” för 19 000 personer skulle anordnas på Swedbank Stadium i Malmö.

Till och med i vissa hedniska kretsar – i utkanten på den hedniska miljön i Sverige – finns det ett antal personer, som säger att vi skulle börja ”samarbeta” med de här katolska kriminella, och hela den genomkorrumperade organisation, som de tillhör.

Varje någorlunda laglydig eller moralisk människa torde förstå, att allt sådant ”samarbete” är totalt omöjligt, och dessutom komplett oönskat, liksom vidare katolsk närvaro i vårt land.

Sedan har vi ju alltid de här personerna:

Det här är prästen Oskar Kalm, en ärkeskurk från själva Ärkestiftet som åtalades för inte mindre än tio fall av våldtäkt på barn, och dömdes för sex stycken av dem. Hans straff blev 2 år och 6 månader – år 2015 – därefter gick han fri... Kristna i Sverige har skrivit till den här bloggen och bett mig att inte publicera något om saken, eftersom jag tagit upp Kalm och hans beteende även tidigare, liksom ett femtontal andra präster i Svenska Kyrkan – som alla gjort sig skyldiga till grova övergrepp emot just minderåriga, och även dömts för det i svensk domstol. Och domar är faktiskt offentlig handling i Sverige. Att publicera dem, samt namn och ansikte på en dömd sexförbrytare, är faktiskt inte olagligt, låt vara att det förstås händer att även präster blir oskyldigt anklagade. Om en dom faktiskt verkställts, och inte kunnat överklagas, är det däremot fullständigt legalt att publicera den – enligt svensk rätt. Bara så att ni vet.

Det här är Julius Mehler, enligt ej bekräftad uppgift fortfarande präst i Svenska Kyrkan på Gotland. Han våldförde sig på två då 14-åriga flickor i Svenska Kyrkans egna lokaler 2013, och blev faktiskt dömd för det, men även efter denna tidpunkt har han fortsatt som ”ungdomsledare” för konfirmander inom samma Svenska Kyrka. Just ett snyggt ”föregångsmannaskap” – tycker inte ni också det ? Han har fått byta församling, bara – men ”Gud förlåter ju allt” enligt de kristnas berömda ”förlåtelselära”

Vad beror det på att så många kristna präster begår grova övergrepp på barn ? Hur ska man ens förklara det ??

Förgäves söker man på Internet och i Media efter någon enstaka Buddhist-munk, som lider av samma svårförklarliga böjelse. Men Nej, Men Nej… En Rabbin då ? En Shinto-präst kanske, En Lapsk Nåjd rentav, eller någon trumdunkande pårökt ”Nyandlig” Schaman… inte ens där hittar vi samma sjuka – utom hos Islam förstås – men – av den religionen och dess utövare, kan man ju tyvärr vänta sig ett och annat ibland, om man så får uttrycka sig…

Ärligt talat: Vad liknar detta ? Vad påminner det om ??

Det finns alltid de människor som säger ”Jamen inga riktiga kristna gör så hemska saker emot barn” men då har de inte fattat vad detta handlar om.

Det onda sitter faktiskt i själva religionen. I själva Kristendomens struktur, i dess alla Kyrkor och hur de är uppbygda. Det är mycket viktigt att förstå.

Tänk efter ett slag !

Kristendomen bygger på teorin om en Allsmäktig ”Fader” som ska styra och bestämma över människorna, som sägs vara ”barn” allihop. Ni hör ju själva hur det låter. Redan där börjar det sjuka i denna religion göra sig gällande. Prästen ska vara denna ”Gud faders” ombud, liksom den allsmäktige Påven, och eftersom Prästerna anses vara förmer än vanliga människor, får de också lov att göra vad som helst. Prästen är ju den allsmäktiges representant, och kvinnan tige i församlingen…

Gud förlåter alla synder, simsalabim bara – allt som behövs är två ”Aviga Maria” och några Räta, tighta Fader Vår – och så kan man fortsätta våldta, mörda och gå på i kristendomens namn, allt vad man orkar… I katolicismen kombineras detta också med tanken på att prästen ska leva i celibat, en tanke som dock inte slog igenom i Norden, ens på medeltiden.

