”Svenska” Kyrkan

HUMANISTERNA föreslår NÖDVÄNDIGA förändringar i det svenska samhället (inlägg från December 2016)

Efter Köpenhamnsattentaten har också Anders Nordström, representant för Humanisterna, The Swedish Humanist Association, yttrat sig i en debattartikel i UNT, Uppsala Nya Tidning. Själv ser jag inte det som någon tillfällighet. Monoteismens avskyvärdheter och den religiösa terrorism som nu alltmer börjar synas i vårt land måste bekämpas, och oavsett om man är Sekulär Hedning och därför Humanist, eller Asatroende, och därför Humanist, står vi på samma sida – som svenska landsmän och patrioter. Agnostiker eller Ateist – eller Troende när det gäller Polyteism, kan faktiskt kvitta lika just nu.

Anders Nordström skriver:

 • Med en sekulär stat menas ett styrelsesystem som strävar efter neutralitet i livsåskådningsfrågor. Den politiska ledningen med dess myndigheter gynnar inte en speciell åskådning eller tvingar medborgare till medverkan i olika religiösa yttringar.Politiska beslut grundas huvudsakligen på politiska värderingar, vetenskap och beprövad erfarenhet. Det blir allt ovanligare att man som skäl för sina ställningstaganden hänvisar till en högre makt och uttolkningen av vad denna makt kan tänkas vilja mena. Ramen för detta är en upplyst demokrati med respekt för mänskliga rättigheter.

I konsekvens härmed skall det inte sitta några religiösa partier, varesig kristna eller islamistiska; i Sveriges Riksdag. Jag skulle för min del inte godkänna något hedniskt parti där heller, och Monoteistiska förkunnelser fungerar hursomhelst inte alls i ett demokratiskt samhälle, eftersom det per definition är odemokratiskt att bara erkänna en enda gud, och inte tillåta några andra

Anders Nordström fortsätter sin artikel med att beskriva vad religionsfrihet verkligen är för något, och hur mörk och förtryckande den sk ”Svenska” Kyrkan (dvs Den Evangelisk-Lutheranska Ockupationsmakten, för det är så vi bör se på den) hela tiden varit. Han berättar om Konventikelplakatet, och hur verklig religionsfrihet i modern mening först infördes i vårt land år 2000, även om ”Svenska” Kyrkan fortsätter att styra och ställa samt manipulera med hela statsmaskineriet bakom kulisserna. I samband därmed kan man fastställa att

 • Europakonventionen och Skollagen i Sverige förbjuder kristna manifestationer i Skolan, som skolavslutningar i skolans regi  osv
 • Monoteistiska religioner bör som helhet inte ha statsbidrag eller finansieras med någon form av statliga medel, då de per definition strider emot hela statens demokratiska grund. Myndigheter som SST- ”Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund” bör snarast upphöra med sin verksamhet, och dess budget konfiskeras för vettigare ändamål
 • Vi har också det nyligen inträffade fallet med den sk ”Syriansk-Ortodoxa Kyrkan” i Sverige, vars ledare nyligen arresterades för vad som rubriceras som grovt bedrägeri, förövat på systematisk basis i flera år – allt enligt åklagare och polis. Om en ”kyrka” eller ett samfund ägnar sig åt grov ekonomisk brottslighet, måste man då inte säga, att dess chanser till Statsbidrag bör ses som förverkade ??

Anders Nordström säger också (UNT 15-02-16)

Många blir nog förvånade över att det finns en lag som delvis reglerar Svenska kyrkans verksamhet. — Den sjunde paragrafen talar om skyldigheten att betala kyrkoavgift. — — Men vad har staten med detta att göra? Svenska kyrkan ska vara helt fri att själv besluta i dessa frågor. Vi har i övrigt ingen lagstiftning som talar om vad ideella föreningar ska syssla med eller hur de ska organiseras. Denna särlagstiftning strider mot den sekulära tanken.

För övrigt – hur kan man ens tillåta, att religiösa samfund tar upp skatt från medborgarna ? Avgifter till religiösa samfund är inte skatt, och eftersom statskyrkan är avskaffad, hör inte detta till någon statlig verksamhet, som staten ens behöver befatta sig med eller tillhandahålla. Vill trossamfunden hålla på och tillägna sig sina medlemmars pengar, och går dessa medlemmar dumt nog på det, är det deras egen ensak…

lokeSkär bort alla ”Kyrkoavgifter” säger LOKE…

Anders Nordström säger klarsynt:

Men det finns fler säregna inslag i vår lagstiftning. Vår äldsta grundlag är från 1810. Den så kallade successionsordningen stadgar om vad som gäller för tronföljd. Den fjärde paragrafen hänvisar till 1809 års grundlag och föreskriver att konungen skall vara av den rena evangeliska läran samt att medlemmar av den kungliga familjen utesluts från successionsrätt om man inte bekänner sig till denna rätta lära.

Successionsförordningen måste, som varje någorlunda normalt tänkande medborgare förstår, omedelbart ändras. Också Statschefen och hans familj har rätt, att själva bestämma över sin religion – allt annat är helt enkelt odemokratiskt.

Vännen Nordström igen:

De religiösa samfundens vigselrätt hör inte hemma i en sekulär stat. Det civilrättsliga äktenskapet ska ingås inför en offentlig myndighet. Sedan kan de som så önskar krydda bröllopet med olika religiösa inslag.

All undervisning i offentligt finansierad form måste vila på vetenskaplig grund och präglas av en neutral hållning. Därför är jag motståndare till religiösa friskolor. Varför vill man driva religiösa skolor om man inte får påverka? Försvåras då inte för eleven att själv ta ställning i trosfrågor?

– De statliga radio- och tv-kanalerna ska inte sända gudstjänster av något slag – vare sig kristna, judiska eller muslimska. Dessa kanaler ska vara livsåskådningsneutrala och inte som nu framföra i huvudsak en enda religions budskap.

-Avslutningsvis måste det vara kommunerna som tar över ansvaret för hela begravningsväsendet. Detta ska inte åvila Svenska kyrkan. En sådan kommunal ordning finns redan i Stockholm och Tranås. Denna ordning bör införas i hela landet.

Ni ser, goda medborgare – Ni ser ! Humanisternas och Den Hedniska Rörelsens agenda i vårt land, sammanfaller till stora delar.

Därför är jag också Hedning och Humanist !!

856f68ef-eab4-4284-a698-6a2959b79e49

 

 

Fakta från SCB visar klar NEDGÅNG för Kristendomen – fler än 46 000 svenskar har HEDNATS ! (artikel från 25 februari 2015)

SCB, Statistiska Centralbyrån, Sveriges enda officiella Statistikorgan, publicerade i veckan sin senaste befolkningsprognos, som visar preliminära siffror för år 2014. Samtidigt med detta har också ”Svenska” Kyrkan – eller rättare sagt Den Evangelisk-Lutheranska Förtryckarapparaten i Sverige, som den väl rätteligen bör kallas, redovisat siffror för sitt vikande medlemskap under förra året, och själv erkänt, att den återigen gjort ett präktigt fiasko, vad svenska folkets kyrksamhet och allmänna religiositet nu anbelangar.

images-6”Tomorrow belongs to me !”

Befolkningsutvecklingen i Sverige skenar iväg, och riskerar ju nu att skapa ett icke hållbart samhälle. Trots att Miljöpartiet hamnat i Regeringsställning, och att detta parti har just ”hållba utveckling” som sitt främsta honnörsord, så är vårt land inte självförsörjande på livsmedel, energi, elkraft, bränslen, råvaror eller ens naturtillgångar längre. Invandringen ökar bortom allt förnuft. Hemlösheten breder ut sig, och tiggare på gatorna är numera en vanlig syn i vad som en gång var ett välmående Folkhem. Det finns inte bostäder eller arbete så att det räcker åt alla, och samhället blir alltmer sårbart, eftersom hållbarhets- och inte minst försvarsperspektivet hamnat i skymundan. Förra året blev vi 9 747 355 personer, och befolkningen skenar just nu iväg med 1,06 % varje år.  År 2000 uppgick befolkningen till 8,88 miljoner, och detta var redan mer än vad landet långsiktigt klarar av att försörja.

Förra året uppgick invandringsöverskottet till drygt 75 000 personer, oräknat sk ”Eu-migranter” och andra, som illegalt uppehåller sig i landet. Redan det är för mycket. Dessutom tillkom ett födelseöverskott på 26 000 personer, vilket innebär att det omkring 80 år från nu inte kommer finnas en enda äkta svensk kvar i livet.

Enligt kyrkan var bara 65,9 % av svenskarna alls medlemmar, eller kristna år 2013. Med andra ord var 34,1 % hedningar, antingen de nu var Asatroende, Agnostiker eller Ateister. Vederhäftiga data tyder på att endast 5 % av de svenska medborgare som kommer från Muslimska kulturer är troende på något sätt. Resten har blivit Hedningar de också, främst naturligtvis därför att de i många fall flytt från förtryckare i sitt hemland, och uppskattar vår Humanism och religionsfrihet, som ju alltid kännetecknat Hedendomen.

Detta är på intet sätt någon nyhet.

Trenden ligger fastlagd och är statistiskt bevisad, sedan mer än 40 år. Också frikyrkorna – inklusive Katoliker, judar och andra – tappar anhängare i snabb takt, och är inte fler än några ynka procent av folket i vårt land. Också i Övriga Norden, resten av Europa utom vissa efterblivna östländer, och hela Västvärlden i Övrigt inklusive USA finns samma trend.

Ingen vill längre tillhöra de Monoteistiska Ökenreligionerna.

Alla vill bli Hedningar, alla vill bli sekulära. Så är det faktiskt, och så ser sanningen ut.

sverige_129249052

Detta land tillhör oss Hedningar – inte de kristna eller kyrkan !

Däremot går kanske åsikterna isär om vad detta statistiskt bevisade sociologiska faktum beror på. Man kan tänka sig flera hypoteser eller förklaringsmodeller. Sociologer och andra har granskat utvecklingen ur vetenskapligt perspektiv, och det är oomtvistligt att sedan Statskyrkan upplöstes år 2000, så har medlemsandelen, sett till hela Rikets befolkning, minskat från 82, 9 % till 65,9 % – en tillbakagång för de kristna med 17 % på 15 år. Ändå skrivs det försvinnande lite om detta i media, som för det mesta står helt på den kristna förtryckarapparatens sida. I vår Riksdag finns fortfarande religiöst styrda partier som KD, och SD vill – betecknande nog – återinföra Statskyrkan, och slopa all religionsfrihet överhuvudtaget. De kristna själva skyller ifrån sig på befolkningsutvecklingen. Enligt dem skulle enbart invandringen, samt det faktum att kyrksamheten är större i högre åldrar, och mindre i de lägre åldrarna. 55 % av alla nyfödda barn i Sverige utsätts regelbundet för fruktansvärda övergrepp från de kristna, som tvingar sig på dem, och via en mycket obehaglig, fullkomligt barbarisk ceremoni kallad ”dop” helt enkelt tvångsansluter de stackars barnen – som inte kan förstå vad som händer med dem – än mindre tänka, resonera och göra ett medvetet val – och i 18 år eller mer, inkasserar man sedan skatt, numera kallad ”kyrkoavgift” från dessa barn och deras föräldrar, ett fullkomligt odemokratiskt förhållande, som leder till livslång indoktrinering och andligt slaveri under kristendomen, som det ofta tar tid att frigöra sig ifrån.

Men vårt folk har börjat vakna, och genomskådat all denna falskhet.

46 177 personer valde år 2014 friheten, och gjorde ett medvetet, aktivt val genom att göra sig fria i andligt hänseende. De lämnade kyrkan och kristendomen bakom sig, medan 7542 lättlurade personer sorgligt nog valde att gå motsatt väg, uppenbarligen utan att förstå de många farorna med ett sådant val. Som deras landsman sörjer jag såklart uppriktigt över ders felaktiga beslut, och önskar, att de också får bli fria en dag. Själv har jag varit hedning i mer än 27 år nu, och sedan jag började med den här bloggen, har jag själv ”Hednat” mer än 40 personer.

58ee55615c_21900494_o2

Håll ut ! Snart kommer frihetens gryningstimma…

Tar vi med det faktum att 72 071 goda medborgare dog förra året, och att 81 % av dem var kristna (om vi utgår från 2013 års siffror, ett ganska rimligt antagande) samt att ca 63 837 barn tragiskt nog blev ”döpta” (eller påtvingade en religion, som de själva aldrig någonsin valt) så minskade de kristnas antal med 8234 personer. Trots mission och annat elände, valde som sagt mer än sex gånger fler svenskar friheten i andligt hänseende, än de som lät sig luras av all skadlig ”frälsningslära”. Resultatet bör ha blivit en ny tillbakagång för kyrkan med 38 653 personer.

Allt i allt betyder detta, att ca 6 357 508 kristna kan finnas kvar i landet – men det ska vi snart ändra på ! (Var så säker !!)

Det motsvarar 64,7 % – men vi hedningar är nu 35,3 % eller fler än en tredjedel av befolkningen i detta land.

Vår seger är förutbestämd och säker.

Gudarna och Gudinnorna är med oss, Asar och Vaner tillsammans. Befolkningssiffrorna pekar åt rätt håll, och kommer fortsätta gynna oss även i framtiden. Inom bara 10 år kan vi för första gången vara över 50 % och därmed i klar majoritet för första gången på över 700 år – vilken lycka för en hedning som jag, att leva i dessa tider.

När jag själv var med om att grunda vad som då var ett fungerande, landsomfattande Asatrosamfund – vi skrev 1992 – var den svenska kyrkans andel av befolkningen över 89 %. Redan från början hatade man oss. Man skällde oss för rasister, och än värre saker. Vi trakasserades, hånades och förföljdes – och ibland har man inte ens slutat med det idag heller – men trots infiltration från diverse frikyrkliga, kristna rörelser (ja, man måste vara medveten om att sådant förekommer, särskilt hos sk ”fornsedare” ) reste vi oss, och gick vidare.

6da1ba52259a9a10ee617214f9981eea

En del av oss har aldrig svikit de löften vi tog, den gången. Vi håller våra eder, och bestraffar svikare.

Vi förutspådde ett första skede – Etableringsskedet – då vi skulle nå 15 – 20 % Hedningar i landet. Detta – trodde vi under 90-talets början – skulle komma först år 2010, ungefär. I själva verket var det skedet slut redan 2002 – för då var Hedningarnas antal – troende, agnostiker eller ateister – redan över 20 %

Vi förutspådde ett andra skede – Konsolideringsskedet – då vi skulle nå upp till 25 % eller en fjärdedel av befolkningen. Samtidigt undersökte sociologen och matematikern Thomas Holgersson år 2004 oberoende av oss medlemsförlusten i ”Svenska” kyrkan med matematiska modeller, och antog att 25 % hedningar skulle vara uppnått 2009, medan vi själva gissade på 2025 som slutet för konsolideringsfasen. Återigen skedde utvecklingen emot en friare, sundare Värld och ett sundare, friskare Sverige snabbare än någon av oss kunde förutse.

I verkligheten gick svenska kyrkan under 75 % redan år 2006.

Just nu är den på väg under 64 % som sagt, och eftersom befolkningsutvecklingen inte går att styra om, är det redan förutbestämt att den kommer hamna under 50 % inom vår livstid. Dess ledare måste ändra sin attityd, och acceptera att dagens svenskar vill vara fria. De måste sluta missionera. De måste sluta styra över oss. De måste hålla sig borta från landets politik, och acceptera Parlamentarism, Demokrati och vårt lands grundlagar.

Det tredje skedet – Maktövertagandet – har redan inletts. Det är nu vi tar ned dem under 50 %  och börjar det stora avkristnandet, precis som planerat. Skede 4 – som kommer innan seklets slut – innebär att de 10 % som faktiskt tror på ”Gud” (alltså Jehova, JHVH eller den kristne guden) är de enda som är kvar i kyrkan – för enligt alla samstämmiga undersökningar har vi inte fler gudstroende i landet än så – kan få vara kvar där. Vi har ju trots allt religionsfrihet, men för alla ljumma, de som inte tror, utan bara är med i ”svenska” kyrkan av slentrian, eller gammal vana, utan att fatta ett aktivt beslut, som befriar dem från onödiga avgifter, onödiga utgifter och ett onödigt val

se här – en blankett…

så tror jag helt säkert, att Hedendomen – eller ett liv i frihet – är ett betydligt bättre alternativ. Dessutom tror jag faktiskt också, att de kristna själva har nytta av den utveckling, som säkert kommer. Deras egna samfund kommer att undergå en demokratiseringsprocess, och kommer till slut att anpassa sig till det omgivande samhället. Kanske kommer de också att ta upp en hel del hedniska seder och bruk, som exempelvis Julfirande, Midsommar och annat, som faktiskt hör till vårt folks hedniska traditioner, och alla dessa ärkebiskopar, STASI-fasoner, präster och prelater kommer säkert att försvinna så småningom – eller omvandlas till vad de hedniska Godarna en gång var – folkets tjänare, inget annat.

I have a Dream... säger jag, i all ödmjukhet. En dröm om frihet, för hela vårt folk. En dröm, som kanske snart går i uppfyllelse. En dag då kristendomen aldrig någonsin tvingas på ett enda svenskt barn, eller ens barn i andra länder. En dag, då människorna får förbli fria från den skadliga föreställningen om en allsmäktig gud, som skadar, straffar och hotar dem med helvetet, och evig pina, bara för att de tycker annorlunda. En dag då varje människa äntligen får göra ett fritt val i andligt hänseende, och en dag då var och en av oss skall bedömas enbart för styrkan i sin karaktär, intellektets skärpa och den egna kroppen, och inte på grund av någon religion, eller andra konstigheter.

Och när den dagen kommer, då säger jag – ”Fri till slut, ja – jag är fri till slut – Tack Tor och Oden ! – Jag är fri till slut !”

10805564_797802436950388_6070379548303838052_n

 

 

Ännu en Ärkeskojare från själva Ärkestiftet dömd till fängelse.. (artikel från 24 januari 2015)

Nu över till ett helt annat och mycket allvarligare ämne. Ännu en präst ur Svenska Kyrkan, till på köpet från själva Ärkestiftet, har i dagarna dömts för pedofili. Nyheten stod i Uppsala Nya Tidnings Pappersupplaga igår, men givetvis publiceras inte sådana nyheter på nätet. Det hela är ju mycket hysch-hysch, inte minst för att Svenska Kyrkans präster ju liksom betraktas som lite heligare än alla oss andra. Men saken har förstås kommit ut ändå. Redan i November avslöjade Dagens Nyheter hur präster som väljer att samarbeta med polisen och myndigheterna, och som anmäler vad som försiggår i deras församlingar blir utfrysta och straffade av Svenska Kyrkan.

originalDet finns ondska i Kyrkan” sade denna kristna präst, som Svenska Kyrkan har bestraffat och ”frusit ut”

Prästen Åsa Mårdberg kände till hur en sk ”Ungdomsledare” inom den sk ”Skolkyrkan” (en ny organisation för indoktrinering, som bildats under den nya Ärkebiskopen Antje Jackeléns ledning) under fler år förgripit sig på 13-åriga och 14-åriga skolflickor, och även på konfirmander. Men när hon försökte anmäla saken, vändes allt emot henne själv.

– När vi började fråga runt ledde det till att elva flickor anmälde honom för sexuellt ofredande. Det var en chock, jag hade jobbat nära honom i flera år, säger Åsa Mårdberg.

Fyra av fallen gick till domstol, men förövaren fick bara ringa böter. Han var ju präst, och skulle därför automatiskt frias. DN har i en lång artikelserie avslöjat hur kritier tystas internt inom Svenska Kyrkan genom att ”köpas ut” ur organisationen, och Åsa Mårdberg summerar:

–  Det finns ondska även i kyrkan, men man vill inte förstöra kyrkans anseende. Det är därför jag ses som en svikare som berättar att vi har problem, säger Åsa Mårdberg.

Förra året avslöjades en sk. ”Hovpredikant” – en av 16 mycket höga kyrliga dignitärer i riket – det hela brukar ses som ett hedersuppdrag – som pedofil. Problemen finns långt upp i Svenska Kyrkans absoluta ledning, och nu är man alltså flera förövare inom ärkestiftet på spåren. 13 November kunde Aftonbladet avslöja, hur ännu en präst i Uppsalatrakten tagits på bar gärning, när han begått våldtäkt emot barn. Enligt vad Hedniska Tankar erfar, var det en präst vid namn Oskar Kalm från Östervåla som blivit dömd nu i veckan, och han väntas också bli ”avkragad” som man säger av det mäktiga Domkapitlet, en kristen special-domstol som övriga samhället inte har någon som helst insyn i, och där alla förhandlingar sker bakom stängda dörrar.

Åsa Mårdberg har sagt till DN att ”Skolkyrkans” mycket smutsiga byk har spritt sig ända till Linköping också, och att det kan finnas flera förgreningar i andra stift vågar man nu inte utesluta, vad gäller hela en mycket obehagliga härva som nu börjar nystas upp. Biskop Ragnar Pérsenius i Uppsala lär ha erkänt att det finns flera större brister, och pekar på hela organisationen. Uppenbarligen finns det stora mörkertal, konstaterar han, och betonar att i Katolska Kyrkan i Sverige är det förbjudet för präster att arbeta ensamma med barn och ungdomar – risken för pedofili är alldeles för stor – eftersom den nye Påven infört särbestämmelser. Inom Antje Jackélens kyrka – den Lutheransk Evangeliska Ockupationsmakten i Sverige – som väl organisationen rätteligen bör kallas – fortsätter man däremot oförtrutet med ”Skolkyrkeriet”.

Förra året erkände Påven att minst 2% av Katolska Kyrkans präster är pedofiler, vilket är ett fasaväckande högt antal. Det borde betyda, att det finns mer än 10 000 av dem runtom i Världen, som ännu går fria, varav minst 7 stycken i vårt land.

Varför blir så många kristna präster pedofiler ?

Uppenbarligen är ju denna mycket besvärliga åkomma vida spridd inom de kristna kyrkorna. Förgäves söker vi på nätet om någon notis involverande rabbiner, imamer eller vilket slag av präster eller prästinnor det än vara må – men nej – man hittar ingenting. Inga Buddhistmunkar, hedniska Godar, eller några andra klerikala personer av något slag ägnar sig någonsin åt sånt här. Men de kristna däremot, gör detta om och om och om igen. Det kan inte bara bero på att de skulle vara ”antalsmässigt fler”, vilket även Påven – som bekant ofelbar sedan 1870 – har förnekat. Påven har sagt, att celibatet är en del av förklaringen, men ”det är inget större problem” lär han också ha yttrat, enligt Dagens Nyheter. Antje Jackelén och Svenska Kyrkan däremot, förnekar helt problemet, och vill inte ens erkänna att det existerar. Så här har Ärkebiskopen sagt om pedofilin inom den Svenska Kyrkan:

Vi har många arbetsplatser där det är bra. Men vi har också arbetsplatser där det är dåligt. Då är det tyvärr många gånger riktigt, riktigt dåligt.

Visst – det är verkligen dåligt. Men är detta ett värdigt svar ? Varför gör man inget åt problemet, och blundar för dess blotta existens… ? För varje förövare finns det många offer. I det fall som Åsa Mårdberg anmälde, minst elva stycken. I fallet Oskar Kalm från Östervåla, var det minst fyra barn som våldtogs.  Och sedan står Ärkebiskopen och ursäktar sig med att ”Nämen vi har många ställen, där det är bra…”.

Skulle en företagare, en företrädare för en myndighet, en intresseorganisation eller någon annan instans i det svenska samhället kunna svara på det viset ?

CHE61_001Ligger inte förklaringen till kristendomens pedofili i religionen självt ?  Alla dessa Jesusbarn, knubbiga små keruber osv..

Barn våldtas. Knullas i röven, för att säga det rent ut – av den Svenska Kyrkan och dess präster – men Antjé Jackelén, hon står rakt fram och säger: ”Oh nej – vi har många ställen där det är bra”.. – ja, kanhända, men ursäktar det rena lagbrott eller övergrepp på barn ?

Själv tror jag att det finns en hel del förklaringar varför Svenska Kyrkans präster bär sig åt såhär, gång efter annan:

1. Den sjukliga jesus-kulten

Kulten av ”söte lilla jesus” eller kristendomens formliga spädbarnsdyrkan, och alla uttalanden om ”barnets snövita renhet och oskuld”, ”ingen kan komma in i himmelriket, som inte är som ett litet barn” osv ger nog mycket av förklaringen. Pedofilin är så att säga inbyggd i kristendomen som sådan, eftersom hela dess ikonografi, hela dess språk och ritualer ser ut på det här befängda viset.

baby-jesus-christmas-27879956-691-445

Har inte kristendomen många gånger en bildframställning, som för tankarna till just pedofili ?

2. Fientligheten emot vuxen sexualitet.

Kristendomen har i alla tider varit fientlig till sexualitet mellan vuxna, som setts som något ”syndigt” eller smutsigt. Speciellt den kvinnliga sexualiteten har ofta förföljts eller förtryckts av kristendomens proselyter, och eftersom all sex mellan vuxna har brännmärkts, eller svärtats ned – vad återstår då – förutom perversioner ? Tänk också på katolska kyrkans celibat, som Påven själv numera erkänt faktiskt är en del av problemet..

3. Ritualer, som redan i sig innebär tvång och övergrepp emot barn

Kristendomen innehåller regler och ritualer, som innebär att barn inte får välja sin religion själva. De vuxna och prästerna etablerar redan från början tvång och överhöghet över barnen, i och med det sk ”dopet” där man tvingar på individen en religion, som han eller hon inte alls själv har valt. Groteska, närmast medeltida ritualer som dessa, utövas regelbundet inom den Svenska Kyrkan – andra religioner däremot, inklusive Asatron (som har ”knäsättning” vilket innebär att barnet hälsas som välkommen i den egna ätten eller familjen, men inget mer) saknar helt sådant. Tänk också på hur man nu etablerar ”Skolkyrkor” och andra indoktrineringsinstitut, under förespegling om att det rör sig om ”moralisk undervisning” av minderåriga osv.  Andra religioner ger sig inte på barn på detta befängda vis, utan anser, att religion är en angelägenhet för vuxna människor, som kan förstå innebörden av ett fritt val.

Kristendomen, däremot, tillåter helt enkelt inte barnen att välja själva.

catholic+church+sex+abuse+scandal+priest+bishop+boy+on+cross+cartoon+Michael+Ramirez+los+angeles+times

 4.  makt-fantasier hos de kristna prästerna, dogmer om ”ofelbarhet” osv

Kristendomen lär ut, att vissa människor ”är närmare Gud” och därför står över oss andra. Påven, till exempel, är ”ofelbar” och Ärkebiskopen i vårt land gör anspråk på att vara ”andligt överhuvud” över varje svensk, och anser sig kunna bestämma över oss alla, trots att Statskyrkan är upplöst för längesen. Just de anti-demokratiska strukturerna inom de kristna kyrkorna, där prästerna hela tiden har överhöghet över den enskilda människan, och de stela hierarkier som råder, ger mycket av förklaringen till varför pedofili kan frodas, och aldrig blir anmäld. Andra religioner har folkvalda godar eller gydjor, men det har kristendomen aldrig haft. Prästerna befinner sig helt bortom samhällets kontroll, och tillåts styra sig själva. Därför går det också som det går i en del fall.

5. Kristna special-domstolar, särbehandling inom det svenska rättsväsendet

Uppstår det oegentligheter på en svensk arbetsplats, så är det Arbetsdomstolen som ska avgöra saken – eller vanlig Tingsrätt om det gäller brottmål. Men som Dagens Nyheter har visat, kryper de kristna prästerna oftast undan, och undgår åtal. Istället finns det kvar medeltida special-domstolar, de sk ”Domkapitlena” som har rätt att besluta och döma över allt kyrkligt, vilket det svenska samhället hittills accepterat – och under sådana förutsättningar, är det ju inte konstigt att väldigt få av de brott som begåtts, går under allmänt åtal. Minns vad Åsa Mårdberg och andra kritiska präster redan vittnat om, och hur kritiska röster inom kyrkan ”köps ut”, får avgå via Domkapitlenas försorg, eller tystas på annat sätt..

Så vad kan man göra åt de här problemen ?

Min åsikt är enkel. Hedna er – svenska folk. Gå ur Svenska Kyrkan, helt enkelt, och vägra att låta den komma i närheten av era barn – om inte för att klart markera vad vi känner inför de här prästerna, och de här avskyvärda brotten, som fortfarande begås i Svenska Kyrkans namn.

Vad ska vi annars göra ?

Ärkebiskopen själv, eller de andra företrädarna för den kyrkliga hierarkien, vill ju inte kommentera de här problemen, och heller inte göra något åt saken – och då är det kanske också dags, att vi lämnar dem alla bakom oss – och väljer en sundare, enklare och friskare religion !

 

Sanningen om Antje Jackelén ? (artikel från 28 januari 2015)

Tolerans är en bra egenskap, säger många. Men kan man verkligen tolerera vad som helst, närsomhelst, hursomhelst ? Hur är det med personer som för det första uppmanat till brott emot Europakonventionen och vårt lands Grundlagar (enligt vad många anser) och som dessutom under flera decennier samarbetat med en av de allra värsta diktaturerna och våldsregimerna i hela Europa, efter vad det ser ut ?  Tänk er sedan, att denna person offentligt gått ut och fördömt Hedendomen och Asatron i flera uttalanden, och att hon för det tredje säger sig var andlig ledare och överhuvud för hela vår nation, och gör anspråk på någon form av absolut lydnad eller överhöghet över alla medborgare i Sverige, åtminstone vad religion angår ?

Hur skall man någonsin tolerera något sådant ?

220px-Antje_Jackelén_2011Andligt överhuvud eller nästintill huvudlös ?

Kan en sådan person kalla sig ”andlig ledare” eller ”präst” med bibehållen värdighet, förresten, även om vi kanske ska undvika vissa ord och uttryck, och vårda vårt språk, som jag antydde i mitt förra inlägg – apropos sk ”Fornsedare” och vad de vanligen ägnar sig åt. Det finns i och för sig en och annan oseriös person inom Hedendomen och speciellt ”fornseden” också, men det rentvår ju inte de här personerna, precis.

Tänk er dessutom, att samma person inte åtgärdat minst elva fall av pedofili som uppträtt inom hennes egen organisation, enligt vad Åsa Mårdberg – själv Präst i Svenska Kyrkan – antytt till Dagens Nyheter, trots att hon själv anmält problemen på lokal nivå, för flera år sedan. Ok, nu blev Prästen Oskar Kalm i Östervåla slutligen dömd av Uppsala Tingsrätt, men Sveriges ÄrkebiskopAntje Jackélen – en invandrad tyska – har inte kommenterat detta fall alls, förutom att säga att ”De flesta av våra arbetsplatser fungerar bra, men sen har vi några ställen där det inte fungerar så bra” eller något ditåt. Är det moraliskt rätt av en påstådd ”andlig ledare” eller i vart fall en företrädare för en stor organisation att uttala sig på det viset, när hon faktiskt vet och mycket väl känner till vad som hänt ?

1024px-Birgitta_Almgren_01

Den första Januari i år hände något mycket märkligt, som involverar kvinnan på bilden här ovan. Hon heter Birgitta Almgren och är numera pensionerad Professor Emeritus vid Uppsala Universitet. SÄPO – den Svenska Säkerhetspolisen beordrade plötsligt Birgitta Almgren att bränna alla sina anteckningar och manuskript rörande STASI – DDR:s hemliga Underrättelsetjänst, som var aktiv fram till 1990.  Det är nu mer än 25 år sedan DDR – en av de värsta diktaturerna på hela vår jord – officiellt upplöstes, och Kalla Kriget är som alla vet längesen slut. Den utrikespolitiska situationen i Europa är helt annorlunda, även om Putin-Ryssland, fortfarande för ett öppet erövringskrig emot Ukraina, inklämt i Europas Sydvästra hörn.

Att Säkerhetspolisen ingriper emot Professorer och Akademiska forskare i vårt land är mycket, mycket ovanligt, ja annars aldrig påträffat.

8d836ebef27861cc7ea62bb0e08d41e8Vi svenskar får INTE forska eller ställa ”onödiga frågor” om sådant här… ”Tesagt gäller”! Det finns ORDER från Regeringen !!

Då frågar man naturligtvis, vad det var Birgitta Almgren vet, och vad hennes forskning avslöjat. Bland annat var hon med och avslöjade DDR-Agenten Aleksander Radler, som också varit präst inom Svenska Kyrkan, och som lett ett helt spion-nätverk av präster – minst 15 till antalet efter vad som antas – som förde information om kanske hundratusentals svenska medborgare fram och tillbaka från Östtyskland. Inte bara flyktingar och tyska invandrare, utan också höga chefer inom Försvaret, vanliga svenskar som turistat i DDR, och andra svenskar som DDR-regimen intresserade sig för, hamnade via dessa kristna prästers försorg i STASI:s register och kartotek. Biktprotokoll, förtroliga andliga samtal – folkbokföringsuppgifter – ja allt fördes vidare genom prästerna – direkt till STASI – efter vad som senare kommit fram. När ”Affären Radler” – som fortfarande är mycket pinsam för Svenska Kyrkan – avslöjades såg stiftsjuristen Anna Wernquist vid Domkapitlet i Luleå  1000-tals dokument – som Radler och hans nätverk varit med och skapat.

Bigitta Almgren är alltså inte den enda person i landet, som råkat ställa ”obekväma frågor” och en annan fråga är väl, om SÄPO:s omsorger nu kan åstadkomma så mycket.

Sanningen kommer till sist fram i alla fall…

094b965f-0f96-4926-92dd-eee70c8c800e

Känns hon igen, Ärkebiskopinnan ?? ”Vakten eder för falska profeter, ty de äro som Ulvar i Fårakläder !”

 En som också ställt obekväma frågor är Siewert Öholm, den gamle tv-mannen och journalisten, som dessutom är frikyrklig och som varit uppe i Tingsrätt för tre fall av ”otukt med ungdom” hur det nu kan komma sig.. förutom hans ganska välkända angrepp på samhällsföreteelser som hårdrock och AsatroSiewert Öholm har avkrävt Ärkebiskopinnan en förklaring rörande hennes egen inblandning i Radler-affären eftersom det blivit känt, att en av de sk ”IM” eller ”Individuelle Mitarbeiter” som STASI använde inuti Sverige var just – hör och häpna ! – Antje Jackélen.

En av de många, som tror detta är den hederlige prästen Dag Sandahl (ja, självfallet finns det många hederliga präster i Svenska Kyrkan också – det har jag för min del aldrig förnekat, även om en hel del uppenbarligen har förrått sitt eget land och folk, och stått för värderingar, som rent ut sagt är fasansfulla. Flera personer har för övrigt dött pga Radlers verksamhet i Tyskland och Sverige) och det har också kommit fram – bland annat via debattartiklar i Dagens Nyheter – en av Sveriges mest erkända nyhetsmedia – att det sk Rosenholtz arkivet i USA ska innehålla uppgifter, som bevisar att Antje Jackelén var STASI-agent nummer 6 på deras lista i Sverige, och att hon var ganska högt upp i deras hierarki, vilket innebär att hon arbetade för dem i flera år, och under en längre tid.

Detta skall ha sagts eller antytts av Birgitta Almgrens forskarkollegor i Uppsala, båda två med gedigna akademiska meriter.

Så – ”Vad är Sanning ?” för att citera Pontius Pilatus, som ju var Hedning, liksom jag själv… Varför har det inte kommit någon dom, eller någon undersökning i detta märkliga ärende. ?

