Svenska Kyrkan

HUMANISTERNA föreslår NÖDVÄNDIGA förändringar i det svenska samhället

Efter Köpenhamnsattentaten har också Anders Nordström, representant för Humanisterna, The Swedish Humanist Association, yttrat sig i en debattartikel i UNT, Uppsala Nya Tidning. Själv ser jag inte det som någon tillfällighet. Monoteismens avskyvärdheter och den religiösa terrorism som nu alltmer börjar synas i vårt land måste bekämpas, och oavsett om man är Sekulär Hedning och därför Humanist, eller Asatroende, och därför Humanist, står vi på samma sida – som svenska landsmän och patrioter. Agnostiker eller Ateist – eller Troende när det gäller Polyteism, kan faktiskt kvitta lika just nu.

Anders Nordström skriver:

 • Med en sekulär stat menas ett styrelsesystem som strävar efter neutralitet i livsåskådningsfrågor. Den politiska ledningen med dess myndigheter gynnar inte en speciell åskådning eller tvingar medborgare till medverkan i olika religiösa yttringar.Politiska beslut grundas huvudsakligen på politiska värderingar, vetenskap och beprövad erfarenhet. Det blir allt ovanligare att man som skäl för sina ställningstaganden hänvisar till en högre makt och uttolkningen av vad denna makt kan tänkas vilja mena. Ramen för detta är en upplyst demokrati med respekt för mänskliga rättigheter.

I konsekvens härmed skall det inte sitta några religiösa partier, varesig kristna eller islamistiska; i Sveriges Riksdag. Jag skulle för min del inte godkänna något hedniskt parti där heller, och Monoteistiska förkunnelser fungerar hursomhelst inte alls i ett demokratiskt samhälle, eftersom det per definition är odemokratiskt att bara erkänna en enda gud, och inte tillåta några andra

Anders Nordström fortsätter sin artikel med att beskriva vad religionsfrihet verkligen är för något, och hur mörk och förtryckande den sk ”Svenska” Kyrkan (dvs Den Evangelisk-Lutheranska Ockupationsmakten, för det är så vi bör se på den) hela tiden varit. Han berättar om Konventikelplakatet, och hur verklig religionsfrihet i modern mening först infördes i vårt land år 2000, även om ”Svenska” Kyrkan fortsätter att styra och ställa samt manipulera med hela statsmaskineriet bakom kulisserna. I samband därmed kan man fastställa att

 • Europakonventionen och Skollagen i Sverige förbjuder kristna manifestationer i Skolan, som skolavslutningar i skolans regi  osv
 • Monoteistiska religioner bör som helhet inte ha statsbidrag eller finansieras med någon form av statliga medel, då de per definition strider emot hela statens demokratiska grund. Myndigheter som SST- ”Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund” bör snarast upphöra med sin verksamhet, och dess budget konfiskeras för vettigare ändamål
 • Vi har också det nyligen inträffade fallet med den sk ”Syriansk-Ortodoxa Kyrkan” i Sverige, vars ledare nyligen arresterades för vad som rubriceras som grovt bedrägeri, förövat på systematisk basis i flera år – allt enligt åklagare och polis. Om en ”kyrka” eller ett samfund ägnar sig åt grov ekonomisk brottslighet, måste man då inte säga, att dess chanser till Statsbidrag bör ses som förverkade ??

Anders Nordström säger också (UNT 15-02-16)

Många blir nog förvånade över att det finns en lag som delvis reglerar Svenska kyrkans verksamhet. — Den sjunde paragrafen talar om skyldigheten att betala kyrkoavgift. — — Men vad har staten med detta att göra? Svenska kyrkan ska vara helt fri att själv besluta i dessa frågor. Vi har i övrigt ingen lagstiftning som talar om vad ideella föreningar ska syssla med eller hur de ska organiseras. Denna särlagstiftning strider mot den sekulära tanken.

För övrigt – hur kan man ens tillåta, att religiösa samfund tar upp skatt från medborgarna ? Avgifter till religiösa samfund är inte skatt, och eftersom statskyrkan är avskaffad, hör inte detta till någon statlig verksamhet, som staten ens behöver befatta sig med eller tillhandahålla. Vill trossamfunden hålla på och tillägna sig sina medlemmars pengar, och går dessa medlemmar dumt nog på det, är det deras egen ensak…

lokeSkär bort alla ”Kyrkoavgifter” säger LOKE…

Anders Nordström säger klarsynt:

Men det finns fler säregna inslag i vår lagstiftning. Vår äldsta grundlag är från 1810. Den så kallade successionsordningen stadgar om vad som gäller för tronföljd. Den fjärde paragrafen hänvisar till 1809 års grundlag och föreskriver att konungen skall vara av den rena evangeliska läran samt att medlemmar av den kungliga familjen utesluts från successionsrätt om man inte bekänner sig till denna rätta lära.

Successionsförordningen måste, som varje någorlunda normalt tänkande medborgare förstår, omedelbart ändras. Också Statschefen och hans familj har rätt, att själva bestämma över sin religion – allt annat är helt enkelt odemokratiskt.

Vännen Nordström igen:

De religiösa samfundens vigselrätt hör inte hemma i en sekulär stat. Det civilrättsliga äktenskapet ska ingås inför en offentlig myndighet. Sedan kan de som så önskar krydda bröllopet med olika religiösa inslag.

All undervisning i offentligt finansierad form måste vila på vetenskaplig grund och präglas av en neutral hållning. Därför är jag motståndare till religiösa friskolor. Varför vill man driva religiösa skolor om man inte får påverka? Försvåras då inte för eleven att själv ta ställning i trosfrågor?

– De statliga radio- och tv-kanalerna ska inte sända gudstjänster av något slag – vare sig kristna, judiska eller muslimska. Dessa kanaler ska vara livsåskådningsneutrala och inte som nu framföra i huvudsak en enda religions budskap.

-Avslutningsvis måste det vara kommunerna som tar över ansvaret för hela begravningsväsendet. Detta ska inte åvila Svenska kyrkan. En sådan kommunal ordning finns redan i Stockholm och Tranås. Denna ordning bör införas i hela landet.

Ni ser, goda medborgare – Ni ser ! Humanisternas och Den Hedniska Rörelsens agenda i vårt land, sammanfaller till stora delar.

Därför är jag också Hedning och Humanist !!

856f68ef-eab4-4284-a698-6a2959b79e49

Fakta från SCB visar klar NEDGÅNG för Kristendomen – fler än 46 000 svenskar har HEDNATS ! (artikel från 25 februari 2015)

SCB, Statistiska Centralbyrån, Sveriges enda officiella Statistikorgan, publicerade i veckan sin senaste befolkningsprognos, som visar preliminära siffror för år 2014. Samtidigt med detta har också ”Svenska” Kyrkan – eller rättare sagt Den Evangelisk-Lutheranska Förtryckarapparaten i Sverige, som den väl rätteligen bör kallas, redovisat siffror för sitt vikande medlemskap under förra året, och själv erkänt, att den återigen gjort ett präktigt fiasko, vad svenska folkets kyrksamhet och allmänna religiositet nu anbelangar.

images-6”Tomorrow belongs to me !”

Befolkningsutvecklingen i Sverige skenar iväg, och riskerar ju nu att skapa ett icke hållbart samhälle. Trots att Miljöpartiet hamnat i Regeringsställning, och att detta parti har just ”hållba utveckling” som sitt främsta honnörsord, så är vårt land inte självförsörjande på livsmedel, energi, elkraft, bränslen, råvaror eller ens naturtillgångar längre. Invandringen ökar bortom allt förnuft. Hemlösheten breder ut sig, och tiggare på gatorna är numera en vanlig syn i vad som en gång var ett välmående Folkhem. Det finns inte bostäder eller arbete så att det räcker åt alla, och samhället blir alltmer sårbart, eftersom hållbarhets- och inte minst försvarsperspektivet hamnat i skymundan. Förra året blev vi 9 747 355 personer, och befolkningen skenar just nu iväg med 1,06 % varje år.  År 2000 uppgick befolkningen till 8,88 miljoner, och detta var redan mer än vad landet långsiktigt klarar av att försörja.

Förra året uppgick invandringsöverskottet till drygt 75 000 personer, oräknat sk ”Eu-migranter” och andra, som illegalt uppehåller sig i landet. Redan det är för mycket. Dessutom tillkom ett födelseöverskott på 26 000 personer, vilket innebär att det omkring 80 år från nu inte kommer finnas en enda äkta svensk kvar i livet.

Enligt kyrkan var bara 65,9 % av svenskarna alls medlemmar, eller kristna år 2013. Med andra ord var 34,1 % hedningar, antingen de nu var Asatroende, Agnostiker eller Ateister. Vederhäftiga data tyder på att endast 5 % av de svenska medborgare som kommer från Muslimska kulturer är troende på något sätt. Resten har blivit Hedningar de också, främst naturligtvis därför att de i många fall flytt från förtryckare i sitt hemland, och uppskattar vår Humanism och religionsfrihet, som ju alltid kännetecknat Hedendomen.

Detta är på intet sätt någon nyhet.

Trenden ligger fastlagd och är statistiskt bevisad, sedan mer än 40 år. Också frikyrkorna – inklusive Katoliker, judar och andra – tappar anhängare i snabb takt, och är inte fler än några ynka procent av folket i vårt land. Också i Övriga Norden, resten av Europa utom vissa efterblivna östländer, och hela Västvärlden i Övrigt inklusive USA finns samma trend.

Ingen vill längre tillhöra de Monoteistiska Ökenreligionerna.

Alla vill bli Hedningar, alla vill bli sekulära. Så är det faktiskt, och så ser sanningen ut.

sverige_129249052

Detta land tillhör oss Hedningar – inte de kristna eller kyrkan !

Däremot går kanske åsikterna isär om vad detta statistiskt bevisade sociologiska faktum beror på. Man kan tänka sig flera hypoteser eller förklaringsmodeller. Sociologer och andra har granskat utvecklingen ur vetenskapligt perspektiv, och det är oomtvistligt att sedan Statskyrkan upplöstes år 2000, så har medlemsandelen, sett till hela Rikets befolkning, minskat från 82, 9 % till 65,9 % – en tillbakagång för de kristna med 17 % på 15 år. Ändå skrivs det försvinnande lite om detta i media, som för det mesta står helt på den kristna förtryckarapparatens sida. I vår Riksdag finns fortfarande religiöst styrda partier som KD, och SD vill – betecknande nog – återinföra Statskyrkan, och slopa all religionsfrihet överhuvudtaget. De kristna själva skyller ifrån sig på befolkningsutvecklingen. Enligt dem skulle enbart invandringen, samt det faktum att kyrksamheten är större i högre åldrar, och mindre i de lägre åldrarna. 55 % av alla nyfödda barn i Sverige utsätts regelbundet för fruktansvärda övergrepp från de kristna, som tvingar sig på dem, och via en mycket obehaglig, fullkomligt barbarisk ceremoni kallad ”dop” helt enkelt tvångsansluter de stackars barnen – som inte kan förstå vad som händer med dem – än mindre tänka, resonera och göra ett medvetet val – och i 18 år eller mer, inkasserar man sedan skatt, numera kallad ”kyrkoavgift” från dessa barn och deras föräldrar, ett fullkomligt odemokratiskt förhållande, som leder till livslång indoktrinering och andligt slaveri under kristendomen, som det ofta tar tid att frigöra sig ifrån.

Men vårt folk har börjat vakna, och genomskådat all denna falskhet.

46 177 personer valde år 2014 friheten, och gjorde ett medvetet, aktivt val genom att göra sig fria i andligt hänseende. De lämnade kyrkan och kristendomen bakom sig, medan 7542 lättlurade personer sorgligt nog valde att gå motsatt väg, uppenbarligen utan att förstå de många farorna med ett sådant val. Som deras landsman sörjer jag såklart uppriktigt över ders felaktiga beslut, och önskar, att de också får bli fria en dag. Själv har jag varit hedning i mer än 27 år nu, och sedan jag började med den här bloggen, har jag själv ”Hednat” mer än 40 personer.

58ee55615c_21900494_o2

Håll ut ! Snart kommer frihetens gryningstimma…

Tar vi med det faktum att 72 071 goda medborgare dog förra året, och att 81 % av dem var kristna (om vi utgår från 2013 års siffror, ett ganska rimligt antagande) samt att ca 63 837 barn tragiskt nog blev ”döpta” (eller påtvingade en religion, som de själva aldrig någonsin valt) så minskade de kristnas antal med 8234 personer. Trots mission och annat elände, valde som sagt mer än sex gånger fler svenskar friheten i andligt hänseende, än de som lät sig luras av all skadlig ”frälsningslära”. Resultatet bör ha blivit en ny tillbakagång för kyrkan med 38 653 personer.

Allt i allt betyder detta, att ca 6 357 508 kristna kan finnas kvar i landet – men det ska vi snart ändra på ! (Var så säker !!)

Det motsvarar 64,7 % – men vi hedningar är nu 35,3 % eller fler än en tredjedel av befolkningen i detta land.

Vår seger är förutbestämd och säker.

Gudarna och Gudinnorna är med oss, Asar och Vaner tillsammans. Befolkningssiffrorna pekar åt rätt håll, och kommer fortsätta gynna oss även i framtiden. Inom bara 10 år kan vi för första gången vara över 50 % och därmed i klar majoritet för första gången på över 700 år – vilken lycka för en hedning som jag, att leva i dessa tider.