Just tanken att man anser att ”Gud och Prästerna står över lagen – de kan inte dömas som vanliga människor – ”de är det andliga frälset” och så vidare – plus förlåtelse-läran, ett gift för hela samhällen, som slår undan benen på allt vad domstolar och rättvisa heter – och som aldrig, aldrig ser det hela ur OFFRENS synvinkel. Där har ni stora delar av förklaringen hur det har kunnat bli såhär, både i USA, Australien och vårt eget land, om ni frågar mig. Och ännu hävdar dessa kristna, att just deras religion ska vara så ”god” säger de, ja bättre än alla andra religioner som finns på jorden – men några som helst bevis för den saken har de inte – och nu börjar sanningen sippra ut…

Tänk också på kristendomens ikonografi, med ”knubbiga små keruber” och ”oskyldiga små änglar” med bar rumpa, överallt i kyrkorna.. och minimala små ländskynken…

Sedan har vi den kväljande, mycket otäcka kulten av Jesusbarnet, ”söte lille jesus” som anropas jämnt och ständigt i denna omogna Bebis-religion. ”Ingen kan komma in i himmelriket, som inte är som ett litet barn” mässar prästen i kyrkan – ”barnets snövita renhet och oskuld”, ”barnet i krubban, åsnan och fåret som bräker”…

Vartåt leder detta ? Och hur slutar det – i väldigt många fall – både i Australien, Pennsylvania och även vårt eget Sverige ??

”Samarbeta” med Svenska Kyrkan ? Nej, aldrig i livet. Nu har jag själv inga barn, men för egen del skulle jag vara livrädd för att släppa mina döttrar i händerna på kräk som Arif Moradi, eller Oskar Kalm i Ärkestiftet, Herr Mehler på Gotland och hela detta Ärke- Härke.

Du som vill GÅ UR Svenska Kyrkan kan fortfarande göra det här – för jag skämtar inte. För hela vårt lands och folks egen skull bör du faktiskt göra det snarast, ifall du nu inte REDAN är hedning sedan 18 års ålder, precis som jag. Visserligen har jag aldrig råkat ut för något sådant, som beskrivs i detta blogginlägg, men i alla fall.

Kristendomen är en ond, omoralisk och falsk lära. Så är det faktiskt, och det går inte att komma ifrån, hur man än vrider och vänder på det. INTE EN MAN, INTE ETT ÖRE MER TILL MONOTEISMEN !!

”Etik och Moral” Herr Statsminister, samt ”Humanism” som sagt…

Vi ska läsa dem folkets lag
fast den ej står i bok –

framåt: marsch!

 

Det står inte i ”Sveriges Rikes Lag” att det är förbjudet att ljuga. Man får inget straff alls om man ljuger, och det gäller förstås även politiker på det allra högsta av nivå. En politiker kan ju alltid i efterhand säga att han ”ångrat sig” – som Statsminister Stefan Löfvén ska ha sagt enligt ”Dagens Industri”, och att hela den politik han mycket konsekvent fört, fyra år i streck – faktiskt varit felaktig. Ursäkterna är legio, och maktens män säger alltid, att de inget visste. Men deras väljare vet nog, vad de hållit på med.

Vi behöver inte ens fråga, som Statsministern om händelserna i Göteborg, och svära rakt ut från någon talarstol, vilket sagde Minister faktiskt gjort, hög herre som han är.

Om Sveriges Rikes Lag finns, finns då också Sveriges Fattiges ? (Saliga äro de i anden fattiga, heter det ju…)

Inte heller i Sveriges Fattiges Lag, finns någon sådan bestämmelse, och inte heller i några andra utländska eller internationella lagar, så vitt jag vet. Ni får gärna rätta mig, om jag har fel. Men – man kan ju säga att det inte är så klädsamt, etiskt eller moraliskt sett – ifall en politiker ljuger alltför mycket inför sitt eget folk, till exempel. Särskilt inte om han är så högt uppsatt, att han skall vara hela folkets eller landets främste företrädare i politiska ting – det hela framstår så att säga som lite svårförklarligt eller anstötligt inför de vanliga medborgarnas ögon i så fall, och det är till dessa ”vanliga medborgares” skara – mes amis, citoyennes – som jag – en Hedning och en Folkets Man – nu sällar mig.