Vi har också de många brotten emot Europakonventionen och själva Regeringsformen 2 Kap 2§, en av vårt lands Grundlagar, som skett i Svenska Kyrkans regi, och på dess uttryckliga order.

Bland annat har Humanisterna – the Swedish Humanist Association – på sin egen blogg protesterat emot dessa. Antje Jackélen är också känd för att personligen ha uppmanat präster i Lunds stift att bryta emot både Europakonventionen och Regeringsformen, under den tid hon var biskop där. Hon utfärdade till och med officiella ”herdabrev” i Kyrkans namn om saken, och enligt Dag Sandahl, hade hon samröre med Alexander Radler och till och med tenterade sin doktorsavhandling för honom någon gång mellan 1980-1990, efter vad det ser ut, även om hennes eget arbete för STASI kan ha gått ännu längre tillbaka i tiden, eller till 1970-talet, då hon först etablerade sig i Sverige. Och senare – Ärkebiskopstiteln.. Hur kan man någonsin rättfärdiggöra en sak, så svart som denna ?

2003 utnämndes också Jackélen till direktör för ”Zygon Center” – ett högerkristet forum för Kreationister i USA, vars syfte bland annat är att visa att den moderna naturvetenskapen har fel, och ”frälsa” vetenskapsmän för kyrkans sak. Ingen har undersökt detta mycket märkliga institut, och dess bakomliggande värderingar – åtminstone inte i Svensk press.. Slutligen har vi också det mycket märkliga fallet med Thomas Ekelund i Skanör – en präst i Svenska Kyrkan, som blev avlyssnad i sitt lunchrum, med hjälp av dolda mikrofoner, och utsatt för vad som kan beskrivas som rena STASI-metoder i samband med att Antje Jackélen försökt misskreditera honom. Det är åtminstone vad hans advokat, Rolf Andersson, sagt till Kyrkans Tidning.

– Domkapitlet dömer människor till yrkesförbud, men sättet  det hanterar ärendena motsvarar inte allmänhetens krav på rättssäkerhet och bryter mot Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, säger Rolf Andersson.

Också i DDR var ”berufsverbot” och förföljelse i arbetslivet ett mycket vanligt sätt att ”tysta” interna kritiker – liksom i alla diktaturer. Monoteismen har mycket på sitt samvete.

Lives_of_Others

”Aber Selbstverständlich kann mann lita på Svenska Kürkan. Den lüssnar jo alltid, ja immer – liksom Ich – Stasi Major Gerd Wiesler, jawohl !!”

Enligt Bergspredikan, ett berömt tal som skall ha hållits av kristendomens påhittade grundare – är det så att alla hedniska religioner skall utrotas, och blåsas bort från jordens yta. Alla kristna är direkt beordrade av grundaren att ta del i den kampen, och ”frälsa” oss andra, till deras uppfattning. Så var även Kommunismens och DDR:s ideal – på deras tid, alltså. Och i Koranen står liknande saker att läsa – med den lilla skillnaden, att ”frälsningen” inte som i kristendomens fall ska ske ”frivilligt” genom att offren ”bearbetas för att komma till insikt” utan också med våld.

Monoteismen, samt totalitära samhällssystem är sig alltid lika – i alla tider.

Hur ska vi någonsin kunna bli kvitt dem – och när kommer det ögonblick, då vi äntligen kan säga ”Raus – Raus ! Das Spiel ist AUS !!” till den nuvarande Ärkebiskopen ??

Fyra Pedofila Präster dömda inom ”Svenska Kyrkan” bara i år…  Minst elva svenska familjer bland de kristnas offer (artikel från 21 Juni 2015)

Kanhända borde jag skriva om något trevligare såhär till Midsommar, men de sista sex månaderna i Sverige utgör ett märkesdatum, på flera sätt än ett. Senast för tre dagar sedan skrev Dagens Nyheter – fortfarande landets största dagstidning – om hur ännu en präst inom Svenska Kyrkan blivit dömd för pedofili. Det var en sk ”Kyrkoledare” som våldtagit tre stycken flickor i rad – alla 13-14 år gamla.

Efter en anmälan från en av flickorna, en 13-åring, upptäckte polisen att mannen under flera år systematiskt sökt sig till yngre flickor när han var handledare i kyrkan.

– Dagens Nyheter 2015-06-18

oskar-kalm-uppsalapedofilen-kriminellt

Just snygga präster det finns inom Svenska Kyrkan, eller hur ?

Också flera andra tidningar och media i Sverige har beskrivit händelsen, som inträffade i trakten av Kalmar, och i Kalmar stift. Tidigare i år dömdes den kände pedofil-prästen Oskar Kalm – en av Ärkeskurkarna inom själva Ärkestiftet eller Uppsala Stift. Oskar Kalm var ursprungligen anklagad för Våldtäkt på barn i inte mindre än tre fall – det gällde 14-åriga pojkar – men plötsligt hände något innan Tingsrättens huvudförhandling eller med andra ord själva domen hann avkunnas. Tvärtemot Åklagarens yrkande ändrades åtalspunkterna till det avsevärt mildare ”sexuellt utnyttjande av barn” – enligt ej bekräftad uppgift sedan ett telefonsamtal skett till Domstolen. Att brottsrubriceringen ändras på det här viset är jämförelsevis sällsynt när det gäller Rättsfall i Sverige – men det återstår att fråga vem som ringde det där samtalet, och plötsligt fick Tingsrätten att ändra sig. Kom det från någon inom Ärkestiftet ? Kyrkans ledning kanske ? Gud fader själv, eller kanske Gudfadern nere på Sicilien ?? Man bör ogärna spekulera…

godfather-brando-2”Yeah, Clemenza… Uppsala Tingsrätt ?? – I’ll give them an offer, they can’t refuse… ”

Apropos försök att manipulera rättvisan… På Gotland och i Visby finns en präst, som tidigare dömdes för två fall av sexuellt ofredande av två stycken då elvaåriga flickor på ön. Nu ska han plötsligt återanställas i sin gamla församling på Gotland. Trots dom och alltihop ska han alltså få fortsätta som präst. Och vem har beslutat det ? Jo, det skall jag berätta för er. Sveriges Ärkebiskop, Antje Jackélen personligen, skall ha sett till så att sexualförbrytaren får fortsätta i sin tjänst.

4 April i år skrev Helle Klein och Eva Hotz (samtliga agerande i denna härva är underligt nog tyskar, inte infödda svenskar – varför vet ingen, men så är det..) som båda två är präster inom Svenska Kyrkan en debattartikel i Svenska Dagbladet, landets näst största dagstidning – eftersom Dagens Nyheter enligt vad man tror vägrat ta in artikeln ifråga. ”Kyrkan tar alldeles för lätt på sexualbrott” löd rubriken på deras artikel, som kom i samband med att ett fjärde fall med en sk ”Ungdomsledare” eller en präst under utbildning plötsligt ska få kvarstå som präst, trots sexuellt ofredande emot flera konfirmander. Biskopen i Gävle,  Ragnar Persénius, skall själv ha friat den märklige ”ungdomsledaren” innan han ens hunnit avtjäna sitt lagliga straff – en mycket underlig tingens ordning…

Minst elva svenska familjer har drabbats – men offren får inget stöd från Svenska Kyrkans, vars präster alltså är förövare. Helle Klein och Eva Hotz berättar i sin debattartikel om hur den gamle ärkebiskopen Anders Wejryd faktiskt införde nolltolerans emot Sexualbrott bland prästerna. Han var åtminstone en anständig människa, det vet jag själv efter att ha mött honom i verkliga livet. Men så hände något. Antje Jackélen, en person med ett minst sagt diskutabelt förflutet hon är känd för att flera gånger ha brutit emot Europakonventionen om barns rättigheter – det hände redan under hennes tid som biskop för Lunds Stift – förutom sitt mångåriga samarbete med Stasi och DDR – en av Europas på sin tid värsta diktaturregimer – och så flög nolltoleransen ut genom fönstret...

Den man som av Visby stift är utsedd som en av två stödpersoner för den som vill anmäla sexuella övergrepp sitter själv i domkapitlet och har välkomnat tillbaka den man som några år tidigare förgrep sig på två minder­åriga flickor. Allt det här sker öppet men få prote­sterar.– — Barns och ungas säkerhet och trygghet i Svenska kyrkans verksamhet är en ödesfråga som i grunden handlar om kyrkans moraliska och teologiska trovärdighet.

– Helle Klein och Eva Hotz i Svd, 2015-04-05

Klein och Lindqvist Hotz föreslår bland annat att Svenska kyrkan måste se till att alla församlingar följer lagen om registerkontroll och att de begär utdrag från belastningsregistret. Som minimi­krav vill de även se att ett annat stifts domkapitel prövar prästers lämplighet när sexuella övergrepp har uppdagats.

– Uppsala Nya Tidning, 2015-04-05

Antje Jackélen själv lär ha sagt att det är gudomlig rättvisa att de sexualbrottsdömda prästerna återanställs – i samma församlingar och på samma befattning som tidigare

lady-justice_w446

I så fall undrar jag vad hon har för rättsbegrepp överhuvudtaget – om hon nu kan sägas ha den minsta aning om vad rättvisa är. Bakom varje offer finns en mor och far. Kanske systrar och bröder. Nära anhöriga. Morfäder och farföräldrar. Skolkamrater och vänner. Vem som helst kan väl ändå begripa, att om en präst begått flera grova sexualbrott i rad, och blivit dömd för dessa handlingar, då måste det nog vara så att prästen är olämplig för sin syssla, och inte med behållen trovärdighet kan fortsätta som ”andlig vägledare” längre. Omplacering vore nog det allra minsta man kunde kräva, med tanke på offren och deras familjer. Att människor i dagens Sverige – till och med dem som aldrig någonsin straffats av lagen, och som aldrig någonsin gjort något ont – byter yrke är väl inget konstigt, och var och en av oss flyttar förmodligen flera gånger under sin livstid, eller byter arbetsplats.

Varför ska då de sexdömda prästerna inte kunna göra detsamma ?

Varför ska de få en chans att fortsätta sina brott, för varje dag deras offer tvingas konfrontera dem, fortsätter ju kränkingen… ??

Vad ska de drabbade i Kalmar, Gävle, Visby och Uppsala Ärkestift göra ??

Jag tycker de ska bestämma sig för en enda sak, och ju fortare det sker, desdo bättre. De måste gå ur Svenska Kyrkan helt enkelt. Lämna den bakom sig. Strunta i den. Rädda sig själva – och rädda sina barn och ungdomar.

”Svenska” Kyrkan hotar hela rättssamhället, hela rättsstaten. Det är viktigt att inse. Med sina idiotiska påståenden om ”gudomlig rättvisa” – ungefär som om prästerna stod över lagen, och inte kunde dömas av vanliga domstolar, ens när de begår våldtäkter på barn – sätter dessa kristna faktiskt hela lagen, alla domstolar och hela rättsapparaten ur spel. Alla andra kategorier av yrken och deras idkare blir ju faktiskt omplacerade ifall de döms för något sådant här grovt – jag menar, skulle en lärare kunna gå kvar på samma skola ifall han våldtagit några av eleverna, eller skulle en officer, en brandman, en polis eller en dagbarnvårdare kunna kvarstå i yrket om de dömdes för något sådant ? En busschaufför, kanske ?? Nej, i samtliga av dessa fall och flera andra skulle personen ifråga få välja ett helt annat yrke efter avtjänat straff – och det måste gälla även här…

relax

Visst – 90 % av de kristna prästerna är helt oskyldiga, sägs det… Men nästa gång dina barn står inför en präst, vet du då om den personen tillhör de 90 procenten ??

trash_religion_rectangle_sticker

 

Flera offer på Gotland… Är det ”gudomlig rättvisa” att sexdömda präster skall återinsättas i sin tjänst… ?? (inlägg från 22 Juni 2015)

Minns ni den sexdömde prästen jag skrev om i gårdagens inlägg ? Mehler förgrep sig år 2008 på 2 stycken då 14-åriga flickor, men i vår friades han plötsligt av det allsmäktiga ”Domkapitlet” i Visby och fick tillbaka sin prästtjänst i samma Gotlandssocken där han tidigare arbetat. En hel bygd är i chock och uppror. Människor känner sig kränkta och ledsna. De upplever att Svenska Kyrkan trampar på dem och offrens familjer. I April i år avslöjade Prästen Pia Toftenius – som också tillhör Svenska Kyrkan – att det finns flera offer som aldrig fått upprättelse. Minst en 15-åring till har känt sig hotad och rädd , säger hon till lokalradion P4 Gotland.

Prästen har bland annat tvingat 15-åringen att ”bikta sig” för honom enligt Katolskt manér. Det skulle gå till så, att hon skulle sitta i prästens knä.  Hon flydde från Gotland och till fastlandet, men inte heller där fick hon vara ifred. Hör själv radiosändningen här. Pia Toftenius är utbildad kurator, och van att ta hand om chockade och skadade människor på samhällets skuggsida. I Mars försökte hon och ett stort antal människor på Gotland överklaga ”Domkapitlets” beslut om att återinsätta prästen, men ingenting hjälpte...

Det finns naturligtvis flera hederliga och anständiga präster i vårt land, inte bara inom Svenska Kyrkan. Även om jag är Hedning, och de kristnas brott och förbrytelser kanske inte rör mig, så kan jag inte tiga när mitt folk och land plågas och lider. Som god medborgare gör jag gärna gemensam sak med alla de; som nu kräver rättvisa. Pia Toftenius är alldeles uppenbart en av dem, och hennes tålamod med alla biskopar och ärkebiskopar är i alla fall slut. Hon har också anmält biskopen i Visby Stift, Sven Bernhard Fast till biskoparnas ansvarsnämnd efter de senaste sexskandalerna på ön.

Men samtidigt undrar jag om detta hjälper.

Antje Jackélen, känd för en fullständigt totalitär och mycket otäck människosyn; har ju som Sveriges Ärkebiskop sagt att hon tror på en ”gudomlig rättvisa” som hon påstår, och denna ”gudomliga rättivsa” skall tydligen nu visa sig på det sättet, att dömda förövare skall återinsättas i sin förra tjänst, precis som inget hade hänt. Och ständigt nya ungdomar och barn blir sedan prästernas offer. Hur kan man alls kalla det ”rättvist” ?? Betyder vanliga människors åsikter eller offrens lidande ingenting längre ?

power-corrupts

All makt korrumperar, heter det; och Absolut makt korrumperar fullständigt. Det är just i själva den kristna gudstron som det farliga sitter. Det är mycket viktigt att inse, och förstå. Guden ska vara ”Allsmäktig” och prästen blir sedan ett ombud för denne ”allsmäktige” gud med rätt att hantera människorna och församlingen precis som han vill. Och Följderna av detta kristna tänkande, ser vi här. Det ligger ju i öppen dag… Inga andra religioner eller samfund har präster, som gör såhär emot människor i vårt land. Bara de kristna.

Förgäves letar man efter notiser om Buddister, Hinduer, Judiska Rabbiner eller vad ni vill – men bara Monoteistiska religioners utövare uppvisar de här tendenserna. Det kan inte beror på att de är så många fler, rent statistiskt sett. Det är i gudstron och teorin om ”den allsmäktige” som problemet sitter.

Justice+SwordInjustice2

Ok, visst är det kanske så att en dömd brottsling också måste ha en ärlig chans att ”komma tillbaka” och ingå i det vanliga samhället. Men, betyder det för den skull att en sexdömd förbrytare, och en som gett sig på småflickor skall ha en förtroendepost, och till på köpet vara ansvarig för ”självavård” i en hel församling ? Det tycker inte Pia Toftenius i alla fall, det tycker inte Gotlänningarna och det tycker inte jag heller. Snarast borde väl det inträffade tyda på att prästen i så fall bör byta yrke och syssla med något annat – kanhända gräva gravar, eller pyssla med kyrkogårdar och levande växter. Vore inte det en bättre och mer passande syssla för en dömd fd. präst ? Eller ägna sig åt kyrkomusik, kanske ??

I Gotländska tidningar har även offren framträtt.

Den flicka – nu 15 – som ”lockade med” de andra till kyrkan – och som själv också blev utsatt för sexbrott – har skrivit en lång dikt om vad hon känner, och vad hon fått gå igenom. Själv undrar jag om hon alls kan ha någon kristen tro efter det här, eller om det inte är bäst för henne att bli hedning, först som sist.

Asatrogna Godar och Gydjor kan inte begå sådana här brott, för i så fall blir de avsatta. I själva begreppet ”Godord” eller ”Godkännande” – som är samma sak – ingår nämligen, att Goden och Gydjan alltid måste vara folkvald, och att han eller hon innehar sitt ämbete bara en viss begränsad tid, eller tills det är dags för nästa årliga ting. Skulle det sedan komma fram, att Goden eller Gydjan har misskött sig på något vis, eller om det lokala godordet eller församlingen har något att klaga på, ja då blir vederbörande inte återvald. Så enkelt var det när Hedendomen fick råda i vårt land, och så har vi Hedningar det fortfarande. Jämför med hur sorgligt det står till hos de kristna ! Hur ociviliserade är dessa stackars människor inte och hur lite samhällsansvar och rättskänsla har de inte… Deras rättsmedvetande är så svagt, att de står på en mycket låg nivå, rent kulturellt, och därför drabbas vårt arma fosterland av sådant här..

11048739_10152861002530906_8956499635325339568_nLand skall med Lag byggas ” – Det har vi HEDNINGAR alltid hävdat och insett – och vi är Lagens och Landets försvarare !

 I gamla tider rådde Den Hedniska Gotlandslagen på Gotland. Denna lag stadgade bland annat, att om en inländsk, gift Gotländsk kvinna blev våldtagen eller skändad, på det sätt som den tyske prästen Julius Mehler skändade inte mindre än tre minderåriga flickor, den ena efter den andra – ja då skulle förövaren dömas till dödenom inte kvinnan själv tyckte att han skulle benådas.. Hon kunde nämligen själv mildra straffet så, att bara böter blev utkrävt. Läs nu själva Gutarnas Lag på länken här, så får ni se…

guta laghEn gång fanns en Hednisk lag, som innebar ”kvinnofrid” därför att Hedendomen skapade själva begreppet. Då fick offren och deras familjer rättvisa – men sådana lagar har vi inte idag…

Idag har vi inte längre Dödsstraff med bland våra svenska lagar, och det är nog tur – med tanke på hur dålig rättssäkerheten i Svenska Domstolar är. ”Domkapitel” och Svenska Kyrkan hotar ju fortfarande själva rättsordningen, och utan rättsordning, finns heller ingen samhällsordning.  Inte heller har vi fredlöshet som ett straff, men för utländska medborgare finns ännu utvisning

Kanske är det dags att Gotlands invånare reser sig, och skickar tillbaka de utländska prästerna till Tyskland, eller var de nu kom ifrån, eller vad tror ni, goda medborgare ?

699635721”Aux armes, citoyens !” Snart är det förresten Frankrikes Nationaldag… Dags att göra sig kvitt Svenska Kyrkan och våra styrande för gott ?

 

19 000 har låtit Hedna sig… (inlägg från 27 Juli 2015)

Hedendomen i Sverige ökar i omfattning. Man kan vara sekulär Hedning, Ateist, Agnostiker eller Humanist, till exempel, eller troende hedning och därmed Asatroende. Enligt Svenska Akademins Ordbok över det Svenska Språket är själva definitionen på en hedning en som inte tror på varesig kristendom, islam eller judendomen. Under de första sex månaderna i år har drygt 19 000 svenskar låtit Hedna sig, enligt uppgifter från Svenska Kyrkans medlemsstatistik.

images-6

År 2000, när vi svenskar äntligen fick fullständig religionsfrihet, och Statskyrkan slutgiltigt avskaffades lär så många som 82,9 % av svenskarna ha varit kristna – en skrämmande hög siffra, med tanke på att Monoteistiska religioner som kristendom och islam inte passar in i ett Multikulturellt samhälle, och inte heller kan integreras i det. Både kristendomen och islam vägrar ju erkänna någon annan gud än sin egen, och kräver dessutom att alla deras anhängare aktivt skall försöka omvända hela mänskligheten, vilket bla. finns fastslaget i den sk ”Bergspredikan”.

Föreställningar som dessa är inte acceptabla, och kan inte kombineras med Multikulturalism. Om det nu skall vara fastslaget i grundlagen att Sverige – vårt Sverige – skall vara Multikulturellt, så kan vi inte tillåta någon kristendom här, i alla fall inte så länge de kristna inte helt avstår från missionskravet och låter bli att försöka ”frälsa” oss andra.

Nuförtiden (2015-01-01) är bara 64,6 % alls med i Statskyrkans ömkliga rester, och på 15 år har de kristna tappat mer än 20 % eller mer än 1 % om året, en trend som ligger fast sedan mer än tjugo år. Själv häpnar jag över att inga svenska media vågar skriva om detta, eller att inte fler personer som är intresserade av Sociologi, Humaniora och Samhällsvetenskaper skriver om detta, för nog är detta faktum sociologiskt intressant. Efter mer än 700 år av andligt förtryck tar vi svenskar äntligen tillbaka vårt land, och Kristendomen lämnar oss – för alltid !

hqdefault

Älskar du ditt land ? – Ja, då är du också Hedning…

Närmare bestämt gjorde 18 927 goda svenskar och svenskor ett aktivt val under årets första sex månader, och sade nej till Svenska Kyrkan. De gick ur, helt enkelt. Det är sedan länge känt, att Svenska Kyrkan dribblar och manipulerar med sina medlemssiffror, och kräver ut kamouflerade skatter och tionden av svenskarna, nuförtiden under det missvisande namnet ”kyrkoavgift”. Siffrorna för årets första sex månader är kanske därför inte helt korrekta, och dessutom har tyvärr så många som 4704 personer låtit sig luras av kristendomen. I Norge avslöjades det för en tid sedan hur Katolska Kyrkan där stulit mer än 50 miljoner ur Statskassan, och liknande medlemsfusk har också misstänkts vad gäller Katolska Kyrkan i Sverige. Muslimska samfund går inte heller framåt här, eftersom de flesta invandrare från muslimska länder faktiskt kommit hit därför att de vill slippa islam, och inte längre omfatta den religionen.

Monoteism kan inte tillåtas existera i ett Mångkulturellt samhälle. Ska vi ha Multikulturalism, måste vi erkänna flera gudar eller gudinnor

Tyvärr förekommer också grova människorättsbrott i Svenska Kyrkans hägn. Mycket små och späda barn tvångsansluts till den kristna religionen, helt utan att de fått välja själva, och innan de ens är så gamla att de på något sätt kan förstå vad det handlar om. Istället tar man barnens pengar, och utsätter dem för beskattning, allt i de påstådda ”avgifternas” form. Denna ohyggliga ceremoni och fullkomligt medeltida rit kallas ”Dop” – en avskyvärdhet, som inte har den minsta motsvarighet vare sig i Hedendom eller Asatro, eftersom vi anser att religion är en angelägenhet för vuxna eller i vart fall medvetna människor, som själva fått träffa ett fritt val.  En hel del kristna samfund vägrar också att delta i de här övergreppen emot barn, som ”dopet” alltid innebär.

ZI5Zmus

”Dop” av barn innebär alltid ett övergrepp, och en kränkning av enskilda människors vilja. Det borde vara förbjudet i lag för ett samfund att orättmätigt försöka skaffa sig medlemmar på det viset !

Nuförtiden är det glädjande nog bara 46,4 % av alla barn i Sverige som alls döps, men det bästa vore att ”Dop” på personer under 18 år förbjöds i lag. Vid årets början var 6 292 264 personer medlemmar i Svenska Kyrkan, samtidigt som vårt land hade en befolkning på 9 747 355 personer enligt SCB, Statistiska Centralbyrån.

Med ett antaget födelsetal om 47 929 födda, och en oförändrad dopfrekvens på 46,4 % (siffran bör i verkligheten ha gått ned något) samt ett preliminärt dödstal om 40 435 personer, varav 85 % kan antas vara kristna skulle detta innebära 12 131 personer som lämnat Svenska Kyrkan av andra orsaker än det medvetna valet. Därtill skall läggas det netto på minus 14 223 personer jag redan berört, och Svenska Kyrkan hade därför 2015-06-30 antagligen bara 6 265 900 medlemmar.

f95c90d264956ff78a638205b463686bLåt den rasa ihop ! Dess tid är ute..

Samtidigt skenar nu vårt lands befolkningsutveckling iväg, helt okontrollerat. Befolkningsökningen kan vara så mycket som 2 % om året, och det leder inte till något hållbart samhälle. Från att ha innehållit 14,5 % personer med utländsk bakgrund år 2000, har nu andelen personer som egentligen inte hör hemma här, och som i varierande grad inte verkar att helt kunna integreras med det svenska samhället ha stigit till 21,5 %. Landet har nu 9 883 945 invånare (preliminära siffror för Juni 2015) och det innebär att vi blivit mer än 140 000 fler sen årsskiftet, och snart finns det varken jobb eller bostäder till alla; ens med de allra mest optimistiska prognoser om tillväxt i ekonomin.

Andelen kristna är nu 63,4 % emot 64,6 % vid årsskiftet.

På bara ett halvår har Svenska Kyrkan antagligen förlorat 1,2 % av befolkningen, och minst 1,2 % kommer nog HEDNAS innan årets slut.

Takten i kyrkans förfall accelererar obönhörligt.

Engelmann4Odin and Frigga

Asarna de njuter – Vår kristna tro vi helt förskjuter…

Just nu finns det omkring 36,6 % hedningar i det här landet. Vid Juletid 2016 kommer vi vara fler än 40 % med nuvarande ökningstakt. Vid Jul 2020 – om bara 5 år – är vi äntligen i absolut majoritet och 25 år från nu – år 2040 finns det inga kristna kvar i vårt land.

Allt enligt ”rak trendframskrivning”. Religionsfriheten kommer fortfarande att gälla – men vem vill egentligen vara kristen i dagens Värld. Monoteistiska religioner passar som jag sagt inte in i ett Multikulturellt samhälle, och effekten av IS (islamska Staten) och motsvarande kristen fanatism, kommer bara vara att fler och fler svenskar tröttnar på alltsammans, liksom de ständiga ”avgifter” eller pengar Svenska Kyrkan snor från dem..

11249958_1597725913839755_981358514_nVisst – man får vara kristen – men snart kommer ingen vilja vara det.. Också du kan GÅ UR på länken här

Torbjörn Lindahl – den bloggande prästen som vågade skämta om Fobier… (inlägg från 8 Augusti 2015)

Bråk inom Svenska Kyrkan och bloggande prästers liv och leverne borde väl inte intressera mig som är Hedning och allt – men jo – det gör det faktiskt. Klerikala meningsskiljaktligheter kan ibland vara ganska intressanta. Det var den hederlige prästmannen Dag Sandahls blogg som gjorde mig uppmärksam på bråket kring hans prästkollega Torbjörn Lindahl i Umeå stift, härförleden. Torbjörn Lindahl började blogga vid 55 års ålder, och efter en lång tids tjänst som hederlig pastor i en Norrlandsförsamling. Han länkar till bloggen ”Frimodig Kyrka” från sin egen blogg. Dessutom är Torbjörn Lindahl en man med humor – men det är inte alla kristna i landet som har någon sådan, som vi ska få se…

offendedSagt av Stephen Fry, engelsk komiker…

Han skrev ett blogginlägg, där han skämtade om det här med fobier i början av Juni, och påstod sig själv vara Kalixofob, därför att han flyttat från Kalix, tillika Islamofob då han ju arbetat ett helt liv i Svenska Kyrkan och därmed inte är Islamist, och dessutom Homofob, då han vägrar viga Homosexuella par med hänvisning till sin kristna tro och till Bibeln, tydligen. Visserligen har vi Hedningar kanske inte samma uppfattning i den sista frågan – Sessrumnirs salar hos Freja innehåller många rum, och det finns de som vandrar Lokes väg genom livet – det kan man ju säga först som sist.

Så fort Torbjörn Lindahl uppe i Umeå på skämt betecknade sig som homofob, bara för att han följer sin egen uppfattning om jesu lära – vilket väl alla präster har rätt till, kristna eller ej (man har knappast rätt att tvinga en präst att handla emot sitt samvete, eller tvinga en präst till att begå olika ritualer, om prästen inte vill) hände nämligen något väldigt intressant. Inte mindre än fyra anonyma personer kom in med hemliga anklagelseakter emot Torbjörn Lindahl, bestående av lösryckta citat, helt tagna ur sitt sammanhang från hans bloggsida, med vilka de skulle ”bevisa” först det ena och sen det andra. Den kristna Informationssajten Kyrklig Dokumentation har återtryckt dessa fyra skäligen idiotiska brev, samt Torbjörn Lindahls svar på dem – sedan det allsmäktiga Domkapitlet i Umeå. De sk ”Domkapitlen” är ett slags Vehm-gericht, en fullkomligt medeltida Inkvisition eller en special-domstol, som sammanträder bakom lykta dörrar och i hemlighet, och där offren inte ens får uttala sig, eller försvara sig mer än i skrift. Helt emot vanlig svensk rättsordning med andra ord, eftersom det är fastställt i Sveriges Lag sedan länge, att ENDAST Tingsrätter är rätt forum och rätt domstol i alla slags tvister, och att tvistemål måste utredas på vanligt sätt av åklagare eller polis.

Men det gäller alltså inte Svenska Kyrkan, som själv fortfarande har skaffat sig någotslags förbehåll i fråga om rättvisa, eller någotslags orättmätiga privillegier – med statens goda minne.

18kt1_1335974401”Sådana kristna har vi, sa bonden om svinen” (gammalt svenskt ordspråk)

Anklagelser och hatbrev har sedan dess haglat över Torbjörn Lindahl, kommentarsfält har översållats av anonyma hot av alla de slag – till och med – men Dag Sandahl har skrivit inte mindre än tre blogginlägg till, varifrån han fortsätter kommentera saken. Läs det här inslaget om ”illviljans kolportörer” som Dag Sandahl kallar en del av dessa ”goda kristna”. Ganska festligt, tycker jag…

Det ska bli ännu roligare att läsa vad Domkapitlet i Umeå kommer fram till. Kommer Torbjörn Lindahl utvisas ur Svenska Kyrkan och avsättas som präst, enbart på sitt samvete, för hans åsikters skull eller för att han skämtat om Kalix-bor, till exempel ?Vi har just nu en Ärkebiskop som samarbetat med STASI i Östtyskland, och som till och med varit IM eller ”Individuelle Mitarbeiter” i just den organisationen, liksom många andra präster, som fortfarande är kvar inom Svenska Kyrkan. Ärkebiskopen anser också, att präster som dömts för grova sexbrott emot barn och annat sådant, skall återanställas inom sina egna församlingar, där de verkat tidigare och där brotten skett – allt enligt en debattartikel tidigare i sommar skriven av Helle Klein i DN, för övrigt. Detta är nämligen ”gudomlig rättvisa” enlikt Ärkebiskopens syn på saken – enligt vad hon själv sagt…

Dag Sandahl, förresten – lär ha blivit anonymt anklagad inför Domkapitlet i Växjö, därför att han varit emot Helle Klein, den judiska krönikörskan i DN, som övergått till kristendomen och skrivit ganska mycket för en ”politisk tankesmedja” (ja, det finns väldigt många sådana nuförtiden !) vid namn Seglora. Ändå är Dag Sandahl i högsta grad verksam inom den kristna politiken i Sverige – för allt det här handlar ju om politiskt manövrerande från en massa skitstövlars sida – med ”Domkapitlen” som vapen.

Läs särskilt detta inslag om ”snipers” eller politiserat krypskytte – vilket Dag Sandahl inte tycker har så stor effekt i längden – jag måste i all ödmjukhet hålla med om det.

Låt oss tänka oss en kyrka, vilken som helst – skriver Dag Sandahl – där en prickskytt sitter i ett träd utanför, och beskjuter prästen, en diakon eller kanske en enskild medlem i församlingen.

Vad ska kyrkan göra då ? frågar han – helt retoriskt. Vänta på att prickskytten ska gå hem, eller helt passivt sitta där med armarna i kors, och låta prickskyttet fortsätta, eftersom Bibeln påbjuder det ?

Skjuta tillbaks, rent av – eller allra bäst – begära eldunderstöd någonstans ifrån..

Eldunderstöd har begärts, och det bifalles !

Jag hjälper gärna till, goa pastorn!” säger jag. Vi är trots allt landsmän, och i min värld väger det tyngre än en hel del annat. Det finns många hederliga präster och goda kristna i vårt land. Jag har berättat om en Fältpräst jag känner, till exempel – och om en Militärpastor i de norra delarna av vårt land – för de som varit med och läst i den här bloggen ett tag. Jag har mött kristna sjukvårdare i vårt lands armé. Kristna sjuktransportgruppbefäl. Kompanichefer som varit varma och djupt troende kristna. En och annan kristen bataljonchef.

Alla vet vi, att ett gott skämt mellan kamrater – det är ord vi kan förstå. Vi är inte intoleranta, eller fast i någon idiotisk Pk-hets, som Torbjörn Lindahls förslamling uppe i Umeå, en förslamning och inte församling som han nog snarast borde lämna åt sitt öde, nu när de helt uppenbarligen inte längre är värda hans tjänster och omsorger, som han slösat på dem.

489320

Dag Sandahl tänker tydligen i samma spår som jag – för också han har mycket gemensamt med mig. Värnplikten skall nu utredas, sägs det, inför ett tänkbart återinförande; och när det verkligen är dags för tvist eller krig, ja då tror jag att vi alla står på samma sida trots allt – för vi är en nation och ett folk. Jag hissar inga sameflaggor, zigenarflaggor eller ens regnbågsflaggor, som jag tidigare berättat. Jag hissar den svenska flaggan, och det gör Dag Sandahl med, då han säger:

Varför så krigisk? Jag var i går i mitt gamla förbands ansvarsområde, det påverkar. Jag tänkte på en del goda militära kamrater. Jag såg naturens skönhet och beundrade allt som vi knyckt från danskarna. Det är våldet som försett oss svenskar med dessa vackra tillgångar. Blod har flutit, människoliv gått till spillo, kvinnor skändats, barn blivit föräldralösa och egendom förstörts. Människan är människans varg och en ovän går omkring som ett rytande lejon. I allt detta är de kristna kallade till något annat, att vara tecken på en ny mänsklighet som har sin lust och sin lek inför Guds ansikte. Jag ser inte så mycket av det. Det jag ser, motiverar närmast ett samtal till staben för att begära artillerield över den dunge som anges.

Staben är här, säger jag – och det är jag som är dess hedniske stabssergeant. Ni ska få er artillerield, om den behövs. Men – var inte så dyster – herr Pastor. Krig är ett nödvändigt ont ibland, det är sant. Men ni tar helt fel om människans natur, eller vad krigare verkligen är till för. Bernhard av Clarivaux, den kristne mystikern, skrev en gång för länge sedan om de sju ridderliga dygder, som han ansåg hörde till det kristna ridderskapet. Det hade han hämtat från Nibelungelied, de Nordiska sagorna och ytterst från Runatal Hávamáls – där Oden räknar upp ett stort antal mäktiga runor, som kan användas på samma sätt.

De sju dygderna, förresten, var de här:

 • Att mätta de hungrande
 • Att klä de nakna
 • Att befria de orätt fängslade
 • Att bota de sjuka
 • Att begrava de döda
 • Att försvara de vapenlösa
 • Att straffa och nedslå de onda

Behärskar en man allt detta, även om han skulle vara den värsta Hedning, säger Bernhard av Clairvaux, ja då är han en kristen riddare, och värdig inträda i den kristna himlen. Rätt storsint sagt och ärligt skrivet, måste jag säga. Men – den helige Bernhard var ju också på sätt och vis ett helgon, och därför en storsint människa.