När jag själv var med om att grunda vad som då var ett fungerande, landsomfattande Asatrosamfund – vi skrev 1992 – var den svenska kyrkans andel av befolkningen över 89 %. Redan från början hatade man oss. Man skällde oss för rasister, och än värre saker. Vi trakasserades, hånades och förföljdes – och ibland har man inte ens slutat med det idag heller – men trots infiltration från diverse frikyrkliga, kristna rörelser (ja, man måste vara medveten om att sådant förekommer, särskilt hos sk ”fornsedare” ) reste vi oss, och gick vidare.

6da1ba52259a9a10ee617214f9981eea

En del av oss har aldrig svikit de löften vi tog, den gången. Vi håller våra eder, och bestraffar svikare.

Vi förutspådde ett första skede – Etableringsskedet – då vi skulle nå 15 – 20 % Hedningar i landet. Detta – trodde vi under 90-talets början – skulle komma först år 2010, ungefär. I själva verket var det skedet slut redan 2002 – för då var Hedningarnas antal – troende, agnostiker eller ateister – redan över 20 %

Vi förutspådde ett andra skede – Konsolideringsskedet – då vi skulle nå upp till 25 % eller en fjärdedel av befolkningen. Samtidigt undersökte sociologen och matematikern Thomas Holgersson år 2004 oberoende av oss medlemsförlusten i ”Svenska” kyrkan med matematiska modeller, och antog att 25 % hedningar skulle vara uppnått 2009, medan vi själva gissade på 2025 som slutet för konsolideringsfasen. Återigen skedde utvecklingen emot en friare, sundare Värld och ett sundare, friskare Sverige snabbare än någon av oss kunde förutse.

I verkligheten gick svenska kyrkan under 75 % redan år 2006.

Just nu är den på väg under 64 % som sagt, och eftersom befolkningsutvecklingen inte går att styra om, är det redan förutbestämt att den kommer hamna under 50 % inom vår livstid. Dess ledare måste ändra sin attityd, och acceptera att dagens svenskar vill vara fria. De måste sluta missionera. De måste sluta styra över oss. De måste hålla sig borta från landets politik, och acceptera Parlamentarism, Demokrati och vårt lands grundlagar.

Det tredje skedet – Maktövertagandet – har redan inletts. Det är nu vi tar ned dem under 50 %  och börjar det stora avkristnandet, precis som planerat. Skede 4 – som kommer innan seklets slut – innebär att de 10 % som faktiskt tror på ”Gud” (alltså Jehova, JHVH eller den kristne guden) är de enda som är kvar i kyrkan – för enligt alla samstämmiga undersökningar har vi inte fler gudstroende i landet än så – kan få vara kvar där. Vi har ju trots allt religionsfrihet, men för alla ljumma, de som inte tror, utan bara är med i ”svenska” kyrkan av slentrian, eller gammal vana, utan att fatta ett aktivt beslut, som befriar dem från onödiga avgifter, onödiga utgifter och ett onödigt val

se här – en blankett…

så tror jag helt säkert, att Hedendomen – eller ett liv i frihet – är ett betydligt bättre alternativ. Dessutom tror jag faktiskt också, att de kristna själva har nytta av den utveckling, som säkert kommer. Deras egna samfund kommer att undergå en demokratiseringsprocess, och kommer till slut att anpassa sig till det omgivande samhället. Kanske kommer de också att ta upp en hel del hedniska seder och bruk, som exempelvis Julfirande, Midsommar och annat, som faktiskt hör till vårt folks hedniska traditioner, och alla dessa ärkebiskopar, STASI-fasoner, präster och prelater kommer säkert att försvinna så småningom – eller omvandlas till vad de hedniska Godarna en gång var – folkets tjänare, inget annat.

I have a Dream... säger jag, i all ödmjukhet. En dröm om frihet, för hela vårt folk. En dröm, som kanske snart går i uppfyllelse. En dag då kristendomen aldrig någonsin tvingas på ett enda svenskt barn, eller ens barn i andra länder. En dag, då människorna får förbli fria från den skadliga föreställningen om en allsmäktig gud, som skadar, straffar och hotar dem med helvetet, och evig pina, bara för att de tycker annorlunda. En dag då varje människa äntligen får göra ett fritt val i andligt hänseende, och en dag då var och en av oss skall bedömas enbart för styrkan i sin karaktär, intellektets skärpa och den egna kroppen, och inte på grund av någon religion, eller andra konstigheter.

Och när den dagen kommer, då säger jag – ”Fri till slut, ja – jag är fri till slut – Tack Tor och Oden ! – Jag är fri till slut !”

10805564_797802436950388_6070379548303838052_n

Ännu en Ärkeskojare från själva Ärkestiftet dömd till fängelse.. (artikel från 24 januari 2015)

Nu över till ett helt annat och mycket allvarligare ämne. Ännu en präst ur Svenska Kyrkan, till på köpet från själva Ärkestiftet, har i dagarna dömts för pedofili. Nyheten stod i Uppsala Nya Tidnings Pappersupplaga igår, men givetvis publiceras inte sådana nyheter på nätet. Det hela är ju mycket hysch-hysch, inte minst för att Svenska Kyrkans präster ju liksom betraktas som lite heligare än alla oss andra. Men saken har förstås kommit ut ändå. Redan i November avslöjade Dagens Nyheter hur präster som väljer att samarbeta med polisen och myndigheterna, och som anmäler vad som försiggår i deras församlingar blir utfrysta och straffade av Svenska Kyrkan.

originalDet finns ondska i Kyrkan” sade denna kristna präst, som Svenska Kyrkan har bestraffat och ”frusit ut”

Prästen Åsa Mårdberg kände till hur en sk ”Ungdomsledare” inom den sk ”Skolkyrkan” (en ny organisation för indoktrinering, som bildats under den nya Ärkebiskopen Antje Jackeléns ledning) under fler år förgripit sig på 13-åriga och 14-åriga skolflickor, och även på konfirmander. Men när hon försökte anmäla saken, vändes allt emot henne själv.

– När vi började fråga runt ledde det till att elva flickor anmälde honom för sexuellt ofredande. Det var en chock, jag hade jobbat nära honom i flera år, säger Åsa Mårdberg.

Fyra av fallen gick till domstol, men förövaren fick bara ringa böter. Han var ju präst, och skulle därför automatiskt frias. DN har i en lång artikelserie avslöjat hur kritier tystas internt inom Svenska Kyrkan genom att ”köpas ut” ur organisationen, och Åsa Mårdberg summerar:

–  Det finns ondska även i kyrkan, men man vill inte förstöra kyrkans anseende. Det är därför jag ses som en svikare som berättar att vi har problem, säger Åsa Mårdberg.

Förra året avslöjades en sk. ”Hovpredikant” – en av 16 mycket höga kyrliga dignitärer i riket – det hela brukar ses som ett hedersuppdrag – som pedofil. Problemen finns långt upp i Svenska Kyrkans absoluta ledning, och nu är man alltså flera förövare inom ärkestiftet på spåren. 13 November kunde Aftonbladet avslöja, hur ännu en präst i Uppsalatrakten tagits på bar gärning, när han begått våldtäkt emot barn. Enligt vad Hedniska Tankar erfar, var det en präst vid namn Oskar Kalm från Östervåla som blivit dömd nu i veckan, och han väntas också bli ”avkragad” som man säger av det mäktiga Domkapitlet, en kristen special-domstol som övriga samhället inte har någon som helst insyn i, och där alla förhandlingar sker bakom stängda dörrar.

Åsa Mårdberg har sagt till DN att ”Skolkyrkans” mycket smutsiga byk har spritt sig ända till Linköping också, och att det kan finnas flera förgreningar i andra stift vågar man nu inte utesluta, vad gäller hela en mycket obehagliga härva som nu börjar nystas upp. Biskop Ragnar Pérsenius i Uppsala lär ha erkänt att det finns flera större brister, och pekar på hela organisationen. Uppenbarligen finns det stora mörkertal, konstaterar han, och betonar att i Katolska Kyrkan i Sverige är det förbjudet för präster att arbeta ensamma med barn och ungdomar – risken för pedofili är alldeles för stor – eftersom den nye Påven infört särbestämmelser. Inom Antje Jackélens kyrka – den Lutheransk Evangeliska Ockupationsmakten i Sverige – som väl organisationen rätteligen bör kallas – fortsätter man däremot oförtrutet med ”Skolkyrkeriet”.

Förra året erkände Påven att minst 2% av Katolska Kyrkans präster är pedofiler, vilket är ett fasaväckande högt antal. Det borde betyda, att det finns mer än 10 000 av dem runtom i Världen, som ännu går fria, varav minst 7 stycken i vårt land.

Varför blir så många kristna präster pedofiler ?

Uppenbarligen är ju denna mycket besvärliga åkomma vida spridd inom de kristna kyrkorna. Förgäves söker vi på nätet om någon notis involverande rabbiner, imamer eller vilket slag av präster eller prästinnor det än vara må – men nej – man hittar ingenting. Inga Buddhistmunkar, hedniska Godar, eller några andra klerikala personer av något slag ägnar sig någonsin åt sånt här. Men de kristna däremot, gör detta om och om och om igen. Det kan inte bara bero på att de skulle vara ”antalsmässigt fler”, vilket även Påven – som bekant ofelbar sedan 1870 – har förnekat. Påven har sagt, att celibatet är en del av förklaringen, men ”det är inget större problem” lär han också ha yttrat, enligt Dagens Nyheter. Antje Jackelén och Svenska Kyrkan däremot, förnekar helt problemet, och vill inte ens erkänna att det existerar. Så här har Ärkebiskopen sagt om pedofilin inom den Svenska Kyrkan:

Vi har många arbetsplatser där det är bra. Men vi har också arbetsplatser där det är dåligt. Då är det tyvärr många gånger riktigt, riktigt dåligt.

Visst – det är verkligen dåligt. Men är detta ett värdigt svar ? Varför gör man inget åt problemet, och blundar för dess blotta existens… ? För varje förövare finns det många offer. I det fall som Åsa Mårdberg anmälde, minst elva stycken. I fallet Oskar Kalm från Östervåla, var det minst fyra barn som våldtogs.  Och sedan står Ärkebiskopen och ursäktar sig med att ”Nämen vi har många ställen, där det är bra…”.

Skulle en företagare, en företrädare för en myndighet, en intresseorganisation eller någon annan instans i det svenska samhället kunna svara på det viset ?

CHE61_001Ligger inte förklaringen till kristendomens pedofili i religionen självt ?  Alla dessa Jesusbarn, knubbiga små keruber osv..

Barn våldtas. Knullas i röven, för att säga det rent ut – av den Svenska Kyrkan och dess präster – men Antjé Jackelén, hon står rakt fram och säger: ”Oh nej – vi har många ställen där det är bra”.. – ja, kanhända, men ursäktar det rena lagbrott eller övergrepp på barn ?

Själv tror jag att det finns en hel del förklaringar varför Svenska Kyrkans präster bär sig åt såhär, gång efter annan:

1. Den sjukliga jesus-kulten

Kulten av ”söte lilla jesus” eller kristendomens formliga spädbarnsdyrkan, och alla uttalanden om ”barnets snövita renhet och oskuld”, ”ingen kan komma in i himmelriket, som inte är som ett litet barn” osv ger nog mycket av förklaringen. Pedofilin är så att säga inbyggd i kristendomen som sådan, eftersom hela dess ikonografi, hela dess språk och ritualer ser ut på det här befängda viset.

baby-jesus-christmas-27879956-691-445

Har inte kristendomen många gånger en bildframställning, som för tankarna till just pedofili ?

2. Fientligheten emot vuxen sexualitet.

Kristendomen har i alla tider varit fientlig till sexualitet mellan vuxna, som setts som något ”syndigt” eller smutsigt. Speciellt den kvinnliga sexualiteten har ofta förföljts eller förtryckts av kristendomens proselyter, och eftersom all sex mellan vuxna har brännmärkts, eller svärtats ned – vad återstår då – förutom perversioner ? Tänk också på katolska kyrkans celibat, som Påven själv numera erkänt faktiskt är en del av problemet..

3. Ritualer, som redan i sig innebär tvång och övergrepp emot barn

Kristendomen innehåller regler och ritualer, som innebär att barn inte får välja sin religion själva. De vuxna och prästerna etablerar redan från början tvång och överhöghet över barnen, i och med det sk ”dopet” där man tvingar på individen en religion, som han eller hon inte alls själv har valt. Groteska, närmast medeltida ritualer som dessa, utövas regelbundet inom den Svenska Kyrkan – andra religioner däremot, inklusive Asatron (som har ”knäsättning” vilket innebär att barnet hälsas som välkommen i den egna ätten eller familjen, men inget mer) saknar helt sådant. Tänk också på hur man nu etablerar ”Skolkyrkor” och andra indoktrineringsinstitut, under förespegling om att det rör sig om ”moralisk undervisning” av minderåriga osv.  Andra religioner ger sig inte på barn på detta befängda vis, utan anser, att religion är en angelägenhet för vuxna människor, som kan förstå innebörden av ett fritt val.