Marat – ”L’ami du peuple” – Mördad i sitt eget badkar – Tavla av Jacques-Louis David från den franska revolutionens tid

Från vår huvudstad meddelas idag, att bara något tiotal bilbränder skedde igår natt, men också i Göteborg har det som vanligt bränts bilar, vilket nuförtiden är en närmast dagligen återkommande företeelse i Landet Löfvén – det som en gång var Sverige.

Polisen i Uppsala har uttalat sig, och säger att det naturligtvis inte finns något som helst samband med de inträffade händelserna i Göteborg, nej fattas bara ! Nej Nej, så är det inte alls, det är ”oklart” förstår ni...och det är inte heller så att några personer i dessa trakter skulle ha sett något om händelserna i Göteborg i svenska media, och sedan låtit sig inspireras därav, ooh nej då, absolut inte…

Akbar Annie ! Annie Akbar Allahu Aleikum LÖÖF SHARI-IIIA ! (Varning: RÖSTFISKE PÅGÅR !)

Allt beror ju bara på några vilsekomna, ensamkommande ungd— nej förlåt, barn heter det ju. Stora fina barn, med skägg, rånarluvor och allt. Igår påstod Göteborgspolisen, att man säkert identifierat över 70 personer som ansvariga för de senaste upploppen – för det är ju ändå något som liknar ”Våldsamt Upplopp” (BrB 16:2) eller ”Allmänfarlig ödeläggelse” (BrB 13:3) detta är fråga om. Bränner man hundratals bilar på en natt, så kan man nog våga påstå, att den brottsrubriceringen eller det lagrummet skulle kunna komma ifråga. Idag, däremot, påstås det i media – av samma Göteborgspolis – att gärningsmännen bara skulle vara ett tiotal till antalet. Av dem skall man nu ha arresterat två igår, sägs det, och så tre, säger Hufvudstadsbladet i Finland. Antagligen är det väl också ganska fult, om polisen medvetet vilseleder den egna befolkningen, om än med ett ”gott” syfte – att tala sanning kan ju vara försvårande för en del utredningar…

Tidningen Metro publicerade i morse en historia om att Turkiets Regering skulle betrakta en påstått ”svensk” man som flytt dit efter att ha anlagt många bilbränder i Sverige som ”terrorist” vilket den Turkiska Regeringen kanske har en del fog för, eftersom den är handlingskraftigare än den svenska. Kvällstidningen Excessen – som vi kanske inte ska tro för mycket på – publicerade en helt annan version av samma händelseförlopp, för nog måste det här vara tal om samma person – eller ?

Enligt Excessen skulle det hela ha gått till så, att gränspolisen plötsligt skulle ha utfärdat en sk ”No Entry” begäran, och den skulle Turkiet då lika plötsligt ha agerat på, vilket ju var vänligt av det landet. Mannen var inget barn, och uppges enligt andra mediakällor ha varit känd och straffad sen tidigare.

 

”Sverige har aldrig varit tryggare” säger Statsminister Löfvén…

Statsministern själv har också varit synlig i Göteborg igårkväll, där han bedrivit en såkallad ”nattvandring” ihop med ”Farsor och Morsor på stan” har vi fått veta. Man tror alltså fortfarande, att ”oros-samtal” hemma med ”föräldrar” i tv-sofforna ute i förorten liksom skulle lösa detta med grova kriminella, som befinner sig på fri fot. Och hela denna clown-cirkus, detta förvirrade spex från Polisens sida, ställer vår Statsminister upp på. Samtidigt sägs det – efter alla pajas-konsterna – att detta skulle vara någotslags sätt att fånga in riktigt grova, fängelsedömda kriminella på.

Visst – kanhända kan man få in ett eller annat ”tips från allmänheten” genom kaffebordsprat i folks soffor, men såvärst effektiva lär inte dessa åtgärder vara. Det är fortfarande gripanden som behövs – och tre förövare av sjuttio, är nog inget bra resultat, låt vara att det bara gått ett dygn sedan man inledde klappjakten. Man ”valde” att inte gripa några av de sjuttio kända och identifierade förövarna, sa Göteborgspolisen igårkväll.