Vi får väl se hur långt Domkapitlet i Umeå kommer med sina småaktigheter. Det vore rätt intressant att veta.

e791321ae70bbf4db3bc8f1e4f6b2026

Kristna Mördare vill bli frisläppta – på grund av sin tro ! (inlägg från 2015-08-25)

I början på denna månad tog Expressen upp hur den kristne polismördaren Tony Olsson (numera omdöpt till Byström) som tillsammans med den likaledes kristne mördaren Jackie Arklöw planerade och genomförde polismorden i Malexander plötsligt har lämnat in en nådeansökan, som helt bygger på det faktum att han påstår sig ha blivit ”frälst” och ”funnit jesus”. Under sådana förhållanen undrar man ju var Tony Olsson funnit jesus någonstans. Var det på fängelsets toalett, eller i Kumla-anstaltens duschrum, måhända ?

Tidigare (2010) försökte också Jackie Arklöw – som dömts för brott emot mänskligheten, och upprepade fall av grova krigsförbrytelser beviljas nåd och frisläppande, enbart pga att han skulle ha ”blivit kristen”. Örebro Tingsrätt hörde lyckligtvis inte på det örat, och den dubble polismördaren Arklöw nekades 2014 slutligen prövningstillstånd av Högsta Domstolen – den högsta rättsliga instans som finns i Sverige.

anders_behring_breivik_143097733_fullwidthDet vimlar av KRISTNA MÖRDARE och PSYKOPATER i Norden. Anders Behring Breivik är ett annat känt fall. Snart ska väl även han benådas, bara därför att han påstår sig ha ”funnit jesus” osv osv..

Nät-tidningen ”Dagens Juridik” rapporterade för fyra dagar sedan om hur Tony Byström kan bli frisläppt först om fyra år. Han har begått minst tre mord, varav ett på två poliser – och Polismord räknas i alla någotsånär civiliserade stater som bland det absolut värsta brott som alls kan begås, förutom Terrorism, Sabotage, Allmänfarlig Ödeläggelse eller Våldsamt Uppror (ta exemplet med den sk ”Megafon-rörelsen” och kravallerna i Husby för två år sedan – som ingen fortfarande blivit straffad för). Nu har Byström påstått, att han ”måste” ha permission för att dyrka sin gud ihop med sin kristna familj, ungefär som om det inte fanns fängelsepräster eller fängelsekyrkor i dagens Sverige. Örebro Tingsrätt har återigen fattat rätt beslut, och vill hålla denne kristne mördare inlåst ännu ett bra tag.

Samtidigt vädjar en av de döda polismännens mamma, Astrid Gladh, 74, i ett känslomässigt brev till tingsrätten: ”Den skada som Byström orsakat mig och många andra är totalt omätbar.

– Allt kretsar kring brottslingen. Ingen bryr sig om den som har drabbats, säger Astrid Gladh till Expressen.

645@70Astrid Glad – mor till Soldaten och Polisen Robert Karlström – som kallblodigt mördades av kristna…

I april i år avslöjade de kristna prästerna Helle Klein och Eva Hotz (båda från Tyskland, och inte svenska medborgare från början) hur ingen mindre än Sveriges Ärkebiskop, Antje Jackélen, sagt att det är ”gudomlig rättvisa” att dömda sexförbrytare ibland Svenska Kyrkans präster återinsätts i sina tidigare församlingar, och hur präster som förgripit sig emot barn skall ha fortsatt förtroende – hos samma Svenska Kyrka.

Detta kommer alltså inte bara från dömda mördare – också Svenska Kyrkans egna företrädare håller på såhär.

Hela rättsstatens säkerhet äventyras – av dessa kristna. Rättssystemet sätts ur spel. Lagar och Domar gäller inte längre – utan ska plötsligt upphävas – allt på grund av denna bråkiga och fanatiska sekt av religiösa galningar.

Ska vi ha det så i vårt eget land, goda medborgare ?

Lagen bör gälla lika för alla. För fattig som för rik, kristna, muslimer, rörläggare, eskimåer, romer och vem som helst, och den får INTE styras av religionen, eller religiösa överväganden.

Människor som Jackie Arklöw, Tony Olsson och Antje Jackelén hör inte hemma i ett fritt och demokratiskt samhälle – inte heller deras värderingar. De kan, de ska och de måste bekämpas – oskadliggöras och sättas bakom lås och bom – där de bör sitta, hela strafftiden ut. I fallet Jackélen får man nog räkna det som Uppvigling, förresten, eller ett försök att undergräva hela rättssamhället. Också det är allvarligt, och bör nog föranleda ett ingripande. Eller vad tror ni – goda medborgare ?

sverigesrikeslag_2013

Lagen ska vara LIKA FÖR ALLA – utan hänsyn till religion, eller andra för rättvisan irrelevanta faktorer

Sverker Martin Löf anmäler Lädernuckan… ? (inlägg från 15 September 2015)

Tidningen Affärsvärlden har uppmärksammat hur den kände företagsledaren Sverker Martin Löf, före detta styrelseordförande i SCA eller Svenska Cellulosa Aktiebolaget; tillika ett av de största pappersföretagen i Europa, har anmält ingen mindre än Svenska Kyrkans kardinalprimas (eller är det pajas ?) Ärkebiskop Antje Jackélen till ett av de nästan Allsmäktiga Domkapitlen i Sverige, eller med andra ord Svenska Kyrkans Ansvarsnämnd. Orsaken är att Antje Jackélen förolämpat Sverker Martin Löf personligen vid ett seminarium vid Almedalsveckan i somras, där Ärkebiskopen – som inte borde ägna sig åt politik – ändå tillåts medverka. Tidningen Journalisten har mer fakta i målet.

nHur kan en fd STASI-anhängare som råkat bli Ärkebiskop anklaga andra för att vara ”giriga” eller ”syndare” – är det inte lite som att kasta sten i glashus, eller vara fullständigt blind för sina egna fel ?

Ärkebiskopen missbrukar Guds ord” säger Sverker Martin Löf, som kallats syndare och blivit beskylld för girighet. Grälet är kanske inte helt så oskyldigt som det ser ut. Svenska Kyrkan äger fortfarande mer än 10 % av all skog och all mark i Sverige, och är en av landets absolut rikaste organisationer. Ja, man är den allra rikaste skogsägaren, förutom staten själv. Att i ett sådant läge kritisera andra för girighet, och dessutom brännmärka dem som syndare är onekligen mycket, mycket falskt. SCA:s eget skogsinnehav 2,6 miljoner hektar, är visserligen mycket stort det också, och eftersom SCA är en ledande producent av tidningspapper och därmed har makt över vad som alls trycks i Sverige, är Ärkebiskopens omdömeslöshet inte precis någon  dussinhändelse.

Svenska Kyrkan befriar förstås sin egen främste företrädare från allt ansvar, vilket ju är väntat. Ärkebiskopen kan tydligen inte ta ansvar för sina egna handlingar eller yttranden, och får lov att rakt fram påstå och säga precis vad hon vill. Hon tillhör det andliga frälset, och därmed ska hon gå helt fri – hela tiden. Så vill kyrkans mäktiga dignitärer tydligen ha det. Själv kan jag inte undgå att lägga märke till hur SCA:s tidigare emblem tydligt påminde om Valknuten, denna urgamla hedniska symbol som alltid stått för Oden och Odinsdyrkan, vilket kanske inte är någon tillfällighet…

SCA+logo

Sedermera har man ändrat den ursprungliga logotypen – den lär ha ristats in på stockar i Norrland så sent som på 1900-talet, vilket är dess enda koppling till begreppet skogsindustri, och gett den avfasade hörn, tydligen därför att den inte alltför tydligt skall påminna om den hedniska Odens-symbolen... Man har också påstått, att SCA är ett företag som ”cares for life” eller värnar det växande livet, vilket förstås också Hedendomen och Asatron gör…

SCA+logo+2013

SCA:s logoytp är numera ändrad, men man kämpar för ett hedniskt och asatroget miljö-ideal, då man värnar vår svenska skog

För mig som Hedning måste jag säga, påminner Antje Jackélen till hela sin personlighet och moraluppfattning inte så lite om Joakim Lindegrens gamla seriefigur Lädernuckan, en rent förfärlig kvinna i övre medelåldern (eller en satkärring, för att tillgripa ett folkligare, och råare uttryck) som går klädd i praktiska skitstövlar av gummi, en STASI-läderrock, och sina egna kristna fördomar i form av en cykelhjälm neddragen över öronen. Dessutom släpar hon på en gammaldags shopping-vagn, i vilken hon lagt biblar, rökhandgranater och basebollträn, vilka hon ämnar slå sin omgivning i huvudet med…

images-6

Nej fru Ärkebiskop ! Sk ”feminism”, PK-tänk eller egoism ursäktar ingenting….

Dömen icke, så varder I icke dömda !” lär det stå i den kristna bibeln. Det bibelordet har Antje Jackélen tydligen helt glömt bort, så Ärkebiskop hon är. Hávamál, som på många punkter är fullständigt överlägsen allt kristet tänkande och dess skenheliga moraluppfattning över huvud taget, uttrycker saken så här:

Det ska man finna om noga oss själva vi må granska, att ingen är utan fel. Dock är ingen så usel, att till intet han duger”. I det gamla Eddakvädets 78:e strof står det också skrivet, att man aldrig skall kritisera folk för överdriven girighet, vräkiga fasoner eller rikedom över huvud taget, för allt sådant är som en post som Styrelseordförande – lätt fånget, lätt förgånget – och det har Sverker Martin Löf redan fått känna på. Varför skall då en ärkebiskop vara en sådan skitstövel, att hon sparkar på en man, som redan ligger ned ?

Fårfållor fulla, såg jag fordom hos Fitjungs söner – nu går de med tiggarstav. Överflöd är som ett ögonkast – falskast ibland vänner”

300px-Odins_selvofring_-_Collingwood

Också moderna företagsledare kan i stor grad dra nytta av Hávamáls hedniska visdom. Verket lär ut, att pengar eller välfärd bara är en resurs, som alla andra, och rikedomar är fullständigt värdelösa att lägga på hög, och är som noll och intet, så länge de inte omsätts. ”Gåva kräver att gengåva gives” säger Hávamál om all handel, och mänskliga relationer överhuvudtaget. Den som är rik, bör ge rika skänker, och arbetaren är värdig sin lön. Här är två andra kända strofer, i Erik Brates tolkning:

39. Ej så givmild man
eller gästfri jag fann,
att ej åt gåvor han gladdes,
eller så litet snål
på sitt gods,
att led vore lön, om han finge.

40. Den som välstånd
förvärvat har,
skall torftighet ej tåla;
ofta spars åt okär,
vad åt älskling var ämnat;
mycket går värre, än man väntat.

Man ska inte lägga på hög alltför mycket, för nästa släktled öder ofta bort, vad som sparats till arv; antyder den 40:e strofen. Och i den sjuttionde strofen står, i den sista halvstrofen: ”eld såg jag brinna för rik mans barn, men utanför dörren stod döden”

Och för att summera:

69. En man är ej olycklig,
fast usel till hälsan;
mången är av söner säll,
mången av fränder,
mången av fullt upp med gods,
mången av välgjort verk.

70. Bättre är leva
än att liv sakna;
vid liv, får sig karl alltid ko.

Detta är en ljusare, naturligare och friskare syn på livet och dess rikedomar – eller välstånd i mer handfast och materiell betydelse – än vad allt kristet fördömande och alla småsinta småpåvar, Pisskoppar eller Ärkebiskopar någonsin kan åstadkomma, eller alls tänka ut. Det torde Sverker Martin Löf och alla andra kunna åberopa sig på, i alla livets skiften. Man ska inte döma eller fördöma sin nästa, ty det är orätt och fel. Istället ska man prisa livet, och kanske berömma var och en för hans eller hennes uppenbara fördelar – om det nu alls finns några.

Må Frej hjälpa, vad som förut brustit !

frej-med-gris-och-hjorthorn

 

Enkelt spartips: Vill du och din familj ha TUSENTALS KRONOR nästa Jul ? (inlägg från 2015-12-03)

Mindre än 10% av Sveriges vuxna befolkning tror på JHVH-1, eller ”Gud” hävdas det. Och antalet personer som gjort sig fria i andligt hänseende, och inte längre vill ha det minsta med den sk ”Statskyrkan” eller rättare sagt den Evangelisk-Lutheranska Ockupationsmakten att göra, uppgår till mer än 35 %. Staten och Kyrkan i vårt land skildes åt redan år 2000, och de flesta av oss tycker inte, att vi alls skall ha någon Statskyrka, eftersom vi förutsätts vara ett sk ”Multikulturellt” samhälle.

Men ändå kräver man oss på en dold skatt, som kallas Kyrkoavgift, men som i själva verket är en tvångsmässig pålaga, år efter år. Kyrkoavgiften i Sverige uppgår till mellan 1 – 2 % på varje tjänad hundralapp, och i vissa fall ännu mer. Utöver det pressar man oss på en sk ”Begravningsagift” på 0,25 % som vi tvångsmässigt skall betala hela livet ut, eftersom den sk ”Svenska” Kyrkan har ett Begravningsmonopol, och inte tillåter, att man begravs utan att ha gynnat dem, eller efter någon annan begravningsordning än deras. Humanisterna och många andra religiöst oberoende föreningar i Sverige har på senaste tiden börjat protestera emot det orättvisa och fullkomligt otidsenliga begravningsmonopolet.

e8328337-da54-4b29-846e-2d3e30369222

Från vaggan till graven hetsas du av de kristna – till att betala för något som du inte tror på, och inte vill vara med i…

Trots att vi inte tror, och trots att vi Svenskar är Hedningar i själ och hjärta, tvingas vi hela tiden – från vaggan till graven att betala, betala och betala för något vi själva inte valt, tills vi nästan spyr. Det börjar med dopet. Ett fruktansvärt övergrepp, som tvingas på oss redan som spädbarn. I arton år betalas, betalas och betalas det till denna fördömda kyrka – av våra föräldrar och vår familj – men sedan blir det ännu värre. Sedan börjar den verkliga utsugningen.

Rata Langa_vatiBetala, betala och betala – tionden, tvångs-skatt, avgifter – sådana är de kristnas bud !

Så fort DU som läser de här raderna är gammal nog att tjäna ditt uppehälle själv, pressar ”Svenska” Kyrkan pengar av dig, fast du aldrig valt det. Du betalar på ett år – med ett antagande om ca 150 000 SEK som en svensk normalinkomst – 1500 kr, eller mycket mycket mer – år efter år efter år… Och har du en pensionsförsäkring, sido-inkomster, kostnadsersättningar, ja då betalar du ännu mera, för de tar pengar till och med av din arbetslöshetsersättning, om du som läser det här skulle vara arbetslös – ett öde som drabbar allt fler och fler ”infödda” svenskar. Ett genomsnittligt svenskt hushåll, med en årsinkomst om kanske sådär 350 000 SEK betalar – utan vad man pressar ut till och med av barnen – 8-10 000 kronor om året.

Tänk dig för om du inte kan göra något bättre för de pengarna !

Kanske vill du satsa dem på dina barns framtid, eller en bra utbildning, till exempel.

Du kan hjälpa dig själv. Du kan göra dig fri. Du kan göra något bra för din egen familj och din släkt istället, och GÅ UR ”SVENSKA” Kyrkan först som sist.

Allt du behöver göra är bara att uppge ditt namn, personnummer och adress, samt skicka in dessa uppgifter till din närmaste pastorsexpedition. Eller använda det här händiga formuläret, som jag nu länkar till från min sida.

Då kan du också välja till vem eller vilka du vill skänka dina pengar, om du nu vill ge bort dem alldeles gratis, som till välgörenhet. Röda Korset, Barncancerfonden, ja det finns många helt oberoende, icke-religiösa organisationer att välja mellan, som gör ett minst lika bra arbete inom eller utom landet, som någonsin den ”Svenska” Kyrkan. Och kanske -kanske kan du till sist – fast du omyndigförklarats, hunsats, trakasserats och förföljts av dessa kristna i vidpass 750 år (nej, de kristna har trots vad de påstår aldrig funnits här i större antal sedan 1200-talet) kunna göra dig fri, och äntligen få begravas var du vill, utan att tvingas betala tvångs-skatt också för detta.

aftonbladet löpsedel med uppmaning att gå ur Svenska kyrkan för att tjäna pengar.

Till och med Kvällstidningarna erkänner det – Du KAN göra dig FRI !

Ett litet varningens ord, bara. Av någotslags mystisk, fullkomligt irrationell, påstått ”magisk” anledning har ”Svenska” Kyrkan hittat på en bisarr regel om ”stoppdatum”  den 1 November varje år. Denna fullkomligt idiotiska regel hittades på under 1950-talet, innan det ens fanns datorer eller rationell elektronisk bokföring – att registrera ett utträde går numera mycket snabbt, och det finns ingen som helst logisk anledning till att denna bestämmelse ska vara kvar.

Ändå utnyttjar man detta, för att kunna pressa pengar av dig och din familj i ett helt år till, för, som ”Svenska” kyrkan skriver på sina egna hemsk-sidor:

Du som är medlem 1 november betalar kyrkoavgift hela följande kalenderår. För att inte räknas som medlem ytterligare ett år måste därför din begäran om utträde vara inskickad senaste 31 oktober.

Tänker DU som läser det här fortsätta att gå på den bluffen ?

Jag kan berätta någonting för dig. Jag gick ur svenska kyrkan för mer än 20 år sedan, och jag lever lika bra idag – ja mycket bättre. Jag bestämmer själv över mina pengar och min ekonomi, och vilken ”välgörenhet” jag vill stödja. Av ren princip, och eftersom jag är Hedning och Humanist är jag emot alla former av ”kyrkoavgift” eller Monoteisternas dolda beskattning av ett helt folk – i det här fallet vårt eget.

Till DET HÄR året kan du inte rädda dig själv, eller hjälpa dina egna, och din familj – käre svensk – käre svenska !

Men TILLS NÄSTA ÅR måste DU göra något.

Du kan spara pengar, dela med dig till de och dem DU SJÄLV VÄLJER och få en lyckligare Jul.

the-twelve-nights-of-yule1

Vi har RÄTT att få välja vår tro själva. Vem vi stöder, och vem vi vill stödja. Jag stöder inte någon ”jesus kristus” eller någon girig, maktfullkomlig ”kyrka”

Vem ska få inviga vår Riksdag ? Statsceremoniell verksamhet, kontra kristet Mumbo-Jumbo (28 Maj 2016)

De kristna inom den sk ”Svenska” Kyrkan har under lång tid försökt styra och ta över inom politikens Värld i vårt land. Ett av de mest oförskämda tilltagen någonsin kom efter att man avskaffade det sk ”Riksdagens Högtidliga Öppnande” efter att vi fick en ny Riksdagsordning – som ska styra vårt nationella parlament – år 1975. Av tradition har det alltid varit Konungen, dvs Statschefen – som öppnar det nationella parlamentet eller Riksdagen varje höst och vår – och detta ingår i den Statsceremoniella Verksamheten – som skall vara religiöst neutral, och till för alla medborgare, oavsett religiös uppfattning eller samfundstillhörighet.

Men ”Svenska” Kyrkan vägrar att acceptera de demokratiska ”spelregler” eller rättare sagt lagar, som gäller för alla andra grupper i vårt samhälle.

Bara 63 % av svenskarna är ju med i denna kyrka alls, medan 37 % eller mer – andelen Hedningar växer ständigt – har valt att stå utanför, och det är inte religiösa krafter som ska få styra över politiken i ett helt land, hursomhelst. Humanisterna – The Swedish Humanist Association – har under lång tid protesterat emot det religiösa förtrycket, och krävt att vi går tillbaka till de förhållanden som rådde, när det fanns en religiöst neutral statsceremoni. 

bigOriginalKristna dårar och religiösa fanatiker, som hela tiden mässar och orerar om ”gud” osv skall inte få släppas in i sådana här sammanhang.. Det kan vi ALDRIG tillåta !

Jag själv är också medlem i Humanisterna sedan lång tid tillbaka, och har givetvis noterat att den 9 Mars i år blev Humanisternas Alternativa Riksdagsöppnande – som nu hållits i fyra år med alla Riksdagens ledamöter inbjudna – ett officiellt alternativ och jämställt med ”Svenska” Kyrkans gudstjänster, allt genom ett beslut av Riksdagsförvaltningen.

– Tidigare har gudstjänsten varit en del av öppnandet. Nu säger vi att kyrkan står för sin programpunkt och Humanisterna för sin, säger Kristoffer Bäckström, enhetschef vid Riksdagens enhet för besök och evenemang. (DN 2016-05-28)

Men ”Svenska” Kyrkans måttlösa arrogans och försök att ta över politiken i Sverige fortsätter.  Christer Sturmark, Ordförande i Humanisterna, har nu tvingats skriva ett öppet brev till Antje Jackélen, den sk ”Ärkebiskopen” som är känd för sina totalitära åsikter, som hon haft ända sedan tonåren. Själv står jag helhjärtat bakom Christer Sturmarks anförande, och det vill jag klarlägga först som sist. Jag skulle inte tillåta försök från Buddhister, islamister eller ens Asatroende att försöka ta över Riksdagens öppnande heller, för religionen skall inte tillåtas få styra över politiken, eller staten. Det är helt enkelt djupt ovärdigt att de kristna ens försöker, och alla sådana försök måste stoppas, först som sist.

Jag citerar, från Humanisternas hemsida:

Med anledning av denna nya ordning har Svenska kyrkans kommunikationschef Gunnar Sjöberg uttalat sig om arrangemanget i en bloggtext med titeln ”Ett sekulärt självbedrägeri” på Svenska kyrkans hemsida. Tonen är raljant, fördomsfull och nedlåtande på ett sätt som onekligen är oväntat från en kommunikationschef för en stor organisation som Svenska kyrkan.

Att måla in Gud i ett hörn är ett sorgligt försök att förstora sig själv. Ungefär som när humanisterna leker härmaleken med hela kristenheten. Andliga övningar hjälper oss att komma närmare Gud. Musik, konst, meditation, gudstjänst….öppningarna till Gud är så många. Sekulära övningar hjälper oss rimligen att komma bort från Gud. Helt ok, det låter bara så oändligt tråkigt och destruktivt. Andefattigt.”

Att en sådan arrogans och nedlåtande hållning mot en annan livsåskådning formuleras av Svenska kyrkans kommunikationschef är ägnat att förvåna. Hur kan en sekulär ceremoni med tal om mänskliga rättigheter och musik av The Real Group vara något destruktivt? Och framförallt, hur kan kommunikationschefen veta det innan dagen för riksdagens öppnande har inträffat?

Att Svenska kyrkan – Sveriges största livsåskådningsorganisation – tar så starkt avstånd från sekulär humanism, bara för att riksdagen nu likabehandlar den sekulära öppningsceremonin med gudstjänsten, tyder på en oresonlig hållning mot dem som väljer att stå utanför den kristna tron.

Själv håller jag med. Hela tiden detta kristna Mumbo-Jumbo. Hela tiden detta enfaldiga mässande om gud, ungefär som om kristendomen var den enda religion som alls finns.

Varför ska våra Riksdagsmän tvingas höra på sådant intolerant trams ?

Justitieminister Morgan Johansson och inrikesminister Anders Ygeman finns bland dem som valt Humanisternas möte framför gudstjänsterna. I år håller Humanisterna sitt Allternativa Öppnande av Riksdagen i Konstakademin – omgivna av statyer föreställande Antikens Hedniska Gudar. Det anser jag för mycket passande och stilfullt, mycket bättre än de kristnas korsfästelser, tortyr och äckel.

Konstakademin

I Mitten står Nike – den Hedniska segerns gestalt !

Humanismen är trots allt en Hednisk uppfinning. Den skapades i det hedniska Norden, i Grekland och i Rom långt före kristendomen. Alltinget på Island, och de första svenska Rikstingen vid Uppsala Högar införde början till den moderna Demokratin, och Humanism präglar också Hávamáls ord. Vårt lands politik ska stå fri från kristendom, islamism och alla andra religioner. ”Med Lag skall Land byggas” !

 

Skandalerna och Korruptionen i ”Svenska” Kyrkan fortsätter… (2 Juni 2016)

Den ”Svenska” Kyrkan, eller rätteligen den Evangelisk-Lutheranska Ockupationsmakten i Sverige, som den nog bör kallas, har fått ordentliga problem sedan media i Sverige bröjade granska dess smutsiga affärer i slutet av maj. Skandal efter skandal har kommit fram, i församling efter församling. Massor av Biskopar och präster är indragna, och märkligt nog väljer denna kyrkas högsta ledning att inte kommentera det hela. Medel, som ca 63 % av svenska folket har bekostat via skattsedeln (dvs de som inte redan blivit Hedningar) har använts på det mest hårresande sätt, för att finansiera dyra nöjesresor, sprit, fester och annat…

Affärstidningen ”Dagens Industri” avslöjade för 10 timmar sen ett nytt kyrkligt korruptionsfall i London, som Svenska Kyrkan ligger bakom. Svarta pengar har betalats ut till ett mycket stort antal personer. Och de som är med och finansierar detta, är intet ont anande skattebetalare och hederliga människor hemma i Sverige.

Kyrkan har stått för betalningen av Michael Perssons vuxna sons mobilräkningar, som varit femsiffriga. Kyrkan stod dessutom för betalningen av Michael Perssons 50-årskalas, och en stiftelse som församlingen har köpte en bil som bara kyrkoherdeparet får använda. Persson använde dock bilen för att åka på en privat semester till Frankrike.

 • Dagens Industri, 2016-06-02

Medan fattigpensionärer handlar hundmat på burk här hemma i vårt land, festar ”Svenska” Kyrkans toppchefer för miljontals kronor varje år på lyxrestauranger i utlandet. Man har till och med skickat ”tiggarbrev” till svenskar för att finansiera orgierna..  Mer är 21,6 miljoner har de 5 senaste åren lagts på just eleganta restaurangbesök i utlandet, avslöjar Aftonbladet.

13329515_248074302228019_6679973823312965676_oKonstverket ”Sanctimonius” eller ”Skenhelig” av den svenske fotokonstnären Christ Josefsson – publicerat på Facebook 31 Maj 2016

Men detta är inte allt ”Svenska” Kyrkans präster gjort sig skyldiga till, visar det sig. Aftonbladet har avslöjat hur den ökände Biskopen Fasth, och hans ”Kyrkoråd” lagt 2,4 miljoner kronor från kollekt på drinkar och massage i Koh Lantas ökända bordelldistrikt i Thailand. Och detta betalar svenska folket för !

Väldigt många människor i Sverige tycker att det räcker nu. Vi kan inte längre betala de här kristna utsvävningarna.

Humanisterna, the Swedish Humanist Association – som jag också är med i som hedning och humanist – var bland de första att reagera emot korruptionen…

imageNu MÅSTE vi göra oss av med dem ! Se till att Svenska Kyrkan har NOLL PROCENT anhängare bland svenskarna i fortsättningen…

Humanistbloggen och Patrik Lindenfors har gjort klart, att det är uppenbart oskäligt att människor skall betala 1 % eller mer av hela sin inkomst, ett helt liv igenom, när pengarna går till frosseri, horande och supresor… De skriver:

P.S. Tjänar du 20 000:- i månaden före skatt så betalar du nästan 2 500:- per år i medlemsavgift, dvs. över 200 kronor i månaden. Är du lycklig nog att tjäna 30 000:- är motsvarande siffror 3 800:- och 315:-. Den som tjänar över 34 200:- betalar mer i månaden till kyrkan än Humanisternas medlemmar betalar på ett år. Här kan du printa ut en ifylld utträdesblankett: uturkyrkan.se.

Också flera dagstidningar i Sverige har nu aktivt uppmanat folk att GÅ UR SVENSKA KYRKAN – vilket jag själv gjort i flera år…

Expressen har skrivit viktig samhällsinformation till alla svenskar, om hur ni går ur Svenska Kyrkan och kan undvika att stödja sådant här. Också de flesta kristna torde lätt inse, att det här inte alls följer några kristna ideal, precis, och att det finns många frikyrkor att välja mellan, om man nu har en kristen tro – så jag tror även att sanna och äkta kristna (som jag visst inte har något emot – jag har alltid sagt att kristendomen kanske vore en god religion, om dess anhängare verkligen stod för sitt ord och kunde följa den.)

Också bloggen ”Asatemplet” och nästan hela den Hedniska Rörelsen i Sverige (ja, utom de fåtaliga ”fornsedarna” naturligtvis) – som hela tiden växer – har rått vårt folk att gå ur Svenska Kyrkan, och lämna den bakom sig.

 

Protestantisk kristendom är inte bara Totalitär… Den är också starkt Anti-semitisk… (inlägg från 23 Mars 2016)

Kommer ni ihåg mitt inlägg om den stackars Taxichauffören Albert Voss nere i Tyskland, som blev straffad och dömd enligt aldrig avskaffade lagar från Hitlertiden, enbart för att han vågat kritisera den Katolska och de Protestantiska kyrkorna i Tyskland, via små dekaler i bakrutan till sin taxibil ? Om inte, så läs inlägget en gång till. Straffet löd på tusentals kronor i böter, körförbud och ett grundligt förstört taxiföretag. Levebröd och utkomst togs ifrån honom, pga lagar som man borde ha avskaffat för länge, länge sen…

En av de domskäl som framfördes emot Albert Voss var att han sagt att Martin Luther, Protestantismens upphovsman, var en hätsk antisemit. Alla Protestantiska kyrkor – också den svenska, med sin före detta Stasi-informatör Antje Jackén – numera Ärkebiskop – har ett mycket svart arv som de går omkring och bär på. Alldeles innan Bryssel-attentaten kommenterade Eskil Franck, annars doktor i Teologi och dessutom intendent vid det ofta kritiserade ”Forum för Levande Historia” i Stockholm (en av dess andra intendenter förklarade som bekant förra året att ”svenskar har ingen kultur” )  hela det Luther-jubileum som Antje Jackélen vill införa nästa år.

Luther var antisemit, och de som hyllar honom måste vara medvetna om detta, säger Eskil Franck. Jag citerar, från Dagens Nyheter den 22 Mars i år:

Vi förfasar oss över det oförsonliga hat och besinningslösa våld som IS utövar mot alla dem de betecknar som otrogna muslimer och andra religiöst oliktänkande. Det sker i islams namn. De flesta andra muslimer menar att det är en förvriden tolkning av deras religion och tar avstånd från detta konkreta tolkningsalternativ. En följdfråga är vilka tankar och handlingar en religiös tradition kan rymma och fortfarande hållas för en legitim uttolkning, och när dessa tankar och handlingar spränger gränserna för det acceptabla. — — För vår del handlar det om den lutherska tolkningstraditionen med i dag sex miljoner medlemmar i Svenska kyrkan.

Luther uppmanade till folkmord, dråp, mordbrand och annat mera, intygar Eskil Franck – med citat ur Luthers egna skrifter. Förlorar inte då hela den påstådda ”kärlek” de Protestantiska kyrkorna säger sig predika ganska mycket av sin trovärdighet, ställt emot det här ? frågar han. Och han fortsätter:

Den avgörande frågan blir om och i så fall hur den gud som religionerna på olika exklusiva och exkluderande sätt säger sig representera kan stå bakom en brutal kamp mot religiösa motståndare och andra oliktänkande.

Jag har sagt det förut, och jag säger det igen. Just i Monoteismen, just i själva kristendomens förkunnelse, just i dess föreställning om en enda ”allsmäktig” gud – det är där det onda sitter. Protestantism eller Katolicism kvittar egentligen likaKristendom är en totalitär ideologi – och den måste bekämpas – med alla till buds stående medel !

images-6

 

Svenska Akademin dömer ut ”Svenska” Kyrkans nya Gudstjänstbok som fyllt av dåligt språk, rappakalja, trams, hokuspokus, abrakadabra och Mumbo-Jumbo.. (inlägg från 16 Maj 2016)

Den sk ”Svenska” Kyrkan, eller rättare sagt den Evangelisk-Lutheranska ockupationsmakten i Sverige har nyligen försökt lansera en ny sk ”gudstjänstbok” som totalt ”sågas” av Svenska Akademin på grund av sitt dåliga och ovårdade språk, och sitt ännu sämre innehåll. Till och med den gamla STASI-medarbeterskan Antje Jackélen, numera Ärkebiskop, har noterat saken på ”Svenska” Kyrkans hemsida, och försvarar krampaktigt de språkliga felsteg och misstag som gjorts.

I Sverige talar vi nämligen svenska, och skall man alls bo och vistas här, samt kunna vara verksam på landets arbetsmarknad, är god kännedom om det svenska språket en absolut förutsättning.

Ända sedan 1700-talets slut har Svenska Akademin vårdat och ansat vårt svenska språk, och verkat för att bevara dess renhet. I den nya gudstjänstordningen finns flera grammatiska och logiska fel – det är skillnad på formen Optativ, alltså ”Välsigne” och Presens, alltså ”Välsignar” – och begriper man inte ens den här logiska skillnaden, så kan man överhuvudtaget inte skriva eller tala korrekt svenska, konstaterar Akademin i sitt remissyttrande. Optativ uttrycker en förhoppning, och om de kristna nu önskar att deras Gud JHVH-1 skall välsigna dem, är det alltså denna ordform och ingen annan de ska använda. Vi vanliga svenskar säger ju till exempel ”Leve Konungen !” och inte ”Lev Kungen!” eftersom det vore oriktig svenska.

Snille_och_smak

Vidare konstaterar Akademin hur kyrkan lallar och tramsar om att den ska vara ”inkluderande” och ”könsneutral” fast den bara har en enda manlig gud och en enda manlig frälsare, alltså en total logisk självmotsägelse, och något som strider emot varje form av elementärt förnuft. Eller – för att citera remissen:

Resonemanget har ett vällovligt syfte, men beteckningen »inkluderande» får aldrig någon tillfredsställande definition, och det är därför svårt att bedöma i vilken utsträckning förslagets lösningar medför någon förbättring på punkter där tidigare alternativ anses brista. Det är rentav omöjligt att bilda sig en rättvisande uppfattning
om det berättigade…
Man håller med. Kristendomen har inget berättigande, logiskt sett, och heller ingen naturlig plats i vårt land – den kommer ju utifrån, och har tagit sig in här med våld..
 
Inte heller kan kyrkan skilja på ”ber” eller ”beder” – en mycket ålderdomlig form, som inte förekommer i nutida svenska, men ändå rör man ihop alltsammans till ett enda mischmasch utan all ände. Genom hela texten finns uppenbara misstag, ”stilgrodor” och språkliga horrörer av det allra mest hårresande slag, konstaterar akademin.
GÅ INTE PÅ sånt här KRISTET TRAMS ! Det dunkelt sagda, är oftast det DÅLIGT TÄNKTA….
 

Svenska Kyrkan tar Semester ! (inlägg från 31 Maj 2016)

Varje svensk, man eller kvinna – som fortfarande är med i ”Svenska” Kyrkan får betala, betala och betala dyrt för sitt medlemskap. Under ett helt liv betalar de knappa 63 % eller så av vårt folk som fortfarande är med, mer än en miljon kronor per person. Ja, till och med små oskyldiga barn, som inte ens vet vad det är fråga om, och inte förstått vad slags organisation det här är, blir blåsta på stora pengar. Med ränta på ränta är miljonen man stjäl från dig, du svensk – ändå värd ganska mycket. Tänk så mycket du skulle kunna göra för de här pengarna… Utbildning, Arbete och fritid, bygga till ditt hus, en ny bil — ja det finns säkert massor av önskningar och drömmar du har i ditt fattiga kristna liv, som du tyvärr aldrig aldrig kan få uppfyllda…

Inte så länge du är kristen, dvs. Blir du hedning, så får du bestämma själv över dina pengar för en gångs skull, och här finns en länk som kan hjälpa dig !

mjolnir_by_sigrulfrd315bac

Vill inte också DU ha lite frihet och självbestämmande i ditt liv ?