Kristendomen, däremot, tillåter helt enkelt inte barnen att välja själva.

catholic+church+sex+abuse+scandal+priest+bishop+boy+on+cross+cartoon+Michael+Ramirez+los+angeles+times

 4. Sjukliga makt-fantasier hos de kristna prästerna, dogmer om ”ofelbarhet” osv

Kristendomen lär ut, att vissa människor ”är närmare Gud” och därför står över oss andra. Påven, till exempel, är ”ofelbar” och Ärkebiskopen i vårt land gör anspråk på att vara ”andligt överhuvud” över varje svensk, och anser sig kunna bestämma över oss alla, trots att Statskyrkan är upplöst för längesen. Just de anti-demokratiska strukturerna inom de kristna kyrkorna, där prästerna hela tiden har överhöghet över den enskilda människan, och de stela hierarkier som råder, ger mycket av förklaringen till varför pedofili kan frodas, och aldrig blir anmäld. Andra religioner har folkvalda godar eller gydjor, men det har kristendomen aldrig haft. Prästerna befinner sig helt bortom samhällets kontroll, och tillåts styra sig själva. Därför går det också som det går i en del fall.

5. Kristna special-domstolar, särbehandling inom det svenska rättsväsendet

Uppstår det oegentligheter på en svensk arbetsplats, så är det Arbetsdomstolen som ska avgöra saken – eller vanlig Tingsrätt om det gäller brottmål. Men som Dagens Nyheter har visat, kryper de kristna prästerna oftast undan, och undgår åtal. Istället finns det kvar medeltida special-domstolar, de sk ”Domkapitlena” som har rätt att besluta och döma över allt kyrkligt, vilket det svenska samhället hittills accepterat – och under sådana förutsättningar, är det ju inte konstigt att väldigt få av de brott som begåtts, går under allmänt åtal. Minns vad Åsa Mårdberg och andra kritiska präster redan vittnat om, och hur kritiska röster inom kyrkan ”köps ut”, får avgå via Domkapitlenas försorg, eller tystas på annat sätt..

Så vad kan man göra åt de här problemen ?

Min åsikt är enkel. Hedna er – svenska folk. Gå ur Svenska Kyrkan, helt enkelt, och vägra att låta den komma i närheten av era barn – om inte för att klart markera vad vi känner inför de här prästerna, och de här avskyvärda brotten, som fortfarande begås i Svenska Kyrkans namn.

Vad ska vi annars göra ?

Ärkebiskopen själv, eller de andra företrädarna för den kyrkliga hierarkien, vill ju inte kommentera de här problemen, och heller inte göra något åt saken – och då är det kanske också dags, att vi lämnar dem alla bakom oss – och väljer en sundare, enklare och friskare religion !

Sanningen om Antje Jackelén ? (artikel från 28 januari 2015)

Tolerans är en bra egenskap, säger många. Men kan man verkligen tolerera vad som helst, närsomhelst, hursomhelst ? Hur är det med personer som för det första uppmanat till brott emot Europakonventionen och vårt lands Grundlagar (enligt vad många anser) och som dessutom under flera decennier samarbetat med en av de allra värsta diktaturerna och våldsregimerna i hela Europa, efter vad det ser ut ?  Tänk er sedan, att denna person offentligt gått ut och fördömt Hedendomen och Asatron i flera uttalanden, och att hon för det tredje säger sig var andlig ledare och överhuvud för hela vår nation, och gör anspråk på någon form av absolut lydnad eller överhöghet över alla medborgare i Sverige, åtminstone vad religion angår ?

Hur skall man någonsin tolerera något sådant ?

220px-Antje_Jackelén_2011Andligt överhuvud eller nästintill huvudlös ?

Kan en sådan person kalla sig ”andlig ledare” eller ”präst” med bibehållen värdighet, förresten, även om vi kanske ska undvika vissa ord och uttryck, och vårda vårt språk, som jag antydde i mitt förra inlägg – apropos sk ”Fornsedare” och vad de vanligen ägnar sig åt. Det finns i och för sig en och annan oseriös person inom Hedendomen och speciellt ”fornseden” också, men det rentvår ju inte de här personerna, precis.

Tänk er dessutom, att samma person inte åtgärdat minst elva fall av pedofili som uppträtt inom hennes egen organisation, enligt vad Åsa Mårdberg – själv Präst i Svenska Kyrkan – antytt till Dagens Nyheter, trots att hon själv anmält problemen på lokal nivå, för flera år sedan. Ok, nu blev Prästen Oskar Kalm i Östervåla slutligen dömd av Uppsala Tingsrätt, men Sveriges ÄrkebiskopAntje Jackélen – en invandrad tyska – har inte kommenterat detta fall alls, förutom att säga att ”De flesta av våra arbetsplatser fungerar bra, men sen har vi några ställen där det inte fungerar så bra” eller något ditåt. Är det moraliskt rätt av en påstådd ”andlig ledare” eller i vart fall en företrädare för en stor organisation att uttala sig på det viset, när hon faktiskt vet och mycket väl känner till vad som hänt ?

1024px-Birgitta_Almgren_01

Den första Januari i år hände något mycket märkligt, som involverar kvinnan på bilden här ovan. Hon heter Birgitta Almgren och är numera pensionerad Professor Emeritus vid Uppsala Universitet. SÄPO – den Svenska Säkerhetspolisen beordrade plötsligt Birgitta Almgren att bränna alla sina anteckningar och manuskript rörande STASI – DDR:s hemliga Underrättelsetjänst, som var aktiv fram till 1990.  Det är nu mer än 25 år sedan DDR – en av de värsta diktaturerna på hela vår jord – officiellt upplöstes, och Kalla Kriget är som alla vet längesen slut. Den utrikespolitiska situationen i Europa är helt annorlunda, även om Putin-Ryssland, fortfarande för ett öppet erövringskrig emot Ukraina, inklämt i Europas Sydvästra hörn.

Att Säkerhetspolisen ingriper emot Professorer och Akademiska forskare i vårt land är mycket, mycket ovanligt, ja annars aldrig påträffat.

8d836ebef27861cc7ea62bb0e08d41e8Vi svenskar får INTE forska eller ställa ”onödiga frågor” om sådant här… ”Tesagt gäller”! Det finns ORDER från Regeringen !!

Då frågar man naturligtvis, vad det var Birgitta Almgren vet, och vad hennes forskning avslöjat. Bland annat var hon med och avslöjade DDR-Agenten Aleksander Radler, som också varit präst inom Svenska Kyrkan, och som lett ett helt spion-nätverk av präster – minst 15 till antalet efter vad som antas – som förde information om kanske hundratusentals svenska medborgare fram och tillbaka från Östtyskland. Inte bara flyktingar och tyska invandrare, utan också höga chefer inom Försvaret, vanliga svenskar som turistat i DDR, och andra svenskar som DDR-regimen intresserade sig för, hamnade via dessa kristna prästers försorg i STASI:s register och kartotek. Biktprotokoll, förtroliga andliga samtal – folkbokföringsuppgifter – ja allt fördes vidare genom prästerna – direkt till STASI – efter vad som senare kommit fram. När ”Affären Radler” – som fortfarande är mycket pinsam för Svenska Kyrkan – avslöjades såg stiftsjuristen Anna Wernquist vid Domkapitlet i Luleå  1000-tals dokument – som Radler och hans nätverk varit med och skapat.

Bigitta Almgren är alltså inte den enda person i landet, som råkat ställa ”obekväma frågor” och en annan fråga är väl, om SÄPO:s omsorger nu kan åstadkomma så mycket.

Sanningen kommer till sist fram i alla fall…

094b965f-0f96-4926-92dd-eee70c8c800e

Känns hon igen, Ärkebiskopinnan ?? ”Vakten eder för falska profeter, ty de äro som Ulvar i Fårakläder !”

 En som också ställt obekväma frågor är Siewert Öholm, den gamle tv-mannen och journalisten, som dessutom är frikyrklig och som varit uppe i Tingsrätt för tre fall av ”otukt med ungdom” hur det nu kan komma sig.. förutom hans ganska välkända angrepp på samhällsföreteelser som hårdrock och AsatroSiewert Öholm har avkrävt Ärkebiskopinnan en förklaring rörande hennes egen inblandning i Radler-affären eftersom det blivit känt, att en av de sk ”IM” eller ”Individuelle Mitarbeiter” som STASI använde inuti Sverige var just – hör och häpna ! – Antje Jackélen.

En av de många, som tror detta är den hederlige prästen Dag Sandahl (ja, självfallet finns det många hederliga präster i Svenska Kyrkan också – det har jag för min del aldrig förnekat, även om en hel del uppenbarligen har förrått sitt eget land och folk, och stått för värderingar, som rent ut sagt är fasansfulla. Flera personer har för övrigt dött pga Radlers verksamhet i Tyskland och Sverige) och det har också kommit fram – bland annat via debattartiklar i Dagens Nyheter – en av Sveriges mest erkända nyhetsmedia – att det sk Rosenholtz arkivet i USA ska innehålla uppgifter, som bevisar att Antje Jackelén var STASI-agent nummer 6 på deras lista i Sverige, och att hon var ganska högt upp i deras hierarki, vilket innebär att hon arbetade för dem i flera år, och under en längre tid.

Detta skall ha sagts eller antytts av Birgitta Almgrens forskarkollegor i Uppsala, båda två med gedigna akademiska meriter.

Så – ”Vad är Sanning ?” för att citera Pontius Pilatus, som ju var Hedning, liksom jag själv… Varför har det inte kommit någon dom, eller någon undersökning i detta märkliga ärende. ?

Vi har också de många brotten emot Europakonventionen och själva Regeringsformen 2 Kap 2§, en av vårt lands Grundlagar, som skett i Svenska Kyrkans regi, och på dess uttryckliga order.

Bland annat har Humanisterna – the Swedish Humanist Association – på sin egen blogg protesterat emot dessa. Antje Jackélen är också känd för att personligen ha uppmanat präster i Lunds stift att bryta emot både Europakonventionen och Regeringsformen, under den tid hon var biskop där. Hon utfärdade till och med officiella ”herdabrev” i Kyrkans namn om saken, och enligt Dag Sandahl, hade hon samröre med Alexander Radler och till och med tenterade sin doktorsavhandling för honom någon gång mellan 1980-1990, efter vad det ser ut, även om hennes eget arbete för STASI kan ha gått ännu längre tillbaka i tiden, eller till 1970-talet, då hon först etablerade sig i Sverige. Och senare – Ärkebiskopstiteln.. Hur kan man någonsin rättfärdiggöra en sak, så svart som denna ?

2003 utnämndes också Jackélen till direktör för ”Zygon Center” – ett högerkristet forum för Kreationister i USA, vars syfte bland annat är att visa att den moderna naturvetenskapen har fel, och ”frälsa” vetenskapsmän för kyrkans sak. Ingen har undersökt detta mycket märkliga institut, och dess bakomliggande värderingar – åtminstone inte i Svensk press.. Slutligen har vi också det mycket märkliga fallet med Thomas Ekelund i Skanör – en präst i Svenska Kyrkan, som blev avlyssnad i sitt lunchrum, med hjälp av dolda mikrofoner, och utsatt för vad som kan beskrivas som rena STASI-metoder i samband med att Antje Jackélen försökt misskreditera honom. Det är åtminstone vad hans advokat, Rolf Andersson, sagt till Kyrkans Tidning.

– Domkapitlet dömer människor till yrkesförbud, men sättet  det hanterar ärendena motsvarar inte allmänhetens krav på rättssäkerhet och bryter mot Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, säger Rolf Andersson.

Också i DDR var ”berufsverbot” och förföljelse i arbetslivet ett mycket vanligt sätt att ”tysta” interna kritiker – liksom i alla diktaturer. Monoteismen har mycket på sitt samvete.

Lives_of_Others

”Aber Selbstverständlich kann mann lita på den Svenska Kürkan. Den lüssnar jo alltid, ja immer – liksom Ich – Stasi Major Gerd Wiesler, jawohl !!”

Enligt Bergspredikan, ett berömt tal som skall ha hållits av kristendomens påhittade grundare – är det så att alla hedniska religioner skall utrotas, och blåsas bort från jordens yta. Alla kristna är direkt beordrade av grundaren att ta del i den kampen, och ”frälsa” oss andra, till deras uppfattning. Så var även Kommunismens och DDR:s ideal – på deras tid, alltså. Och i Koranen står liknande saker att läsa – med den lilla skillnaden, att ”frälsningen” inte som i kristendomens fall ska ske ”frivilligt” genom att offren ”bearbetas för att komma till insikt” utan också med våld.

Monoteismen, samt totalitära samhällssystem är sig alltid lika – i alla tider.

Hur ska vi någonsin kunna bli kvitt dem – och när kommer det ögonblick, då vi äntligen kan säga ”Raus – Raus ! Das Spiel ist AUS !!” till den nuvarande Ärkebiskopen ??

Fyra Pedofila Präster dömda inom ”Svenska Kyrkan” bara i år…  Minst elva svenska familjer bland de kristnas offer (artikel från 21 Juni 2015)

Kanhända borde jag skriva om något trevligare såhär till Midsommar, men de sista sex månaderna i Sverige utgör ett märkesdatum, på flera sätt än ett. Senast för tre dagar sedan skrev Dagens Nyheter – fortfarande landets största dagstidning – om hur ännu en präst inom Svenska Kyrkan blivit dömd för pedofili. Det var en sk ”Kyrkoledare” som våldtagit tre stycken flickor i rad – alla 13-14 år gamla.