Kan en polismakt i ett civiliserat land alls göra så ? – ”Välja bort” att lösa sina uppgifter, samtidigt som till och med Statsministern sagt sig bli ”arg” över vad som hände. Vad är det här för samhällsmoral ?? Göteborgspolisen har enligt andra media också sagt, att den under fyra år fått alldeles för lite resurser att alls läsa sina uppgifter med, och man har inte ens häktesplatser att placera de som begått våldsamt upplopp på sådan är den bistra sanningen, men det vill man inte tillstå…

”Something happened in Sweden last night” sade en annan mycket, mycket högt uppsatt herre, men det var i Februari 2017, som vi minns.

Låt oss nu studera ett antal ”highlights” ur vår käre, käre Landsfader och Lysande Föregångsman Stefan Löfvéns minst sagt häpnadsväckande och briljanta karriär, som inte ens står Kim Il Sungs efter, om ni nu minns honom…

Efter det tragiska trippelmordet i Trollhättan – som inte alls var den ”sammansvärjning” man först sa att det var – påstod Statsministern sig vara ”utom sig av sorg” – men att en svensk kvinnlig pensionär och hennes medelålders son mördades rakt fram av en sinnessjuk Somalier på IKEA i Västerås, ledde förstås inte till en enda kommentar. Offren var ju etniska svenskar, de tillhörde inte Löfvéns väljare, och därmed var saken klar för denne store ”Humanist” – eller om det nu var ”Feminist”-.

Hur kan det komma sig, att Statsministern utsåg en dömd sexförbrytare till representant för de ”9000 ensamkommande” som ”bara måste” studera på gymnasium här i landet. Vill han skapa sin egen privatarmé av små ”Parteigenossen”, den gamle Sossen… ?

17 Oktober förra året sågs Stefan Löfvén i rollen som Statsminister skaka hand med den våldtäktsdömde förbrytaren Arif Moradi – en av ”Löfvéns duktiga pojkar från Afghanistan” som ljugit om sin identitet, ljugit om sin ålder, ljugit om sin påstådda konvertering till kristendomen, men ändå utsågs till ”Ungdomens Ledare” på ett konfirmationsläger utanför Söderköping, under lokala ”Sossars” taktfasta jubelskrän och stövel-tramp. Inte ens när nyheten om Moradis brott läckte ut– ångrade sig de lokala partibröderna, alla medlemmar i ”Tro & Solidaritet”. Solidariteten med oss svenskar var däremot inte så hög, för man förklarade, att alltihop var den svenska flickans fel.. Var detta också ett exempel på den berömda ”Feministiska Utrikespolitiken” som Stefan Löfvén talat så mycket om – till och med i FN ?

Lagrådet har dömt ut Stefan Löfvéns påstått ”Humana” politik emot de 9000 Afghanerna som direkt lagvidrig, och oacceptabel ur juridisk synpunkt. ”Gränsen har nåtts för hur lagstiftning kan utformas” har man sagt – men Löfvéns minst sagt märkliga agerande har bara fortsatt och fortsatt – tills han nu, i veckan, påstods ha ”ångrat sig”.

Bland de kriminella han släppt in i vårt land, som ett eget litet SS – Abteilung U (den sk ”Storm-Avdelningen” ) eller SSU lär det ha funnits folk som ljugit, ljugit, ljugit om sin identitet upprepade gånger, och fått avslag på asylansökan inte mindre än tre gånger i rad, allt pga grova brott som de begått. Där har funnits dömda polismördare, som knivhuggit svenska poliser på Medborgarplatsen. 

Men vem var det vår Statsminister stod och skakade hand med här ?

Där har funnits nyligen anlända Somalier, som våldtagit 80-åriga utvecklingsstörda kvinnor, bland annat. Också med dem har Statsministern – märkligt nog – stått och skakat hand. Visst, en Statsminister kan tänkas skaka hand med många olika sorters väljare, det är sant – men ändå verkar det här hända vår Statsminister lite påfallande ofta, om jag så dristar mig att säga... Fredrik Virtanen, till exempel – också en glad partibroder Ta dessutom fallet med den nyligen utnämnde ”Integrationsexperten” för SSU Falkenberg – där utredning fortfarande pågår… Är inte det här lite märkligt ändå ? Hur kan det komma sig att Statsministerns rådgivare inte stoppar det här – görs där ingen ”background check” på individer i Statsministerns omedelbara närhet ?

Vad för slags ”Värdegrund” har vår ”Feministiske” Statsminister ??