Idag avslöjar bland annat SR – Sveriges Radio hur präster och biskopar ljugit för ett helt land, och slösat bort Kyrkans pengar. Eller rättare sagt dina pengar, som de roffade åt sig via skattsedeln... De tog helt enkelt ”time out” från de kristna värderingarna, samma värderingar som de sade sig representera.

De åkte på semester för alla pengarna !

Exempelvis reste 2014 totalt 99 personer från Huddinge på en femdagars konferens på ett hotell vid stranden på Malta. — Resan, som kostade 800 000 kronor – syftade till att skapa en ”vi-känsla”, säger kyrkorådets ordförande, socialdemokraten Barbro Bergstedt. — Huddinge pastorats konferens, som också innehöll exempelvis poolhäng, medeltida fäktning och stadsvandring, slutade alltså på 800 000 kronor. Som jämförelse kostade resan mer än dubbelt så mycket som pastoratet fick in i kollekt det året. — Den relativt fattiga församlingen Botkyrka har exempelvis sedan 2010 gjort resor för kyrkopolitiker och personal för 2,8 miljoner kronor. —-

Kyrkorådets ordförande, moderaten Anna-Marie Carlsson, förklarar varför församlingsledningen på den resan köpt alkohol för medlemmarnas pengar.

– Om det är den dryck man dricker på stället så kanske det inte är så konstigt. Vi har ju en annan syn på det här hemma i Sverige ibland, säger Anna-Marie Carlsson.

Ekot har varit i kontakt med flera anställda inom Svenska kyrkan som säger att många så kallade studieresor i själva verket är förtäckta nöjesresor. Moderaten Christer Siwertsson, som är regionråd i Jämtland Härjedalen, är också ledamot i kyrkofullmäktige i Östersunds församling.

– Det här är ju rena rövarfasonerna, som jag ser det. Det hör inte hemma i Svenska kyrkan, säger han.

Fotboll i England, dyra middagar på kändiskrogar, välkända semesterorter och musikaler. Det är andra exempel på sådant som medlemsavgiften i Svenska kyrkan använts till.

 • Ur Dagens Eko, 2016-05-31

0c4028b8-539d-4834-8589-277dbe69ba4e

Amen Spriten vet du Helge ! Och den Heliga Fotbollen i England, med alla Kändiskrogarna… Ja det e lite ”Gud som haver…”

Ja, kära medborgare – vad ska man säga om detta herrans liv – och dessa kristna ! Aftonbladet ger oss mera:

Aftonbladets reportrar Richard Aschberg och Mattias Sandberg har under flera månader granskat verksamheten och kan berätta om lyxresor, dyra middagar med alkohol, svart arbetskraft och fusk med kyrkans pengar.

Samtidigt vittnar församlingsmedlemmar och före detta anställda om allvarliga trakasserier.

I dag kan vi avslöja hur utlandskyrkans andlige ledare, biskop Sven-Bernhard Fast, efter vår granskning måste betala tillbaka mer än 19 000 kronor efter en Australienresa.

 • Aftonbladet 2016-05-31

content-000177Välkommen på Kyrkomöte ! Släng en hundring i kollekten, och du blir hedersgäst i Sekten…

”Sådana kristna har vi, sade bonden om Svinen !” lyder ett gammalt svenskt ordspråk. Hans Högvördighet Biskop Fast, reste med sin Fru på lyxhotell och spa-weekend i ”hot tub” till Australien, och med all respekt för biskopens behov av lite andligt stöd, så att säga – så kunde inte ens Svenska Kyrkan godkänna det här–

Och ändå säger de kristna, att just deras Gud och religion är bättre än alla andra.

De påstår sig ge mer till välgörenhet, vara rättvisare och ge mer till fattiga och socialt arbete än oss andra, också i U-länderna.

Men som vi nu ser, stämmer inte detta alls. Och nu – efter fyra år med min blogg – börjar media äntligen granska saken

RÄTTVISAN tar inte semester, Goda medborgare – och det gör inte jag heller – inte än på ett tag, i varje fall… Idag är det Tisdag, förresten. Tyrs Dag. Rättvisans gud, som till och med offrade sin högra hand, för att rädda oss undan den roffande ulven Fenris, och skaffa oss alla ett bättre, värdigare liv… !

CfSOnKqW4AETAgB

Han slogs för dig – när tänker du hjälpa honom ?

5760

Det finns många goda kristna – och ännu fler GODA HEDNINGAR – men UTANFÖR Svenska Kyrkan...

gulabatarna

 

Till organisationer som dessa kan du som är svensk och en lojal medborgare skänka lite av dina pengar. Du kan GÅ UR ”Svenska” Kyrkan, och samtidigt hjälpa de som verkligen behöver hjälp, med en gåva, eller rent av en frivillig insats. Det har redan jag – den okände Hedningen !- gjort. Bara en dåre frågar som i den kristna Bibeln: ”Ska jag taga vara på min broder ?” (”Am I my brother’s keeper ?”)

Ja, svarar Tyr. Ja, svarar alla Asarna. Ja, svarar alla Hedningar , från tidens början till dess slut. Du är skyldig Världen detta – och du SKALL !

Museum_Petronell_-_Signum_Legio_XV”Åkallan och Löfte !”

”Keep your oaths” – Håll dina löften ! (gäller väl också kristna ??)

 

 

Tillhör du Jeschu Kristi Pokémon Kyrka av Sista dagars (Sken)heliga ? (inlägg från 20 Augusti 2016)

Med uttrycket ”Johnny Come Lately” brukar man i amerikansk engelska beteckna en person, som gör vad som helst för att haka på en redan etablerad trend, och som går så långt ifråga om att ”vika ned sig” eller helt sälja ut sina egna ideal och värdegrund att det framstår som direkt respektlöst, eller rent av löjeväckande. Frågan är väl om inte ”Svenska” Kyrkan består mer eller mindre av Johnny Come Latelys, nuförtiden. Medan det nya barnspelet ”Pokemón Go” lanserats stort i Sverige och Norden samt övriga Världen i sommar, har Präster och Biskopar runt om i Sverige deklarerat att Pokémon skulle höra till den kristna tron, och i ett desperat, närmast krampaktigt försök att göra sig populära och behålla sin maktställning antagit, att detta skulle vara ett medel för att återta deras åtskilligt skamfilade opinionssiffror, och locka folk tillbaka till kyrkan…

3d975cce2ee322eb44eff6fc4b35ce40223bca467801fbe7733e8f6bc2599f76

Hur skenhelig och falsk får man vara ? Kan någon verklig kristen påstå, att Pokémon hör till Bibelns budskap ??

Svenska Kyrkan på Tjörn, Mariakyrkan i Växjö, Svenska Kyrkan i Örebro, ja till och med Allhelgonakyrkan i Lund, som lockar med ”dubbla lure moduler” (för att lura folk ?) och till sist redovisar den kristna dagstidningen ”Dagen” hur man genom hela denna vidriga kristna soppa oblygt försöker ”ragga” på svenska folket genom att lansera sk ”Pokésstops” inne i Kyrkorna, helt i strid med sin egen tro och sina egna principer. Här gäller inte längre Magnus Ladulås bestämmelser om kyrkofrid från 1200-talet, utan Kyrkan blir en plats för barnsliga spel som lockar till tvekamper, huggsexa, jakt och våld, mitt inne i kyrkorummet...

maxresdefault

Små odjur, drakar och monster ska kämpa med varann, med laser och kanoner… Kristligt, eller hur ? (verkar närmast som en fånig parodi på ”Uppenbarelseboken”)

Visst, vi hedningar tillämpade en gång Envig eller Tvekamp som vad man kallar ”ett rättsligt institut” eller en juridisk, bindande form för att lösa tvister – men envig var sällan något som ledde till någon dödlig utgång, och det var en högst allvarlig sak för vuxna män, inte för barn eller djur. Pokémon är ett spel för barn, eller starkt förbarnsligade, infantiliserade vuxna, som springer omkring i flock, och bär sig åt som halvidioter. Kanske är det därför de kristna gillar detta spel så mycket. Deras extremt naiva tro, med dess infantila uppdelning av världen i ont och gott, påminner ju mycket om Pokémons förbarnsligade låtsasvärldar. Kristna biskopar i Sverige har på sista tiden jämfört Pokémon med änglar, vilket ytterligare ”klassat ned” deras egen tro, och väckt stort löje, även utomlands. Också engelskspråkiga media i Sverige, som vänder sig till utlänningar, noterar hur löjeväckande och absurt de svenska prästernas beteende är.

dc-Cover-luj10doeg3qsukhsltequgs694-20160727212551.Medi

I Indien, Tyskland, USA och över hela Världen har detta idiotiska spel lett till svåra trafikolyckor med många skadade och döda. Något för ”Svenska” Kyrkan  ?

Resultatet av alltsammans har blivit att kristendomen i Sverige tappat i popularitet och tappat i anseende, för vem kan tro på en religion, som ”säljer ut sig själv” på det här billiga, anstötliga och andefattiga sättet ? Pokémon Go är inte ett spel som fostrar kristliga känslor, och det har inte ett enda förbannat dugg med Bibelns budskap eller själavård att göra, det säger jag er – så Hedning jag är.

kollektLOWEtt smaklöst geschäft med pengar, bedrägeri och Pokémon – här i den svenske karikatyrtecknaren J E Anders ögon…

Och vad nu budskapet beträffar: Vad är det nu den nya ”Pokemon-kyrkan” egentligen lär ut ? Vad går deras tro ut på ??

Jo, alla vilda djur och alla andra livsformer på vår planet ska fångas in, dompteras, styras av människorna (”Gotta catch them all !”) vilket är detta barnsliga spels grundläggande filosofi, som nu lärs ut till miljontals barn och en hel generation människor över hela Världen. Bara kristendomens enfaldiga babblande om människan som ”skapelsens herre” med absolut rätt att göra precis vad som helst med planeten. Och djuren skall alltså inte ha något värde i sig, ens i det vilda eller som fria organismer, utan bara existera för människornas underhållning, och tvingas att göra, som dessa människor vill genom att med våld spärras in i små sfärer, burar eller liknande. Sådant är spelets budskap.

Men hur är det i verkligheten, och hur är det enligt hedendomen ?  Är människan verkligen ”skapelsens herre” med obegränsad rätt att tvinga sig på och våldta sin hemplanet ?

image.php

Här är en bild från Lousiana, USA tagen för några dagar sedan. Som vi ser, är människan inte alls herre över någonting, all sin tekniska civilisation och sina uppfinningar till trots. Människan är på sin höjd skapelsens och naturens vårdare eller odlare, men ingenting mer än så. Djur och natur existerar inte alls för människans skull, utan för sig själva; och som miljökatastrof efter miljökatastrof och oväder efter oväder tydligt bevisar, är människans förmåga gentemot naturens krafter högst begränsad, och hon gör följaktligen bäst i att respektera och acceptera dem, utan att försöka bura in dem på något löjligt Pokemon-vis… Hedningar och Asatroende har vetat detta hela tiden, i tiotusentals eller hundratusentals år, till skillnad från dessa störande kristna, som vi nu fått in i vårt land, och som faktiskt inte har här ibland oss att göra.

Deras natursyn och syn på livet kan ändå aldrig integreras med vår, men även om jag starkt tar avstånd från dem, deras kyrkor och deras lära, så förstår jag i och för sig många ärliga och varmt troende kristna, som nu är fruktansvärt besvikna på sin egen ledning och inte minst den svenska ärkebiskopens (eller om det nu är Ärke- någonting annat) Antje Jackélens och andra biskopars sätt att ”klassa ned”, förlöjliga, förbarnsliga och på alla sätt förstöra den kristna tron, med Pokemon i kyrkan och andra politiserade dumheter.

Det är inte konstigt att folk vill lämna allt detta ”kristna” bakom sig, helt enkelt, och att GÅ UR ”SVENSKA” KYRKAN är också mycket enkelt. Se en länk här…

 

13895295_1259145027429033_4679004635350666798_n

 

Om tokiga Korsförbud och religiösa symboler (inlägg från 24 Augusti 2016)

Nu är jag, som skriver denna blogg som bekant Hedning, och till på köpet Asatroende, så de kristnas ständigt återkommande gräl, krig och folkmord borde enligt somliga inte angå just mig. För egen del tycker jag precis tvärtom. De kristnas ständiga misslyckanden med att styra sig själva angår faktiskt hela samhället, och även om religionskrig eller det vi kallar korståg i och för sig inte förekommer i dagens Sverige – åtminstone inte för tillfället – så finns det tillfällen, när jag faktiskt måste ta mitt samhällsansvar, för det som är uppenbart dumt, uppenbart fel eller helt enkelt uppenbart idiotiskt, kan man helt enkelt inte tolerera.

Kanhända är ni, kära läsare – redan bekanta med den mycket egendomliga debatt, som blossat upp inom ”Svenska” Kyrkan eller rättare sagt resterna av det som en gång var en Evangelisk-Lutheransk Statskyrka – från och med 4 Augusti i år. Den dagen gick nämligen ”Svenska” Kyrkans egen kommunikationschef Gunnar Sjöberg samt Ärkebiskopen Antje Jackélen – känd för sitt mångåriga arbete som informatör hos STASI, den Östtyska Underrättelsetjänsten, vilket pågick i minst tio år – ut och sa att det var ”okristligt” av de kristna i Sverige att använda kors eller krucifix att bära om halsen, eftersom detta kunde irritera Sveriges muslimer – en snabbt växande grupp i vårt samhälle.

20120820-090435

Aja baja ! Såhär får man INTE göra – enligt ”Svenska” Kyrkan som fortfarande påstår sig vara Statskyrka – med mindre än 63 % av folkets stöd…

Till bakgrunden hörde också, att en viss Annika Borg, själv präst och yrkesverksam företrädare för precis samma kyrka hade bildat Facebook-gruppen ”Mitt kors” för att protestera emot morden och sprängningarna av kyrkor i bland annat Frankrike – allt under fredliga och icke-våldsamma former. Men ändå skulle alltså kyrkans egna företrädare i någotslags missriktad ”PK-anda” nu ta avstånd från allt detta, förbjuda yttrandefriheten bland sina egna och dessutom ta avstånd från en symbol, som de kristna använt i många hundra år.

Alla människor jag talat med om saken – inklusive mina kollegor på en föga klerikal arbetsplats – anser att det här måste vara ren dårskap. ”Förut var det ateisterna och de icke religiösa som lämnade ”Svenska” Kyrkan – nu är det de verkligt kristna eller de som faktiskt tar kristendomen på allvar” sade en man jag talade med.

Och för all del – alla har fortfarande chansen att GÅ UR – en chans jag tycker alla bör ta, eftersom jag i hög grad ogillar tankeförtryck eller förbudsmentalitet.

Grälet har fortsatt i det kristna Sverige. Den ultrakonservative Biskopen av Skara, Åke Bonnier, har uttalat sig och sagt att till och med han mycket väl kan tänka sig att kristna faktiskt kan tänkas bära kors offentligt, helt i strid emot sin egen ärkebiskop. Insändarspalterna i tidningen ”Dagen” och liknande organ, och till sist har min hedniske vän Andreas Creutz, sagt att det visst inte är de kristna som sådana, eller alla de goda kristna och varmt troende som vi Hedningar har problem med – det är mera tanken på en Statskyrka eller just Kyrkan som sådan vi ogillar – och det är en analys jag gärna instämmer i…

index

Bär man en religiös eller politisk symbol av något slag, kan man lika gärna vara ÄRLIG med det och INTE HYMLA, HYCKLA eller DÖLJA SIG… Man ska kalla saker vid dess rätta namn…

14 Augusti i år anmälde den kristna prästen i Göteborgs stift, Johanna Andersson, att hon lämnar ”Svenska” Kyrkan efter en längre tids religiös förföljelse. Denna har bland annat yttrat sig så, att andra av denna kyrkas företrädare på mycket hög nivå stämplat henne som ”främlingsfientlig” bara därför att hon öppet råkat bära ett kristet kors, alltså en symbol för en religion hon faktiskt råkar tro på. Har man nu rätt att förfölja någon, bara för det ?

Annika Borg, en annan av de svenska präster som tagit initiativet till ”Mitt kors” kampanjen, har sagt att hon ogillar ”Svenska” Kyrkans ständiga schakrande och ockrande med pengar, och att denna kyrka kommit att få alldeles för stort ekonomiskt och politiskt inflytande i samhället, samt att den borde ägna sig åt vad religioner är till för, dvs rent andliga ting. Ja, hon säger till och med att vad som behövs är en ny reformation i Martin Luthers anda – något jag faktiskt instämmer i – varför ska jag förklara i ett kommande inslag.

a6c59c4f4f538a436c890a743d43ef95

Jag ska säga er vad all denna kristna debatt påminner mig om, sett ur mitt eget hedniska perspektiv.

De finns de bland oss, som föraktar vår Asatro. Det finns vänsterfolk, extrema miljöpartister och ett litet gäng sekterister, som hatar Sverige och Svensk Kultur så mycket, att de gör vad som helst för att förstöra den – och eftersom deras hat emot den Nordiska kulturen och vårt eget språk är så starkt, har de lanserat den falska och missledande beteckningen ”forn sed” som en ny ”PK-term” för vad som heter och alltid har hetat Asatro.

Ungefär som dessa idiotiska ”kristna” som vill förbjuda till och med sina egna, att bära kors – fastän samma kors finns på så gott som alla kyrkobyggnader i landet…

Termen ”forn sed” förekommer bara i en enda kristen källa från 1200-talet, där Snorre Sturlasson skriver om Disablotet i Uppsala, långt långt efter att all Hedendom förbjudits i lag i de nordiska länderna. Före det tidiga 2000-talet – när detta idiotiska användande av ett ”PK-ord” först kom i ropet – var det ingen, absolut ingen, varesig i Norge, Sverige, Danmark eler någon annanstans i Världen som använde denna missledande term. Och på Island, i USA och nästan överallt i hela Världen använder man fortfarande termen Asatro eller Asatru – som det är och skall vara – det underlättar ju onekligen när man använder ett ord vars innebörd är fullt klarlagd och enkel att förstå, ungefär som det kristna korset har blivit en universell symbol, liksom Torshammaren hos oss.

För övrigt står det mycket riktigt ”Trua á Asom ok Ölfvom” i Eddan, och begreppet ”Trua Aesir” eller tro Asarna förekommer rikligt där – vilket heller är inget konstigt. Termen har alltid varit i bruk inom vår nordiska kultur, och finns i källorna, liksom hela begreppet ”Trua” även om detta används på ett helt annat sätt än i kristen mening – en islänning skulle aldrig säga tro på Tor eller tro på något, därför att detta är en onödig och falsk abstraktion, språkligt sett – han säger helt enkelt ”Tro Tor” eftersom det är underförstått, att denne verkligen existerar – och det är som sagt en språklig skillnad, gentemot den horribla abstraktionen ”tro…gud” eftersom redan denna abstaktion i sig, öppnar för möjligheten att guden inte existerar..

Förstår ni den filosofiska skillnaden ?

hypocrite

Människor som hymlar, hycklar eller ljuger enligt någotslags ”PK-trua” kan nog inte kallas religiösa, oberoende av vilken tro vi nu diskuterar…

7d46fd1e57d3f510b22764f160f27302

Att segla under falsk flagg, att förneka sig själv, inte kunna erkänna vem man är, eller på annat sätt ljuga eller hyckla har på alla sätt och i alla tider och kulturer ansetts som något djupt ohederligt, ja skamligt. Ändå är det just detta alla Svenska Kyrkans företrädare gör, när de förbjuder de kristna att bära kors, eller precis samma sak ”fornsedarna” håller på med, när de förnekar själva ordet Asatroende, och inför en falsk, aldrig tidigare eller spridd PK-glosa för samma sak, bara därför att de inte vågar stå för vad de gör, och för att de vill förstöra för oss andra (Nordiska Asa Samfundet räknar nu upp emot 500 medlemmar, emot knappt 100 ”fornsedare”, så det råder ingen som helst tvekan om vem som representerar folkflertalet)

Och för övrigt – varför skulle en kristen INTE kunna bära ett kors, likaväl som en muslim får bära en stjärna och en halvmåne, samt en mosaisk trosbekännare en davidsstjärna, en buddhist ett åtta-ekrigt hjul, och en Asatroende en Torshammare förresten ? Allt detta kan knappast reta någon, och är fullkomligt legalt i de flesta öppna och demokratiska länder, så varför kan det inte tillåtas här med ?

Nu finns det givetvis tillfällen, när religiösa symboler INTE bör bäras överhuvudtaget.

Det gäller bland annat Polisen, Åklagare, Domare eller andra som arbetar offentligt inom det juridiska systemet i Sverige. Enligt lagen kan det nämligen räknas som Jäv eller partiskhet, om en person i offentlig tjänst bär religiösa huvudbonader eller tecken, och det gäller andra, som ska representera HELA samhället eller landet – exempelvis Försvarsmakten – eller Brandkår, Kustbevakning, Sjöräddning osv – alla medborgare måste ju kunna lita på att dessa viktiga samhällsfunktioner är just OPARTISKA, och inte sätter någon religiös eller etnisk grupp före någon annan, lika lite som politiska grupperingar. Samma gäller faktiskt vårdpersonal och läkare. Enligt den sk Hippokratiska Eden – en annan hednisk uppfinning, som kommer från antikens Grekland – så får en läkare inte favorisera vissa patienter, beroende på religiösa sympatier, grupptillhörighet eller övrigt – och han eller hon får inte heller uppträda så, att misstanke om saken – dvs en jävssituation uppstår. I tjänsten, så är alltså ALLT bärande av annat än fastställd uniform, eller ALLA religiösa symboler överhuvudtaget HELT otänkbara, i alla fall enligt min åsikt…

swedish-soldier-supporting-nato-exercise-polandI TJÄNSTEN och då man representerar HELA staten och inget annat än den egna staten får INGA religiösa symboler förekomma. Man bär fastställd och tilldelad utrustning. INGET onödigt resonemang. Punkt slut !

Men privat –  på fritiden, offentligt eller i enrum – har varje medborgare rätt att uttrycka varje åsikt han eller hon vill – och vad anställda präster nu beträffar – ja har man inte anställt dem just DÄRFÖR att de ska bära kristna kors, kanhända ?

Tänk att vår gamla nucka till ärkebiskop (eller om det nu är ärke- någotannat) inte förstått något så enkelt… liksom dessa ”goda kristna” ??

”Jodå Antje – vi är MÅNGA och vi MINNS….” (inlägg från 7 September 2016)

Idag såg jag en artikel i Svenska Dagbladet – vår andra största dagstidning – där den ensamme prästen Patrik Pettersson debatterar med ingen mindre än Antje Jackélen, kvinnan som säger sig vara hela Sveriges andliga överhuvud, och som dessutom valts till dess Ärkebiskop, trots att det uppenbarligen var ett nattsvart misstag – enligt många kristna… Åtminstone tycker Patrik Pettersson själv så, för han bekänner inför oss alla att han inte röstade på Antje Jackélen i senaste Ärkebiskopsvalet, där inga vanliga svenskar tillåts medverka.

our-movement-is-christian-adolf-hitler-largeFakta: Herr Schiklgruber var väldigt noga med en sak – på sin tid. Hans rörelse var kristen. Han vidhöll detta, ända till slutet. KRISTENDOMEN ÄR EN TOTALITÄR RELIGION

Fakta är också att Ärkebiskopen beskyllt Patrik Pettersson för att vara misogyn, skriver han, och hon hävdar också att hon skulle vara utsatt för ”en hatkampanj” från manliga bloggare i Sverige, och av dessa skulle alltså Patrik Petterson vara en av de mest framträdande. Allt detta låter ju som ytterst märkliga påståenden, och kanske skulle jag – som ju är Hedning –  inte bry mig om alla dessa kristna bråk, eller rättare sagt vad företrädarna för Den Evangelisk-Lutheranska Ockupationsmakten – som den väl rätteligen bör kallas – strider om, inom sin ”Svenska” Kyrka – som numera knappt företräder ens 62 % av folket.

Hur kan då dessa kristna fortsätta att betrakta sin egen religion som det enda alternativ som alls får företräda vårt Sverige, trots att minst 38 % av svenskarna numera tar tydligt avstånd ifrån dem ? Det skulle jag gärna vilja veta.. Det enda ”brott” Patrik Pettersson begått, är att våga ha egna åsikter, samt ha en egen blogg:

Jag är den person som kallas ”en manlig bloggare” i ärkebiskop Antje Jackeléns debattartikel i SvD 3/9.

Sedan 2012 skriver jag om frågor som berör kristen tro, teologi och Svenska kyrkan på bloggen Kyrkliga Ting. Där försöker jag att på olika sätt bidra till kyrkans offentliga samtal. Jag har varit kritisk till vår ärkebiskop vid ett antal tillfällen.

I sin debattartikel använder Antje Jackelén det jag har skrivit som ett exempel på misogyn sexism. Hon tar sin utgångspunkt i en text jag har skrivit för att beskriva hur hon trakasseras på nätet.

Låt oss stanna upp ett tag här, och minnas vad Antje Jackélen gjort sig känd för, i det förgångna. Kan det verkligen vara sant, att andra kristna skulle driva ”en hatkampanj” emot henne ?

34afad75-781f-4e9f-a6c2-fdb31b84ac9fSäger sig vara ”orättvist förföljd” av sk ”näthatare”. Samarbetade med STASI och DDR-regimen i minst 10 år. Kan där finnas något faktamässigt samband ??

Antje Jackélen är tyska, inte svenska,; och var i mer än tio år nära medarbetare till STASI-prästen Alexander Radler – på den tid Kyrkan hade hand om folkbokföringen i Sverige. 2012 – före det senaste Ärkebiskopsvalet – blev Jackélens och Radlers nära samarbete känt. Stiftsjurister i Luleå såg tusentals akter på svenska medborgare i STASI:s arkiv, som via flera andra präster i Svenska Kyrkan förts till Östtyskland, med personuppgifter, adresser och allt – och alla dessa svenskar skulle avrättas eller ”tas om hand” efter den förväntade kommunistiska ”slutsegern”– Det kom senare fram att minst 12 högt uppsatta präster förutom Jackélen och Radler hade varit ”Individuelle Mitarbeiter” till STASI och under tiotals år samarbetat med regimen i DDR, en av de allra värsta diktaturerna i hela Europas historia – möjligen undantaget Hitlertyskland.

8d836ebef27861cc7ea62bb0e08d41e8

Till och med den gamle TV-mannen Siwert Öholm och flera andra kristna har krävt ett tydligt svar rörande Jackélens samröre med STASI. Det har de aldrig fått. Varken Jackélen eller ”Svenska” Kyrkan har utgett någon officiell förklaring eller ”Vitbok” om ”affären Radler”. Varken 2012, eller fram tills nu. Istället har andra saker hänt. 2014 beordrades den svenska Akademiska Forskaren Birgitta Almgren att förstöra alla sina källor, som hon mödosamt samlat ihop under ett antal år.

SÄPO – vår nuvarande säkerhetspolis – beordrade alltså en svensk forskare, att bränna sina papper. Och Sverige är ändå officiellt en demokrati, där sådana här saker är minst sagt sällsynta, för allvarligt talat har åtminstone jag aldrig hört talas om, att svensk polis skulle gå in och förbjuda akademisk forskning på det här viset.

Och för övrigt – vem är det SÄPO försöker skydda ? Vems identitet är det, som inte får röjas eller avslöjas ? Jag menar, Berlinmuren revs ju för mer än 20 år sedan – kalla kriget är ett minne blott, och något DDR existerar som vi alla vet inte längre. De Socialdemokratiska politiker, som styrde Sverige under alla de här mörka åren har för länge sen avgått, eller beviljats ansvarsfrihet – vilket sker varje år. Och alla andra befattningshavare från kalla krigets dagar – också inom svensk polis och militär – har pensionerat sig för länge, länge sen. Men i Svenska Kyrkan – ja där är förhållandena annorlunda. Där sitter ändå vissa ”toppnamn” ständigt kvar, utan att vara folkvalda, bortom all insyn och kontroll – och de har aldrig förnekat eller förklarat sitt samröre med DDR.

Och Antje Jackelén tycker att det är ”konstigt” att så många svenskar uppenbarligen hatar henne, även om jag för min del inte hör till dem.

Vad jag däremot tycker är ”konstigt”, ja ytterst remarkabelt – är hur en såpass bigott, inskränkt människa med såpasss totalitära åsikter alls kunnat stå på valbar plats i ett ärkebiskopsval, 20 år senare. Vad hon gjort borde ärligt talat diskvalificera henne från alla ämbeten i Svenska Kyrkan för all framtid, och lägg till en hel del annat:

Antje Jackélen var i 4 år direktör för ett ytterst märkligt ”institut” i USA, det sk Zygon Center for Religion and Science – en organisation som aktivt motarbetar fri naturvetenskap – och istället försöker driva in naturvetenskapen i kreationisternas fålla. Underligt att det blir kontroverser ?

Vi har hennes tvångsdop av barn i Lunds stift, tex – eller hur hon velat tvinga barn och deras föräldrar att hålla skolavslutningen i de kristna kyrkorna, istället för i skolan – där skolavslutningar lagenligt bör hållas. Vi har hennes beteende emot prästen Thomas Ekelund i Skanör, till exempel. Redan på den tiden hon var biskop i Lund, tvangs han avgå pga saker han skulle ha sagt i ”hemliga bandinspelningar” i Skanörs församlingshems lunchrum – rena STASI-metoder med andra ord – för inspelningar i personalmatsalar, hör knappast till vanligheterna i det demokratiska Sverige.

Lägg därtill behandlingen av fältprästen Daniel Breimert från Örnsköldsvik – vars enda fel var att han bemannat en lv-kulspruta i Afghanistan, eftersom han inte kunde köra stridsfordon, och inte heller sköta en radio. Han sköt ingen, avlossade inte ett enda skott utan var bara beredd försvara sina kamrater – men blev ändå bestraffad...

Och nu säger Antje Jackélen, att Patrik Pettersson skulle vara ”Misogyn” därför att han vågar kritisera henne... vad ger ni mig för det, svenska medborgare ?

I min bloggpost från 2/8 beskrev jag ärkebiskopens agerande som pinsamt självömkande. Sammanhanget för den formuleringen är tiden efter mordet på den franska prästen Jacques Hamel. Ärkebiskopen, som hade mött hård kritik för att hon inte kommenterat mordet offentligt, bröt då tillfälligt sin semester och gav sig ut på Twitter – för att debattera med författaren Marcus Birro. I det sammanhanget menade jag att det hade varit bättre om ärkebiskopen försökt att formulera kloka och tröstande ord till alla de som kände oro inför att en präst mördats under en gudstjänst i sin egen kyrka. Ingenting av det jag skrev handlade om kvinnor, män, kön eller om att ärkebiskopen är en kvinna.

Det är sant att jag har varit och är kritisk till Antje Jackeléns utövande av sitt episkopala och kyrkliga ledarskap. Men min kritik har aldrig handlat om kön. Min kritik har varit riktad mot brister i ärkebiskopens ecklesiologiska, teologiska och pastorala ledarskap. Det finns olika åsikter om den saken i vår kyrka och jag förväntar mig inte medhåll varken från ärkebiskopen eller från andra. Men jag förväntar mig saklighet och korrekt återgivande om man refererar till vad jag har skrivit på bloggen Kyrkliga Ting.

– Patrik Petterson i SvD, 2016-09-06

Saklighet och fakta – var det, som sagt. Kom ihåg vad jag konstaterade i början av denna artikel – och kanhända är Sveriges nuvarande ”ärke” någonting inte riktigt det sakligaste man kunde önska, eller vad tror ni, goda medborgare.

Hennes valspråk lyder för övrigt ”Gud är större” – en direkt svensk översättning av IS-krigarnas ”Allahu Akbar !” och Antje Jackélen har även gjort sig känd för att vilja förbjuda kristna inom sitt eget samfund att bära Krucifix – eftersom ”det kunde reta muslimer i Sverige” efter Hamel-mordet – allt enligt vd hennes press-sekreterare meddelat.

Och är inte just Kristendomen, precis som Islam, en ovanligt Misogyn religion, förresten ?

two-women1Det vore meningslöst att förneka fakta, eller hur ?

Enligt den kristna läran ska ju kvinnan vara underordnad mannen, och ”kvinnan tige i församlingen” är en av kristendomens mest kända påbud. Islam har – som vi alla vet – ännu värre regler, men IS krigare skall idag – enligt vad som påstås – ha lättat på kraven för deras sexslavar angående Burkors bärande – efter att de själva råkat ut för ett attentat…

38 % av vårt eget folk har lämnat både kristendomen och islam bakom sig. De säger NEJ till dessa två Totalitära förkunnelser, där bara en enda gud, en enda åsikt och en enda lära är tillåten. Och två kvinnoroller. Madonna eller Hora – välj själv vilken, kära kvinnliga läsare – jag vet inte vad ni tycker är roligast

Men betänk nu följande:

Enligt Asatron och Hedendomen har vi de facto Frigg, Himladrottningen, den stora modern.

Vi har Freja – som lär både kvinnor och män att kvinnlig sexualitet är något gott, fint och vackert – i motsats till de kristna, som hatar och förföljer allt vad kvinnlig sexualitet heter.

Vi har Hel – den gamla och visa kvinnan, som älskas och vördas.

Vi har Idun, livgiverskan och hälsan i Världen

Vi har Skade, den självständiga, fria och starka kvinnan, som klarar sig själv.

Vi har Sigyn, den självuppoffrande – som kanske också offrar sig själv lite väl mycket, och lär ut en viktig sensmoral angående Loke, hennes kräk till karl.

Vi har Siv, Solkvinnan, Eir helerskan, Valkyrior, Nornor och Fylgior samt många många andra..

Så vem är Misogyn ? Är det inte Antje Jackélen själv, eller åtminstone den tro hon företräder ??

Kanske bäst Patrik Pettersson fattar rätt beslut. Han kan – liksom alla andra hederliga medborgare i landet – göra såhär.

Följa denna vackra länk,, och lämna hela det kristna helvete han lever i bakom sig och bli hedning helt enkelt – liksom jag och många andra…

externsteine_2011

FAKTA: Hedendom och Asatro gör dig friskare och starkare. Tusen stigar att gå, tusentals vägar att välja – LÄMNA kristendomen – och det totalitära systemet…

 

NEWSFLASH: Ledare inom Svenska Kyrkan GRIPEN för Sexuellt Utnyttjande av barn… Inte första gången det händer… (inlägg från 8 september 2016)

Sveriges Radio har idag sänt ut nyheten om hur en sk ”Kyrkoledare” (läs Biskop eller Hög Administrativ chef, ty så brukar dessa ”högvördiga” figurer benämnas) återigen har gripits för barnsexbrott. Det är sannerligen inte första gången som ”Svenska” Kyrkans höga dignitärer och präster nämns i sådana sammanhang, som vi ska se…

68371831Här i den gamla Domkyrkostaden Växjö sitter en högt uppsatt person inom Växjö stift gripen för barnsexbrott sedan 4 dagar. Många fler stift och präster i Sverige kan vara inblandade.