Efter en anmälan från en av flickorna, en 13-åring, upptäckte polisen att mannen under flera år systematiskt sökt sig till yngre flickor när han var handledare i kyrkan.

– Dagens Nyheter 2015-06-18

oskar-kalm-uppsalapedofilen-kriminellt

Just snygga präster det finns inom Svenska Kyrkan, eller hur ?

Också flera andra tidningar och media i Sverige har beskrivit händelsen, som inträffade i trakten av Kalmar, och i Kalmar stift. Tidigare i år dömdes den kände pedofil-prästen Oskar Kalm – en av Ärkeskurkarna inom själva Ärkestiftet eller Uppsala Stift. Oskar Kalm var ursprungligen anklagad för Våldtäkt på barn i inte mindre än tre fall – det gällde 14-åriga pojkar – men plötsligt hände något innan Tingsrättens huvudförhandling eller med andra ord själva domen hann avkunnas. Tvärtemot Åklagarens yrkande ändrades åtalspunkterna till det avsevärt mildare ”sexuellt utnyttjande av barn” – enligt ej bekräftad uppgift sedan ett telefonsamtal skett till Domstolen. Att brottsrubriceringen ändras på det här viset är jämförelsevis sällsynt när det gäller Rättsfall i Sverige – men det återstår att fråga vem som ringde det där samtalet, och plötsligt fick Tingsrätten att ändra sig. Kom det från någon inom Ärkestiftet ? Kyrkans ledning kanske ? Gud fader själv, eller kanske Gudfadern nere på Sicilien ?? Man bör ogärna spekulera…

godfather-brando-2”Yeah, Clemenza… Uppsala Tingsrätt ?? – I’ll give them an offer, they can’t refuse… ”

Apropos försök att manipulera rättvisan… På Gotland och i Visby finns en präst, som tidigare dömdes för två fall av sexuellt ofredande av två stycken då elvaåriga flickor på ön. Nu ska han plötsligt återanställas i sin gamla församling på Gotland. Trots dom och alltihop ska han alltså få fortsätta som präst. Och vem har beslutat det ? Jo, det skall jag berätta för er. Sveriges Ärkebiskop, Antje Jackélen personligen, skall ha sett till så att sexualförbrytaren får fortsätta i sin tjänst.

4 April i år skrev Helle Klein och Eva Hotz (samtliga agerande i denna härva är underligt nog tyskar, inte infödda svenskar – varför vet ingen, men så är det..) som båda två är präster inom Svenska Kyrkan en debattartikel i Svenska Dagbladet, landets näst största dagstidning – eftersom Dagens Nyheter enligt vad man tror vägrat ta in artikeln ifråga. ”Kyrkan tar alldeles för lätt på sexualbrott” löd rubriken på deras artikel, som kom i samband med att ett fjärde fall med en sk ”Ungdomsledare” eller en präst under utbildning plötsligt ska få kvarstå som präst, trots sexuellt ofredande emot flera konfirmander. Biskopen i Gävle,  Ragnar Persénius, skall själv ha friat den märklige ”ungdomsledaren” innan han ens hunnit avtjäna sitt lagliga straff – en mycket underlig tingens ordning…

Minst elva svenska familjer har drabbats – men offren får inget stöd från Svenska Kyrkans, vars präster alltså är förövare. Helle Klein och Eva Hotz berättar i sin debattartikel om hur den gamle ärkebiskopen Anders Wejryd faktiskt införde nolltolerans emot Sexualbrott bland prästerna. Han var åtminstone en anständig människa, det vet jag själv efter att ha mött honom i verkliga livet. Men så hände något. Antje Jackélen, en person med ett minst sagt diskutabelt förflutet hon är känd för att flera gånger ha brutit emot Europakonventionen om barns rättigheter – det hände redan under hennes tid som biskop för Lunds Stift – förutom sitt mångåriga samarbete med Stasi och DDR – en av Europas på sin tid värsta diktaturregimer – och så flög nolltoleransen ut genom fönstret...

Den man som av Visby stift är utsedd som en av två stödpersoner för den som vill anmäla sexuella övergrepp sitter själv i domkapitlet och har välkomnat tillbaka den man som några år tidigare förgrep sig på två minder­åriga flickor. Allt det här sker öppet men få prote­sterar.– — Barns och ungas säkerhet och trygghet i Svenska kyrkans verksamhet är en ödesfråga som i grunden handlar om kyrkans moraliska och teologiska trovärdighet.

– Helle Klein och Eva Hotz i Svd, 2015-04-05

Klein och Lindqvist Hotz föreslår bland annat att Svenska kyrkan måste se till att alla församlingar följer lagen om registerkontroll och att de begär utdrag från belastningsregistret. Som minimi­krav vill de även se att ett annat stifts domkapitel prövar prästers lämplighet när sexuella övergrepp har uppdagats.

– Uppsala Nya Tidning, 2015-04-05

Antje Jackélen själv lär ha sagt att det är gudomlig rättvisa att de sexualbrottsdömda prästerna återanställs – i samma församlingar och på samma befattning som tidigare

lady-justice_w446

I så fall undrar jag vad hon har för rättsbegrepp överhuvudtaget – om hon nu kan sägas ha den minsta aning om vad rättvisa är. Bakom varje offer finns en mor och far. Kanske systrar och bröder. Nära anhöriga. Morfäder och farföräldrar. Skolkamrater och vänner. Vem som helst kan väl ändå begripa, att om en präst begått flera grova sexualbrott i rad, och blivit dömd för dessa handlingar, då måste det nog vara så att prästen är olämplig för sin syssla, och inte med behållen trovärdighet kan fortsätta som ”andlig vägledare” längre. Omplacering vore nog det allra minsta man kunde kräva, med tanke på offren och deras familjer. Att människor i dagens Sverige – till och med dem som aldrig någonsin straffats av lagen, och som aldrig någonsin gjort något ont – byter yrke är väl inget konstigt, och var och en av oss flyttar förmodligen flera gånger under sin livstid, eller byter arbetsplats.

Varför ska då de sexdömda prästerna inte kunna göra detsamma ?

Varför ska de få en chans att fortsätta sina brott, för varje dag deras offer tvingas konfrontera dem, fortsätter ju kränkingen… ??

Vad ska de drabbade i Kalmar, Gävle, Visby och Uppsala Ärkestift göra ??

Jag tycker de ska bestämma sig för en enda sak, och ju fortare det sker, desdo bättre. De måste gå ur Svenska Kyrkan helt enkelt. Lämna den bakom sig. Strunta i den. Rädda sig själva – och rädda sina barn och ungdomar.

”Svenska” Kyrkan hotar hela rättssamhället, hela rättsstaten. Det är viktigt att inse. Med sina idiotiska påståenden om ”gudomlig rättvisa” – ungefär som om prästerna stod över lagen, och inte kunde dömas av vanliga domstolar, ens när de begår våldtäkter på barn – sätter dessa kristna faktiskt hela lagen, alla domstolar och hela rättsapparaten ur spel. Alla andra kategorier av yrken och deras idkare blir ju faktiskt omplacerade ifall de döms för något sådant här grovt – jag menar, skulle en lärare kunna gå kvar på samma skola ifall han våldtagit några av eleverna, eller skulle en officer, en brandman, en polis eller en dagbarnvårdare kunna kvarstå i yrket om de dömdes för något sådant ? En busschaufför, kanske ?? Nej, i samtliga av dessa fall och flera andra skulle personen ifråga få välja ett helt annat yrke efter avtjänat straff – och det måste gälla även här…

relax

Visst – 90 % av de kristna prästerna är helt oskyldiga, sägs det… Men nästa gång dina barn står inför en präst, vet du då om den personen tillhör de 90 procenten ??

trash_religion_rectangle_sticker

Flera offer på Gotland… Är det ”gudomlig rättvisa” att sexdömda präster skall återinsättas i sin tjänst… ?? (inlägg från 22 Juni 2015)

Minns ni den sexdömde prästen jag skrev om i gårdagens inlägg ? Mehler förgrep sig år 2008 på 2 stycken då 14-åriga flickor, men i vår friades han plötsligt av det allsmäktiga ”Domkapitlet” i Visby och fick tillbaka sin prästtjänst i samma Gotlandssocken där han tidigare arbetat. En hel bygd är i chock och uppror. Människor känner sig kränkta och ledsna. De upplever att Svenska Kyrkan trampar på dem och offrens familjer. I April i år avslöjade Prästen Pia Toftenius – som också tillhör Svenska Kyrkan – att det finns flera offer som aldrig fått upprättelse. Minst en 15-åring till har känt sig hotad och rädd , säger hon till lokalradion P4 Gotland.

Prästen har bland annat tvingat 15-åringen att ”bikta sig” för honom enligt Katolskt manér. Det skulle gå till så, att hon skulle sitta i prästens knä.  Hon flydde från Gotland och till fastlandet, men inte heller där fick hon vara ifred. Hör själv radiosändningen här. Pia Toftenius är utbildad kurator, och van att ta hand om chockade och skadade människor på samhällets skuggsida. I Mars försökte hon och ett stort antal människor på Gotland överklaga ”Domkapitlets” beslut om att återinsätta prästen, men ingenting hjälpte...

Det finns naturligtvis flera hederliga och anständiga präster i vårt land, inte bara inom Svenska Kyrkan. Även om jag är Hedning, och de kristnas brott och förbrytelser kanske inte rör mig, så kan jag inte tiga när mitt folk och land plågas och lider. Som god medborgare gör jag gärna gemensam sak med alla de; som nu kräver rättvisa. Pia Toftenius är alldeles uppenbart en av dem, och hennes tålamod med alla biskopar och ärkebiskopar är i alla fall slut. Hon har också anmält biskopen i Visby Stift, Sven Bernhard Fast till biskoparnas ansvarsnämnd efter de senaste sexskandalerna på ön.

Men samtidigt undrar jag om detta hjälper.

Antje Jackélen, känd för en fullständigt totalitär och mycket otäck människosyn; har ju som Sveriges Ärkebiskop sagt att hon tror på en ”gudomlig rättvisa” som hon påstår, och denna ”gudomliga rättivsa” skall tydligen nu visa sig på det sättet, att dömda förövare skall återinsättas i sin förra tjänst, precis som inget hade hänt. Och ständigt nya ungdomar och barn blir sedan prästernas offer. Hur kan man alls kalla det ”rättvist” ?? Betyder vanliga människors åsikter eller offrens lidande ingenting längre ?

power-corrupts

All makt korrumperar, heter det; och Absolut makt korrumperar fullständigt. Det är just i själva den kristna gudstron som det farliga sitter. Det är mycket viktigt att inse, och förstå. Guden ska vara ”Allsmäktig” och prästen blir sedan ett ombud för denne ”allsmäktige” gud med rätt att hantera människorna och församlingen precis som han vill. Och Följderna av detta kristna tänkande, ser vi här. Det ligger ju i öppen dag… Inga andra religioner eller samfund har präster, som gör såhär emot människor i vårt land. Bara de kristna.

Förgäves letar man efter notiser om Buddister, Hinduer, Judiska Rabbiner eller vad ni vill – men bara Monoteistiska religioners utövare uppvisar de här tendenserna. Det kan inte beror på att de är så många fler, rent statistiskt sett. Det är i gudstron och teorin om ”den allsmäktige” som problemet sitter.

Justice+SwordInjustice2

Ok, visst är det kanske så att en dömd brottsling också måste ha en ärlig chans att ”komma tillbaka” och ingå i det vanliga samhället. Men, betyder det för den skull att en sexdömd förbrytare, och en som gett sig på småflickor skall ha en förtroendepost, och till på köpet vara ansvarig för ”självavård” i en hel församling ? Det tycker inte Pia Toftenius i alla fall, det tycker inte Gotlänningarna och det tycker inte jag heller. Snarast borde väl det inträffade tyda på att prästen i så fall bör byta yrke och syssla med något annat – kanhända gräva gravar, eller pyssla med kyrkogårdar och levande växter. Vore inte det en bättre och mer passande syssla för en dömd fd. präst ? Eller ägna sig åt kyrkomusik, kanske ??

I Gotländska tidningar har även offren framträtt.

Den flicka – nu 15 – som ”lockade med” de andra till kyrkan – och som själv också blev utsatt för sexbrott – har skrivit en lång dikt om vad hon känner, och vad hon fått gå igenom. Själv undrar jag om hon alls kan ha någon kristen tro efter det här, eller om det inte är bäst för henne att bli hedning, först som sist.

Asatrogna Godar och Gydjor kan inte begå sådana här brott, för i så fall blir de avsatta. I själva begreppet ”Godord” eller ”Godkännande” – som är samma sak – ingår nämligen, att Goden och Gydjan alltid måste vara folkvald, och att han eller hon innehar sitt ämbete bara en viss begränsad tid, eller tills det är dags för nästa årliga ting. Skulle det sedan komma fram, att Goden eller Gydjan har misskött sig på något vis, eller om det lokala godordet eller församlingen har något att klaga på, ja då blir vederbörande inte återvald. Så enkelt var det när Hedendomen fick råda i vårt land, och så har vi Hedningar det fortfarande. Jämför med hur sorgligt det står till hos den kristna dräggen ! Hur ociviliserade är dessa stackars människor inte och hur lite samhällsansvar och rättskänsla har de inte… Deras rättsmedvetande är så svagt, att de står på en mycket låg nivå, rent kulturellt, och därför drabbas vårt arma fosterland av sådant här..