Ta sedan det mycket märkliga fallet Rakmat Akilov, anställd snickare hos Özz Nujen, en annan av (S)-nomenklaturans handgångna män. Uzbekistans Utrikesminister har upprepade gånger sagt, att Regeringen Löfvén fick tydliga varningar om Akilov, och dennes syfte med att uppehålla sig i Sverige.

Ändå förnekar Regeringen Löfvén alltsammans. Man fick ingen varning alls, heter det – och det vill man att vi ska tro på. Hur går det till, när säkerhetstjänster runt om i Världen informerar en annan säkerhetstjänst, via två Utrikesministerier, förresten ? Är det bara som när man skriver bloggar, mail eller vad – lite hipp som happ, enstaka små telefonsamtal bara – eller finns det diarier, ärendeliggare, tilldelade tjänstemän, som håller koll på arkiv och protokoll – jag bara frågar…

 

 

Det här är Iryna, 38, en av de många invånare i Sverige som Statsminister Löfven har ljugit för. Han ljög för henne personligen, sittande på hennes sängkant, och det finns bevis för det i form av journalanteckningar från Karolinska Sjukhuset. Hon blev ett av terrorns offer, nämligen. En av de många offren för Rakmat Akilov och alla små Akilovs i miniatyr, som ännu finns därute, och som bränner bilar och har sig. Löfvén och hans Regering släppte in Akilov i landet, det vet vi mycket väl – och det kan inga lögner eller samtal på sängkanten ändra på.

Efter attacken låg Iryna på sjukhuset i tre veckor för akutvård och opererades flera gånger. Hennes högra ben gick inte att rädda och amputerades en bit ner från knät. På sjukhuset fick hon besök av statsminister Stefan Lövfen. Han lovade att göra allt sitt bästa för henne. I Irynas journal från Karolinska Universitetssjukhuset står det att Löfven samt traumaledningen beslutat att hon ska få rehabilitering i Sverige fram till protessättning.

– Han sa att allt skulle bli bra, men det är inte bra, säger hon. (Aftonbladet, (S)-ägd tidning 2018-08-15)

Iryna kommer från Ukraina, men har aldrig ljugit om sig själv. Hon har aldrig uppgett falsk ålder, falskt namn eller haft förfalskade pass, när hon kommit in i landet. Hon har haft ett arbete, hon har försörjt sigolikt alla ”Löfvéns Pojkar” som inte alls studerar, fast de på falsk och lögnaktig grund uppger att de gör just det. Vi vet alla också, att Ukraina fortfarande är i ett lågintensivt krig med Ryssland, fast det när som helst kan flamma upp igen, men att nästan inga Ukrainare fegt vänt ryggen till och ”flytt” trots att kriget i de östra delarna av deras land varit lika förhärjande, som någonsin det i Syrien. Det enda land, som i någon större omfattning alls tagit emot Ukrainska flyktingar är Polen – av historiska skäl – Polen., Ukraina och Litauen var ju en gång samma land, delar av ett välde som sträckte sig från Östersjön från Svarta Havet.

Ukrainare omfattar ingen islam, kristendom eller sharia. De är kulturellt sett lika oss Européer, och har påfallande ofta universitetsutbildning, som Iryna har. Och hon, som förlorat sitt ben, får bara höra Stefan Löfvéns lögner, om att han nu – till valet – ”inte kan göra något för henne”, ”har medlidande” osv.

Alltihop är en enda stor lögn. Allt Statsministern är intresserad av, är hans egen valboskap, valboskapen han importerat från Syrien, Afghanistan, Somalia, överalltifrån, bara han själv får sitta kvar vid köttgrytorna, bara han själv och hans sakramentskade anhang får sitta kvar vid makten…

Man mördar oss, herr snart före detta Statsminister. Man mördar oss, och till och med oskyldiga utländska kvinnor, som vistas här i landet. Men vad gör ni själv – jo, ni skakar hand med mördarna, våldtäktsmännen, tjuvarna och banditerna – och beger er ut på en liten ”nattvandring”.

Vad har ni för etik och moral ? Skäms ni inte ens för att ljuga på det viset – inför ert eget folk ??

 

Löfvén och bränderna…

Så går beslutsamhetens friska hy
I eftertankens kranka blekhet över,
Och företag av märg och eftertryck
Vid denna tanke slinta ur sin bana
Och mista själva namnet handling.