Den här gången började alltsammans med att Polisen undersökte ett ”vanligt” sexbrott emot barn i det kristna Värmland, där sådant tydligen ofta förekommer. En 22-åring hade gett sig på en 13-årig pojke, men ganska snart kom det fram att brottet hade klara kopplingar till den Evangelisk-Lutheranska Kyrkan i Sverige. Spåren ledde till Ledningen av Växjö stift, där en högt uppsatt chef greps på bar gärning, uppger ”Smålandsposten”.

Det är i samband med analyser av datortrafik — — som misstankarna väckts om att en chef inom Svenska kyrkan i Kronoberg gjort sig skyldig till grovt barnpornografibrott och sexuellt utnyttjande av barn under våren 2015.

  • Smålands-Posten, 2016-09-08
    

Personen greps i måndags morse, uppger tidningen, och har på torsdagskvällen inte släppts, vilket innebär att vederbörande suttit häktad i minst fyra dygn. I Sverige brukar åklagare vanligen inte hålla personer häktade så länge, om det inte sker enligt den högsta misstankegraden, dvs ”på sannolika skäl misstänkt”. Fyra dagars förhörstid är också en mycket lång period, även om Polisen som alltid i ett fall som detta är mycket förtegen om detaljerna. Man ska kanske ogärna spekulera, men den långa förhörstiden tyder på att fler kristna präster kan vara inblandade, och att polisen har ett omfattande bevismaterial att konfrontera prästen med. Kanhända har 22-åringen i Värmland agerat ”skaffare” av lämpliga offer, eller också sänt bildmaterial till prästen i Växjö, som ”beställt” själva övergreppet. Sådant lär ha hänt i andra länder, bland annat Thailand och Filippinerna, men det är i så fall första gången det sker i Sverige, mig veterligen.

Men Svenska Kyrkan är känd för sådant här. I Mars i år dömdes en 35-årig präst, ”ungdomsledare” i Svenska Kyrkan för pedofilbrott, vilket också det här gäller. Den gången var det i Jönköping. Pedofil-prästen Lars Oscar Julius Mehler från Tyskland ofredade två stycken 11-åriga småflickor i källaren på en kyrka på Gotland. En präst i Göteborgs stift tilldelades ett nytt jobb och en ny tjänst av biskopen där, trots att prästen förgripit sig på en 11-årig pojke. Prästen Oskar Kalm i Uppsala stift blev 2015 dömd för inte mindre än tio övergrepp emot en liten flicka, det ena efter det andra..

Överallt i landet, samma sak. Hur ska man förklara allt det här ?

Inget annat samfund, kristet eller inte, uppvisar en såpass hög brottsfrekvens som just ”Svenska Kyrkan” när det gäller homosexuell pedofili, barnsex och annat. Inga rabbiner i Sverige gör såhär. Inga Imamer döms eller grips. Inga buddhister, inga hedningar, ja inte ens några katoliker döms, fastän katolikerna i detta avseende har väldigt mycket på sitt samvete, enligt deras egen ledning.

images2

”Svenska” Kyrkans ”track record” kan alltså inte förklaras med hänsyn till att just deras präster skulle vara fler till antalet, rent statistiskt sett. Orsaken måste vara någon annan – men vilken ? Polisutredningen i Växjö pågår fortfarande, och snart får vi – kanske – se vad den visar. Ifall man nu inte – som vanligt när Kyrkan är inblandad – hemligstämplar alltsammans. Påven erkände år 2014 att enligt Vatikanens egna utredningar, så var 2% av alla katolska präster pedofiler – en procentsats som kanske kan verka låg, men som i själva verket är en fasaväckande hög siffra, för bland 414 000 katolska präster i världen borde då minst 8000 brottslingar gå lösa – och var och en av de här prästerna, kan ha tjogtals eller hundratals offer på sitt samvete. Hundratals barn. Otaliga familjer hela världen över, som drabbats av det här. Tänk på detta !

Påvens egna siffror borde också betyda, att ca 10 katolska pedofiler går fria i Sverige just nu, eftersom man inte gripit någon av dem än.

pedophile-priest-mazzumdotwordpressdotcom

Hur ska svenska Barn och svenska föräldrar någonsin veta, vem som är ”fader 2%” l ??

För ”Svenska” Kyrkans del borde det betyda, att det finns 100 barnsexförbrytare bland dess präster, eftersom Svenska Kyrkans präster är ca 5000 till antalet – och det finns ingen anledning till att tro att ”Påvesiffran” om 2% inte stämmer – snarare kanske det kan röra sig om 3-4 % av fallen i tidningarna att döma ?

Man har gripit och förhört kanske ett tjugotal präster, det framgår av medias bevakning – men minst 80, kanske fler – går fortfarande fria. I Värmland. I Växjö. i Uppsala Ärkestift – ja överallt – över hela Sverige…

Ska vi ha det såhär, i vårt land ?

Som av ett rent sammanträffande rapporterar SR eller Sveriges Radio idag om hur den svenska ungdomen vänder de kristna ryggen. Den låter sig helt enkelt inte rövknullas mer, för att nu vara krass, och säga det rent ut. En annan ”Kyrkoledare” eller ”Ungdomsledare” i Åmål av alla platser – en stad som är känd för att vara hemvist för ett ökänt samfund, som säger sig syssla med ”forn sed” – säger att hon nu lyckats locka 52 % av de oskyldiga ungdomarna där till sk ”konfirmation” vilket bland annat innnebär att de ska delta i en kannibalritual, där man under rituella former låtsas äta ”frälsarens” kött...

Ja, jag vet – goda medborgare. Det är verkligen äckligt, bisarrt och frånstötande vad dessa kristna sysslar med – men sådana är deras riter. De leker, att de äter människokött, och att de dricker människoblod tillsammans ur stora ”kalkar” – de kallar det visst för ”Nattvard”

Och till och med barn, till och med unga människor ska utsättas för sånt här och delta i denna smuts – enligt de kristna. Ja, ni hör ju själva…

9c3d4ae2-4291-4a88-8de3-4ae9593cb60b

Den här personen säger i radio att hon lyckats locka 52 % av de unga i Åmål till ”Svenska” Kyrkan – vilket lär vara en anmärkningsvärt hög siffra. Men 48 % har valt att avstå från att beblanda sig med ”kyrkoledare”… ÄR DET SÅ KONSTIGT EGENTLIGEN, med tanke på vad som redan HÄNT i Växjö och på andra ställen….

För alla de som är föräldrar i vårt land vill jag gå ut med en skarp VARNING – och det gäller särskilt föräldrar i Värmland, Växjö stift och angränsande delar i riket. Se upp noga, innan ni sänder era stackars barn på ”konfirmationsläger” eller liknande – vi vet inte hur många präster som kan vara inblandade i den senaste ”affären” som sagt…

Många hederliga och goda kristna i landet – vi får inte glömma bort demhar idag vänt sig emot allt det här i en stämning av avsky, och klart avståndstagande. Det gäller också mina kristna vänner. Bloggaren Dag Sandahl t ex – också präst i Svenska Kyrkan – har idag kommenterat de fasansfulla brotten i Växjö och Värmland, och sörjer idag säkert också över alla dem, som fått hela sitt liv förstört – av ”Svenska” Kyrkan – dess präster och biskopar…

Håll Sverige Rent – GÅ UR ”Svenska” Kyrkan…

 

Nu inser ”Svenska” Kyrkan den bistra sanningen… (inlägg från den 18 November 2016)

”Sent skall syndaren vakna” lyder ett kristet gammalt ordspråk, och det kom jag att tänka på i veckan. Två dagar efter det att jag kommenterat Svenska Kyrkans medlemsras, kom journalistkåren i vårt land på att det kanske var dags att kommentera samma sak. Alla upprepar de samtidigt papegojmässigt samma TT-telegram, helt utan källkritik, utan faktakoll, utan självständigt tänkande, utan tillstymmelse till varje form av intellektuell analys kring vad det hela kan innebära.

De enda två tidningar jag läst som har något att tillägga till standardförklaringen att allt skulle bero på Kvällstidningarnas avslöjanden från i somras om långt gången korruption inom ”Svenska” Kyrkan och att just dessa artiklar skulle resulterat i ”det värsta medlemsraset någonsin” är Helsingborgs Dagblad och Sydsvenskan.

Man påstår, att just 2016 års medlemsras skulle varit det största, vilket är en sanning med åtskillig modifikation, eftersom nedgången efter Statskyrkans avskaffande de facto var större. Och när vi nu INTE längre har en Statskyrka – varför envisas då dessa Evangeliska Lutheraner – som de väl rätteligen bör kallas – med att på falska grunder hävda, att just DE skulle vara de enda, som får företräda Svenska folket eller Staten Sverige i andligt hänseende ?

Deras kyrka är inte ett enda förbannat dugg ”svenskare” än någon annan, för att nu tala klarspråk, och säga det rent ut. Ursäkta uttrycket ifall det nu skulle ”kränka” – men så ÄR det faktiskt… Ingen kristen kyrka har ensamrätt på det här begreppet. Ingen kristen organisation har den minsta rätt, att försöka genomföra ”Coup d’Etat” eller med andra ord Statskupp vid Riksdagens öppnande, och tvinga alla Riksdagsmän att delta i ett lovprisande av den kristna läran.

Sådant ser faktiskt mycket illa ut, ifall Statskyrkan nu ska vara avskaffad.

Endast staten självt och dess företrädare borde ha rätt, att syssla med statsceremoniell verksamhet, och det m-å-s-t-e dessa kristna lära sig att förstå – om så behövs ”den hårda vägen”.

bigoriginalGAME OVER !! Rien ne va plus – Raus Raus ! Von unserem land hinaus –  DAS SPIEL IST AUS !!

Årets medlemsras kan också ha flera och helt skilda orsaker – för i pressen spekulerar man bara – här finns ingen som verkligen v-e-t. Helsingborgs dagblad har uppgett, att det skulle vara så att en hemlig rapport som internt tagits fram inom kyrkan, och som får publiceras först nästa vecka på det stora Kyrkomötet visar att ”Svenska” Kyrkan själva erkänner, att enligt deras kalkyl så kommer endast 45 % av svenskarna alls vara med i denna kyrka år 2030.

Att då skylla ifrån sig, och peka på kvällstidningar som Expressen och Aftonbladet som den enda orsaken till detta, framstår inte som vederhäftigt alls.

Man kan mycket väl tänka sig flera andra hypoteser, och för övrigt tycker jag att det är ytterst märkligt att inget Universitet, ingen Högskola, ingen Samhällsvetare, ingen Statistiker och inte ens SCB vågat granska den här utvecklingen och dess orsaker.  Om det nu – oavsett vad vi tror på, oavsett vilken religion och livsåskådning vi tillhör och oavsett om vi är med i ett samfund eller inte, faktiskt ÄR så som jag själv i nära sju år förutspått, att mer än 50 % av svenska folket blir hedningar inom sex-sju år, så KUNDE ju någon våga ställa frågan, ifall detta beror på inkomst, socialgrupp, kön, åldersfördelning, arbetstillhörighet, region och var i landet man bor eller andra meningsfulla faktorer.

index

Är det inte en skyldighet för denna myndighet, att allsidigt belysa samhällsutvecklingen ?

 

Men nej, men nej – ingen vågar utmana denna mäktiga organisation – ingen vågar ens fråga. Allt som hörs är bara prelaternas och biskoparnas egen version av saken – och media hör och lyder.

imageHur kan mindre än 100 000 katoliker kräva, att 19 000 poliser ska bevaka deras Påve – för 30 miljoner eller mer ? Var är varsamheten med skattemedel ??

Under PÅVEBESÖKET krävde man, att hela landets Poliskår skulle stå med mössan i hand och bocka, bocka inför överheten. Kanske så mycket som 30 miljoner kostade detta – allt bara för att mindre än 1% av befolkningen – katolikerna – skulle få topprida hela samhället och se sin store idol. ”Återkatoliserandet” av Sverige verkade inte vara någon större succé – för man firar inte reformationen på det viset – och många hoppade av under månaden Oktober, eftersom de trodde, att den kyrka de gått med i ju skulle vara Lutheransk och inget annat. 

Ärligt talat tycker jag synd om de stackars goda kristna i vårt land som måste stå ut med en sådan bedrövlig ledning.

Många som var med i denna kyrka, var en gång troende Lutheraner – vi svenskar har varit det i mer än 500 år snart — och de tycker inte om något ”Påveri”.

Så sent som i Måndags fråntogs ”Regionchefen” i Uppsala Ärkestift sin befattning, och tvingades avgå. Han framträdde i UNT, och påstod att han var ”oerhört ledsen” för det inträffade. Aftonbladet har tidigare avslöjat hur denne bland annat reste på en privat semester till New York tillsammans med sin fru på kyrkans bekostnad. Han var inte ledsen alls i new York, visade sig – men det blev han sedan man väl kommit på hur han använt medlemmarnas pengar

Kan detta ha något med den plötsliga medlemsförlusten att göra, kantro ? I avsmak vänder sig folket bort, när de ser vad prästerna håller på med.

Och – det är – tyvärr – inte bara det.

barndopEtt religiöst samfund som håller på och TVÅNGSVÄRVAR mycket små och späda barn – helt utan att fråga efter individens vilja – hur kan det accepteras ?

Vi har den ökände ”Kyrkochefen” i Växjö också – han som arresterades för barnsexbrott i höstas, och även han fick lämna sin tjänst. Domen väntas innan årsskiftet, säger min trogne vän i bloggosfären, den frispråkige och folklige Dag Sandahl, som själv har varit präst i Växjö stift, och känner de inblandade, inklusive biskopen där. Och han är inte det ende. Vi har fallet med den för barnvåldtäkt dömde Oskar Kalm i ärkestiftet, till exempel.

Vi har den sk ”Ungdomsledaren” som mystiskt nog fick sänkt straff – för att han var med i Svenska kyrkan. Också i det fallet var brottsrubriceringen våldtäkt mot barn.

Sammanlagt har jag tididgare skrivit om sex eller sju väl dokumenterade fall av sånt här ibland Svenska Kyrkans präster i Sverige – bara på de senaste två åren. Många människor – också Biskopen i Växjö – har sagt att de känner sig mycket illa berörda av vad som sker – och det kan man ju förstå. Kyrkan påstår att den har en policy mot detta slags brott – men uppenbarligen fungerar den ju inte alls – sånt här är ju förankrat ända upp på Stiftskansliernas nivå – som vi sett under hösten.

Att man då tappar medlemmar i denna unkna kristna miljö av bebis-dyrkan, jesus-barn och knubbiga keruber (vi har fått se hur sådant slutar, och det slutar inte ens vid de kristna barnungarnas ryggslut) och att folk till sist inser, att förtrycket av barn är en del av den kristna strukturen, och den ”Allsmäktiges” eviga Führer princip (Jesus är ju ”herren” som man vet – och honom måste man bara lyda ) – ja – är det så konstigt, att kristendomen blir impopulär av sånt här ?

index2

Dag Sandahl har vågat ställa frågan om inte Utträdet ur Kyrkan måste leda till ett avträde – för så skriver han faktiskt. Han skriver inte detta därför att han så att säga blandat ihop Sakristian med Svinstian – ni vet väl att det finns två sorters stior – men därför att det måste till en rejäl omvärdering – och ett utbyte av ledningen bakom alltsammans. Utan det, har ”Svenska” Kyrkan ingen framtid alls, antyder han – och fastän hedning, är jag böjd att hålla med.

Han berättar om hur Antje Jackélen plötsligt utsetts till hedersdoktor i Greifswald, en tvivelaktig ära, som tidigare tillkommit bland annat Erich Honnecker, DDR:s diktatoriske president, och hur samma Jackelén – känd för sin totalitära människouppfattning –  plötsligt blev ”habilitiert” trots sina kopplingar till DDR-regimen, och hur hon själv uppträdde under alla dess mörka år.

Han berättar om hur mobbing förekommer inom Svenska Kyrkan – många präster som ställer sig på folkets sida blir kritiserade, utfrysta av sin egen ledning och så uteslutna. Dålig personalvård, vantrivsel och kotterimentalitet härskar. Jag har själv tagit upp vissa fall, där Ärkebiskopen varit inblandad. De hemliga bandinspelningarna i Skanör, och hur församlingsprästen där ”petades” och bildade ett eget kyrkligt parti. Återigen är det ledningen det beror på – och alltsammans har nog också en viss betydelse för medlemsutvecklingen – det måste man till sist erkänna, även om man kanske inte vill.

I en artikel – som han nu tagit bort från sin blogg – redovisade Dag Sandahl hur det – ironiskt nog – förekom en bild på s.7 i Växjö Stifts årsrapport för 2017 där Biskop Modérus och den nu för barnsex avskedade ”Kyrkochefen” gick hand i hand, på det av Kyrkan arrangerade ”Pride-tåget i Växjö” under en banderoll med textenSe mig som jag är”.

Onekligen har medborgarna i vårt land fått se mycket – eller mer och mer – från dessa biskopar och deras kyrka.

klassiker

 

De stackars svenskarna har tröttnat, helt enkelt. I veckan har det också visat sig, att ”Svenska” Kyrkan nu vägrar godta människors utträde per email, liksom de tidigare vägrat godta Bank-ID och hela tiden sedan 1950-talet vägrat människor utträde, under årets två sista månader. Istället tvingas människor betala, betala och betala ett helt år extra – via skattsedeln – med procent på allt de tjänar.

Inget annat samfund, ingen annan myndighet, inget företag och ingen organisation i hela Sverige uppför sig på det här befängda sättet – och det väcker berättigad kritik.

Människor i det här landet ”köper” inte allt det här längre.

Nu vill vi vara fria – också i andligt hänseende.

Statistiken visar tydligt och klart, att bara en tredjedel av svenskarna gifter sig kristet. Bara 75 % vill ha en kristen begravning – och den andelen minskar i snabb takt. Bara 45 % av landets föräldrar tror på något så ohyggligt och föråldrat, som spädbarnsdop. Detta är FAKTA, och det kan man bara inte motsäga.

Sen är det upp till var och en vad man gör åt saken, eller ens om man väljer att höra sanningen. ”Sanningen ska göra eder fria” sas det en gång – men inte av mig.

Slutar med en helt annan sång – av JUDAS PRIEST – lämpligen nog – som jag dedicerar till Dag Sandahl – och alla andra ärliga kristna här i landet.

Ni har syndat. Ni kristna är alla syndare. Ni har syndat emot människorna i det här landet – till och med emot barnen. Emot naturen. Emot kulturen. Emot ett helt folk, emot ett helt land. Så säger Freja, och jag förkunnar det. Jag säger det. Jag predikar det.

Omvänd er – och anta hedendomen !

 

Resultat av ”Kyrkomötet” – en fånig app och ”samvetsförbud” emot bögar… (inlägg från 25 November 2016)

Jag är visserligen hedning, och detta kanske inte är min angelägenhet, så att säga; men man kan ju fråga sig vad det senaste sk ”Kyrkomötet” inom Svenska Kyrkan – som fortfarande anser sig vara den enda organisation, som på något sätt skulle ha rätt att företräda oss svenskar i andligt hänseende – egentligen skulle gå ut på. Enligt uppgifter, som cirkulerat i svenska media skulle det enda praktiska resultatet vara skapandet av en fånig sk ”App” som innehåller Luthers Katekes, med vilken alla kristna förväntas gå omkring och skriva oss andra på näsan om hur bra och renläriga de själva är – en återgång till de husförhör och katekes-tvång som rådde på 1800-talet.

Är denna ständiga kristna inkvisition något som passar moderna människor i ett land som vårt ?

Vid husförhören utdelades betyg och straff – och det hela verkar mest som en ursäkt för att få bestraffa människor i religiöst hänseende, också idag.

not-mine-467Straff – Skam – Skuld. Det var vad de sk ”Husförhören”, katekes-läsandet och prästernas ständiga terror mot vanligt folk innebar. Nu vill man återinföra allt det här -via elektroniska ”appar”

Det stora kyrkomötet 2016 har också kommit fram till, att Svenska Kyrkans präster kan neka att viga bögar. Hela tiden under 2000-talet har samma ”Svenska” kyrka ideligen skrivit och gastat om hur ”tolerant” den är, hur den tar ADHD-HBTQB rörelsen på det största allvar osv osv samt att den är vidsynt, öppen osv.

Nu kan var och en se, att det där inte stämmer.

Alltsammans är bara nys, kort sagt – för här gör man lite som man vill, den ene prästen gör si – den andre gör så – och ingen gemensam policy, gudstjänstordning eller procedur för bröllop och giftemål finns längre.

lagbokLAGEN GÄLLER – Har vi en Giftemålsbalk, och en lag i riket, då skall alla Kyrkor, samfund, Mystifaxar osv FÖLJA lagen också – annars skall de INTE ha statsbidrag eller någon som helst form av samhällelig acceptans eller lagligt stöd. BASTA !! (Detta RÄTTEN och PACKEN I er Efter)

gustav_vasa-650x913

LAND skall med LAG byggas – Sade en gång Gustav Vasa. Gäller det inte idag ? Eller gäller det inte vissa kristna samfund, som tror att de kan skaffa sig ”fribrev” från det övriga samhället ??

”Någon djävla ordning får det väl vara på ett parti !” röt en gång C-H Hermansson, den kände svenske kommunistledaren. Nu är jag varken kommunist eller partiledare, eller ens präst, men ”Någon djävla ordning och hyfs får det väl ändå vara på ”Svenska” Kyrkan” är vad jag frestas utbrista eller utropa just idag, den 25 November 2016. Uppenbarligen tänker en del av dess medlemmar också likadant.

Har vi nu lagar och förordningar i det här landet, som säger att ”Samkönade vigslar” osv ÄR tillåtna, och skall nu denna solkiga svenska kyrka säga att den ska företräda oss alla, vara statskyrka och ha bidrag från staten – ja då ska den väl för h-streck-e följa lagen också.

Så är det här i samhället, nämligen.

Antingen följer man lagen, eller också inte. Det ges inget tredje, och allt snack om prästers sk ”samvete” och annat mumbo-jumbo kan vi lämna därhän. Ska en kyrka eller ett samfund alls ha statsbidrag – ja då ska den följa statens lagar – så mycket borde vara en självklarhet.

Man har en gudstjänstordning, ett vigselformulär, en vigselritual – inte två eller flera – eller lite hipp som happ. Det borde till och med dessa sk ”kristna” förstå – och vill de inte förstå det – ja då tycker jag det är dags att Staten visar dem vad som gäller – den hårda vägen…

 

Bajs och Onani i Svenska Kyrkan ? (inlägg från 14 December 2016)

Det är Juletid och då skulle väl rätteligen råda Julefrid, men det gör det inte överallt. Inte i Heliga Enfaldighets… nej förlåt kära läsare – denna uppgift var falsk – jag menar Heliga Trefaldighets Kyrka i Kristianstad.  Denna historiska byggnad tillhör ”Svenska” kyrkan, som inte alls är svenskare än andra kyrkor och samfund, men där inne pågår saker som nog inte alls borde få försiggå i ett ”heligt” rum.

Bajs och mänsklig avföring har hittats bland kyrkbänkarna. Polisen har försökt avhysa onanister, som håller till i Kyrkan. Det har klättrats på orgelläktaren, man har försökt stjäla kyrksilvret och en okänd skara personer har överfallit modern och prästen vid ett barndop, och försökt ta barnet med sig – ren kidnappning, med andra ord. Denna Kyrkas brist på ledarskap har gått som en följetång genom lokaltidningen Kristianstadsbladet hela hösten, men problemen har bara blivit värre och värre – och det är INTE vi Hedningar som har orsakat dem, inte heller några Muslimer – för de besöker sällan kyrkor – och heller inte några Mosaiska trosbekännare, så vitt man vet. Alla religiösa grupper är helt oskyldiga, faktiskt – det har man konstaterat i pressen, och så här gör heller inte några Humanistiskt eller kanske Ateistiskt sinnade personer..

680

De kristna brukar oftast berömma sig själva med påståenden om att just de skulle vara godare och bättre människor än alla dem, som tillhör andra religioner.  De påstår att de ”öppnat sina hjärtan för främlingar och sätter upp stora reklam-affischer där de säger, att ”inte gör skillnad på människor” och så vidare och så vidare – men hur är det i praktiken ?

I Kristianstads största och äldsta stadskyrka får man nu använda beväpnade vakter, inhyrda från civila vaktbolag vid alla gudstjänster och arrangemang.  Personalen uppges också ha utbildats i självförsvar, enligt tidningen Expressen.

Så var det med den så kallade ”öppenheten”…

Problemen ska enligt media ha berott på ”knarkare” alltså narkotikamissbrukare från andra städer i Skåne, som sökt sig från stadens järnvägsstation till Kyrkan. Men är denna förklaring verkligen logisk ? Ledningen för Heliga Enfaldighets… förlåt Trefaldighets… har tidigare delat ut en sk ”Trivselenkät” för att komma till rätta med problemen – ungefär som om det skulle kunna hjälpa emot barnarov, störande av förrättning (som är ett brott enligt Lagboken, straffbart med fängelse i upp till 6 månader (Brb 16:4)

Man får faktiskt inte störa andra samfunds eller religioners sammankomster heller, ifall nu någon skulle undra…

Och för övrigt – hur vanligt är det med ”knarkare” som stjäl barn ? Om detta ska vara orsaken, varför uppvisar just den gruppen bara och endast bara sådant beteende i Kristianstad, men ingen annanstans ?  Man behöver inte precis vara Leif GW Persson för att räkna ut, att det är något som inte stämmer här..

dsc03255Knarkarna bajsar i högan sky – Mot glimmande månguld, med skymning i ny…” (citat David Nessle)

Personer som bajsar på golvet. Onanerar. Försöker ta barn från präst eller mamma vid pågående dop. Allvarliga incidenter gör att Heliga Trefaldighets församling tvingas ha väktare i kyrkan. — — Under förrättningar i kyrkan så kan personerna skrika högljutt och krossa spritflaskor i golvet. Det händer att de både kissar och bajsar i kyrkan och utanför. Det har klättrats på orgelfasader och altaruppsats och de försöker stjäla kyrksilvret. — — Vilka människor det är som stör vet Bengt Alvland inte. Han säger att det inte är de gamla uteliggarna, som personalen känner, utan ett ”nytt klientel”. (Kristianstadsbladet 7 December 2016)

Ortens kommunpolis bekräftar att det ”till största delen” skulle vara missbrukare, men också andra. Vilka andra ? Varifrån kommer det mystiska, ”nya klientelet” ??

I vilken kultur stjäl man barn mitt under ett pågående dop, till exempel ? Eller orenar på ett kyrkgolv ? Vem kan det vara, som gör så ?

Polisen har i mejl bekräftat, att Kyrkan får använda sin egen inhyrda vaktstyrka, berättade tidningen för en vecka sedan. Och så mycket är ju klart. Polisen i Sverige löser numera endast 18 % av alla utredda brott, dvs inte de brott som anmäls (eller de brott som man ”glömmer bort” att alls rapportera) utan 18 % av den andel brott man verkligen påbörjar utredning kring, och denna låga uppklarningsprocent gäller också misshandel, mord, grova våldsbrott och till och med sexualbrott. Det är så i Landet Löfvén så att bara tre mord av tio klaras upp, om man får tro SVT, vår kära Statstelevision – som aldrig aldrig ljuger..

Vår Kulturminister Alice Bah Skunke har ju sagt att alla lögner ska förbjudas i hela samhället, det ska hon minsann själv se till – och tillika ska Polisen nu också sysselsätta sig med förbrytelser per twitter och facebook, ifall någon stackars stackars medborgare blivit ”kränkt”.

I ett sådant sammanhang är det ju lätt att förstå, att Polisen inte har några resurser alls att sätta in vad gäller just Heliga Trefaldighet, utan att en ny kyrklig ”Privatpolis” måste ta hand om säkerheten – det är nog ändå bäst – en historisk byggnad riskerar ju annars att förstöras, och även som hedning tycker jag synd om dessa goda kristna.

Men så återstår detta med de hastigt påkomna magproblemen ibland de ”nyanlända” församlingsmedlemmarna, om jag nu får säga så.. kanske hann de inte ända fram till den andliga bekvämlighetsinrättningen, för att nå ”förlossning” och nåd, som man brukar säga i Kyrkan… Även i Kista Centrum – och på många många andra platser i Sverige, har små ”visitkort” efter samma befolkningsgrupp kunnat iakttas, redan i somras – och de kallas – EU migranter…

Utanför Uppsala blev en hel kyrkogård för infödda svenskar helt nedsnaskad, så att kommunen måste komma dit och sanera från sopor och skräp. Nu uppträdde där plötsligt en underlig (V) märkt politiker kalladd Szatmari Waldau – ur samma befolkningsgrupp – kanhända besläktad med Åsa Waldau – ni vet kvinnan som sade sig vara ”Kristi Brud” osv och sade, att kommunens försök att ställa ut sk ”bajamajor” inte var tillräckligt.

Uppenbarligen var det väl sanning och ingen lögn, för den här väldigt speciella befolkningsgruppen använde ju inte bajamajorna. De gick och sket direkt ute på gravarna istället, visade det sig. Den kristna sekten ”Livets Ord” beviljades bidrag av Uppsala Stad för att hysa de här personerna – och sen dess har problemen fortsatt

vyuwvxb

Förlåt att jag frågar, kära medborgare, men vore det inte lättare att sätta upp beväpnad vakt vid Öresundsbron istället, och slippa den höga kostnaden för sanering, skadegörelse, sanitära olägenheter och vakter framför varje kyrkogård, varje kyrka och historisk plats av betydelse ?

Vad är det som sker i ”Landet Löfvén” eller det som en gång var vårt Sverige ?

Reportern Carolin Dahlman har skrivit en mycket intressant artikel i dagens ”Kristianstadsblad”. Jag rekommenderar verkligen, att ni läser den extra noga…

polistull Sk ”Öppenhet” fungerar inte överallt. För att överleva, behöver ett modernt samhälle exempelvis Tull och Polis

 

”Svenska” Kyrkans HEMLIGA plan: MÖRDAR-PASTORN från Knutby skulle FRIGES… (inlägg från 9 November 2017)

I förra veckan kom det fram hur den påstått ”Svenska” Kyrkan (säg snarare den Evangelisk-Lutheranska Kyrkan i Sverige, för det vore betydligt ärligare att kalla den så – i Finland, vårt närmaste grannland, finns ingen ”finsk” kyrka) hade en hemlig plan för att befria den ökände Mördar-pastorn Helge Fossmo från Knutby-Sekten  och sen sätta in honom som en av Svenska Kyrkans funktionärer istället… ”Svenska” Kyrkan har också under lång tid intrigerat och planerat för att den ökände mördaren skulle friges.

Man har bland annat via sina ”diakoner” försökt bearbeta och påverka Örebro Tingsrätt (som hanterar nådeansökningar för Kumla-bunkern, det högrisk eller ”maximum security” fängelse där mord-predikanten vistas) enligt vad bland annat tidningen Metro erfar. Media antyder, att det hela inte skulle vara någon medveten politik från ”Svenska” Kyrkans sida, men liknande ”fall” har – som vi ska se – inträffat också långt tidigare. Bland annat skall man ha hjälpt Fossmo att byta efternamn till Iversen, så att han inte skulle bli igenkänd av kyrkobesökarna, när han väl kom ut.

Rättspsykiatriska undersökningar från 2017 avslöjade att den här mördaren – som dömts till 24 års fängelse –  ”uppvisar en inte oansenlig förmåga att kunna manipulera och dupera omgivningen” – och efter bara 12 år vill ”Svenska” Kyrkans diakon plötsligt och oförklarligt släppa ut honom – Hur gick det till ??

 

Det var i Januari 2004 som Polisen upptäckte, hur långt de kristna i Knutby Filadelfia-församling gått. Pastor Fossmo hade förmått och indoktrinerat den27-åriga sk ”Barnflickan” Sara Svensson som han själv anställt  – hon var inte alls ett barn, utan en fullvuxen kvinna – att skjuta ned hans 23-åriga fru Alexandra, och sedan också försökt skjuta ned en granne, alltsammans på ”Guds” eller rättare sagt Pastorns order, eftersom ”Gud” gett order till Sara Svensson genom en mobiltelefon, efter vad hon sa. Och det var inte första gången det hände. Redan tidigare hade Sara Svensson försökt slå ihjäl Alexandra Fossmo med en hammare, detta också delvis på order av en kvinna vid namn Åsa Waldau, som påstod sig vara ”Heliga Guds moder” i dagspressen, och under lång tid tilläts att göra reklam för denna vidriga kristna sekt i svenska media. Frågan är väl, om det var Sara Svensson – som sedan 2011 varit på fri fot och numera är bosatt i Vadstena – eller svenska journalister som var de mest naiva i denna kristna soppa. Man upptäckte också, att Pastor Fossmos första hustru råkat ”halka i badkaret och dött under mystiska omständigheter, även om han aldrig dömdes för just det mordet.

Mönstren känns igen, även från utlandet. Först blir dessa kristna ”frälsta” och sen kommer deras ”Gud” med befallningar. Waco Texas, eller lite varstans i Världen. Anders Behring Breivik….

Ja, de kristna är sig alltid lika… alltid denne ”Gud” som med samvetslösa pastorers hjälp beordrar själva morden

Det har också visat sig, att Helge Fossmo lyckats ringa väldigt många sk ”förbjudna telefonsamtal” från sitt fängelse, hur nu det gick till. Samma teknik, och samma tillvägagångssätt som i fallet Sara Svensson, alltså – också hon upplevde ju sig vara ”styrd av herren Gud” via mobiltelefon, hur det nu kunde komma sig.. Fängelsepsykiatriker har redan klarlagt, att Fossmo även fortsatt är en farlig man, som bör vara inom lås och bom, och inte gå lös ibland dessa ”goda kristna”.  Fossmo har också avvikit från flera permissioner – enligt vad som bevisats (detta hände så sent som 17 maj i år) – men ändå har man nu alltså erbjudit honom en tjänst i ”Svenska” Kyrkan – och där skulle han syssla med själavård och socialt arbete, till råga på allt.

Hur kunde det hända ? Är en livstidsdömd mördare – till på köpet ytterst manipulativ – med över 13 år kvar på sin strafftid, verkligen lämplig för något sådant ?

Vakten Eder för Falska Profeter, ty de äro såsom ULVAR i FÅRAKLÄDER…” ( Matteus, 7:15)

Enligt Kyrkans Tidning – som skyller alltihop på den ej identifierade diakonen – har denne nu – klädsamt nog måste vi väl säga – plötsligt tvärvänt – och ”ångrat sig” som det heter..  Diakonen påstår, att han börjat skriva en massa intyg till Örebro Tingsrätt ”av medmänsklighet” och sådana saker, och här ser vi nu vad de kristnas sk ”förlåtelselära” kan leda till..

Självklart är det så att förlåtelse i vardagslivet och privatlivet kanske är bra, men här gäller det dömda mördare och inget annat. Rättstaten sätts ur spel genom dessa ”goda kristnas” handlande. Fossmo har inte avtjänat ens hälften av sitt straff, och gång på gång har han försökt få det tidsbegränsat – med sikte på att vara ute om två år, och en fri man… Och ”Svenska” Kyrkan har via sina representanter hela tiden försökt backa upp honom, genom flera års manipulationer… Redan 2015 skrev Sveriges Radio, att Fossmo ”säkert” skulle bli fri till 2020…

Men det är inte första gången liknande saker händer. Minst sagt märkliga skrivelser har kommit in till Örebro Tingsrätt även tidigare, från personer som säger sig ha ”funnit Jesus” bland annat…

Den dubble Polismördaren Jackie Arklöw, torterare och fångknekt från Bosnien med flera folkrättsbrott på sitt samvete – är han bekant ?