11048739_10152861002530906_8956499635325339568_nLand skall med Lag byggas ” – Det har vi HEDNINGAR alltid hävdat och insett – och vi är Lagens och Landets försvarare !

 I gamla tider rådde Den Hedniska Gotlandslagen på Gotland. Denna lag stadgade bland annat, att om en inländsk, gift Gotländsk kvinna blev våldtagen eller skändad, på det sätt som den tyske prästen Julius Mehler skändade inte mindre än tre minderåriga flickor, den ena efter den andra – ja då skulle förövaren dömas till dödenom inte kvinnan själv tyckte att han skulle benådas.. Hon kunde nämligen själv mildra straffet så, att bara böter blev utkrävt. Läs nu själva Gutarnas Lag på länken här, så får ni se…

guta laghEn gång fanns en Hednisk lag, som innebar ”kvinnofrid” därför att Hedendomen skapade själva begreppet. Då fick offren och deras familjer rättvisa – men sådana lagar har vi inte idag…

Idag har vi inte längre Dödsstraff med bland våra svenska lagar, och det är nog tur – med tanke på hur dålig rättssäkerheten i Svenska Domstolar är. ”Domkapitel” och Svenska Kyrkan hotar ju fortfarande själva rättsordningen, och utan rättsordning, finns heller ingen samhällsordning.  Inte heller har vi fredlöshet som ett straff, men för utländska medborgare finns ännu utvisning

Kanske är det dags att Gotlands invånare reser sig, och skickar tillbaka de utländska prästerna till Tyskland, eller var de nu kom ifrån, eller vad tror ni, goda medborgare ?

699635721”Aux armes, citoyens !” Snart är det förresten Frankrikes Nationaldag… Dags att göra sig kvitt Svenska Kyrkan och våra styrande för gott ?

19 000 har låtit Hedna sig… (inlägg från 27 Juli 2015)

Hedendomen i Sverige ökar i omfattning. Man kan vara sekulär Hedning, Ateist, Agnostiker eller Humanist, till exempel, eller troende hedning och därmed Asatroende. Enligt Svenska Akademins Ordbok över det Svenska Språket är själva definitionen på en hedning en som inte tror på varesig kristendom, islam eller judendomen. Under de första sex månaderna i år har drygt 19 000 svenskar låtit Hedna sig, enligt uppgifter från Svenska Kyrkans medlemsstatistik.

images-6

År 2000, när vi svenskar äntligen fick fullständig religionsfrihet, och Statskyrkan slutgiltigt avskaffades lär så många som 82,9 % av svenskarna ha varit kristna – en skrämmande hög siffra, med tanke på att Monoteistiska religioner som kristendom och islam inte passar in i ett Multikulturellt samhälle, och inte heller kan integreras i det. Både kristendomen och islam vägrar ju erkänna någon annan gud än sin egen, och kräver dessutom att alla deras anhängare aktivt skall försöka omvända hela mänskligheten, vilket bla. finns fastslaget i den sk ”Bergspredikan”.

Föreställningar som dessa är inte acceptabla, och kan inte kombineras med Multikulturalism. Om det nu skall vara fastslaget i grundlagen att Sverige – vårt Sverige – skall vara Multikulturellt, så kan vi inte tillåta någon kristendom här, i alla fall inte så länge de kristna inte helt avstår från missionskravet och låter bli att försöka ”frälsa” oss andra.

Nuförtiden (2015-01-01) är bara 64,6 % alls med i Statskyrkans ömkliga rester, och på 15 år har de kristna tappat mer än 20 % eller mer än 1 % om året, en trend som ligger fast sedan mer än tjugo år. Själv häpnar jag över att inga svenska media vågar skriva om detta, eller att inte fler personer som är intresserade av Sociologi, Humaniora och Samhällsvetenskaper skriver om detta, för nog är detta faktum sociologiskt intressant. Efter mer än 700 år av andligt förtryck tar vi svenskar äntligen tillbaka vårt land, och Kristendomen lämnar oss – för alltid !

hqdefault

Älskar du ditt land ? – Ja, då är du också Hedning…

Närmare bestämt gjorde 18 927 goda svenskar och svenskor ett aktivt val under årets första sex månader, och sade nej till Svenska Kyrkan. De gick ur, helt enkelt. Det är sedan länge känt, att Svenska Kyrkan dribblar och manipulerar med sina medlemssiffror, och kräver ut kamouflerade skatter och tionden av svenskarna, nuförtiden under det missvisande namnet ”kyrkoavgift”. Siffrorna för årets första sex månader är kanske därför inte helt korrekta, och dessutom har tyvärr så många som 4704 personer låtit sig luras av kristendomen. I Norge avslöjades det för en tid sedan hur Katolska Kyrkan där stulit mer än 50 miljoner ur Statskassan, och liknande medlemsfusk har också misstänkts vad gäller Katolska Kyrkan i Sverige. Muslimska samfund går inte heller framåt här, eftersom de flesta invandrare från muslimska länder faktiskt kommit hit därför att de vill slippa islam, och inte längre omfatta den religionen.

150606+KFAM+Skansen+foto+H+GarlövMonoteism kan inte tillåtas existera i ett Mångkulturellt samhälle. Ska vi ha Multikulturalism, måste vi erkänna flera gudar eller gudinnor

Tyvärr förekommer också grova människorättsbrott i Svenska Kyrkans hägn. Mycket små och späda barn tvångsansluts till den kristna religionen, helt utan att de fått välja själva, och innan de ens är så gamla att de på något sätt kan förstå vad det handlar om. Istället tar man barnens pengar, och utsätter dem för beskattning, allt i de påstådda ”avgifternas” form. Denna ohyggliga ceremoni och fullkomligt medeltida rit kallas ”Dop” – en avskyvärdhet, som inte har den minsta motsvarighet vare sig i Hedendom eller Asatro, eftersom vi anser att religion är en angelägenhet för vuxna eller i vart fall medvetna människor, som själva fått träffa ett fritt val.  En hel del kristna samfund vägrar också att delta i de här övergreppen emot barn, som ”dopet” alltid innebär.

ZI5Zmus

”Dop” av barn innebär alltid ett övergrepp, och en kränkning av enskilda människors vilja. Det borde vara förbjudet i lag för ett samfund att orättmätigt försöka skaffa sig medlemmar på det viset !

Nuförtiden är det glädjande nog bara 46,4 % av alla barn i Sverige som alls döps, men det bästa vore att ”Dop” på personer under 18 år förbjöds i lag. Vid årets början var 6 292 264 personer medlemmar i Svenska Kyrkan, samtidigt som vårt land hade en befolkning på 9 747 355 personer enligt SCB, Statistiska Centralbyrån.

Med ett antaget födelsetal om 47 929 födda, och en oförändrad dopfrekvens på 46,4 % (siffran bör i verkligheten ha gått ned något) samt ett preliminärt dödstal om 40 435 personer, varav 85 % kan antas vara kristna (lågt räknat – kristendomen är stark i den äldre generation som nu ”dör av” och aldrig återkommer) skulle detta innebära 12 131 personer som lämnat Svenska Kyrkan av andra orsaker än det medvetna valet. Därtill skall läggas det netto på minus 14 223 personer jag redan berört, och Svenska Kyrkan hade därför 2015-06-30 antagligen bara 6 265 900 medlemmar.

f95c90d264956ff78a638205b463686bLåt den rasa ihop ! Dess tid är ute..

Samtidigt skenar nu vårt lands befolkningsutveckling iväg, helt okontrollerat. Befolkningsökningen kan vara så mycket som 2 % om året, och det leder inte till något hållbart samhälle. Från att ha innehållit 14,5 % personer med utländsk bakgrund år 2000, har nu andelen personer som egentligen inte hör hemma här, och som i varierande grad inte verkar att helt kunna integreras med det svenska samhället ha stigit till 21,5 %. Landet har nu 9 883 945 invånare (preliminära siffror för Juni 2015) och det innebär att vi blivit mer än 140 000 fler sen årsskiftet, och snart finns det varken jobb eller bostäder till alla; ens med de allra mest optimistiska prognoser om tillväxt i ekonomin.

Andelen kristna är nu 63,4 % emot 64,6 % vid årsskiftet.

På bara ett halvår har Svenska Kyrkan antagligen förlorat 1,2 % av befolkningen, och minst 1,2 % kommer nog HEDNAS innan årets slut.

Takten i kyrkans förfall accelererar obönhörligt.

Engelmann4Odin and Frigga

Asarna de njuter – Vår kristna tro vi helt förskjuter…

Just nu finns det omkring 36,6 % hedningar i det här landet. Vid Juletid 2016 kommer vi vara fler än 40 % med nuvarande ökningstakt. Vid Jul 2020 – om bara 5 år – är vi äntligen i absolut majoritet och 25 år från nu – år 2040 finns det inga kristna kvar i vårt land.

Allt enligt ”rak trendframskrivning”. Religionsfriheten kommer fortfarande att gälla – men vem vill egentligen vara kristen i dagens Värld. Monoteistiska religioner passar som jag sagt inte in i ett Multikulturellt samhälle, och effekten av IS (islamska Staten) och motsvarande kristen fanatism, kommer bara vara att fler och fler svenskar tröttnar på alltsammans, liksom de ständiga ”avgifter” eller pengar Svenska Kyrkan snor från dem..

11249958_1597725913839755_981358514_nVisst – man får vara kristen – men snart kommer ingen vilja vara det.. Också du kan GÅ UR på länken här

Torbjörn Lindahl – den bloggande prästen som vågade skämta om Fobier… (inlägg från 8 Augusti 2015)

Bråk inom Svenska Kyrkan och bloggande prästers liv och leverne borde väl inte intressera mig som är Hedning och allt – men jo – det gör det faktiskt. Klerikala meningsskiljaktligheter kan ibland vara ganska intressanta. Det var den hederlige prästmannen Dag Sandahls blogg som gjorde mig uppmärksam på bråket kring hans prästkollega Torbjörn Lindahl i Umeå stift, härförleden. Torbjörn Lindahl började blogga vid 55 års ålder, och efter en lång tids tjänst som hederlig pastor i en Norrlandsförsamling. Han länkar till bloggen ”Frimodig Kyrka” från sin egen blogg. Dessutom är Torbjörn Lindahl en man med humor – men det är inte alla kristna i landet som har någon sådan, som vi ska få se…

offendedSagt av Stephen Fry, engelsk komiker…

Han skrev ett blogginlägg, där han skämtade om det här med fobier i början av Juni, och påstod sig själv vara Kalixofob, därför att han flyttat från Kalix, tillika Islamofob då han ju arbetat ett helt liv i Svenska Kyrkan och därmed inte är Islamist, och dessutom Homofob, då han vägrar viga Homosexuella par med hänvisning till sin kristna tro och till Bibeln, tydligen. Visserligen har vi Hedningar kanske inte samma uppfattning i den sista frågan – Sessrumnirs salar hos Freja innehåller många rum, och det finns de som vandrar Lokes väg genom livet – det kan man ju säga först som sist.

Så fort Torbjörn Lindahl uppe i Umeå på skämt betecknade sig som homofob, bara för att han följer sin egen uppfattning om jesu lära – vilket väl alla präster har rätt till, kristna eller ej (man har knappast rätt att tvinga en präst att handla emot sitt samvete, eller tvinga en präst till att begå olika ritualer, om prästen inte vill) hände nämligen något väldigt intressant. Inte mindre än fyra anonyma personer kom in med hemliga anklagelseakter emot Torbjörn Lindahl, bestående av lösryckta citat, helt tagna ur sitt sammanhang från hans bloggsida, med vilka de skulle ”bevisa” först det ena och sen det andra. Den kristna Informationssajten Kyrklig Dokumentation har återtryckt dessa fyra skäligen idiotiska brev, samt Torbjörn Lindahls svar på dem – sedan det allsmäktiga Domkapitlet i Umeå. De sk ”Domkapitlen” är ett slags Vehm-gericht, en fullkomligt medeltida Inkvisition eller en special-domstol, som sammanträder bakom lykta dörrar och i hemlighet, och där offren inte ens får uttala sig, eller försvara sig mer än i skrift. Helt emot vanlig svensk rättsordning med andra ord, eftersom det är fastställt i Sveriges Lag sedan länge, att ENDAST Tingsrätter är rätt forum och rätt domstol i alla slags tvister, och att tvistemål måste utredas på vanligt sätt av åklagare eller polis.

Men det gäller alltså inte Svenska Kyrkan, som själv fortfarande har skaffat sig någotslags förbehåll i fråga om rättvisa, eller någotslags orättmätiga privillegier – med statens goda minne.