– Ur ”Hamlet” akt 1 av William Shakespeare

( i Carl August Hagbergs översättning)

The war was being run by a bunch of four-star clowns who were going to end up giving the whole circus away.

– Sagt av Martin Sheens rollfigur ”Captain Willard” i Francis Ford Coppolas film ”Apocalypse Now!”

 

Och inte blev han ”eld och lågor” precis…

Det uppges i svenska media att inte mindre än 70 personer skall ha varit involverade i att bränna upp minst 120 privatbilar på ett tiotal platser i Sverige i natt.Inte ens en vanlig enkel hedning, som jag själv kan undgå att ta vissa intryck vid sådana underrättelser, angående det här med lag och ordning, och Svenska folkets rätt att försvara sig själv genom nödvärn, vilket följer av bland annat Rättegångsbalkens 24 kap. 7 §, som jag skrev om så sent som igår.

Om den som har begått brott, på vilket fängelse kan följa, påträffas på bar gärning eller flyende fot, får han gripas av envar. Envar får också gripa den som är efterlyst för brott. Den gripne skall skyndsamt överlämnas till närmaste polisman.

Landets Moderate partiledare och tillika oppositionsledare har förklarat sig vara ”rasande” och Statsminister Stefan Löfvén själv uppges ha sagt att han ”blivit arg på riktigt” och påstås ha utbrustit ”Vad fan håller ni på med ?” vilket ju är ett lite folkligare uttryck. Samme herr Statsminster skall enligt Dagens Industri ha sagt, att han ”borde varit hårdare ifråga om migrationen”, inte minst därför att Sverige inte kan ha annorlunda lagar och förordningar än omgivande länder. EU:s princip om första asylland gäller till exempel fortfarande, vilket också FN och all internationell rätt innehåller som en grundläggande förutsättning, och likväl har Stefann Löfvéns Regering gång på gång brutit emot detta. Men nu ångrar Statsministern plötsligt sig, och den politik han fört i snart fyra år.

Ja, vad ska man säga.

Till Statsministerns försvar kan det väl sägas, att alla har rätt att ångra sina gärningar, så även Statsministrar, men denna ånger kommer lite väl sent, och är mer än ovanligt malplacerad, eftersom det råkar vara Riksdagsval inom sådär tre veckor, och då föreligger en viss risk, att Statsministerns ”feministiska utrikespolitik” som han så har vurmat för, i tal framför hela FN och på andra ställen, inte alls blir trodd. ”Akbar Annie” Lööf – av många tippad som landets näste Statsminister – vilket vore en nationell katastrof – har sagt, att hon tycker att vandalerna och bilbrännarna skall utses till Poliser, vilket skall skapa fler arbetstillfällen.

Alfred E Lööf – Dumhetens Banérförerska ?

Inför pågående valrörelse har Statsministerns parti också lanserat ”landets största trygghetssatsning” och de berömmer sig själva med att ha anställt 1500 poliser extra, vilket inte alls verkar hjälpa så mycket i den pågående krissituationen, trots att Morgan Johansson – makthavare nr 1 efter Statsministern, försedd med titeln av både Inrikes- och Justitieminister på en och samma gång – förstås vrålar, att förövarna minsann ska gripas och få stränga straff, trots att det inte alls stämmer med verkligheten.

Polisen i Göteborg uppger sig ha identifierat flera gärningsmän, men har ”valt” att släppa allihop, och inte gripa en enda av dem, enligt Göteborgspolisens egen talesman Hans Lippens. Man har beslagtagit Molotov Cocktails, eller glasflaskor med bensin och brännbara ämnen, men istället väljer man att genomföra sk ”Oros-Samtal” med förövarnas familjer, ungefär som om det vore fråga om lekskolebarn, som man kunde tillrättavisa med ett varningens pekfinger och några lämpliga:

aja baja lille Abdallah och lille Fridolin ! Ni får inte tända eld på alla bilar nere på skolgården…”

Ingen förövare blir gripen, och alla dessa kriminella går alltså fria. Myndigheterna hyser uppenbarligen inget medlidande alls med de som fått sina motorfordon och ägodelar totalförstörda, istället sitter man och ägnar sig åt ”kaffebordsprat” och gör inga som helst gripanden, vilket Polisen faktiskt kunde ha gjort i detta läge. Även tillfälligt omhändertagande enligt LVU och Ungdomsvårdsskola är ju påföljder, som man åtminstone kunde ha övervägt – men nej, men nej – vi ser hur mönstret från Husbykravallerna under Fredrik Reinfeldts tid upprepas – på statsministerns direkta order den gången, fick inga skyldiga gripas. Till och med ”Megafon” rörelsens ledare – De sk ”Mega fånen” – några av de största fån som alls funnits i vårt land – blev inte ens åtalade.