I andra länder – bland annat då Bosnien, där han varit verksam, skulle han väl snarast ha fått dödsstraff, och därmed inte kostat skattebetalarna mer pengar – men jodå – redan 2004 påstod sig denne Polismördare ha ”funnit jesus” som det heter, och då skulle han alltså genast bli frisläppt enligt sig själv, eftersom han ”blivit snäll”.

Var fann då Jackie Arklöw ”jesus” någonstans ? Var det på fängelsets toalett, i duschen, eller tvättstugan måhända, nu när också han blivit ”hjälpt av diakoner”, ”gått i kloster” osv (precis som Sara Svensson, dubbel mörderska ) men tydligen hindrar inte detta honom från att se på porrfilm och andra enkla nöjen, har man upptäckt. Just en snygg ”frälsning”, eller hur – och hur kristen är den, egentligen ??

Helge Fossmo, däremot – har haft inte mindre än fem kvinnor – ur sin egen församling – säger han – men ser numera på lite porr, då och då – han också.

Och vem är väl då jag att förmena en enkel prästman hans enda nöje ???

 

Ja mina läsare – ni ser – ni ser… Ständigt dessa kristna ! Ständigt detta hyckleri, denna inpiskade ”förlåtelse” som tillåter mördare att gå fria, och fortsätta sin verksamhet – och en svensk rättsstat, som allt mer och mer råkar i förfall och gungning – på grund av samma kristendom !

Hur länge ska vi finna oss i det här, frågar jag er nu. Hur länge ? Och vad kommer härnäst ? Ska Jackie Arklöw utses till Kyrkoherde i Malexander, kantro, medan Anders Behring Breivik – en annan kristen psykopat – erbjuds tjänsten som Biskop i Karlstad, eller kanske Ärkebiskop efter Antje Jackélen, ni vet – åter en annan person med totalitära värderingar..

Här MÖRDADES två svenska Polismän. Men – Mördaren vill nu ha Sänkt Straff – för han har ju blivit Kristen….

Och, apropos den senare – alltså självaste Ärkepisskoppen – som våra finska vänner brukar säga, skriver man i Dagens Nyheter idag – förlåt att jag endast citerar –

Svenska kyrkan var fram till 1990-talet en statskyrka. Prästerna var tjänstemän i staten. Under femhundra år har de förmedlat Luthers medeltida kvinnosyn i predikningar, husförhör, som deltagare i statliga utredningar och i samtal med enskilda. De medverkade till flera hundra år av häxjakt, där kvinnor dränktes eller brändes på bål.

De har bekämpat kvinnors rätt till preventivmedel, sexualupplysning, fri abort, avkriminalisering av homosexualitet. De har fördömt kvinnor som fött barn utom äktenskapet. De har myntat begreppet ”oäkta” barn. De bekämpade kvinnors önskan att bli präster ända in på 1960-talet.

Svenska kvinnor har fört en envis kamp för sina rättigheter under 150 år. Kyrkan har alltid varit den främsta motståndaren.

När ärkebiskopen hyllar Luther som en bildningens förespråkare, så glömmer hon att innehållet i den bildning som bevärdigades menigheten i katekeserna sannerligen inte var mycket att hänga i julgranen om man ville räta på ryggen och skapa sig ett fritt liv.

”Den som är rättfärdig av nåd och begriper detta genom tron är fri”, skriver ärkebiskop Jackelén. Det är sannerligen ett spetsfundigt sätt att villkora friheten för alla förtrampade och kuvade. Frihet till underkastelse.

Inte för inte är en direktöversättning av ”Allahu Akbar” den svenska Ärkebiskopens fältrop. Och mördare går fria och får sänkt straff i dagens Sverige, medan Sara Svensson – ”barnflickan” som började döda på order av Herren Gud inte längre är unik. Herren befaller, Herren straffar, Herren tillrättavisar. Hela tiden denna kristna psykopati, denna kristna sadism, detta mordiska kristna brödra- och systraskap, vars verkningar vi kan se — över hela vårt svenska samhälle.

Låt oss alla samfällt ”Gå Ur” och HEDNA OSS – endast så kan vi slippa detta – och hålla Fossmo, Arklöw med flera ”Herrar” inlåsta, där de verkligen bör vara och ska sitta – på Kumlabunkern…

 

 

”Kyrkochefen” i Växjö erkänner sina brott – men bara till en del.. (inlägg från 9 September 2016)

”Smålandsposten” och flera andra media i Sverige rapporterar idag vidare om den senaste i en lång rad barnsexskandaler inom den ”Svenska” Kyrkan. Trots att han suttit gripen i inte mindre än fyra dagar efter vad det verkar, omhäktas inte den här personen, utan försätts på fri fot. Präst efter präst. Barn efter barn. Familj efter Familj i Sverige som drabbas. Skolklass efter skolklass. Tonåring efter Tonåring. Stift efter Stift. Församling efter Församling – Biskop efter Biskop och ”Domkapitel” efter ”Domkapitel”. Förövarna frias nästan alltid – Polisen i Sverige har ju nu en uppklarningsprocent på 14 %, också när det gäller våldtäkter och liknande sexbrott. Detta är fakta, och det går inte att bortse ifrån.

Och såhär håller de kristna på…

index

Tydligen slutar det aldrig. Bara under de tre senaste år jag skrivit på den här bloggen, har följande hänt: I Mars i år dömdes en 35-årig präst, ”ungdomsledare” i Svenska Kyrkan för pedofilbrott. Prästen Lars Oscar Julius Mehler från Tyskland ofredade två stycken 11-åriga småflickor i källaren på en kyrka på Gotland. En präst i Göteborgs stift tilldelades ett nytt jobb och en ny tjänst av biskopen där, trots att prästen förgripit sig på en 11-årig pojke. Prästen Oskar Kalm i Uppsala stift blev 2015 dömd för inte mindre än tio övergrepp emot en liten flicka, det ena efter det andra..

Bland annat – listan här ovan är inte på något sätt fullständig – och enbart sen 2013, omfattar raden av de här prästerna inom Svenska Kyrkan mer än 20 personer. Ingen annan Kyrka eller något Samfund eller vad ni vill i Sverige gör på det här viset. Ingen annan religion i landet uppvisar dessa problem. Inga rabbiner eller imamer förekommer i spalterna, inga buddhister, inga hedningar. Bara de kristna, och då alldeles speciellt ”Svenska” Kyrkan, eller rättare sagt den Evangelisk-Lutheranska Ockupationsmakten i Sverige, som den rätteligen väl bör kallas. Man kan inte förklara saken med att just denna religions präster skulle vara så många fler till antalet, för fler än 5000 är de inte – men så fort denna yrkeskategori kommer in i bilden, eller får ha hand om små barn och skolungdomar – ja då uppstår det tydliga problem…

I andra länder finns ideella organisationer, som på ett seriöst sätt tar i tu med det här – men det finns inte i Sverige. I Australien finns en organisation som heter Broken Rights, till exempel – och enligt den kan så många som 10 % av Australiens befolkning – i vissa årsklasser – ha drabbats av katolsk pedofili – i olika former. Också i USA finnns organisationer för de stackars människor, som fallit offer för de kristna, och allt det onda, som deras religion ofrånkomligen för med sig.

Innan jag fortsätter min framställning här vill jag för klarhetens skull påtala, att jag själv på intet vis hör till de här offren – jag har i klartext aldrig kladdats på av någon präst, eller Rövknullats av ”Svenska Kyrkan” – för det är ju faktiskt det saken gäller, för att nu säga som så.. (utom möjligen andligen, eller på det religiösa planet.). Men – tänk efter…

skolavslutning_kyrkan-645x363

Hur många föräldrar vågar i längden lämna sina egna barn i kyrkans och prästernas händer ?

Påven själv har erkänt, att minst 2% av prästerna i katolska kyrkan är pedofiler – och det betyder tiotusentals eller kanske hundratusentals fall, världen över.  Allt tack vare denna kristna kyrka. Hur många fall den senaste skandalen – bara för i år – i Växjö egentligen gäller, vet man fortfarande inte.

Smålands-Posten beskriver hur en okänd kristen plötsligen kommit utrusande ur Stiftskansliets lokaler och skrikit ”Inga Kommentarer ! Inga Kommentarer! för att hindra pressen i dess arbete, och dölja vad som hänt. Men den högt uppsatte ”Kyrkochefen” har ändå erkänt det mesta av vad han anklagats för – alltså grovt barnpornografibrott och sexuellt utnyttjande av barn.

Inga vackra saker – precis.

Datorer och telefoner har tagits i beslag, berättar tidningen. Flera dagars förhör har hållits. Husrannsakan har också genomförts, och materiella beslag har gjorts, hemma hos den misstänkte. Allt tyder på att flera personer kan vara inblandade – varför skulle man annars undersöka telefon, dator mm ? Hur många präster och liknande det egentligen gäller, kan ingen svara på.

image-phpHär inne – mitt i centrala Växjö – dolde sig brottslingarna. Datorer togs i beslag. Går det till så – på en normal arbetsplats ??

Av ett okänt sammanträffande rapporterar den kristna dagstidningen ”Dagen” idag om en sk ”Kyrkchef” i Malmö, som plötsligt vägrar lämna sin anställning, trots att hon fått sparken.(inte en Kyrk-o-chef som i Växjö alltså – här stavar man tydligen helt annorlunda) På Stiftskansliet i Malmö har det rått grava arbetsmiljöproblem, skriver man. Är detta fallet även i Växjö och flera andra Stiftsstäder ? – Ja, vem vet… I veckan anklagade den ensamme prästen Patrik Pettersson – på bloggen ”Kyrkliga Ting” ingen mindre än Ärkebiskopen Antjé Jackelén för dåligt ledarskap inom ”Svenska” Kyrkan, vilket ärkebiskopen besvarade genom att kalla prästen för Misogyn, bara för att han vågat komma med kritik.

Händelsen kommenterades i kvällstidningen Expressen, där Ärkebiskopen uppmanades att ta sitt ansvar.

jesus-with-children-2302Se upp ! Den här skäggige individen från Mellanöstern, kan göra dina barn illa ! Mycket, mycket illa…

Kanske inte så oväntat, på det hela taget. Man måste ju våga erkänna, att här finns allvarliga ledningsproblem, när själva verksamheten urartar på det här viset. Väldigt få medborgare i vårt land känner ens till det, men ”Svenska” Kyrkan har faktiskt skaffat sig ”fribrev” i arbetsrättsligt hänseende. Trots att Statskyrkan upphörde redan år 2000 gäller inte den normala Arbetsmiljölagen just Svenska Kyrkan, märkligt nog. Arbetsdomstolen får inte döma i kyrkliga mål – och därför åker förövarna inte fast, ens när man konstaterar, att tydliga problem finns. Istället finns det närmast medeltida specialdomstolar i Sverige, sk ”Domkapitel” som staten och myndigheterna totalt saknar insyn i.

Därför finns också alla de arbetsrättsliga problemen, och därför hamnar ”Svenska” Kyrkan gång på gång såhär snett. Prästerna får styra som de själva vill, och många gånger ”friar” de sig själva – tills resten av samhället kommer dem på spåren, och tar dem så att säga ”med byxorna nere” eller på bar gärning…

welcome2

Vad leder kristendomens pedofila bildvärld och alla dessa bräkande små lamm och jesusar till ?

Jag menar – alla de här pedofilskandalerna kan ju inte komma som en blixt från klar himmel – rimligen borde man känt till detta om sina egna anställda för länge länge sen, och varit medvetna om dessa tendenser. Att prästerna i stift efter stift bär sig åt såhär emot barn och ungdomar kan ju t ex inte bero på – grundvattnet – eller vad ?

Någon rationell orsak måste det väl finnas.

Själv tror jag att problemet är strukturellt. Problemet finns i själva religionen, i själva Kristendomen. I de kristnas tro, i deras föreställningsvärld. Där sitter det onda..

Oavsett vad, så måste vi konstatera att:

 1. Problemet beror på ledningen. Finns det prestigefyllda ”maktmänniskor” i spetsen för det hela, som är helt blinda för sina egna fel, och vägrar ta emot konstruktiv kritik, tydliga ”arbetsplatsproblem” på kyrkokanslierna osv – ja då hjälper det inte hur fina små ”gender” policys man än har, och hur mycket man än bräker om guds nåd och godhet..
 2.  Föreställningen om Guds Allmakt och en allsmäktig Gud, som kan behandla människorna precis som han vill, och tron på kyrkan och prästerna som den allsmäktiges redskap, skadar oerhört mycket mer än den hjälper. ”Svenska” Kyrkans präster har aldrig varit folkvalda. De tillhör ett totalitärt system,, en totalitär ideologi – utanför det normala samhället. Tron på att de är ”den allsmäktiges” representanter, gör dem i stånd att rättfärdiggöra precis vad som helst – och utse sig själva till ”guds ställföreträdare”. Asatron tex har folkvalda Gydjor eller Godar, som kan avsättas genast av sina egna församliingsmedlemmar på ordinarie ting. I svenska kyrkan råder Domkapitel, Nepotism, Biskopsvälde, andlig diktatur…
 3. Den sjukliga, osunda kulten av ”Jesus-barnet” och käre lille jesus, gud som haver barnen kär, ”ingen kan inträda i himlen, som inte är som ett barn” osv leder till en infantiliserad religion, och en sjuk, förvriden föreställningsvärld. Hela kristendomen är ett slags bebis-kult, och för en del präster slår detta uppenbarligen helt över.. De kunde ju betona kristus i egenskap av en normal, vuxen man istället – men det görs underligt nog inte… Kanske därför att han strök omkring på landsbygden med inte mindre än 12 andra män – vilket också säger en hel del…
 4. Synen på ”vuxen” sexualitet mellan man och kvinna – alltså vuxna människor – har av de kristna alltid fördömts och förhånats som ”syndig”, ”ful”, ”otäck” osv. istället kommer grova perversioner, eller ”det som är åt röven vänt” sakta smygande… Liknande kan också hända i en-könade miljöer, exempelvis fängelser, internatskolor, fångläger, kaserner och liknande – men kombinerat med kristendomens alla nackdelar och rent repressiva struktur skapas en grogrund förr sådant här sjukt beteende. Och förr eller senare omsätts det i handling..
 5. Avsaknad av kontroll från det övriga samhället, rent ”lagtrots” från de kristna och ”Domkapitlens” skadliga inverkan, där man utåt säger att ”nämen vi har regler, vi har policys, så det så...” men inåt mörkar ner, slätar över osv förklarar hur problemen blir värre och värre…

Till slut har det nu gått så långt och blivit så illa – att hela vårt land har drabbats. Nu måste vi sätta stopp, och gemensamt få slut på det här.

Vi kan protestera. Vi kan gå ur Svenska Kyrkan. Vi kan förklara, att vi nu blivit hedningar, och inte vill ha det såhär, längre…

sprid_off

GÅ UR SVENSKA KYRKAN – HJÄLP DE DRABBADE – PROTESTERA !!

 

Nej men Usch Usch Usch – Ebba Busch (”Vad sade du att hon sade sade du ?” ) (artikel från 22 November 2016)

e sk Krist”Demokraternas” Partiledare Ebba Busch Thor lär ha sagt i en podcastad radiosändning att hon inte tror på evolutionsteorin och att hon bokstavligen tror att Adam och Eva skulle varit de första människorna, enligt Nättidningen Nyheter 24.

Tidigare är hon känd för att ha varit medlem i den fanatiska kristna sekten ”Livets Ord” under en lång rad av år, och aktivt förnekat allt tal om evolutionsteorin i dess skolor, bland annat på så sätt att hon varit med och förföljt biologilärare som haft avvikande uppfattning gentemot de kristna och försökt lära barnen vetenskapliga fakta, enligt Dagens Nyheter.

ebba-busch-thorKan vi ha kristna fanatiker i Riksdagen, vårt nationella parlament ? Vad ska andra länder tänka om oss ??

Fastän man väl alltid kan göra den observationen, att enstaka muntliga uttalanden kanske inte må anses som bindande, och att det mycket väl kan hända att ett intervjuoffer i radio ”gör bort sig” därför att programledaren ställer ledande frågor eller ogärna säger emot jakande påståenden (det kan hända och HAR hänt vissa hedningar också) så måste man nog fråga var dessa Krist ”Demokrater” egentligen står.

Kan kristendomen överhuvudtaget sägas vara en demokratisk religion, så länge den kräver alla människors underkastelse under en enda Gud, och använder totalt fascistoida paroller typ ”Jesus är Herre – vi är Guds slavar” och annat i den stilen ??

Christer Sturmark, ledare för Humanisterna, the Swedish Humanist Association uppges ha sagt till Nyheter 24 att

Jag utgår från att Ebba Busch Thor skämtar när hon säger att hon tror att de två första människorna var Adam och Eva. Annars har vi en partiledare som fundamentalt förkastar vetenskapen i klass med Donald Trump. Det vill jag inte tro… — – Om hon menar det bokstavligt och inte metaforiskt, så är det en förnekelse av hela den biologiska vetenskapsdisciplinen.

Med tanke på Ebba Busch Thors minst sagt suspekta förflutna i vissa sekter – som DN redan kommenterat utförligt och detalj, så verkar vi tyvärr ha anledning att tro det värsta. Också andra oberoende bloggare i Sverige har reagerat, och frågat hur vi egentligen bör se på dessa Krist ”Demokrater” med sina absurda påståenden om att de på något sätt skulle representera ”Svenska Värderingar” vilket de aldrig gjort, och per definition inte kan anses representera.

Och Thor ? Hur kan man kalla sig för något sådant i efternamn, och försöka ge sken av att man skulle vara Kristen ?

Borde inte ”Sacredeus” eller något liknande, mera kristligt, så att säga – vara aningen lämpligare, särskilt som det ska finnas Krist ”Demokrater” som redan heter så.. Rätteligen borde väl både Åskans Dundergud och JHVH-1 vara vreda på en viss Ebba idag – men – dt är ju deras sak – inte människornas..

På Facebook har flera ledande svenska humanister uttalat sig, och sagt saker som ”Vet hon inte att det var ASK och EMBLA som var de första människorna – Vilken okunskap !” och det måste man väl instämma i, för vad har Eva och Adolf eller vad de nu hette i den svenska kulturen att göra ?

is_36

 Ask och Embla var det – INGET annat...

norsethor

Detta är THOR men någon ”Ebba” känner han INTE !

klassiker

”We’d said it before – and we’ll say it again: ÖÖÖÖDUG-GYGJA !”

 

Mot ”Begravningsmonopolet” – och för civilt, fredligt MOTSTÅND ! ( inlägg från 10 Juni 2017)

Att vara Hedning och Asatroende, är att vara med i en motståndskamp. Men det rör sig om ett fredligt motstånd, ett civilmotstånd, utan våldsamheter, utan överdrifter. Varför tror ni annars att jag talar och skriver så mycket om Peter Weiss ”Motståndets Estetik” ifall ni nu känner till honom, och vet vem han var ?

Men – nu till en ny sakfråga, ett nytt debattämne. Svenska Kyrkan och dess sk ”Begravningsmonopol”. Dess vägran att erkänna, att några som helst andra samfund får tillgång till begravningsplatser, och det faktum att man bara kan begrava sig Borgerligt i Tranås, respektive Stockholms Kommuner – för så är det faktiskt – överallt kristna kors, överallt skändningar och diskriminering gentemot oss hedningar och vår religiösa tro…

Görvälns Griftegråd i invandringstäta Järfälla Kommun skulle varit till för ALLA trosriktningar, ALLA etniciteter enligt kommunen. Ändå FÖRSTÖRDE ”Svenska” Kyrkan alltsammans och ignorerade totalt denna tanke, genom att smälla upp stora, svarta kors utanför sitt sk ”kapell”

Hur länge ska vi stå ut med dem, och denna hänsynslöshet från deras sida, denna diskriminering.. Jag bara frågar…

Jag lämnar nu ordet till Peter Kåhl, hednisk skribent i Mälardalen, som har en hel del att säga om ämnet, och som liksom jag är upprörd över det sätt, som ”Svenska” Kyrkan sköter en del saker på. Inte ens i döden får vi hedningar frid. Inte ens våra gravar lämnar dessa kristna ifred.

 

Vi har ett viktigt ämne som berör oss alla men som det nästan aldrig pratas om men det är faktiskt god tid att vi även nämner det.
Vad händer när jag dör?
Jag vill inte att mina barn ska ta avsked av mig i ett av svenska kyrkans kapell.
Fattar att det är rätt svårt att få ligga på ett brinnande skepp och det känns inte heller rätt då jag absolut inte är någon sjöman.
Vad har vi för rutiner när en Asatroende ska begravas?
Visst jag vet att jag kan spridas ut med vinden men även det är vid kyrkans marker om man inte kan bluffa ut askan som jag vet att en kompis gjorde.
Men varför ska vi behöva bluffa och kringgå regler bara för att vi är Asatroende det lär knappast några andra religösa grupper behöva göra.
Detta måste bli en ändring på och gärna att vi har en egen helig plats att sprida ut våra bröder och systrar…

Vid Oden…

Bilden, Torshammarring är i storleken en halsring, som i dekorativt och religiöst syfte tillverkades som en gravgåva under vikingatiden.

På dessa ringar, som i regel är av järn, påhakades amuletter i form av små torshammare och ibland även små järnringar och spiraler. Torshammarringar var mest vanliga i Mälardalen där man hittat dessa i gravar från yngre järnåldern. Deras placering i urnornas översta brandlager tyder på att de inom kulten haft en betydande roll. Torshammarringar har även påträffats i Ryssland, sannolikt i gravar lagda över de vikingar som varit på resa i österled.

 

 

Jag har själv försökt väcka frågan dussintals gånger (bla under rubriken ”begravningar” i arkivet ovan) men ingen utanför Nordiska Asa Samfundet – nu den största rörelsen i sitt slag i Sverige någonsin, med mer än 700 medlemar – har velat lyssna. Vi seriösa Hedningar och Asatroende i Sverige vill också ha vår egen begravningsplats  precis som våra Bröder och Systrar på Island och i Danmark redan har. Och vi vill inte ha den vandaliserad eller förstörd av fler kristna kors, denna sekelgamla symbol för plåga, ”guds” ondska och ren tortyr…

Svenska Folket behöver inte ”Svenska” Kyrkan… (inlägg från 16 januari 2018)

Henrik Andersson, vår bloggande kollega på Ideella Kulturföreningens blogg, gjorde den 15 januari i år följande inlägg, som också publicerats av bland annat Gotlands Allehanda och Skaraborgsbygden, med flera lokaltidningar runt om i Sverige. Jag vill citera det rakt av, eftersom det relaterar mycket tydligt och klart till den pågående debatten om sk ”Multikulturalism” i Sverige, liksom detta med Monoteism, kontra Polyteism:

 

Svenska kyrkan är inte svenska folkets kyrka

93 093 personer lämnade svenska kyrkan 2017. Trots att svenska kyrkan satsade stort på reformationens 500 år jubileum valde allt fler att lämna detta samfund.
Aldrig tidigare har så många begärt utträde. Förvisso tillkom en del medlemmar, men de begärde inträde av politiska skäl. Anhängare och motståndare till sverigedemokraterna gick med i svenska kyrkan av den anledningen att det var kyrkoval. Inte av andliga utan av världsliga skäl fick svenska kyrkan några nya medlemmar, de går nog ur lika fort som de kommit. Svenska kyrkans försök att återkomma inte som statskyrka men som ”folkkyrka” får sägas misslyckats. Gott så.

Vi behöver inte ett samfund i dagens Sverige där det finns otaliga kristna inriktningar olika muslimska dito samt inte att förglömma buddister, hinduer, asatroende samt ateister. Nu borde väl ändå svenska kyrkan inse eller tvingas inse att de är det största religiösa samfundet, men också bara ett samfund bland andra samfund och en religion bland andra religioner. Svenska kyrkan är inte svenska folkets kyrka!

Henrik Andersson

 

Vad Henrik Andersson säger, stämmer faktiskt. 40.5 % av svenska folket och alla Svenska Medborgare är inte med i ”Svenska” Kyrkan alls, och därmed finns överhuvudtaget ingen saklig grund för just denna kyrka att hävda, att just den skulle vara ”svenskare” än något annat samfund, särskilt inte om vi nu ska förutsättas ha så kallad ”Multikulturalism” i landet, vilket en del avsigkomna figurer sagt ska vara en grundlag, även om de inte kan säga i vilken av landets grundlagar detta står skrivet. Varken i Regeringsformen, Tryckfrihetsförordningen, Successionsordningen eller Yttrandefrihetsgrundlagen har jag själv hittat någon sådan formulering i alla fall, och hur som helst kan man nog diskutera, vad begreppet ”Multikulturalism” skall innebära, trots att ”Svenska” kyrkans egna representanter använder det både jämnt och ständigt.

Multikulturalism innebär alltid Polyteism – inte Monoteism – och det måste man ha klart för sig. Säger man eller tror man, att vi ska ha många kulturer i vårt land, och påstår man att alla dessa är ”likvärdiga” som det så vackert heter – ja då måste man också tillåta Polyteistiska religioner, som till exempel Hinduism eller Asatro på lika villkor med Islam,  Kristendomen eller andra Abrahamitiska Ökenreligioner.

 

Bild från US Bureaux of Veteran Affairs, Washington DC. TORSHAMMAREN är också en officiellt GODKÄND symbol, på LIKA VILLKOR med alla andra religiösa symboler.

 

Å andra sidan gäller det också att komma ihåg, att detta prat om ”lika värde” är ett gravt missvisande uttryck – vad som menas, är ju som varje någorlunda normalt funtad människa lätt inser, att det är lika rättigheter man menar – för det är aldrig någonsin ”likvärdigt” varesig för individen eller samhället vilken religion man väljer att omfatta. Vissa religioners utövare har visat att de har uppenbara svårigheter med att ta till sig det svenska rättssystemet, till exempel, och precis som de kristna förespråkar de också sina egna religiösa lagar, hedersförtryck, våld och minskad yttrandefrihet.

Teckning av J E Ander, svensk karikatyrtecknare från 2017 – fortfarande mycket aktuell…

Asatron och Hedendomen har funnits i vårt land sedan urminnes tider. Den har inga särskilda dietkrav, ställer sig bakom det sekulära samhället och dess utövare är minst lika laglydiga eller till och med väldigt mycket laglydigare än Sveriges befolkning i gemen. Ändå fortsätter diskrimineringen, förföljelsen, S-regeringens krav på förbud för Tyr runor eller Torshammare, till exempel, trots att både Lagrådet och alla andra någotsånär insatta myndigheter sagt, att detta (S)-märkta förbudskrav är nonsens.

Ändå påstår dessa kristna, och just ”Svenska” Kyrkan att just deras religion skulle vara ”tolerantare” än alla andra. Stämmer det, egentligen ??

Vad har JHVH-1, Allah eller ”Gud” skapat – mer än förtryck och terror ? Alla känner vi till sanningen bakom alltihop..

 

Gravstenar omkullvräkta i Botkyrka – Kristen kyrka låg bakom… (inlägg från 2 Januari 2018)

Lokaltidningen ”Mitt i” i Botkyrka berättar om hur förvånade kyrkogårdsbesökare mötts av en fruktansvärd syn. Hundratals gravstenar hade välts omkull, och låg nedvräkta på marken. Vem kunde väl ha gjort detta ?

När  Kristina Kessne Månsson skulle besöka sina föräldrars grav i Botkyrka kyrkas kyrkogård i torsdags var hennes föräldrars gravsten uppdragen och vält.

– Det var inte så längesedan som min mamma gick bort. Jag blev bestört och ledsen – sedan arg. Det här är inte värdigt, berättar hon när vi ses på den regniga kyrkogården.

 

– Var och varannan gravsten var vält, min första tanke var att det var vandaler, säger hennes man Jan Månsson som uppskattar antalet välta gravstenar på kyrkogården till 70 procent

Många av de gravstenar som vräkts omkull, låg också tvärs över de blommor och växter anhöriga försökt plantera på gravarna. Tidningen har visat flera bilder på hur detta sett ut, och hur vandalerna gått fram. Nu visar det sig, att det är den sk ”Svenska” Kyrkan som låg bakom alltihop.

Redan vid ”allhelgona” eller Alvablotet vräktes vissa stenar omkull – rakt över de anhörigas blommor…

Tidningen intervjuar också flera personer som berättat om hur deras anhörigas gravstenar hänsynslöst vräkts omkull – helt utan någon information kommit till dem från Kyrkogårdsförvaltningen, där man säger till tidningen att ”Vi har inte vandaliserat” och att man skulle ha gjort allt detta av ”säkerhetsskäl” och ”så hänsynsfullt som möjligt” trots att blommor och växter bevisligen blivit krossade. Är det alls att ta hänsyn – det kan man ju fråga på förekommen anledning… Vad det är för dunkla ”säkerhetsskäl” som fått förvaltningen att välta 30 -40  cm höga stenar kan heller ingen förklara – för sådana stenar behöver vanligen inte förankras så särskilt långt ned i marken, och har heller ingen större vältrisk…

Visst – i ett fall lär det ha hänt, att en äldre, obevakad gravsten krossat ett barn på en kristen kyrkogård i Sverige, och därför har man nu infört en landsomfattande kampanj i kyrkans regi, där sten efter sten bara måste vältas – och man ”hinner inte” kontrollera vem, vad eller vilka stenarna i så fall tillhör, om det är en nyligen inträffad begravning osv osv.

Svepskäl, med andra ord.

Sten efter sten. Grav efter grav – skändad av…. ”Svenska” Kyrkan… enligt vad Mitt I bevisat… ”vesitigia terrent” – spåren förskräcker…

Själv skulle jag rekommendera en hednisk begravning, vilket blir allt vanligare och vanligare i Sverige. Jag tänker också på vad min egen gamla farmor sa, när hon besökte sina föräldrars och morföräldras gravar i Väsby i Skåne redan på 1970-talet, där ”Svenska” Kyrkan helt utan hänsyn tagit bort gravarna utan att hon fick veta något, och ställt stenarna lutade emot kyrkväggen…

Nu blir de nog arga i himlen” sa hon helt kort, och förklarade att hon själv inte ville ha någon kristen begravning, utan skulle låta sin aska strös ut i en minneslund, efter Hednisk sed. ”Vad ska gravstenar ens vara bra för, när Svenska Kyrkan självt inte accepterar lagstiftningen, eller gravrätter som fortfarande löper” frågade hon sig, och det tycker jag faktiskt är en berättigad fråga i sammanhanget. En gravsten kostar oftast tiotusentals kronor, och när den bara okänsligt vräks omkull av de kristna, helt utan att man informerat de anhöriga, kan man ju verkligen fråga vad denna kristna tradition skall vara bra för.

Gravskicket har visserligen varierat starkt under den hedniska tiden i Sverige, ibland har man till exempel tillämpat kistbegravningar, ibland inte. Brandgravar eller kremering har varit det äldsta sättet att ta hand om sina döda – och det sättet väljer än idag 80-90 % av svenskarna, trots att det är förbjudet enligt den kristna bibeln, och heller inte var accepterat alls innan 1800-talets slut. Inte heller fanns det några gravstenar men väl runstenar – som restes på en helt annan plats än där man hade begravningen – men runstenarna fick alltid stå kvar i landskapet och det var ingen som välte dem, eftersom de bara var till för särskilt namnkunniga eller minnesvärda individer, som gjort något gott för ett helt samhälle, exempelvis byggt broar som Jarlabanke eller något annat samhällsnyttigt. De flesta hedningar som levde förr, fick helt säkert ingen runsten rest över sig, men blev lagda i den egna gårdens ättebacke, eller högsatta tillsammans med sina förfäder på ett gårdsgravfält, nära den ensamgård eller by – som oftast inte bestod av mer än 2-3 ensamgårdar – där man bodde.

Några individuella gravstenar förekom knappast heller innan kristendomen kom – och det är de flesta forskare helt överens om.

Själv tror jag nog att de flesta i vårt land kommer att tröttna på de här kristna dumheterna och gravskändningen, som numera breder ut sig över hela landet. Kyrkogården vid Gamla Botkyrka Kyrka är inte den enda i vårt land, där gravstenar som fortfarande är vårdade och skötta hänsynslöst vräkts omkull,  utan att man informerat de anhöriga.  När detta blir allt vanligare och vanligare, kan man ju fråga sig varför man alls ska vara med i ”Svenska” Kyrkanen minneslund eller en gravhög kan ju i så fall vara ett lika bra alternativ, oavsett vad man nu tror på, eller anser om ett eventuellt ”liv efter detta” i och för sig.

Medianinkomsten i Botkyrka ligger på 247 452 kronor, har man sagt – och ligger därmed långt under riksgenomsnittet.

Varje år tvingas också alla de, som är medlemmar i ”Svenska” Kyrkan (eller rättare sagt den Evangelisk-Lutheranska Kyrkan i Sverige, för den är inte alls ”svenskare” än något annat samfund – över 41 % av vårt lands befolkning är dessutom inte alls med i den) och som bor i Botkyrka att betala cirka 1% av allt de tjänar – en modern variant av det medeltida ”tiondet” på allt  allt allt, år efter år – och inte ens i döden får vi svenskar frid…Våra gravar skändas ju, och våra gravstenar blir omkullvräkta av de kristna…

Varför då ens vara med ? Varför då ens vara kristen ?? Det finns få argument som håller för den saken, och färre blir de dag efter dag. Kristendomen är varken bättre eller sämre än andra religioner, och alla människor har i alla fall rätt att bli upplysta om att det finns alternativ, som medför mindre skadeverkningar.

Varje Botkyrka-bo och hederlig svensk, som vill Hedna sig kan spara minst 2474 kronor om året – på att gå ur Svenska Kyrkan – vilket går enkelt att göra numera..

Här finns en enkel blankett som du kan använda on-line – och så får du ett formulär hemskickat. Det går fort och enkelt, och så kan du i Botkyrka eller i resten av landet spara tiotusentals kronor åt dig och din familj. Bestäm över dina egna pengar – som en vuxen människa – helt enkelt.

På ett helt arbetande liv – Botkyrka-borna har oftast låg utbildning, sett emot länsgrenomsnittet – kan de spara kanske 70 – 80 000 kronor, som ju varje familj och varje barn i Botkyrka kan ha betydligt bättre glädje av, än att bara kasta bort på en religion, som ingenting ger – och som skändar människors gravar, efter deras död.

Själv har jag redan för länge sen gjort som min gamla farmor. Jag har gått ur Svenska Kyrkan helt enkelt – och jag gjorde det redan vid 18 års ålder. Jag ska inte ha någon kristen begravning överhuvudtaget. Ingen kristen präst ska stå och mässa och jamsa om Gud och Jesus över mina döda ben. Jag föredrar gravhögen eller minneslunden. Ingen kristen kommer någonsin kunna hitta min grav – och kan därmed heller inte skända den.

Lugn går jag till mina fäder, och till det land och den jord jag älskar – utan gravsten. 

Lugn vänder jag mig bort från denna kristendom, och en ökenreligion, som ingenting gav och som bara tog, tog och tog med våld och förtryck, genom flera århundraden – från miljoner och åter miljoner svenskar.

Det finns sundare och enklare religioner än kristendomen, som inte skändar gravar och som inte skadar någon !