18kt1_1335974401”Sådana kristna har vi, sa bonden om svinen” (gammalt svenskt ordspråk)

Anklagelser och hatbrev har sedan dess haglat över Torbjörn Lindahl, kommentarsfält har översållats av anonyma hot av alla de slag – till och med – men Dag Sandahl har skrivit inte mindre än tre blogginlägg till, varifrån han fortsätter kommentera saken. Läs det här inslaget om ”illviljans kolportörer” som Dag Sandahl kallar en del av dessa ”goda kristna”. Ganska festligt, tycker jag…

Det ska bli ännu roligare att läsa vad Domkapitlet i Umeå kommer fram till. Kommer Torbjörn Lindahl utvisas ur Svenska Kyrkan och avsättas som präst, enbart på sitt samvete, för hans åsikters skull eller för att han skämtat om Kalix-bor, till exempel ?Vi har just nu en Ärkebiskop som samarbetat med STASI i Östtyskland, och som till och med varit IM eller ”Individuelle Mitarbeiter” i just den organisationen, liksom många andra präster, som fortfarande är kvar inom Svenska Kyrkan. Ärkebiskopen anser också, att präster som dömts för grova sexbrott emot barn och annat sådant, skall återanställas inom sina egna församlingar, där de verkat tidigare och där brotten skett – allt enligt en debattartikel tidigare i sommar skriven av Helle Klein i DN, för övrigt. Detta är nämligen ”gudomlig rättvisa” enlikt Ärkebiskopens syn på saken – enligt vad hon själv sagt…

Dag Sandahl, förresten – lär ha blivit anonymt anklagad inför Domkapitlet i Växjö, därför att han varit emot Helle Klein, den judiska krönikörskan i DN, som övergått till kristendomen och skrivit ganska mycket för en ”politisk tankesmedja” (ja, det finns väldigt många sådana nuförtiden !) vid namn Seglora. Ändå är Dag Sandahl i högsta grad verksam inom den kristna politiken i Sverige – för allt det här handlar ju om politiskt manövrerande från en massa skitstövlars sida – med ”Domkapitlen” som vapen.

Läs särskilt detta inslag om ”snipers” eller politiserat krypskytte – vilket Dag Sandahl inte tycker har så stor effekt i längden – jag måste i all ödmjukhet hålla med om det.

Låt oss tänka oss en kyrka, vilken som helst – skriver Dag Sandahl – där en prickskytt sitter i ett träd utanför, och beskjuter prästen, en diakon eller kanske en enskild medlem i församlingen.

Vad ska kyrkan göra då ? frågar han – helt retoriskt. Vänta på att prickskytten ska gå hem, eller helt passivt sitta där med armarna i kors, och låta prickskyttet fortsätta, eftersom Bibeln påbjuder det ?

Skjuta tillbaks, rent av – eller allra bäst – begära eldunderstöd någonstans ifrån..

Eldunderstöd har begärts, och det bifalles !

Jag hjälper gärna till, goa pastorn!” säger jag. Vi är trots allt landsmän, och i min värld väger det tyngre än en hel del annat. Det finns många hederliga präster och goda kristna i vårt land. Jag har berättat om en Fältpräst jag känner, till exempel – och om en Militärpastor i de norra delarna av vårt land – för de som varit med och läst i den här bloggen ett tag. Jag har mött kristna sjukvårdare i vårt lands armé. Kristna sjuktransportgruppbefäl. Kompanichefer som varit varma och djupt troende kristna. En och annan kristen bataljonchef.

Alla vet vi, att ett gott skämt mellan kamrater – det är ord vi kan förstå. Vi är inte intoleranta, eller fast i någon idiotisk Pk-hets, som Torbjörn Lindahls förslamling uppe i Umeå, en förslamning och inte församling som han nog snarast borde lämna åt sitt öde, nu när de helt uppenbarligen inte längre är värda hans tjänster och omsorger, som han slösat på dem.

489320

Dag Sandahl tänker tydligen i samma spår som jag – för också han har mycket gemensamt med mig. Värnplikten skall nu utredas, sägs det, inför ett tänkbart återinförande; och när det verkligen är dags för tvist eller krig, ja då tror jag att vi alla står på samma sida trots allt – för vi är en nation och ett folk. Jag hissar inga sameflaggor, zigenarflaggor eller ens regnbågsflaggor, som jag tidigare berättat. Jag hissar den svenska flaggan, och det gör Dag Sandahl med, då han säger:

Varför så krigisk? Jag var i går i mitt gamla förbands ansvarsområde, det påverkar. Jag tänkte på en del goda militära kamrater. Jag såg naturens skönhet och beundrade allt som vi knyckt från danskarna. Det är våldet som försett oss svenskar med dessa vackra tillgångar. Blod har flutit, människoliv gått till spillo, kvinnor skändats, barn blivit föräldralösa och egendom förstörts. Människan är människans varg och en ovän går omkring som ett rytande lejon. I allt detta är de kristna kallade till något annat, att vara tecken på en ny mänsklighet som har sin lust och sin lek inför Guds ansikte. Jag ser inte så mycket av det. Det jag ser, motiverar närmast ett samtal till staben för att begära artillerield över den dunge som anges.

Staben är här, säger jag – och det är jag som är dess hedniske stabssergeant. Ni ska få er artillerield, om den behövs. Men – var inte så dyster – herr Pastor. Krig är ett nödvändigt ont ibland, det är sant. Men ni tar helt fel om människans natur, eller vad krigare verkligen är till för. Bernhard av Clarivaux, den kristne mystikern, skrev en gång för länge sedan om de sju ridderliga dygder, som han ansåg hörde till det kristna ridderskapet. Det hade han hämtat från Nibelungelied, de Nordiska sagorna och ytterst från Runatal Hávamáls – där Oden räknar upp ett stort antal mäktiga runor, som kan användas på samma sätt.

De sju dygderna, förresten, var de här:

 • Att mätta de hungrande
 • Att klä de nakna
 • Att befria de orätt fängslade
 • Att bota de sjuka
 • Att begrava de döda
 • Att försvara de vapenlösa
 • Att straffa och nedslå de onda

Behärskar en man allt detta, även om han skulle vara den värsta Hedning, säger Bernhard av Clairvaux, ja då är han en kristen riddare, och värdig inträda i den kristna himlen. Rätt storsint sagt och ärligt skrivet, måste jag säga. Men – den helige Bernhard var ju också på sätt och vis ett helgon, och därför en storsint människa.

Vi får väl se hur långt Domkapitlet i Umeå kommer med sina småaktigheter. Det vore rätt intressant att veta.

e791321ae70bbf4db3bc8f1e4f6b2026

Kristna Mördare vill bli frisläppta – på grund av sin tro ! (inlägg från 2015-08-25)

I början på denna månad tog Expressen upp hur den kristne polismördaren Tony Olsson (numera omdöpt till Byström) som tillsammans med den likaledes kristne mördaren Jackie Arklöw planerade och genomförde polismorden i Malexander plötsligt har lämnat in en nådeansökan, som helt bygger på det faktum att han påstår sig ha blivit ”frälst” och ”funnit jesus”. Under sådana förhållanen undrar man ju var Tony Olsson funnit jesus någonstans. Var det på fängelsets toalett, eller i Kumla-anstaltens duschrum, måhända ?

Tidigare (2010) försökte också Jackie Arklöw – som dömts för brott emot mänskligheten, och upprepade fall av grova krigsförbrytelser beviljas nåd och frisläppande, enbart pga att han skulle ha ”blivit kristen”. Örebro Tingsrätt hörde lyckligtvis inte på det örat, och den dubble polismördaren Arklöw nekades 2014 slutligen prövningstillstånd av Högsta Domstolen – den högsta rättsliga instans som finns i Sverige.

anders_behring_breivik_143097733_fullwidthDet vimlar av KRISTNA MÖRDARE och PSYKOPATER i Norden. Anders Behring Breivik är ett annat känt fall. Snart ska väl även han benådas, bara därför att han påstår sig ha ”funnit jesus” osv osv..

Nät-tidningen ”Dagens Juridik” rapporterade för fyra dagar sedan om hur Tony Byström kan bli frisläppt först om fyra år. Han har begått minst tre mord, varav ett på två poliser – och Polismord räknas i alla någotsånär civiliserade stater som bland det absolut värsta brott som alls kan begås, förutom Terrorism, Sabotage, Allmänfarlig Ödeläggelse eller Våldsamt Uppror (ta exemplet med den sk ”Megafon-rörelsen” och kravallerna i Husby för två år sedan – som ingen fortfarande blivit straffad för). Nu har Byström påstått, att han ”måste” ha permission för att dyrka sin gud ihop med sin kristna familj, ungefär som om det inte fanns fängelsepräster eller fängelsekyrkor i dagens Sverige. Örebro Tingsrätt har återigen fattat rätt beslut, och vill hålla denne kristne mördare inlåst ännu ett bra tag.

Samtidigt vädjar en av de döda polismännens mamma, Astrid Gladh, 74, i ett känslomässigt brev till tingsrätten: ”Den skada som Byström orsakat mig och många andra är totalt omätbar.

– Allt kretsar kring brottslingen. Ingen bryr sig om den som har drabbats, säger Astrid Gladh till Expressen.

645@70Astrid Glad – mor till Soldaten och Polisen Robert Karlström – som kallblodigt mördades av kristna…

I april i år avslöjade de kristna prästerna Helle Klein och Eva Hotz (båda från Tyskland, och inte svenska medborgare från början) hur ingen mindre än Sveriges Ärkebiskop, Antje Jackélen, sagt att det är ”gudomlig rättvisa” att dömda sexförbrytare ibland Svenska Kyrkans präster återinsätts i sina tidigare församlingar, och hur präster som förgripit sig emot barn skall ha fortsatt förtroende – hos samma Svenska Kyrka.

Detta kommer alltså inte bara från dömda mördare – också Svenska Kyrkans egna företrädare håller på såhär.

Hela rättsstatens säkerhet äventyras – av dessa kristna. Rättssystemet sätts ur spel. Lagar och Domar gäller inte längre – utan ska plötsligt upphävas – allt på grund av denna bråkiga och fanatiska sekt av religiösa galningar.

Ska vi ha det så i vårt eget land, goda medborgare ?

Lagen bör gälla lika för alla. För fattig som för rik, kristna, muslimer, rörläggare, eskimåer, romer och vem som helst, och den får INTE styras av religionen, eller religiösa överväganden.

Människor som Jackie Arklöw, Tony Olsson och Antje Jackelén hör inte hemma i ett fritt och demokratiskt samhälle – inte heller deras värderingar. De kan, de ska och de måste bekämpas – oskadliggöras och sättas bakom lås och bom – där de bör sitta, hela strafftiden ut. I fallet Jackélen får man nog räkna det som Uppvigling, förresten, eller ett försök att undergräva hela rättssamhället. Också det är allvarligt, och bör nog föranleda ett ingripande. Eller vad tror ni – goda medborgare ?

sverigesrikeslag_2013

Lagen ska vara LIKA FÖR ALLA – utan hänsyn till religion, eller andra för rättvisan irrelevanta faktorer

Sverker Martin Löf anmäler Lädernuckan… förlåt Ärkebiskopen… eller är det möjligen en Pisskopp vi har äran att röra oss med ? (inlägg från 15 September 2015)

Tidningen Affärsvärlden har uppmärksammat hur den kände företagsledaren Sverker Martin Löf, före detta styrelseordförande i SCA eller Svenska Cellulosa Aktiebolaget; tillika ett av de största pappersföretagen i Europa, har anmält ingen mindre än Svenska Kyrkans kardinalprimas (eller är det pajas ?) Ärkebiskop Antje Jackélen till ett av de nästan Allsmäktiga Domkapitlen i Sverige, eller med andra ord Svenska Kyrkans Ansvarsnämnd. Orsaken är att Antje Jackélen förolämpat Sverker Martin Löf personligen vid ett seminarium vid Almedalsveckan i somras, där Ärkebiskopen – som inte borde ägna sig åt politik – ändå tillåts medverka. Tidningen Journalisten har mer fakta i målet.

nHur kan en fd STASI-anhängare som råkat bli Ärkebiskop anklaga andra för att vara ”giriga” eller ”syndare” – är det inte lite som att kasta sten i glashus, eller vara fullständigt blind för sina egna fel ?

Ärkebiskopen missbrukar Guds ord” säger Sverker Martin Löf, som kallats syndare och blivit beskylld för girighet. Grälet är kanske inte helt så oskyldigt som det ser ut. Svenska Kyrkan äger fortfarande mer än 10 % av all skog och all mark i Sverige, och är en av landets absolut rikaste organisationer. Ja, man är den allra rikaste skogsägaren, förutom staten själv. Att i ett sådant läge kritisera andra för girighet, och dessutom brännmärka dem som syndare är onekligen mycket, mycket falskt. SCA:s eget skogsinnehav 2,6 miljoner hektar, är visserligen mycket stort det också, och eftersom SCA är en ledande producent av tidningspapper och därmed har makt över vad som alls trycks i Sverige, är Ärkebiskopens omdömeslöshet inte precis någon  dussinhändelse.