Bilden här ovan, som cirkulerat på sociala media, uppges visa hur svartklädda och maskerade män i vuxen ålder (alltså inga barn, som Polisen försökt ge sken av) mitt på ljusa dagen går runt med dunkar, och tänder eld på personbilar. Scener som dessa skall ha filmats, och iakttagits av ett stort antal personer, som även lär ha hört av sig till myndigheterna. Trots detta gör alltså Polisen ingenting alls – utom ”samtalsterapi” ungefär som ett slags skol-kuratorer…

SD:s ledare Jimmy Åkesson ska ha sagt, att han tror att övriga EU-länders polis eller kanske militära styrkor skulle hjälpa Sverige, vilket framstår som rent nonsens. Det finns ingen som helst skyldighet för övriga EU länder att göra något sådant, utom av fri vilja – och när nu vår egen Polis inte ingriper, varför tror man då att någon annan Poliskår skulle vilja göra just det ?

Bianca Muratagic, medborgarvittnet som jag redan nämnt på denna blogg, skriver på Facebook följande:

Folk och familjer skriker genom fönster och från balkonger i panik och desperation när de hör smällar, explosioner och eld. Svart rök pulserar från bilarna. Maskerade män går lugnt omkring och slänger molotovcocktails genom bilrutor. De anstränger inte sig ens att springa därifrån. Allt detta sker mitt på ljusa dagen.
Mannens som filmar försöker behålla lugnet när hans skräckslagna fru ber honom gå med barnet till ett annat rum. ”De kommer att ta vår bil också!” skriker hon.

Dessa bilder är tagna från videoklippet som snurrar runt i sociala medier men som nu raderas och censureras av Facebook i rekordfart.
Några har lyckats ladda ner och spara videoklippet på sina datorer och i telefoner.

Jag förstår varför vissa människor förnekar dessa attacker. De ser inte dem. De upplever inte dem. Det som de inte ser eller hör existerar inte i verkligheten. Och om de läser om det, så är det propaganda, överdrift eller hets som leder till ”motsättningar” i vårt samhälle. Verklighet förnekas eller censureras.
Samma typ av människor gör allt i sin makt att relativisera, förneka och ljuga om att brott och våld sjunker och ligger på ett rekordlågt nivå. Verklighetsfrånvända människor vars faktaresistens och självskadebeteende utsätter andra för enorm fara och som bespottar människor vars liv och egendom förstörs. Kom ihåg att sådan som ni är medskyldiga i mina ögon.

Svensken lever vidare, sover gott om nätterna och tänker: ”Detta händer aldrig här hos oss.”

Tillåt mig säga att ni har så fel.

Vänsterpartiets alltmer fåtaliga anhängare lanserar teorin, att allt skulle vara NMR:s eller några högerextremisters fel. Motsatt teori – om extremister till vänster – lanseras från högerhåll, och konspirationsteorierna duggar tätt. Trots detta har inte en enda Polisiär källa sagt något annat, än att detta rör sig om helt vanliga kriminella, låt vara ovanligt välorganiserade sådana, som måste ha planerat allt i förväg.

För övrigt – vilka extremistgrupper, varesig de är från höger, vänster eller rent av religiöst motiverade skulle ha något att vinna på detta ? Att någon skulle ha ”köpt” busar från gatan kan nog knappast stämma, för en sådan sak kommer ut lätt, och konkurrerande ”bus” från rivaliserande gäng, skulle omedelbart också vilja ha del av kakan. Sådana saker som bilbränder är svåra att dölja, och politiska extremister och partier av alla de slag eftersträvar oftast ”Retention of Plausible Deniability” som det heter på Amerikansk Militär Engelska, dvs ”den förbehållna rätten till ett förnekande i efterhand”. Riots och bilbränder är en synnerligen impopulär åtgärd i Sverige, som vi redan fått se. Det framgår, om inte annat med full tydlighet av Statsministerns och Oppositionsledarens egna uttalanden..