Också nu, när många i Botkyrka och i övriga landet pendlar, och är upprörda över den bensinskatt, som Regeringen Löfvén nyss höjt – trots att man två gånger lovat att inte höja den under det senaste året – och som kan kosta varje svensk mer än 5500 kronor om året – så är det ju dags att spara. Kanske du vill satsa de pengar ”svenska” kyrkan tagit från dig och dina närmaste på dina barns utbildning, till exempelså att de får en bättre framtid och kommer bort från den kristna religionen.

Det är faktiskt ett bra alternativ inför framtiden – och jag tycker du kan minnas det tipset – först som sist !

 

Präst dömd för sexbrott mot barn – blev ”Ungdomsledare” i Svenska Kyrkan…(inlägg från 4 December 2017)

”Jag vet det.
Jag säger det.
Men därför att jag vet och vågar säga det
ska jag vinna en styrka att skydda de värnlösa
som inga förmätna våldsverkare skall ha makt att beröva mig...”

– Erik Blomberg, ur dikten ”Rådjur i en park”

Återigen har det hänt här i Sverige. Vårt Sverige. En pedofildömd präst har ”benådats” av ”Svenska” Kyrkan, och i kraft av dess sk ”Förlåtelselära” satts in som – Ungdomsledare Kvällstidningen Aftonbladet redovisar i detalj och mycket utförligt hur det hela har gått till. Den senaste Pedofil-prästen är bara en av tolv präster som sedan 2013 förgripit sig på barn och ungdomar, avslöjar tidningen – och som blivit dömda för det. Hur många som begått brott, men inte blivit dömda – därför att de kunnat gömma sig i ”Svenska” Kyrkans regi – vet ingen. Däremot är det numera allmänt känt, att vi lever i ett land där bara 8% eller så av våldtäkter och allvarliga sexualbrott blir uppklarade.

Prästen dömdes 2013 för sexuellt ofredande av en konfirmand. I dag är han ansvarig för barn- och ungdomsverksamheten i en ny församling. – Vi tycker att det är förskräckligt att han får fortsätta jobba med barn, säger pappan till den pojke som utsatts. — — Det var efter ett konfirmandläger sommaren 2013 som prästen, som är i 60-årsåldern, letade upp pojkens mobilnummer och tog kontakt. I första sms:et skrev prästen att ”det var trevligt att prata, vi kan prata igen om du vill”.

15-åringen visade meddelandet för föräldrarna som uppmanade honom att vara artig i sitt svar till prästen. Pojken svarade kort och undvikande. Men sms:en fortsatte att komma under hela sommarlovet. Prästen frågade vad pojken gjorde, var han var och erbjöd honom skjuts vid ett tillfälle. Pojken ifrågasatte i ett sms varför prästen ville ha kontakt. Då skrev prästen:

”Jag ska vara helt ärlig; jag ville förstås prata, men jag hoppas förstås att vi skulle hamna i sängen och ha sex. Därför att du tog kontakt, för att jag är bög och du är ung och snygg. Men det har du redan fattat…”.

– Ur Aftonbladet, 4 December 2017

Homosex skulle alltså enligt denna ”Kyrkofader” vara en ursäkt för att ge sig på minderåriga. Pojken och hans föräldrar Polisanmälde saken, och prästen blev mycket riktigt dömd av en svensk Domstol – men sen kom Svenska Kyrkans mycket märkliga ”Domkapitel” med i bilden – och då gick det som det gick…

Enligt Påvens och Katolska Kyrkans data är MINST 2% av alla Katolska präster i hela Världen Pedofiler… Hur många präster i ”Svenska” Kyrkan eller den Evangelisk-Lutheranska Kyrkan i Sverige som OCKSÅ är det vet ingen… Men det lär nog inte vara mindre än hos katolikerna. Och HUR ska svenska barn, ungdomar och deras föräldrar VETA vem som är ”Fader två Procent” ??

Domkapitlet bestämde, att prästen skulle ha ”tre års prövotid” som det så vackert hette – men bara efter ett år dök han plötsligt upp som ”Ungdomsledare” i en helt annan del av landet, ditskickad av Kyrkans egna.. Nu har Pedofil-prästen också hand om olika öppna eftermiddagsaktiviteter för barn i låg- och mellanstadiet, visar det sig – och någon egentlig behandling för sin sjukdom fick han aldrig. Han var ju präst – och därmed ansågs han stå över alla misstankar.. Forskare hela Världen över har diskuterat om pedofili egentligen kan botas, och man har kommit till insikt om att gärningsmännen aldrig kan ändra sin läggning om de inte vill det själva. Det bästa man kan göra är – antingen att låsa in dem på livstid, eller se till att ”de åker ut ur prästbetyget som det heter. Antingen det, eller se till att den dömde personen inte får arbeta med barn och ungdomar – vilket är för den dömdes eget bästa. Återfallsfrekvensen är helt enkelt för hög, och frestelsen för sådana här personer med denna väldigt speciella läggning, blir helt enkelt för stor… Självfallet kan behandlingen lyckats, och de kan skaffa sig ett annat arbete och bli nyttiga för samhället ändå – men ställs de i samma situation eller hamnar i ansvarig, men inte övervakad ställning igen, är det stor risk för, att brotten upprepas… Så långt den psykiatriska expertisen..

Underligt nog kom domstolen nämligen att ”hoppa över” alla möjligheter till behandling i det här speciella fallet – och det gjorde såklart ”Domkapitlet” – de kristnas hemliga special-domstol, som inga vanliga jurister får ha insyn i – också..

År 2013 trädde den nya lagen om registerkontroll i kraft. Den innebär att alla som erbjuds arbete med direkt kontakt med barn och ungdomar ska kunna visa utdrag ur belastningsregistret. Till skillnad från skolor i Sverige lyder de kristna mystiskt nog inte under denna lag – och ”Svenska” Kyrkan står såklart också över alla lagar och förordningar. De kristna kan styra och ställa med barnen som de vill. Dömda brottslingar kan bli ”Ungdomsledare” – helt utan att någon kollar upp dem. För sexuellt ofredande, som den aktuella prästen dömdes för, ligger domen kvar i det civila belastningsregistret i 10 år innan den gallras ut – men bara efter ett år såg alltså ”Svenska” Kyrkan till, att den dömde skulle ha ansvaret för lågstadiebarn..

Så fungerar alltså den kristna ”förlåtelseläran” i praktiken. Lagen blir helt satt ur spel. Farliga brottslingar hamnar där de inte ska vara, och friges helt slumpmässigt. Man måste kunna förlåta folk, eller hur? är den kommentar Kyrkan som arbetsgivare ger, när Aftonbladet kontrollerar vad som har skett.

Sådana kristna har vi, sade bonden om svinen” (gammalt svenskt ordspråk)

Sånt här är faktiskt ganska vanligt. I December 2014 dömdes prästen Oskar Kalm från själva Ärkestiftet till 2 år och 6 månaders fängelse för våldtäkt emot barn. Det rörde sig om mer än 10 upprepade brott emot samma konfirmand, en femtonårig pojke. Ändå slapp Kalm att avtjäna hela sitt straff, och man undrar hur denna kristna ”förlåtelselära” och dess anhängare egentligen är beskaffad, när den hela tiden upphäver normala lagar och rättsväsendets domar..

Men – för all del – de kristna i Sverige är kanske inte den enda Abrahamitiska Ökenreligion, vars anhängare bär sig åt såhär…

Den här personen som ses skaka hand med vår Statsminister, Stefan Löfvén, är Arif Moradi, som dömts för sexualbrott och för att ha våldfört sig på en svensk flicka, bara 14 år gammal  på ett konfirmandläger. Han uppehåller sig här i vårt land illegalt, och har fått avslag på sin asylansökan – men plötsligt har han fått rangen av ”Talesman i Ungdomsfrågor” inom den sk #jagärhärnu-kampanjen – och Daily Mail och andra tidningar utomlands har också uppmärksammat hur vår Statsminister skakar hand med en dömd sexförbrytare – efter det att domen fallit, och en lokal (S) representant från Söderköping – samma kommun där Moradis sexbrott begicks – bjudit in honom till Regeringskansliet…

Ganska märkligt beteende av vår Regering, tycker ni inte ?

Moradi – tidigare muslim – ska nämligen på ett väldigt snabbt och helt oförklarligt vis ha blivit ”en varmt troende kristen” säger den kristna tidningen ”Nyheter idag”.

Lika plötsligt blev han också ”ungdomsledare” eftersom (S)-märkta politiker helt okritiskt utsett honom till det – men han nämns aldrig i några #metoo kampanjer, såklart. Han är ju invandrare, dessutom illegal sådan. Detta hände i somras:

Under lägret intresserar sig Moradi i synnerhet för en 14-årig flicka som han flera gånger närmar sig sexuellt. Bland annat tafsar han på hennes bröst. Natten mellan lördagen och söndagen inträffar det grövsta övergreppet när ungdomarna ska sova. Flickan berättar att Moradi sätter sig gränsle över henne, drar av hennes byxor, sliter i hennes trosor och tar henne på rumpan. Hon lyckas slita sig loss och springer in på en toalett där hon låser in sig. Inifrån toaletten skickar flickan flera meddelanden till en väninna som också befinner sig på lägret.

 • ”Nyheter idag” 12 Oktober 2017

Församlingspedagogen Eva-Lotta Martinsson får höra de båda förtvivlade svenska flickornas berättelse – men hon gör ingenting… Först senare kommer polisanmälan. Under förhören skuldbeläggs den svenska 14-åringen, och Moradis försvarsadvokat ifrågasätter hela hennes berättelse. Bland annat anklagas hon för att ha uppmuntrat den afghanske mannen till att ha förgripit sig på henne. – Vet du vad du sände ut för signaler till honom? Har du reflekterat över det? frågar sig försvarsadvokaten Caroline Irander.

Moradi döms – men får villkorligt och 30 dagsböter. Hans offer trakasseras offentligt på nätet, och massor av äldre kvinnor tar förövarens parti.

NU ÄR FRÅGAN – Vad ska vi Svenskar göra ?

 

Vi får ingen hjälp från vår Regering

Vi får ingen hjälp från Domstolar och Rättsvårdande myndigheter – som bara löser 8 % av våldtäkterna

Vi får ingen hjälp från ”Svenska” Kyrkan – som hjälper förövarna istället

 

Vad ska vi göra ? Hur ska vi försvara oss själva, och hjälpa våra ungdomar och barn, som utsatts för allt detta ??

Själv har jag bara ett enda svar på det: FREDLIGT CIVILMOTSTÅND.

Vi låter Hedna oss, helt enkelt – och går ur ”Svenska” Kyrkan – endast så och bara så kan vi vara säkra på, att våra ungdomar, våra döttrar och våra söner inte utsätts för övergrepp igen….

Vårt lösenord MÅSTE bli: ”INTE EN MAN – INTE NÅGRA KVINNOR ELLER BARN TILL MONOTEISMEN…”

 

Nej, vi ”samarbetar” inte med den sk ”Svenska” Kyrkan (artikel från 9 April 2017)

Because all of us are sitting at the same table, are all of us diners?

I’m not a diner until you let me dine. Then I become a diner.

Just being at the table with others who are dining doesn’t make me a diner, and this is what you’ve got to get in your head here in this country.

 • Malcolm X

 

I samband med de senaste dagarnas händelser har många personer skrivit till mig på sociala media och uttryckt sitt missnöje över hur ”Svenska” Kyrkan, eller rättare sagt den Evangelisk-Lutheranska Ockupationsmakten i Sverige försökt ”kapa” alla de olika sorgeyttringar och manifestationer som ägt rum efter de senaste terrorattentatet emot vårt land.

Hånleende domprostar har setts i TV, och man har påpekat för mig hur de självbelåtet gjort ett PR-nummer av sorgen, som många Sockholmare nu känner, och gjort den till ett skamlöst och oblygt reklam-försök att locka folk till kyrkorna.

Människor har inte lämnats ifred med sin sorg, utan utsatts för aggressiv kristen mission, precis som vanligt. Många av oss hedningar och Asatroende sörjer också – det är självklart – men vi kan inte undgå att notera: Så snart ett sår uppstår på samhällskroppen, så är de kristna genast där, och försöker slicka – likt pestflugor eller prästflugor…

Det finns oberoende manifestationer, som INTE leds av någon kyrka eller de kristna – och det är också till de oberoende, de FLESTA eller den absoluta majoriteten av alla Stockholmare går…

”Svenska” Kyrkan måte faktiskt förstå, att den skildes från staten redan år 2000. Den har ingen särställning, varesig juridiskt eller rent praktiskt, och den har heller ingen som helst rätt, att försöka ”kapa” Stockholmarnas lugna och värdiga manifestationer.

Om folk vill minnas i ensamhet och utan kristna intrång, så skall de självfallet ha rätt att göra just det.

Humanisterna har idag skrivit ett uttalande om saken, och så har även Nordiska Asa Samfundet, som nu har över 620 medlemmar och därmed är det största samfundet någonsin för Asatroende i Sverige under modern tid.

Nu finns det tyddligen dem, som har deklarerat att de vill ”samarbeta” med ”Svenska Kyrkan” och skrivit under på Biskop Brunnes deklarationer.Det är en oroväckande tendens, som knappast står för alla inom den hedniska rörelsen i Sverige – de flesta av oss vill inte se något sådant här.

Mitt eget mål har hela tiden varit, att reducera närvaron av alla Abrahamitiska ökenreligioner i Sverige till ett minimun, eller maximmalt 10 % av befolkningen, även om jag givetvis accepterar religionsfriheten som en idé.

Eva Brunne, biskopen i Stockholm, är känd för att ha applåderat och hyllat knivskärningarna av ett antal svenska riksdagspolitiker på ett torg i Malmö för några år sedan, vilket skedde i samband med den svenska Riksdagens öppnande.

Jag behöver väl knappast påpeka det olämpliga i ett sådant uppträdande, och hur en biskop, som Ex Catedra och inför nästan alla Riksdagsmän först hyllat väpnat våld och terrorister, sedan kan påstå sig själv vara ”motståndare” till terrorismen, för det verkar ju fullständigt bortom all logik, eller hur ?

Det är INTE personer som de här, som ska leda sorgearbetet i Stockholm, och sådana personer kan vi heller inte ”samarbeta” med. Dessutom innebär sk ”samarbete” inte, att den antalsmässigt svagare parten hela tiden ska rätta sig efter den starkares krav, ukaser eller diktat…

Jag säger absolut inte nej till samarbete med ”Svenska” Kyrkan eller andra kristna kyrkor i och för sig, särskilt inte i tider av oro, eller kris och krig. Vi Asatroende är alltid beredda att göra vårt bästa för samhället eller nationen, men vi kan inte godkänna, att ”Svenska” Kyrkan på ett mycket falskt sätt sätter sig över alla andra människors och samfunds trosföreställningar, och osmakligt nog försöker utnyttja den uppkomna situationen till sin egen fördel.

Redan tidigare har jag redogjort för mitt personliga samarbete med fältpräster och andra, som verkligen kan konsten att arbeta under krig eller kris, men riktad mission i samband med sådana händelser – just vad ”Svenska” Kyrkan nu håller på med – är inte respektfyllt emot de sörjande, och det är därför ett otyg, som måste beivras och bekämpas.

Om något samarbete och någon dialog alls behöver ske, så skall den inte hela tiden vara på den antalsmässigt starkare partens villkor, och det är i stort sett hela saken. Mer behöver inte sägas om detta, och även om jag för tillfället inte representerar just Nordiska Asa Samfundet eller någon annan hednisk organisation, vet jag att nästan alla Stockholmare, svenskar och hedningar delar min uppfattning. Vi ”samarbetar” inte med någon påstått ”svensk” kyrka, och den har inte ensamrätt på att företräda just oss.

Med all respekt – så är vi just Hedningar eller Asatroende i det här landet – så är det faktiskt. Man kan var sekulär hedning, ateist, agnostiker eller Humanist också, men vi förblir just Hedningar, och det är det viktiga.  Svenska Kyrkans egen statistik visar, att det år 1990 gjordes ca 24 miljoner kyrkobesök i det här landet. 2015 var antalet nere i 15 422 000 kyrkobesök på ett år, ungefärIngen statistik för 2016 har publicerats än – trots att det vanligen brukar göras i början på April månad varje år – men i år skyller kyrkan fegt ifrån sig på ”administrativa problem” eftersom Svenska Staten uppmanade den att se över sina metoder, så sent som 2013.

Nu har vi över 10 miljoner invånare i det här landet, och i genomsnitt går alltså varje svensk och svenska i kyrkan högst 1 gång per år, men aldrig mer än så. Detta gäller, trots att vi påstås ha 6 miljoner människor i det här landet ungefär, som sägs vara kristna. Uppenbarligen går de inte alls i kyrkan de heller, och kyrksamheten kan inte vara så stor, för om de verkligen vore ”troende” så skulle de väl gå dit, åtminstone någon gång om året, och då skulle samma påstått ”svenska” kyrka registrera en besöksfrekvens högt ovan 40 miljoner – men det har den aldrig gjort, inte sedan medeltiden…

I USA har en och annan sajt, företrädd av någon, som kallar sig ”a rational heathen” uppmanat Asatroende över hela världen att besöka kristna kyrkor med sina anhöriga under Påskhelgen. (jag tänker inte länka till skräpet)

Själv har jag aldrig någonsin i hela mitt liv hört något så fånigt.

Jag är inte kristen. Jag har inga kristna anhöriga, och jag kommer inte ha det heller. I min släkt går vi inte i kyrkan, varesig till påsk, jul, Midsommar eller någon annan tid på året, och vi tänker INTE börja gå dit nu, oavsett hur mycket dessa kristna vägrar att lämna oss i fred, inte respekterar vår uppfattning, och inte ens tar den minsta hänsyn till vår sorg och vårt behov av att manifestera sorgen UTAN att de kommer och lägger sig i, eller försöker utnyttja våra känslor när vi är ledsna.

Kristendomen är en mycket rå, hänsynlös och brutal religion, inte minst emot de svaga i samhället, liksom Islam för den delen.

De flesta svenskar ställer inte längre upp på någon kristendom, och vill inte ha med några kristna kyrkor att göra.

Vår kyrka finns i naturen, i världen omkring oss och i det liv vi lever – varför kan dessa Präster, Påvar, Imamer och andra märkliga figurer, som likt spyflugor svärmar över hela vårt land, inte acceptera det ?

Vårt land. Vår tro. Vår natur . Våra heliga platser – inte deras !

 

DN om bajsets kyrka i Kristianstad – Undanflykterna fortsätter.. (inlägg från 19 Februari 2017)

Dagens Nyheter publicerade i lördags en lång rad reportage om Heliga Enfaldighets… nej förlåt Heliga Trefaldighets Kyrka i Kristianstad, skall det vara. Man skyller på ”hemliga trollfabriker” i Makedonien, som påstås stödja Donald Trump i USA och skall vara i maskopi med skumma krafter, som anklagas för att ”förändra Sverigebilden” men hur är det egentligen ?

16807974_10154294373301680_5312755750651559936_n

Såhär går det till i ”Svenska” kyrkan numera – och det var INTE en enstaka händelse på en plats…

Är inte Dagens Nyheter minst lika skyldig till denna förändrade Sverigebild som Regeringen Löfvén, till exempel ? Under de senaste dagarna har tidningen också rapporterat om hur Magot Wallstöm, samma regerings Utrikesminister, har blivit ”persona non grata” i Israel och aldrig mer kommer släppas in i det landet på grund av sina öppet antisemistiska uttalanden, och hur mord numera hör till vardagen i storstaden Malmö, till exempel.  Tilll och med Erik Helmerson, annars ett mer intelligent namn bland tidningens ledarskribenter missar helt poängen och bakgrunden i vad som hänt – han säger att det var ”individer” som i flera åratals tid bajsat, urinerat och svinat ner i en av Skånes mest kulturhistoriskt värdefulla kyrkor.

Visst, gärningsmännen kanske är individer, men det är inte huvudsaken. Vad som hänt, är att en hel grupp personer vars sätt att uppföra sig och vrs värdegrund uppenbarligen skiljer sig helt från normalbefolkningens, fått fritt spelrum. Och ”Svenska” Kyrkans ledarskap har urartat för längesen, för uppenbarligen har man helt tappat kontrollen över hela situationen. Alternativa media, som ”Nyheter idag” har mera om vad som i själva verket hänt, och sådant DN inte vågar skriva.

– Skriker högljutt och krossar spritflaskor i golvet.
– Ligger och blockerar sittbänkar. Onanerar (slutar inte trots polismans tillsägelse).
– Kissar och bajsar både inne i kyrkan på golvet och ute på byggnaden.
– Klättrar upp på orgelfasad och altaruppsats.
– Försöker ta barn från präst eller mamma vid pågående dop.
– Tänder fyr på papper.
– Tar kyrksilvret från altaret och stoppar detta i en plastsäck.
– Tränger sig fram vid kaffeservering och tar samtliga kakor eller frallor.

Detta skulle – påstår personer från Heliga Trefaldighets Kyrka – endast röra svensktalande personer, och dessutom om ”lokala missbrukare” men hur kan man vara säker på det ? Hör det till vanligheterna att alkisar eller narkotikamissbrukare bär sig åt såhär, och varför rapporteras det inte från någon annan av landets cirka tvåtusen kyrkor i så fall ? Det viktiga är väl inte vem som begår gärningen, kära DN, utan att den inte skall förekomma – och att ”Svenska” Kyrkan i Kristianstad, liksom överallt annars i landet, fullständigt tappat kontrollen över vad den säger sig skydda eller värna framgår också – med all önskvärd tydlighet.

Det är dags att frånta ”Svenska” Kyrkan kontrollen över heliga Trefaldigheets Kyrka. Avhelga hela byggnaden, och utse den till lokalt museum, och låt polis och vaktbolag sköta bevakningen, så blir det äntligen ordning…

I gången vid läktartrappan, på väg mot toaletten, stiger den stickande doften av urin mot prästen. Piss som torkat in i fyra hundra år gammalt tegelgolv. Att toaletten står låst när kyrkan är obemannad hindrar uppenbarligen inte somliga från att uträtta sina behov här inne.

Både ettan och tvåan.

– Där hade någon lagt en go laddning, grimaserar vaktmästare Göran Kjell, som var den som fick spola bort bajset. Det var liksom inte fast form utan det var… ja, någon som var riktigt kass i magen.

Det är ett intagande kyrkorum.

 • Ur Dagens Nyheter 2017-02-18

 

Mycket intagande, eller hur ?

index

 

I vilket Erik Helmersson, DN vågar angripa STASI-Kyrkan och ”Statskyrkan” (inlägg från 8 Mars, 2016)

Erik Helmerson, DN:s katolske chefredaktör och jag må ha olika åsikter i en del andliga ting, men kanhända inspirerar vi varandra. I fyra år och mer har jag troget läst många av hans debattinlägg och krönikor – och påfallande ofta finner jag vad som framförts i dem vara mycket vettigt skrivet och väl formulerat. Jag har tidigare klagat på, att ingen i den svenska pressen eller i ”gammelmedia” vågar ta sig an det faktum att ”Svenska” Kyrkan eller den Evangelisk-Lutheranska Ockupationsmakten numera har knappt 63,5 % eller mindre av vårt folk som tvångsmässigt kollektivanslutna medlemmar, som är med mest av rutin och gammal vana.

Idag ger mig Erik Helmerson svar på tal, och ger oss alla en lång artikel, som ger vid handen att resterna av den gamla Statskyrkan och STASI-kyrkan – ledd av en kvinna som i mer än tio år samarbetade med den östtyska regimen faktiskt inte alls är en andlig organisation, som de flesta vill tro, utan en politisk sådan. Och kyrkor och samfund som säger sig vara just ”andliga” ska inte syssla med partipolitik – det är kontentan av den välskrivna artikeln.

The Separation of Church and State_gifHela tiden får vanligt folk och vanliga svenskar sitta emellan – När ska du själv GÅ UR Kykran och GÖRA DIG FRI… Käre läsare…

Idag släpps också en debattbok från Timbro Förlag kallade ”Omvägen till gud” skriven av bland andra religionshistorikern Eli Göndör – och han visar hur den sk ”Broderskapsrörelsen” inom Socialdemokratin – ett slags svensk motsvarighet till det muslimska brödraskapet i Egypten hela tiden försökt styra Sverige i alltmer kommunistisk och vänsterinfluerad riktning, som ett slags ”Stat inuti Staten” och hur detta fortsatt, till och med efter det att Statskyrkan officiellt upplösts år 2000, och denna hemliga organisation bytt namn till ”tro och solidaritet” med bland andra Anna Ardin (kvinnan bakom Assange-affären, där en spräckt kondom plötsligt förvandlades till våldtäkt, och gav flera års oavbruten husarrest för just Assange – mycket kristligt som vi alla förstår…) som en av denna skumma rörelses ledande namn.

Hela ”Svenska” Kyrkan är fortfarande ett Socialdemokratiskt maskineri, skriver Erik Helmerson. En förlängning av parti-apparaten, för

I dag, 40 år senare, är gränserna ibland suddiga mellan socialdemokrati och kyrka. Partiet är skickligt på att mobilisera inför kyrkovalen, och eftersom få av kyrkans medlemmar röstar blir S-inflytandet stort. Flera av de tongivande rösterna – som Helle Klein, biskop Eva Brunne och förra LO-basen Wanja Lundby-Wedin – har S-bakgrund.

Tankesmedjan Seglora har länge varit ledande i att ange riktning för de radikalare delarna av Svenska kyrkan. Tonen mot motståndare på nätet har, för att uttrycka sig stillsamt, varit långt från att vända andra kinden till. Pengarna kommer bland annat från kollekt i  Stockholms stift – där Brunne är biskop och Helle Klein varit präst.

Och inte bara det. Anfallen på oliktänkande – med Parti-piskan som tillhygge – eller ännu skummare metoder – känns igen. Vi har Biskop Eva Brunnes applåder för knivhuggningar av ett visst annat partis representanter i Malmö, och hennes halvhjärtade ”ursäkter” efteråt. De kristnas eviga försök att ”Kapa” den svenska Riksdagens högtidliga öppnande, en ren skändlighet – eftersom vår Riksdag och vårt Parlament inte skall styras av vissa intoleranta religiösa grupper. Vi har tvångsskatterna, det moderna tiondet, nu omgjorda till ”kyrkoavgift”, förtrycket av barn i Sverige – med ”obligatorisk religionsundervisning” och ”skolavslutningar i kyrkan” osv.’

CerebusPopeCommissionKristendomen är en väldsfrånvänd och TOTALITÄR IDEOLOGI – det är mycket viktigt att förstå… (Teckning av Dave Sim, kanadensisk serietecknare)

Helmerson nämner givetvis inget av detta – eller farorna med kristen religion överhuvudtaget – men även han undrar liksom jag om vi egentligen är betjänta av en ”stat i staten” som dessutom är ett enda partis politiska redskap – oberoende av vad vi nu tycker om det partiet, eller inte…  Och han avslutar:

Svenska kyrkan är, med sina 6,3  miljoner medlemmar och stora ekonomiska tillgångar, en enorm maktfaktor i samhället. Det talas helt enkelt för lite om vad kyrkan gör, och borde göra. Sedan 1968 har den teologiska verksamhet blivit allt mindre relevant och den politiska allt intensivare. Är det verkligen vad medlemmarna efterfrågar?

Hitler_Kirche_1934__429794g1 indexTOTALITÄRA REGIMER typ Hitlers Tyskland och Stalins Sovjet, förlitade sig också helt på en ”ohelig allians” med kristna kyrkor… Och hur är det hemma hos Putin och Trump idag ?

 

 

Dags att deklarera – jag lär dig hur du kan spara MER ÄN 1 MILJON… (inlägg från 8 April 2018)

 

I veckan har Skatteverkets deklarationsblankett skickats ut till många svenskar. Nuförtiden kan man också deklarera elektroniskt, med användning av sk Bank-ID, en elektronisk legitimation som allt fler och fler svenskar använder. Men ändå betalar många av oss onödigt mycket skatt, och vi betalar dessutom för islamisering och en ”Svensk” Kyrka som mindre än 10 % av oss alls tror på.. Den påstått ”Svenska” Kyrkan eller rättare sagt den Evangelisk-Lutheranska Kyrkan i Sverige har en ärkebiskop vars valspråk ärAllah Akbar” eller ”Gud är större” översatt till svenska. Igår stod hon och genomförde en sk. ”minnesgudstjänst” till stöd för de många offren för Rakhmat Akilovs terror-attentat i Stockholm för ett år sedan, trots att hon hela tiden välkomnat islam, och deltog sida vid sida med en Imam som är känd för att ha samlat in pengar till ”det muslimska brödraskapet” och andra organisationer, som enskilda Riksdagsmän varnat för..

Jag tycker att du som svensk eller svenska ska tänka efter, om du vill stödja Monoteistiska Ökenreligioner från Mellersta Östern, direkt via din skattsedel, eller om du vill bestämma över dina egna pengar istället.

Varje år måste du som svensk eller svenska betala, betala och betala minst 1,01 % i genomsnitt till den påstått ”Svenska” Kyrkan. Det görs direkt via skattsedeln, och man ljuger dig rätt upp i ansiktet, och kallar det en ”Kyrkoavgift” fast det handlar om en skatt, ett slags modernt ”tionde” som tas ut på allt du tjänar. I vissa församlingar måste du betala mer än 3 %, och på det här sättet fortsätter man att beskatta och besnatta dig, år efter år efter år..

Väldigt många svenska medborgare accepterar inte längre det här, för de tror inte på ”gud” eller någon ”allsmäktig herre” från mellersta östern, som ska bestämma över dem längre. De har gjort sig fria, och gått ur svenska kyrkan – och det kan DU också göra – om du inte redan gjort det. Vi har en befolkning på över 10 miljoner i det här landet numera, men av dem är det bara 59,6 % ungefär, som alls vill vara med i denna påstått ”Svenska” Kyrka. Och du är inte en sämre svensk för att du går ur. Tvärtom !

Du kan spara mycket pengar till dig och din familj. Pengar som du själv får bestämma över. Kanske vill du investera dem i dina barns framtid och utbildning, så att de kan få ett bättre liv än du själv har. Kanske vill du behålla pengarna till din pension, nu när pensionssystemet fungerar sämre och sämre på grund av alla ”nykomlingar” och allt fler och fler svenska pensionärer, som jobbat och betalat sin skatt i ett helt liv, hamnar på gatan och blir hemlösa. Före 1951 hade vi svenskar ingen religionsfrihet alls. Då fick man inte ens gå ur ”Svenska” Kyrkan, utan var tvingad att betala, betala och betala, så länge man någonsin levde. Kyrkan tjänar också miljardbelopp varje år av en sk ”begravningsavgift” som du inte kan undgå, och som tas ut av alla svenskar. I jorden kommer du nog ändå, den dagen du är död; och du kan gifta dig borgerligt i de flesta kommuner. Dina barn behöver du inte döpa, för att tvinga en nyfödd individ att mot dess vilja acceptera en viss religion är ett övergrepp – och så illa kan du inte göra dina egna barn. I alla fall inte om du är en klok förälder. Dessutom tar kyrkan dina barns pengar.

Medianinkomsten i Sverige låg 2017 på 270 969 kronor samtidigt som Rergeringen Löfvén redan talat om för oss att pensionsåldern måste höjas, eftersom vi svenskar ska betala för alla invandrare, som samma Regering skaffat hit. Och nu ska du betala, betala och betala till Kyrkan och dess präster. Det blir 2546 kr extra i skatt, eller mer än 101840 kronor, från det år du är 25 – och kommer ut i arbetslivet – tills att du nu pensioneras vid 70 år fyllda – ifall du nu har tur, och lever så länge. Risken för attentat ökar också, och du vet ju vem som tjänar på dem, eller hur ? – Just det – det är ”den ende gudens” företrädare. De som sprider ideologin bakom terror-attentaten – och som därigenom är medskyldiga…

Med ränta på ränta – som kyrkan lätt kan få via sina enorma skogsinnehav (mer än 10 % av produktionsskogen i vårt land ägs av dem, och mycket mer mark och fastigheter – säg visste du det ?) så blir det här 1 367 876 kronor – givet en kalkylränta på 5 % – vilket är lågt räknat – och ett arbetsliv på 25 år.

Tänk dig nu noga för !

Vill du ge bort dessa pengar, eller vill du att du och din familj, dina släktingar och dina barn skall kunna ha glädje av de pengarna ? Kyrkan gör så mycket för välgörenhet” får vi ofta höra, men det är en stor, fet lögn – för det är inte ens 8% som går till någon välgörenhet överhuvudtaget, om man ser till dess inkomster..

Och vad vill Sveriges hemlösa fattigpensionärer på gatorna i Stockholm och andra städer helst, tror du ? – Få en dålig brits i ett härbärge, lite mat från ett kristet soppkök för 2000 kr eller så (mera blir det inte per år från ”diakonin”) – lite bullar från stadsmissionen och en falsk predikan ?

Vad vill våra fattigpensionärer och hemlösa helst ? Få lite ”kristen välgörenhet” eller egen bostad – och ett värdigt slut i livet ??

Tänk dig för, har jag sagt. Ta hand om dig själv, din ätt, din familj och ditt land. Ge inte Ökenreligionerna en enda chans att ta över det här landet ! Inte en man, inte en krona mer till Monoteismen !!

Förena dig med mig. Joina Särimner. Befria dig själv, och vandra det folkliga civilmotståndets väg – som är Hedendomens !

IN HOC SIGNO VINCES – SIC SEMPER PORCUS !!

”Du kan tjäna MILJONER…” LÅT HEDNA DIG !!!

 

 

Det HEDNISKA SKIFTET närmar sig…. (inlägg från 23 Maj 2018)

Den såkallade ”Svenska” Kyrkan tappar allt mer och mer sympatier, i takt med att fler och fler svenska medborgare låter hedna sig. Det är en trend som varat i mer än tjugo år, och mars och april månads utveckling år 2018 är inget undantag, enligt vad den senaste statistiken visar. I mars 2018 gick näst flest medborgare ur den ”svenska” kyrkan jämfört med varje marsmånad sedan 2004, och andelen medlemmar av befolkningen ligger nu på långt under 60 %.

Själv anser jag att den sk ”Svenska” Kyrkan är en mycket ohederlig eller rättare sagt skenhelig och falsk organisation, för å ena sidan påstår den felaktigt att den skulle stå för demokrati eller ett multikulturellt och multi-religiöst samhälle, samtidigt som den på ett närmast totalitärt sätt kräver andlig överhöghet över alla svenskar, och säger sig ha någotslags dunkelt ”Monopol” eller en särställning ifråga om andliga ting, vilket den inte alls har och inte alls kan ha, i alla fall inte om vi ska ha ett demokratiskt samhälle. Demokrati låter sig inte förenas med Monoteism, för Monoteism eller kravet på att alla medborgare ska följa en enda Gud och förnekandet av alla andra tänkbara gudomar eller andliga verkligheter är inte och k-a-n inte vara demokratiskt, utan det är just totalitärt, på samma sätt som Kommunism och Nazism också är totalitära filosofier.

År 2000 – då statskyrkan slutligt upplöstes, för att aldrig någonsin återkomma, var andelen hedningar i Sverige kring 12 %. Nu är den över 40 %. I Finland, vårt nära grannland, är de kristna betydligt ärligare, och hycklar inte lika mycket som deras maktfullkomliga och diktatoriska motsvarigheter här hemma i Sverige. I Finland finns nämligen ingen ”Finländsk” Kyrka, och heller ingen Finsk eller ens Finlandssvensk dito, och ingen skulle heller ens komma på tanken att införa ett sådant namn, eller säga sig tala för alla medborgare. Tvärtom kallar man sig för ”Den evangelisk-lutheranska kyrkan i Finland” och detta innebär ett erkännande av landets demokratiska traditioner och ger en betydligt bättre och sanningsenligare bild över vad man egentligen borde pyssla med, nämligen att företräda just Lutheranerna, och ingenting annat.