Svenska Kyrkan befriar förstås sin egen främste företrädare från allt ansvar, vilket ju är väntat. Ärkebiskopen kan tydligen inte ta ansvar för sina egna handlingar eller yttranden, och får lov att rakt fram påstå och säga precis vad hon vill. Hon tillhör det andliga frälset, och därmed ska hon gå helt fri – hela tiden. Så vill kyrkans mäktiga dignitärer tydligen ha det. Själv kan jag inte undgå att lägga märke till hur SCA:s tidigare emblem tydligt påminde om Valknuten, denna urgamla hedniska symbol som alltid stått för Oden och Odinsdyrkan, vilket kanske inte är någon tillfällighet…

SCA+logo

Sedermera har man ändrat den ursprungliga logotypen – den lär ha ristats in på stockar i Norrland så sent som på 1900-talet, vilket är dess enda koppling till begreppet skogsindustri, och gett den avfasade hörn, tydligen därför att den inte alltför tydligt skall påminna om den hedniska Odens-symbolen... Man har också påstått, att SCA är ett företag som ”cares for life” eller värnar det växande livet, vilket förstås också Hedendomen och Asatron gör…

SCA+logo+2013

SCA:s logoytp är numera ändrad, men man kämpar för ett hedniskt och asatroget miljö-ideal, då man värnar vår svenska skog

För mig som Hedning måste jag säga, påminner Antje Jackélen till hela sin personlighet och moraluppfattning inte så lite om Joakim Lindegrens gamla seriefigur Lädernuckan, en rent förfärlig kvinna i övre medelåldern (eller en satkärring, för att tillgripa ett folkligare, och råare uttryck) som går klädd i praktiska skitstövlar av gummi, en STASI-läderrock, och sina egna kristna fördomar i form av en cykelhjälm neddragen över öronen. Dessutom släpar hon på en gammaldags shopping-vagn, i vilken hon lagt biblar, rökhandgranater och basebollträn, vilka hon ämnar slå sin omgivning i huvudet med…

images-6

Nej fru Ärkebiskop ! Sk ”feminism”, PK-tänk eller egoism ursäktar ingenting….

Dömen icke, så varder I icke dömda !” lär det stå i den kristna bibeln. Det bibelordet har Antje Jackélen tydligen helt glömt bort, så Ärkebiskop hon är. Hávamál, som på många punkter är fullständigt överlägsen allt kristet tänkande och dess skenheliga moraluppfattning över huvud taget, uttrycker saken så här:

Det ska man finna om noga oss själva vi må granska, att ingen är utan fel. Dock är ingen så usel, att till intet han duger”. I det gamla Eddakvädets 78:e strof står det också skrivet, att man aldrig skall kritisera folk för överdriven girighet, vräkiga fasoner eller rikedom över huvud taget, för allt sådant är som en post som Styrelseordförande – lätt fånget, lätt förgånget – och det har Sverker Martin Löf redan fått känna på. Varför skall då en ärkebiskop vara en sådan skitstövel, att hon sparkar på en man, som redan ligger ned ?

Fårfållor fulla, såg jag fordom hos Fitjungs söner – nu går de med tiggarstav. Överflöd är som ett ögonkast – falskast ibland vänner”

300px-Odins_selvofring_-_Collingwood

Också moderna företagsledare kan i stor grad dra nytta av Hávamáls hedniska visdom. Verket lär ut, att pengar eller välfärd bara är en resurs, som alla andra, och rikedomar är fullständigt värdelösa att lägga på hög, och är som noll och intet, så länge de inte omsätts. ”Gåva kräver att gengåva gives” säger Hávamál om all handel, och mänskliga relationer överhuvudtaget. Den som är rik, bör ge rika skänker, och arbetaren är värdig sin lön. Här är två andra kända strofer, i Erik Brates tolkning:

39. Ej så givmild man
eller gästfri jag fann,
att ej åt gåvor han gladdes,
eller så litet snål
på sitt gods,
att led vore lön, om han finge.

40. Den som välstånd
förvärvat har,
skall torftighet ej tåla;
ofta spars åt okär,
vad åt älskling var ämnat;
mycket går värre, än man väntat.

Man ska inte lägga på hög alltför mycket, för nästa släktled öder ofta bort, vad som sparats till arv; antyder den 40:e strofen. Och i den sjuttionde strofen står, i den sista halvstrofen: ”eld såg jag brinna för rik mans barn, men utanför dörren stod döden”

Och för att summera:

69. En man är ej olycklig,
fast usel till hälsan;
mången är av söner säll,
mången av fränder,
mången av fullt upp med gods,
mången av välgjort verk.

70. Bättre är leva
än att liv sakna;
vid liv, får sig karl alltid ko.

Detta är en ljusare, naturligare och friskare syn på livet och dess rikedomar – eller välstånd i mer handfast och materiell betydelse – än vad allt kristet fördömande och alla småsinta småpåvar, Pisskoppar eller Ärkebiskopar någonsin kan åstadkomma, eller alls tänka ut. Det torde Sverker Martin Löf och alla andra kunna åberopa sig på, i alla livets skiften. Man ska inte döma eller fördöma sin nästa, ty det är orätt och fel. Istället ska man prisa livet, och kanske berömma var och en för hans eller hennes uppenbara fördelar – om det nu alls finns några.

Må Frej hjälpa, vad som förut brustit !

frej-med-gris-och-hjorthorn

Enkelt spartips: Vill du och din familj ha TUSENTALS KRONOR nästa Jul ? (inlägg från 2015-12-03)

Mindre än 10% av Sveriges vuxna befolkning tror på JHVH-1, eller ”Gud” hävdas det. Och antalet personer som gjort sig fria i andligt hänseende, och inte längre vill ha det minsta med den sk ”Statskyrkan” eller rättare sagt den Evangelisk-Lutheranska Ockupationsmakten att göra, uppgår till mer än 35 %. Staten och Kyrkan i vårt land skildes åt redan år 2000, och de flesta av oss tycker inte, att vi alls skall ha någon Statskyrka, eftersom vi förutsätts vara ett sk ”Multikulturellt” samhälle.

Men ändå kräver man oss på en dold skatt, som kallas Kyrkoavgift, men som i själva verket är en tvångsmässig pålaga, år efter år. Kyrkoavgiften i Sverige uppgår till mellan 1 – 2 % på varje tjänad hundralapp, och i vissa fall ännu mer. Utöver det pressar man oss på en sk ”Begravningsagift” på 0,25 % som vi tvångsmässigt skall betala hela livet ut, eftersom den sk ”Svenska” Kyrkan har ett Begravningsmonopol, och inte tillåter, att man begravs utan att ha gynnat dem, eller efter någon annan begravningsordning än deras. Humanisterna och många andra religiöst oberoende föreningar i Sverige har på senaste tiden börjat protestera emot det orättvisa och fullkomligt otidsenliga begravningsmonopolet.

e8328337-da54-4b29-846e-2d3e30369222

Från vaggan till graven hetsas du av de kristna – till att betala för något som du inte tror på, och inte vill vara med i…

Trots att vi inte tror, och trots att vi Svenskar är Hedningar i själ och hjärta, tvingas vi hela tiden – från vaggan till graven att betala, betala och betala för något vi själva inte valt, tills vi nästan spyr. Det börjar med dopet. Ett fruktansvärt övergrepp, som tvingas på oss redan som spädbarn. I arton år betalas, betalas och betalas det till denna fördömda kyrka – av våra föräldrar och vår familj – men sedan blir det ännu värre. Sedan börjar den verkliga utsugningen.

Rata Langa_vatiBetala, betala och betala – tionden, tvångs-skatt, avgifter – sådana är de kristnas bud !

Så fort DU som läser de här raderna är gammal nog att tjäna ditt uppehälle själv, pressar ”Svenska” Kyrkan pengar av dig, fast du aldrig valt det. Du betalar på ett år – med ett antagande om ca 150 000 SEK som en svensk normalinkomst – 1500 kr, eller mycket mycket mer – år efter år efter år… Och har du en pensionsförsäkring, sido-inkomster, kostnadsersättningar, ja då betalar du ännu mera, för de tar pengar till och med av din arbetslöshetsersättning, om du som läser det här skulle vara arbetslös – ett öde som drabbar allt fler och fler ”infödda” svenskar. Ett genomsnittligt svenskt hushåll, med en årsinkomst om kanske sådär 350 000 SEK betalar – utan vad man pressar ut till och med av barnen – 8-10 000 kronor om året.

Tänk dig för om du inte kan göra något bättre för de pengarna !

Kanske vill du satsa dem på dina barns framtid, eller en bra utbildning, till exempel.

Du kan hjälpa dig själv. Du kan göra dig fri. Du kan göra något bra för din egen familj och din släkt istället, och GÅ UR ”SVENSKA” Kyrkan först som sist.

Allt du behöver göra är bara att uppge ditt namn, personnummer och adress, samt skicka in dessa uppgifter till din närmaste pastorsexpedition. Eller använda det här händiga formuläret, som jag nu länkar till från min sida.

Då kan du också välja till vem eller vilka du vill skänka dina pengar, om du nu vill ge bort dem alldeles gratis, som till välgörenhet. Röda Korset, Barncancerfonden, ja det finns många helt oberoende, icke-religiösa organisationer att välja mellan, som gör ett minst lika bra arbete inom eller utom landet, som någonsin den ”Svenska” Kyrkan. Och kanske -kanske kan du till sist – fast du omyndigförklarats, hunsats, trakasserats och förföljts av dessa kristna i vidpass 750 år (nej, de kristna har trots vad de påstår aldrig funnits här i större antal sedan 1200-talet) kunna göra dig fri, och äntligen få begravas var du vill, utan att tvingas betala tvångs-skatt också för detta.

aftonbladet löpsedel med uppmaning att gå ur Svenska kyrkan för att tjäna pengar.

Till och med Kvällstidningarna erkänner det – Du KAN göra dig FRI !

Ett litet varningens ord, bara. Av någotslags mystisk, fullkomligt irrationell, påstått ”magisk” anledning har ”Svenska” Kyrkan hittat på en bisarr regel om ”stoppdatum”  den 1 November varje år. Denna fullkomligt idiotiska regel hittades på under 1950-talet, innan det ens fanns datorer eller rationell elektronisk bokföring – att registrera ett utträde går numera mycket snabbt, och det finns ingen som helst logisk anledning till att denna bestämmelse ska vara kvar.

Ändå utnyttjar man detta, för att kunna pressa pengar av dig och din familj i ett helt år till, för, som ”Svenska” kyrkan skriver på sina egna hemsk-sidor:

Du som är medlem 1 november betalar kyrkoavgift hela följande kalenderår. För att inte räknas som medlem ytterligare ett år måste därför din begäran om utträde vara inskickad senaste 31 oktober.

Tänker DU som läser det här fortsätta att gå på den bluffen ?

Jag kan berätta någonting för dig. Jag gick ur svenska kyrkan för mer än 20 år sedan, och jag lever lika bra idag – ja mycket bättre. Jag bestämmer själv över mina pengar och min ekonomi, och vilken ”välgörenhet” jag vill stödja. Av ren princip, och eftersom jag är Hedning och Humanist är jag emot alla former av ”kyrkoavgift” eller Monoteisternas dolda beskattning av ett helt folk – i det här fallet vårt eget.

Till DET HÄR året kan du inte rädda dig själv, eller hjälpa dina egna, och din familj – käre svensk – käre svenska !

Men TILLS NÄSTA ÅR måste DU göra något.

Du kan spara pengar, dela med dig till de och dem DU SJÄLV VÄLJER och få en lyckligare Jul.

the-twelve-nights-of-yule1

Vi har RÄTT att få välja vår tro själva. Vem vi stöder, och vem vi vill stödja. Jag stöder inte någon ”jesus kristus” eller någon girig, maktfullkomlig ”kyrka”

Vem ska få inviga vår Riksdag ? Statsceremoniell verksamhet, kontra kristet Mumbo-Jumbo (28 Maj 2016)

De kristna inom den sk ”Svenska” Kyrkan har under lång tid försökt styra och ta över inom politikens Värld i vårt land. Ett av de mest oförskämda tilltagen någonsin kom efter att man avskaffade det sk ”Riksdagens Högtidliga Öppnande” efter att vi fick en ny Riksdagsordning – som ska styra vårt nationella parlament – år 1975. Av tradition har det alltid varit Konungen, dvs Statschefen – som öppnar det nationella parlamentet eller Riksdagen varje höst och vår – och detta ingår i den Statsceremoniella Verksamheten – som skall vara religiöst neutral, och till för alla medborgare, oavsett religiös uppfattning eller samfundstillhörighet.

Men ”Svenska” Kyrkan vägrar att acceptera de demokratiska ”spelregler” eller rättare sagt lagar, som gäller för alla andra grupper i vårt samhälle.

Bara 63 % av svenskarna är ju med i denna kyrka alls, medan 37 % eller mer – andelen Hedningar växer ständigt – har valt att stå utanför, och det är inte religiösa krafter som ska få styra över politiken i ett helt land, hursomhelst. Humanisterna – The Swedish Humanist Association – har under lång tid protesterat emot det religiösa förtrycket, och krävt att vi går tillbaka till de förhållanden som rådde, när det fanns en religiöst neutral statsceremoni. 

bigOriginalKristna dårar och religiösa fanatiker, som hela tiden mässar och orerar om ”gud” osv skall inte få släppas in i sådana här sammanhang.. Det kan vi ALDRIG tillåta !

Jag själv är också medlem i Humanisterna sedan lång tid tillbaka, och har givetvis noterat att den 9 Mars i år blev Humanisternas Alternativa Riksdagsöppnande – som nu hållits i fyra år med alla Riksdagens ledamöter inbjudna – ett officiellt alternativ och jämställt med ”Svenska” Kyrkans gudstjänster, allt genom ett beslut av Riksdagsförvaltningen.