Vilken extremistgrupp – i synnerhet de som redan blivit hotade med förbud av Morgan Johansson, den allsmäktige ministern (polis, jury och domare i samma person, tillika med makt över hela den civila förvaltningen) – har något att vinna på att få dåligt anseende ? Förr eller senare kommer det ju ut, vem som ligger bakom det hela i alla fall, och det kan knappast vara något annat, än ett visst slag av ”förortsinvånare” – i alla fall inte enligt Polisrapporterna..

Vad finns då att göra ?

Sveriges lagar – som Regeringen Löfvén uppenbarligen inte vill använda eller upprätthålla, säger i alla fall såhär:

Nödvärnsrätt är den del av nödrätten som handlar om att mot en angripare använda våld eller hot om våld som annars är olagligt, rätten till fysiskt självförsvar.

Nödvärn är en ansvarsfrihetsgrund. Av 24 kap. 1 § brottsbalken framgår att en gärning som någon begår i nödvärn utgör brott endast om den med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarlig.

Lagen tar upp fyra omständigheter då rätt att bruka nödvärn föreligger:

Mot ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom.
Mot den som med våld eller hot om våld eller på annat sätt hindrar att egendom återtas på bar gärning.
Mot den som olovligen trängt in i eller försöker tränga in i rum, hus, gård eller fartyg.
Mot den som vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse.

Jag har själv gång på gång uppmanat till förbud av NMR, såväl som AFA i den här bloggen (se mina inlägg om Morgan Johanssons sjuka hetsjakt emot runor – en åtgärd som skjuter helt bredvid målet, precis som alltid vad gäller den sorgliga Regeringen Löfvén, nu med en ångerköpt Regeringschef) och sagt att jag är för nödvärn, och fredligt civilmotstånd.

Det står jag för, och uppenbarligen finns det inget ögonblick i vårt lands moderna historia, när det är lika aktuellt att hävda nödvärnsrätten som nu, när landets Polis och Regering sviker medborgarna i Göteborg och på andra ställen.

Gudarna finns inom oss, liksom rättvisan – och vi måste rädda oss själva.
Det finns ingen annan utväg.

Fredligt civilmotstånd, inte olovlig kårverksamhet eller medborgargarden, är den enda vägen.

Jag ger sista ordet till Thomas Gür, själv invandrare och fri skribent, liksom Bianca Muratagic. Thomas Gür är också känd för att han blev kraftigt motarbetad av Biskopen av Visby och hela den ”svenska” kristna kyrkan i Almedalen i år, men det visste ni väl redan goda medborgare ?

Thomas Gür
Statsministerns uttalande visar hur långt efter han och den regeringsmakt han representerar ligger i sin förståelse och sin förmåga att agera, reagera och regera. Läs först följande:


”På tisdagsmorgonen kräver statsminister Stefan Löfven ett stopp på bilbränderna.
– Jag blir förbannad, på riktigt. Min fråga till de här är vafan håller ni på med? Samhället kommer alltid agera hårt på det här, säger han i Ekots partiledarutfrågning.

Statsministern vänder sig direkt till bilbrännarna.
– Ni förstör för er själva, ni förstör för era föräldrar, hela bostadsområdet och grannarna och det måste samhället svara mot.
Samtidigt menar Löfven att det är oroväckande att nattens bränder till synes skett med viss koordination som han liknar vid en ”militär operation”.
– Det här ser oerhört organiserat ut.”

Min kommentar:
Statsministern vänder sig direkt till bilbrännarna … ”ni förstör för er själva …” etc etc.
Och i nästa led: Nattens bränder synes ha skett med viss samordning som kan liknas vid en militär operation – ”Det här ser oerhört organiserat ut”.

Att först tala till ett antal organiserade våldsverkare som en förskoleklass som har stökat runt på lekplatsen och förstört plasthinkar och hällt ut modellera i sandlådan … för att därefter tala om en militär operation som ser oerhört organiserad ut.

Det är direkt ömkansvärt. Löfven förstår tydligen inte att vi är bortom det förmanande talen om ”ni förstör för er själva och era föräldrar” (han har ingen aning om vilka förövarna är ens) … Han är inte förmögen att styra landet.