– Tidigare har gudstjänsten varit en del av öppnandet. Nu säger vi att kyrkan står för sin programpunkt och Humanisterna för sin, säger Kristoffer Bäckström, enhetschef vid Riksdagens enhet för besök och evenemang. (DN 2016-05-28)

Men ”Svenska” Kyrkans måttlösa arrogans och försök att ta över politiken i Sverige fortsätter.  Christer Sturmark, Ordförande i Humanisterna, har nu tvingats skriva ett öppet brev till Antje Jackélen, den sk ”Ärkebiskopen” som är känd för sina totalitära åsikter, som hon haft ända sedan tonåren. Själv står jag helhjärtat bakom Christer Sturmarks anförande, och det vill jag klarlägga först som sist. Jag skulle inte tillåta försök från Buddhister, islamister eller ens Asatroende att försöka ta över Riksdagens öppnande heller, för religionen skall inte tillåtas få styra över politiken, eller staten. Det är helt enkelt djupt ovärdigt att de kristna ens försöker, och alla sådana försök måste stoppas, först som sist.

Jag citerar, från Humanisternas hemsida:

Med anledning av denna nya ordning har Svenska kyrkans kommunikationschef Gunnar Sjöberg uttalat sig om arrangemanget i en bloggtext med titeln ”Ett sekulärt självbedrägeri” på Svenska kyrkans hemsida. Tonen är raljant, fördomsfull och nedlåtande på ett sätt som onekligen är oväntat från en kommunikationschef för en stor organisation som Svenska kyrkan.

Att måla in Gud i ett hörn är ett sorgligt försök att förstora sig själv. Ungefär som när humanisterna leker härmaleken med hela kristenheten. Andliga övningar hjälper oss att komma närmare Gud. Musik, konst, meditation, gudstjänst….öppningarna till Gud är så många. Sekulära övningar hjälper oss rimligen att komma bort från Gud. Helt ok, det låter bara så oändligt tråkigt och destruktivt. Andefattigt.”

Att en sådan arrogans och nedlåtande hållning mot en annan livsåskådning formuleras av Svenska kyrkans kommunikationschef är ägnat att förvåna. Hur kan en sekulär ceremoni med tal om mänskliga rättigheter och musik av The Real Group vara något destruktivt? Och framförallt, hur kan kommunikationschefen veta det innan dagen för riksdagens öppnande har inträffat?

Att Svenska kyrkan – Sveriges största livsåskådningsorganisation – tar så starkt avstånd från sekulär humanism, bara för att riksdagen nu likabehandlar den sekulära öppningsceremonin med gudstjänsten, tyder på en oresonlig hållning mot dem som väljer att stå utanför den kristna tron.

Själv håller jag med. Hela tiden detta kristna Mumbo-Jumbo. Hela tiden detta enfaldiga mässande om gud, ungefär som om kristendomen var den enda religion som alls finns.

Varför ska våra Riksdagsmän tvingas höra på sådant intolerant trams ?

Justitieminister Morgan Johansson och inrikesminister Anders Ygeman finns bland dem som valt Humanisternas möte framför gudstjänsterna. I år håller Humanisterna sitt Allternativa Öppnande av Riksdagen i Konstakademin – omgivna av statyer föreställande Antikens Hedniska Gudar. Det anser jag för mycket passande och stilfullt, mycket bättre än de kristnas korsfästelser, tortyr och äckel.

Konstakademin

I Mitten står Nike – den Hedniska segerns gestalt !

Humanismen är trots allt en Hednisk uppfinning. Den skapades i det hedniska Norden, i Grekland och i Rom långt före kristendomen. Alltinget på Island, och de första svenska Rikstingen vid Uppsala Högar införde början till den moderna Demokratin, och Humanism präglar också Hávamáls ord. Vårt lands politik ska stå fri från kristendom, islamism och alla andra religioner. ”Med Lag skall Land byggas” !

 

Skandalerna och Korruptionen i ”Svenska” Kyrkan fortsätter… (2 Juni 2016)

Den ”Svenska” Kyrkan, eller rätteligen den Evangelisk-Lutheranska Ockupationsmakten i Sverige, som den nog bör kallas, har fått ordentliga problem sedan media i Sverige bröjade granska dess smutsiga affärer i slutet av maj. Skandal efter skandal har kommit fram, i församling efter församling. Massor av Biskopar och präster är indragna, och märkligt nog väljer denna kyrkas högsta ledning att inte kommentera det hela. Medel, som ca 63 % av svenska folket har bekostat via skattsedeln (dvs de som inte redan blivit Hedningar) har använts på det mest hårresande sätt, för att finansiera dyra nöjesresor, sprit, fester och annat…

Affärstidningen ”Dagens Industri” avslöjade för 10 timmar sen ett nytt kyrkligt korruptionsfall i London, som Svenska Kyrkan ligger bakom. Svarta pengar har betalats ut till ett mycket stort antal personer. Och de som är med och finansierar detta, är intet ont anande skattebetalare och hederliga människor hemma i Sverige.

Kyrkan har stått för betalningen av Michael Perssons vuxna sons mobilräkningar, som varit femsiffriga. Kyrkan stod dessutom för betalningen av Michael Perssons 50-årskalas, och en stiftelse som församlingen har köpte en bil som bara kyrkoherdeparet får använda. Persson använde dock bilen för att åka på en privat semester till Frankrike.

 • Dagens Industri, 2016-06-02

Medan fattigpensionärer handlar hundmat på burk här hemma i vårt land, festar ”Svenska” Kyrkans toppchefer för miljontals kronor varje år på lyxrestauranger i utlandet. Man har till och med skickat ”tiggarbrev” till svenskar för att finansiera orgierna..  Mer är 21,6 miljoner har de 5 senaste åren lagts på just eleganta restaurangbesök i utlandet, avslöjar Aftonbladet.

13329515_248074302228019_6679973823312965676_oKonstverket ”Sanctimonius” eller ”Skenhelig” av den svenske fotokonstnären Christ Josefsson – publicerat på Facebook 31 Maj 2016

Men detta är inte allt ”Svenska” Kyrkans präster gjort sig skyldiga till, visar det sig. Aftonbladet har avslöjat hur den ökände Biskopen Fasth, och hans ”Kyrkoråd” lagt 2,4 miljoner kronor från kollekt på drinkar och massage i Koh Lantas ökända bordelldistrikt i Thailand. Och detta betalar svenska folket för !

Väldigt många människor i Sverige tycker att det räcker nu. Vi kan inte längre betala de här kristna utsvävningarna.

Humanisterna, the Swedish Humanist Association – som jag också är med i som hedning och humanist – var bland de första att reagera emot korruptionen…

imageNu MÅSTE vi göra oss av med dem ! Se till att Svenska Kyrkan har NOLL PROCENT anhängare bland svenskarna i fortsättningen…

Humanistbloggen och Patrik Lindenfors har gjort klart, att det är uppenbart oskäligt att människor skall betala 1 % eller mer av hela sin inkomst, ett helt liv igenom, när pengarna går till frosseri, horande och supresor… De skriver:

P.S. Tjänar du 20 000:- i månaden före skatt så betalar du nästan 2 500:- per år i medlemsavgift, dvs. över 200 kronor i månaden. Är du lycklig nog att tjäna 30 000:- är motsvarande siffror 3 800:- och 315:-. Den som tjänar över 34 200:- betalar mer i månaden till kyrkan än Humanisternas medlemmar betalar på ett år. Här kan du printa ut en ifylld utträdesblankett: uturkyrkan.se.

Också flera dagstidningar i Sverige har nu aktivt uppmanat folk att GÅ UR SVENSKA KYRKAN – vilket jag själv gjort i flera år…

Expressen har skrivit viktig samhällsinformation till alla svenskar, om hur ni går ur Svenska Kyrkan och kan undvika att stödja sådant här. Också de flesta kristna torde lätt inse, att det här inte alls följer några kristna ideal, precis, och att det finns många frikyrkor att välja mellan, om man nu har en kristen tro – så jag tror även att sanna och äkta kristna (som jag visst inte har något emot – jag har alltid sagt att kristendomen kanske vore en god religion, om dess anhängare verkligen stod för sitt ord och kunde följa den.)

Också bloggen ”Asatemplet” och nästan hela den Hedniska Rörelsen i Sverige (ja, utom de fåtaliga ”fornsedarna” naturligtvis) – som hela tiden växer – har rått vårt folk att gå ur Svenska Kyrkan, och lämna den bakom sig.

Nytt från ”Kärringstaten”… ? (26 Augusti 2016)

Lever vi i en ”Kärringstat” ? – ja, kanske det. Många tycker numera, att Sverige har blivit en av världens fegaste och slappaste nationer, detta med rysk och brysk ordning till trots (se föregående inslag). Igår hände en sorglustig episod på  ”Salve Camping” – ett mycket underligt läger för romer och därmed likställda, som ”Svenska” Kyrkan tydligen anordnat av filantropiska skäl.Varför denna kyrka, som envisas med att kalla sig ”svensk” bjuder in de här personerna, och öppet uppmuntrar dem att bosätta sig just här kan man också undra.

image.phpSverige – ett land där Miljöpartister och liknande tagit över, där ockupanter kan göra som de vill och ingen längre upprätthåller landets lagar ?

Platsen är en av inte mindre än 80 – 900 sk ”No Go-zoner” alltså områden som är besatta av ockupanter, som illegalt befinner sig i Sverige, och dit Polis eller övriga myndigheter inte längre vågar sig. Landets regering har helt enkelt fullständigt tappat kontrollen i dessa områden, och till och med Polisen och Regeringen själva erkänner, att de inte längre har den minsta kontroll över sitt eget territorium.

Så långt har förfallet i vårt eget land gått.

Igår skulle ingen mindre än Hans Högvördighet Biskopen av Växjö besöka soptippen – eller förlåt ”flyktinglägret” som kyrkan själv anordnat, helt utan någon form av officiellt tillstånd.  Den höge prelaten skulle själv idka välgörenhet, och tala till lägerinvånarna med en svit av fem personer i sällskap. Men vad hände ?

Fredrik_Modéus_2015-04-12_001Pajas besökte husvagnsläger… Tragiskt uppträde blev följden.

Biskopen och hans följeslagare märkte ingenting, säger hans Högvördighet till tidningen ”Barometern” men under tiden omringades en kristen kvinna ur gruppen och blev sextrakasserad av en grupp romska män, som bland annat tog henne på brösten. Det hela kunde ha slutat med våldtäkt, understryker man, och kvinnan uppges vara ”väldigt uppriven av vad som hänt”. Men, säger Hans Högvördighetman får ju inte skuldbelägga EU migranterna (som det så vackert heter). Nej, Kyrkan ska ta sitt arbetsgivaransvar minsann, och allt ska bli så bra, så bra..

Så slutade alltså den ”kristna välgörenheten” den här gången.

Hjälparbetare närapå våldtogs, men man får inte skuldbelägga förövarna eller rättare sagt brottslingarna. Vem ska man skuldbelägga då ? Kanske offret, precis som vanligt i dagens Sverige. Sådant har faktiskt ”Svenska” Kyrkan gjort förr, låt vara i andra stift än just Växjö.

Stadsmissionen i Kalmar uppges säga, att det skedda ”aldrig hänt tidigare”, och det är ju klart, för en och samma våldsdåd eller förbrytelse händer väl bara en gång, kan man tänka…

Mer ansvarsfulla politiker i Kalmar kräver en omedelbar stängning av lägret, samt en avhysning av ockupanterna, som vistas där.

– Moderaterna har vid upprepade tillfällen ifrågasatt förutsättningarna och ansvar för Salve-lägret. Efter biskopens besök häromdagen kräver vi nu att socialdemokraterna tar ansvar för nedläggning av lägret säger Christina Fosnes, oppositionsråd. — Barometern, 2016-08-26

Förresten – och den frågan tycker jag vi alla bör ställa – är det Kyrkans, andliga organisationers eller religiösa gruppers ansvar, att själva börja ta över sociala verksamheter i Sverige eller ”driva läger” för EU-migranter (läs parasiter) på svensk mark, helt utan tillstånd från myndigheterna ? Bryter man inte i så fall emot lagen, och varför gör ingen något åt det – uppenbarligen har man ju vissa problem med säkerheten, eller den inre ordningen...

hogdalenDetta är inte Ukraina, Syrien eller något U-land. Detta är Sverige, och ett av de kristnas gratis ”läger” för sk ”EU-migranter”. Värdigt, och mycket kristet – eller hur ??

Länge nog har vi fått stå ut med dessa ”kristna” och deras små krumsprång. Här kan vi nu se, vad som blir resultatet av all ”välgörenheten” som de vill uppnå – utan att få det hela att fungera på avsett vis…

barometer_stormy_shutterstock_87316900_medium-614x364”Barometern” visar snart på jordbävning…

Hans högvördighet kommenterar efterklokt att ”vi kanske ska tänka ut en del steg i förväg” när hans assistenter blev tafsade på brösten under den ”gemensamma bön” han skulle leda i lägret… Sunt förnuft, professionellt uppträdande i riktiga, organiserade hjälporganisationer (vad hjälper medeltida mässande, ojande och trollkonster ?) och inte minst beväpnad eskort – för så gör UNHCR, så gör Röda Korset, så gör FN, så gör EU, så gör alla seriösa NGO’s eller frivilligorganisationer, som finns på det här området

Varför kan då ”svenska” kyrkan inte lära sig samma sak, eller också lägga av med alla sina dumheter ?

1041655463

SUNT FÖRNUFT kräver faktiskt, att man har beväpnade vakter, fungerande polis eller liknande vid ”välgörenhet” i diverse ”spontana” läger… Annars blir det kaos, och en enda, blodig röra med IS, Shabaaber och liknande vid makten…Det vet alla redan…

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s