I slutet av 2017 fanns 10 120 242 invånare i Sverige, oräknat alla de personer som uppehöll sig här illegalt, och som inte ska vara här. Samtidigt hade den sk ”Svenska” Kyrkan (som inte är ett enda dugg ”svenskare” än något annat) 6 008 356 medlemmar, vilket innebär att högst 59,3 % var med i förtryckarorganisationen. Sedan dess har befolkningen skenat iväg till 10 149 528 personer i slutet på april 2018, om vi extrapolerar från SCB:s befolkningsdata. Senast i mars var man tvungen att justera dessa data uppåt med 680 personer – sådana som inte ska vara här… I längden växer nu befolkningen med över 1,3 % per år, huvudsakligen via invandring, och det skapar inte något hållbart eller stabilt samhälle, särskilt inte ur miljösynpunkt, eller med tanke på att vi redan tär hårt på landets krympande ekonomiska resurser.

Men, alltnog – under Januari till April 2018 lämnade 20 652 personer ”Svenska” Kyrkan, medan bara 2916 lät sig lockas av den sedvanliga -”sug och fräls” propagandan. Det ger ett minus för de kristna på 17 736 personer, samtidigt som vi från SCB vet, att det har avlidit 35 411 personer under samma tid i Sverige. Jämför vi med vad som varit vanligt under tidigare år, kan vi anta att ca 80 % av dem var kristna, vilket ger ett medlemsras på ytterligare 28 328 personer. Samtidigt med det har tyvärr många små och späda barn, som aldrig någonsin valt den kristna religionen (vi föds alla som hedningar) och som heller inte vet vad den innebär tvångsregistrerats i en fars-artad, närmast medeltida ceremoni. Sk ”Dop” innebär alltid ett övergrepp. Man tvingar individen att anta en tro, som den själv aldrig valt, och som inte är dess egen.

Sorgligt nog – och detta är verkligen avskyvärt – att förgripa sig på barn på det här sättet borde vara totalförbjudet (vi Asatroende gör aldrig så – vi Knäsätter barnen istället, men tvingar dem inte att tro någonting) döps fortfarande omkring 39,2 % av alla barn i Sverige, och de tillåts inte att själv välja sin religion….

Att GÅ UR ”Svenska” Kyrkan och inte TVINGA religionen på din egen avkomma, är det BÄSTA du kan göra för dina barn – följ länken här !

Med ett födelsetal på 37 558 medborgare, har dessvärre redan 14 723 stackars barn fallit offer för de kristna hundarna, och indoktrineringen har påbörjats, skamligt nog. Men dödstalet minus födelsetalet stannar ändå på 13 605 medlemmar, som Kyrkan tappat – och de kommer nog aldrig någonsin tillbaks, för har svensken eller svenskan fått smak på friheten, kommer hon eller han aldrig att krypa till korset igen… Utan förblir en fri människa, botad från föreställningen om ”gud” – som det är och bör vara..

Därför har nu ”Svenska” Kyrkan absolut högst 5 977 015 medlemmar, samtidigt som befolkningen stigit till 10 149 528. Det betyder såklart, att det relativa medlemstalet nu ligger på 58,8 %

Resten av oss – 41,2 % – har redan blivit hedningar.

Kom över till SÄRIMNER ! Vi ger mer…

Snart – mycket snart – inträffar alltså DET HEDNISKA SKIFTET – alltså den tidpunkt, när de kristna inte längre är i majoritet, utan är en minoritet i den svenska befolkningen.

Det är ofrånkomligt att så sker, och redan befolkningsutvecklingen i sig, med födelsetal och dödstal – som inte kan ändras på flera generationer – bestämmer detta.

Själv tror jag att detta kommer att innebära en viktig attitydförändring i hela samhället, och inte minst ibland de kristna själva.

De kristna måste nu förstå, att de inte längre är allenarådande i dagens Sverige. De måste anpassa sig till hedendomen, och det faktum att de flesta svenskar vill ha ett sekulärt samhälle, utan religiöst förtryck.

GAME OVER ! DAS SPIEL IST AUS (und von unserem land sollst DU hinaus !!)

En del personer tycker säkerligen inte om dessa fakta, men FAKTA ÄR FAKTA likförbannat, och det tjänar inte ett enda dugg till att begå en massa ”böneutrop” och krypa undan från verkligheten. Ändå kan man förstås fråga varför så många av oss svenskar fortsätter gå ur ”Svenska” Kyrkan. Vad beror det på ?

Främst tror jag det faktum att ”Svenska” Kyrkan numera är en renodlat politisk organisation, som stöder religiöst förtryck och islamisering, som avgör den etniskt svenska befolkningens preferenser. Man stöder böneutrop, slöjtvång för kvinnor och sharia-lagar. Allt det här är saker som vi svenskar vänder oss emot, och Ramadan är INTE en ”svensk” tradition, hur mycket än denna ytterst märkliga ”svenska” kyrka med dess STASI-ärkebiskop i spetsen påstår det…

Varför stöder ”Svenska” Kyrkan Islamisering, slöjtvång och Sharia ? Ska vi svenskar verkligen gå med på sådant ??

 

Vad stöder hans ”Högvördighet” Modeus, Biskop av Växjö ? (inlägg från 23 Mars 2018)

 

Fredrik Modéus, Hans Högvördighet Biskopen av Växjö som han också kallas, är en märklig man.  I Dagens Upplaga av DN Åsikt – jag ska inte länka till hans utgjutelser, eftersom jag inte vill sprida näthat och antidemokratiska yttranden – säger han, att han ”är bekännande kristen”  och att han vill tillåta Böneutrop från en ny fundamentalistisk moské i Araby, eftersom han ”tror på Jesus Kristus”.

Hur går det ihop ?

Vad är det den där karln tror på, egentligen ? Biskopen är också känd för, att han för två år sedan tillsatte en ytterst märklig ”Kyrkochef” över sitt eget stift, och sedan gick längs Växjös gator i en sk ”Gay Parad” hand i hand med Kyrkochefen, som bara några månader därefter dömdes för Sexuellt Utnyttjande av Barn, samt Grovt Barnpornografibrott. ”Kyrkochefen” hade barnsexbilder gömda på sitt jobb på stiftskansliet i en ask med Jesus-motiv – och ”trodde på Jesus” han också – men biskop Modéus visste ingenting ingenting om sin närmaste man, eller sin administrative chef, och blev ”bestört” – sa han – och det kan man ju förstå… Dag Sandahl, en kristen bloggare och präst jag gillar, avslöjade faktumet om Modéus och ”Kyrkochefens” lilla gatufestival i sin blogg, som ni kanske minns – även om dessa uppgifter senare togs bort. Man kunde se det söta paret på Växjö stifts egna reklambroschyrer, har jag hört – men dessa blev också en tryckteknisk raritet, och försvann ögonblickligen någonstans…

För övrigt – vad ingår i dessa ”kristna bekännelser” ? Menar Hans Högvördighet de dödas uppståndelse, något som varje kristen förväntas tro på, eller menar han Bergspredikan, enligt vilken varje Kristen är skyldig att omvända alla andra, och alltså utplåna varje annan religion eller kultur på hela Jorden – fast via frivillig övertalning eller indoktrinering såklart. Islam hävdar samma sak, men med den lilla skillnaden, att det enligt flera riktningar skall ske med våld.

Men låt oss glömma denne ”Högvördige” person, som tydligen anser, att just han ska stå närmare ”gud” än alla oss andra..

Kanske vi ska vara tacksamma för medborgare som Bassam Al-Bagdhady, tolk och debattör, som översatt den arabiska texten på de bilder, som den nya Växjö-Moskén lagt ut på sin Facebook-sida. Han är sekulär muslim, nämligen och från Irak, så han vet precis hur det är att leva i den form av religiös diktatur Hans Högvördighet förespråkar och stöder. De flesta personer med muslimsk bakgrund som befinner sig i vårt land, är nämligen just sekulära, och inget annat. Många av dem har också flytt hit på grund av Monoteistisk förföljelse, och för att de avskyr religiösa diktaturer, men nu får de se hur sådana – med (S)haria som främsta ingrediens, etableras även här.

Även den goda och kloka Medborgarinnan Rebecca Weidmo Uvell har avslöjat, vilka mörka krafter och vilket extremistiskt ”brödraskap” som ligger bakom Växjö-moskén, och var de får sina pengar ifrån.  NOA, Nationella Operativa Avdelningen inom Polisen i Sverige har också varit inkopplad, och pekat ut Växjö som en av de städer, varifrån IS i Syrien hämtat många av sina sk ”krigare” eller rättare sagt mördare – hur det nu kan komma sig.

Men Biskop Modéus, han ”tror på Jesus” han – och ser inte några fel med detta alls… Hur det nu kan komma sig…

Moskén ifråga hetsar emot Judar, vill förinta staten Israel, och förbjuda svenskt Julfirande – visar det sig – liksom ”felaktig klädsel” för församlingsmedlemmarnas unga döttrar. Stöder Hans Högvördighet Biskopen detta också – eller vad menas ?

Sk ”kuffar” ska förintas, och deras julfirande förbjudas, anser Moskén i Växjö. De får stöd av en av ”Svenska” Kyrkans biskopar… Märkligt….

Det är ju inga vackra saker precis, som Hans Högvördighet visat sig stödja. Antisemitism. Sverigefientlighet. Klädförbud, slöjtvång för minderåriga. Tidigare har han också stött barnporr, och en hel del ”underligheter” förutom det – via sina närmaste medarbetare, direkt ifrån Stiftskansliet. Bara naivitet, mänskliga misstag eller en medveten linje ? Ja, vem vet, vem vet – förutom ”gud” ??

Människor i Växjö stift bör nog gå ur ”Svenska” Kyrkan fortast möjligt, om ni frågar mig.  Annars har de ju Förintelsens budskap utropat i högtalare, flera gånger i veckan – rakt utanför sina hem...

En som hjälper oss att avslöja det kristna hyckleriet, den galopperande Anti-semitismen och allt det andra, är idag Svensk-Iraniern Mojtaba Ghotbi, vice ordförande i Förenade Föreningar för ett Fritt Iran – liberal politiker i exil, som också vet vad religiös diktatur vill säga. Föga förvånande går Biskop Modéus idag till personangrepp emot just honom i dagens DN – men sådana är ju diktaturens kreatur, för att citera Olof Palme..

Det är ganska uppenbart” – skriver den hedervärde demokraten Ghotbi – ”att det är religiösa extremistgrupper  med en medveten strategi som kräver böneutrop över hela Europa – och inte vanliga muslimska invandrare.” Det är också precis min slutsats. ”radikal islam är ett av de största hoten emot Världsfreden” skriver han klarsynt, och det har den svenska Polisen också upptäckt, just vad gäller Växjö och vad som försiggår där – nu med Biskop Modéus uttryckliga stöd.

Eftergivenhet från Stefan Lövén – som Ghotbi vågar nämna i klartext – undfallenhet, okunskap eller ”ytterst opportunistiska ställningstaganden” från exempelvis Vänsterpartiet förklarar mycket av hur fundamentalism och extrem islam sprider sig i Sverige, skriver han vidare. Han är för ett förbud, både i lag och praxis, och att vi värnar vår demokrati istället.

Det har herr Ghotbi alldeles rätt i, tycker jag. Jag räcker honom härmed handen, tvärs över alla parti-, religions- och kulturgränser.

Den som kämpar tillsammans med mig, kan vara säker på min hjälp.

Den som står upp för demokrati och frihet, mot Monoteism och Totalitära System, kommer att bli ihågkommen.

Den som slåss för frihet och överlevnad, står på min sida. Vad slags landsman han än är, var han än kommer ifrån.

STÖD KAMPEN emot vår gemensamma fiende – MONOTEISMEN !!

 

”Svenska” Kyrkan fortsatt kraftigt ned 2018 – HEDNANDET FORTSÄTTER (inlägg från 14 januari 2019)

 

För att citera en välkänd svensk slogan från förra århundradet: ”Kampen går vidare”.  Den Evangelisk-Lutheranska Kyrkan i Sverige upphörde att vara Statskyrka redan år 2000, men den accepterar fortfarande inte det moderna och demokratiskt-sekulära samhällets spelregler. Fortfarande talar dessa oärliga Lutheraner om sig själva som ”Svenska” Kyrkan, ungefär som om de hade någotslags ensamrätt på att företräda vårt folk i andligt eller religiöst hänseende, något de inte har. Deras religion hör hemma i Mellersta Östern, precis som Islam, och kommer inte alls från Sverige. Siffror från detta Lutehranska samfund – som jag inte tänker länka till – visade att 67 605 goda medborgare gick ur denna påstått ”Svenska” Kyrka under år 2018. Ändå är deras samfund inte ett enda dugg ”svenskare” än något annat religiöst alternativ, men dessa Monoteister vägrar fortfarande att acceptera alla oss andra.

Asatron kommer mer och mer som religiöst alternativ, över hela Norden.

 

Bara 8227 personer – troligtvis främst invandrare, och de som redan hör hemma i Östra Medelhavsområdets öken-kulturer – lät sig lockas av den kristna propagandan. Men, nettoantalet vuxna personer som gick ur frivilligt uppgår ändå till 59 378 stycken. Det gör 2018 till året med kraftigast hednande någonsin, om man undantar rekordåren 2016 och 2017.

I början av året hade ”Svenska” Kyrkan 6 008 356 medlemmar, mot en total folkmängd i Sverige på 10 129 028 personer. Det betydde, att bara 59,3  %  ville vara med i denna oärliga och despotiska statskyrka, som inte tillåter andra uppfattningar, och inte förstår, att den inte längre kan tala för alla, därför att många av oss lämnat Monoteismen bakom oss för länge sen.

Befolkningsutvecklingen i Sverige fortsätter att skena helt okontrollerat, till följd av ohejdad massinvandring. SCB:s siffror är inte entydiga, men befolkningen 1 Januari 2019 kan uppskattas till omkring 10 326 728 personer, oräknat de personer som uppehåller sig här illegalt, och som inte skall vara här överhuvudtaget.

Kristendomen representerar ett TOTALITÄRT SYSTEM som inte hör hemma i ett demokratiskt samhälle…

 

Tragiskt nog har det skett ungefär 45 459 kristna övergrepp på spädbarn (sk ”dop” ) i det här landet, bara i år. (ifall förra årets dopfrekvens om 42,3 % förblir oförändrad, vilket kanske är att ta till i överkant). Att tvinga på en nyfödd, helt omedveten individ en religion, utan att den individen ens kan värja sig, långt mindre förstå vad han eller hon tvingats in i är ALLTID ett övergrepp, och bör stämplas som ett sådant. Det är inte acceptabelt att det ska gå till såhär i ett modernt samhälle, helt enkelt. Ingen annan religion far fram såhär, eller använder spädbarn för att ”blåsa upp” sina egna medlemssiffror, mig veterligen. Vi Hedningar och Asatroende gör inte så. Vi har något som heter Knäsättning, sant nog – då vi tilldelar barnet ett namn, men inte en tro, och hälsar det välkommen till vår egen familj eller ätt, men vi tvingar det inte att anta någon religion, överhuvudtaget.

Samtidigt dog ungefär 1,1945 % av de kristna, ifall vi antar, att deras dödlighet varit ungefär lika stor 2018 som 2017. Det blir ungefär 71 775 personer, och ger en nettominskning på 26 316 personer, plus nettoutträdet om 59 378, vilket innebär att vi glädjande nog fått 85 694 färre kristna år 2018. Vg kontrollera själv, om ni inte tror mig.  Med en ny befolkning om ca 10 326 728 personer blir det 57,3 % kristna, och andelen Hedningar i vårt land är nu uppe i 42,6 % eller mer – en stor del av befolkningen är ju tyvärr så grundlurad, att den bara är med i kyrkan ”av gammal vana” men utan att ens tro på gud, eller vad den faktiskt säger.

”Svenska” Kyrkan har alltså tappat ungefär 2 % av sitt medlemstal år 2018, och med den utvecklingen, är hela vårt land och alla Svenskar Hedningar inom ca 29 år – ifall vi tror på ”rak trendframskrivning” – vilket vi kanske inte ska göra..

Snart kommer ”Det hedniska Skiftet” då vi hedningar blir över 50 % av folket. Det kan inträffa inom 7-8 år.  De totalitära lärorna, som islam och kristendom har inte längre någon chans, och målet för den hedniska rörelsen är fortfarande, att få ned dem alla under 10 % av befolkningsantalet.

 

Guden Heimdall besökte enligt Rigsthula människor överallt, för att lära dem sparsamhet, ekonomi och goda vanor.  Varje svensk familj kan under ett helt liv tjäna ungefär 1,5 miljoner kronor på att GÅ UR ”Svenska” Kyrkan… Och det blir tusenlappar det, gott folk…

Många anser också, att Svenska Kyrkan blivit alldeles för politiserad som organisation betraktat. Dess Ärkebiskop har ju antagit fältropet ”Gud är större” eller ”Allahu Akbar!” i Svensk översättning, och säger helt öppet, att hon vill ”samarbeta” med Islam. Det vill inte jag, och det vill heller inte de flesta svenskar – och därför går vi ur, och lämnar denna politiserade kyrka åt sitt öde, när den inte längre kan stå för svenska värderingar eller svensk kultur, och det är just precis där jag för min del tror att vi ser den största anledningen till de negativa siffror, ”Svenska” kyrkan numera uppvisar, även om jag förstås inte kan bevisa det, rent statistiskt.

En annan orsak att gå ur är de höga skattesatserna i Sverige, och de så kallade ”avgifter” eller rättare sagt straffskatter – ett slags fortsättning på det medeltida tiondet, som ”Svenska” kyrkan hela tiden kramar och pressar ur sitt stackars folk.  Det sägs, att de flesta svenskar nu betalar långt mer än en tredjedel av allt de äger och har eller tjänar i skatt – ni får ju själva avgöra om detta är sant eller inte – och till det kommer genomsnittliga ”tionden” till ”Svenska” Kyrkan på minst 1,3 % som vi alla tvingas betala, direkt över skattsedeln, oberoende av om vi nu tror på gud eller inte.

En sådan politik kan under inga förhållanden kallas rättvis, och många svenskar har tröttnat på de uppenbara missförhållandena, eftersom de ju själva kan se vad som händer i deras land. Dessutom får man ett helt års extra straffskatt om man försöker gå ur ”Svenska” Kyrkan i November eller December, på grund av ett mystiskt, närmast religiöst betingat ”stoppdatum” som denna kyrka själv införde på 1950-talet.

Jag tycker att du som läser det här inlägget ska GÅ UR svenska Kyrkan FORTAST MÖJLIGT nästa år – om du inte redan HAR gjort det.

Att gå ur kostar ingenting, och allt du behöver göra är att sända in ditt personnummer, namn och adress till närmaste Pastorsexpedition.

Använd gärna blanketten här, så går det kanske fortare.

Inte ska väl du som är svensk acceptera alla dessa totalitära läror utifrån, eller betala straffskatt till ”Herren” när du kan vara en fri och vuxen människa ?

LÅT HEDNA DIG – det gjorde jag, så fort jag fyllde 18 – och till och med Fredrik Reinfeldt lät en gång göra samma sak..

 

Folkligt Motstånd mot religiöst tvång får stöd i Metro

Tidningen Metro publicerade en intressant debattartikel idag. Jag ser att mina Hedniska Tankar börjar bära frukt hos allt fler och fler medborgare. Författaren Per Glavå reagerar emot de många religiösa övergreppen emot barn i vårt land, och hela Världen över. Han skriver:

Det är den enskilde som i vuxen ålder själv ska bestämma över sin tro och välja om hen vill utöva den. Det må vara som kristen, humanist, scientolog, agnostiker, muslim, naturalist eller kanske buddhist.

Barn ska inte tvingas in i några kristna samfund via ”Dop” eller andra dumheter. Man kan tilldelas ett språk, ett medborgarskap eller en nationalitet via födseln, likaväl som en kultur, vilket FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna faktiskt förutsätter. Men religion är och förblir något som förutsätter ett aktivt, medvetet val, och ett nyfött barn är inte i stånd att välja. Och Per Glavå fortsätter:

Barns rättigheter är överlag mycket starka i Sverige. Vi har sedan länge en lag mot fysisk bestraffning, vi har barnombudsman, en socialtjänst som aktivt skyddar utsatta barn och vi har ratificerat FN:s konvention om barnets rättigheter som träder i kraft 1 januari 2020. Ändå tillåts dop, omskärelse, konfirmation och religiösa grundskolor. Ovanstående kan pågå med hjälp av det vi kallar religionsfrihet. Men för barnet finns ingen frihet. Föräldrar ges i religionens namn frihet att utsätta sina egna barn för bestående fysiska och mentala övergrepp. Detta gör begreppet religionsfrihet märkligt då det inte alls innebär frihet för barnet. Religionsfriheten är mycket viktig men inte på bekostnad av barns rättigheter vilket också görs tydligt i Europakonventionen:

”Envar skall äga rätt till … religionsfrihet … med hänsyn till andra personers fri- och rättigheter.”

Om det i praktiken innebär att friheten för den ene är att få tvinga den andre, då handlar det om tvång och inget annat.

— —

Som förälder har du stort ansvar för dina barns uppfostran. Den moraliska kompass du lägger ut blir viktig för resten av livet, liksom de värderingar du delar med dig av. Men du har också stort ansvar att uppfostra ditt barn till en självständig och fritt tänkande individ som själv väljer vad den ska tycka eller tro.

Så långt Per Glavå alltså, en skribent vars författarskap och gärning är helt obekant för mig sedan tidigare. Jag måste säga att han har rätt. Det här är vad jag själv, och Humanisterna – med Christer Sturmark och andra i spetsen – har kämpat för i många år, och även om alla inom den Hedniska och Asatrogna rörelsen i Sverige kanske inte delar min uppfattning, så tror jag faktiskt att de flesta medborgare i landet delar den.

Oavsett vilken religion det nu är fråga om, så ska omyndiga personer inte tvingas med i någon sorts religiös rörelse emot sin vilja.

Igår nådde oss nyheten om hur extrema muslimer med hjälp av frikostiga ”ekonomiska bidrag” driver sk ”religiösa friskolor” inuti Sverige. Allt sker med vissa politiska partiers uttryckliga stöd och goda minne. Svenska Dagbladet har med hjälp av forskaren Magnus Normark, analytiker vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) avslöjat hur det Saudiska Kungahuset försöker sprida extrem islam i Sverige. Det rör sig om summor runt 100 miljoner kronor, och särskilt utsända Wahabitiska Imamer, som ska inplanteras i Sverige från Saudi-Arabien, en av Världens allra värsta förtryckarregimer. Varför tillåter vi alls sådant att få ske i vårt eget land ?

I Ryssland, ett nära grannland, har man sedan några år ett förbud (ofta hårt kritiserat i väst) för ”utländska agenter” att finansiera olika sorters verksamhet inne i det egna landet. Syftet är bland annat, att just förhindra att det byggs upp någon ”islamisk stat” eller religiöst styrda ”parallell-samhällen” inne på ryskt område – för där accepterar man inget sådant, och det bör vi svenskar heller inte göra. Flera debattörer – till och med inom Socialdemokratin, som länge hållit islamisterna bakom ryggen och försvarat dem – börjar nu ifrågasätta alla religiösa friskolor överhuvudtaget. Man har till och med vädjat till Jan Björklund och det förment Liberala partiet i Sverige att byta åsikt – men, ingenting har hjälpt.

Vi har också en mycket märklig myndighet vid namn SST här i Landet Löfvén, som varje år delar ut närmare 100 miljoner kronor i bidrag åt olika sorters anti-demokratiska religiösa grupper, vars värdegrund starkt skiljer sig från det svenska samhället. Detta är särskilt aktuellt just idag, nu när vad som är kvar av Regeringen Löfvén ska presentera sin budget för nästa år. Bland annat är ju hela Försvaret och Polisen kraftigt underfinansierad, och Rättssamhället redan i gungning – så varför fortsätter man lägga pengar på Islam, och andra Monoteistiska religioner ?Vi ger bidrag för att sprida Katolicism i vårt eget land med mer än 6 miljoner om året. Katolicismen är en religion, som vidhåller sitt abortmotstånd och sysslar med Exorcism, alltså djävulsutdrivning, allt enligt officiella uppgifter från Vatikanen, och Chefsexorcisten där.

Tycker vi verkligen, att svenska skattepengar ska gå till sådant ? Överensstämmer det ens med den förmodade ”Värdegrund” som vår Regering eller för den delen svenska folket kan antas ha ??

Enligt SST:s officiella hemsida, vräker vi ut mer än 40 miljoner årligen på att islamisera vårt eget land ligger det egentligen i den svenska allmänhetens intresse ?

SST vägrar samtidigt sen flera år, att ge Humanisterna någon som helst form av bidrag, och förutom en struntsumma – inte ens 400 000 kr – till Sveriges Buddhister, så har man under hela sin existens bara och endast bara erkänt Monoteistiska samfund som de enda berättigade bidragstagarna. Man vägrar att erkänna Polyteistiska religioner, till exempel; och man vägrar också att ge bidrag till de enda religioner som verkligen hör hemma i Sverige, alltså Asatro och Samisk religion.

Och på detta sätt fortsätter SST:s meningslösa miljonrullning, år efter år.

SST:s handläggare består till stor del av frireligiösa kristna, samt personer från islamsk kultur – som rakt fram sitter och ger bidrag åt sig själva, eller åtminstone rörelser, de själva är medlemmar i. I alla andra fall med myndigheter runt om i Sverige skulle detta kallas för ett solklart fall av ”jäv” eller tjänstemanna-styre, men personerna bakom SST blir aldrig granskade, eller ställda till svars.. Också den sk ”Allmänna Arvsfonden” – en fond som tar hand om alla ”Dana-arv” i Sverige, eller kvarlåtenskapen efter döda svenskar utan arvingar – styrs numera efter en mycket märklig politik. Till och med Sveriges Radio har erkänt, att stora summor av de mer än 750 miljoner som betalades ut ur denna fond förra året, gått till terror-misstänkta och anti-demokratiska organisationer – i flera fall med klara kopplingar till just extrem islam…

Någon ”allmän arvsfond” finns inte i något land på hela Jorden, utom Sverige och Island, enligt vad som påstås.

Och att ge statsbidrag för att utöva främmande religioner, görs knappast i något annat land i hela Västvärlden, utom just Sverige.

 

Se på USA till exempel – eller andra verkligt liberala länder. Där ges inte en enda cent, inte en enda dollar till någon kyrka överhuvudtaget – varken av statliga eller federala myndigheter. Ändå finns det inget religiöst samfund i Amerika som går i konkurs, vad det nu kan bero på. Nejdå. Kissoliker och Lorteraner, Presbytarianer och Lebytarianer, Mormoner med Hormoner och Sjundedagsadventister samt Söderns baptister – allesammans klarar de sig själva, utan statlig inblandning.

Fler debattörer än jag själv har gång på gång påpekat det här, men ändå fortsätter man att göra religiösa samfund till bidragsberoende .

Världen över tycker de flesta regeringar, att religion är människornas ensak, som de själva får betala för, men ingenting som ska statsfinansieras.

Det är faktiskt ganska lätt att förstå en sådan uppfattning. Varför skall jag som svensk vara med och finansiera fundamentalistiska grupper, som jag inte alls kan sympatisera med ? Varför ska jag finansiera min grannes religion, som jag inte delar, inte är med i, och inte vill betala för ?

Varför är det bara Monoteistiska religioner som ska ha bidrag ? De tre stora ökenreligionerna vägrar ju att erkänna någon annan gud än sin egen – ”du ska inte ha några andra gudar jämte mig” står det ju i den kristna bibeln – och hur går det ihop med påståendet om att vi ska ha ett ”Multikulturellt” svenskt samhälle ? Vissa personer påstår till och med, att vi skulle ha ”Multikulturalism” som någotslags grundlag – utan att kunna ange vilken paragraf det nu står i, i så fall.

Multikulturalism förutsätter Polyteism, men utesluter en gång för alla samtliga Monoteistiska religioner, per ren definition. Och dessa får man då sluta ge bidrag till, ifall man nu alls skall vara någon anhängare av det ”Multikulturella” samhällsexperimentet…

68 000 nya HEDNINGAR i Sverige i år…

Hednandet av Sverige fortsätter oförtrutet. Vårt antal blir större och större, och som jag visat omfattar vi redan mer än 42 % av befolkningen. Målet för den hedniska rörelsen i vårt land är oförändrat, och det är att nedbringa alla Monoteistiska religioner under 10 % av landets invånarantal. Ny statistik från den sk ”Svenska” Kyrkan – som inte är ett enda dugg ”svenskare” än något annat samfund – vore den ärlig, skulle den förmodligen kalla sig ”den evangelisk-lutheranska kyrkan i Sverige” precis som dess brodersamfund i Finland – visar att ungefär 68 000 människor kommer att hedna sig innan detta år är slut.

Fram till och med November var antalet 65 702, noga räknat, och enbart i den månaden hednades 3070 personer. Av någon anledning, som ingen förstår, vägrar ”Svenska” Kyrkan att låta människor gå ur den under November och December varje år. Istället tar de ut avgifter, tionden och skatter av människor i ett helt år extra, och vägrar att respektera de här personernas vilja. Det är ungefär som om någon skulle låta dig betala hundskatt i ett helt år extra, fast din hund redan har avlidit, och Karo övergått till de sälla jaktmarkerna. Eller som om någon skulle tvinga dig att betala bilskatt, fast du inte har någon bil.

”Svenska” Kyrkan styr och ställer med människor i det här landet på ett uppenbart orättfärdigt sätt, och det tror jag är en av orsakerna till varför den blivit så avskydd, för sin girighets skull.

Varje enskild svensk tvingas också betala ca 1,3 miljoner kronor till ”Svenska” kyrkan under en livstid, ifall hon eller han nu får en normalinkomst. Är det såhär vi ska ha det ? är det rimligt, att tvångsbeskatta ett helt land och ett helt folk på det här rent ut sagt snuskiga viset – och ta betalt för tjänster, som ingen efterfrågar ?

”Svenska” Kyrkans egna siffror visar, att bara 33 % av alla giftemålsceremonier är ”kyrkbröllop”. Mer än två tredjedelar av svenskarna och svenskorna, vill inte gifta sig kristet. Mindre än hälften av alla barn ”döps” och mindre än 25 % vill alls ”konfirmeras” på sin påstått kristna tro, när de blir tillräckligt gamla för att bestämma själva. Ny statistik visar också, att mindre än 73 % vill blanda in de kristna i begravningen – allt fler och fler väljer Borgerlig begravning eller andra alternativ. (Mer om detta i ett kommande inlägg)

Varför då fortsätta att betala för en ”gud” som vi inte längre tror på, när vi kan få bestämma över våra egna pengar och våra egna liv istället ?

doepler-heimdal-rig

Ni kan spara MILJONBELOPP till Pensionsförsäkringen – eller till era Barns Studier, gott folk”   (Emil Doeppler visar hur Rig eller Heimdal undervisar i stugorna…)

 

Att stjäla miljonbelopp från varje vuxen medborgare motsvarar inte de kostnader, som man rimligen kan kräva för någon enstaka vigsel och ett bröllop, begravning, dop eller någon gudstjänst några gånger om året – ens för de som nu är kristna, och vill delta i sådant. Jag för min del vill det inte alls, eftersom jag tillåter mig att själv besluta över mitt liv; och vad jag ska tycka eller tänka.

Men – tänk efter, kära medborgare, kära medborgarinna… Det finns kostnadsfria appar på nätet, där du kan räkna ut hur mycket pengar prästerna lurar av dig:

 • Låt oss säga, att du är 20 år gammal, och nyss fått ditt första jobb. Med en måandsinkomst på 18 000, stjäl de 85613 kr från dig, med ränta på ränta…
 • Är du 30 år gammal, och har en månadsinkomst på kanske 24 000, vilket inte är ovanligt ? – Nu stjäl de dig på över 97 000 spänn

Har du cirka 30 000 i månaden ? – ja, i så fall stjäl man 120575 kr från dig, med ränta på ränta, och mer än 3400 kronor, varje år.

Tänk dig nu för !

Är det verkigen lönt att betala allt det här för en tro du inte har, en gud du inte alls tror på (mindre än 10 % av svenska folket tror på ”gud” har det visat sig i attitydundersökningar och oavsett att ”nämen kyrkan ger så mycket till välgörenhet” (det gör man inte alls, man ger mindre än 8 % av sin budget i bistånd) så är det väl DU som bestämmer vem du ska ge till, när du vill ge och hur mycket – det kan man inte bara bestämma ovanför ditt huvud. Jag som hedning ger också pengar till Världsnaturfonden, Röda Korset, Rädda Barnen med flera välgörenhetsorganisationer, och det finns säkert mycket du kan göra med DINA pengar, som DU och DIN familj också har rätt att bestämma över.

Kanske vill du satsa på dina barns framtida utbildning eller bostad istället, eller ett bättre liv som pensionär ? – Ja, i så fall handlar du mycket bättre och sundare om du GÅR UR ”Svenska” Kyrkan med detsamma, och visar dig mogen nog att fatta beslut över din ekonomi själv – det ska ingen annan, och framförallt inte ”Gud” göra..

 

Jag har ett gott råd till dig som läser detta inför nästa år – och det är – att du låter hedna dig så fort som möjligt – nu när andelen kristna i landet inte är fler än ca 57 %

 

Varför vill ”Svenska” Kyrkan förvandla Svansjön i Småland till Svinsjön ??

Om vi nu ska ta upp sk ”Miljödebatt” och ”Väädegjund”, vilket verkar vara vansinnigt populärt nuförtiden, så kan man ju fråga sig om Torvbrytning, näst utvinning av Stenkol i öppna dagbrott inte är en av världens minst miljövänliga och mest kontroversiella verksamheter. Ändå är det precis som vad den sk ”Svenska” Kyrkan, eller rättare sagt den Evangelisk-Lutheranska Kyrkan i Sverige ägnar sig åt – den är ju inte ett enda förbannat dugg ”svenskare” än något annat samfund, snarare tvärtom – och ändå säger denna Kyrka ideligen ideligen, att den ska vara snällare, bättre och godare än alla oss andra…

Nyligen läste jag en insändare av Ove Martinsson, fd foskningsledare vid SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, som verkligen vet vad han talar om – men detta vill vanliga svenska media inte ta upp…

”Svenska” Kyrkan är fortfarande en stor markägare i vårt land. Med feodala principer som grund, har man köpt upp och tillägnat sig mer än 467 000 hektar skogsmark och annan mark i Sverige. man påstår att det rör sig om ”prästlönetillgångar” men på Prästeryds mosse i Kronobergs län har det skett en exempellös rovdrift i nära 50 år – bara ett exempel på hur denna ”Svenska” Kyrka missköter sina tillgångar, trots att man säger att man ”följer statliga miljömål” osv – frågan är väl då om utarrendering av svensk mark till utländska bolag alls kan anses miljömässigt hållbart..

Ett utlandsägt bolag vid namn Jiffy Unitorv  AB exporterar svensk torv till Nederländerna, och nu har det gått så långt att vattendelaren mellan åarna Tidan och Nissan håller på att vändas bakfram. Vatten, som förut var rent och som strömmade till den ena ån, och en värdefull skogssjö vid namn Stora Svansjön, strömmar nu åt andra hållet och den vackra sjön grumlas alltmer – tack var dessa kristna !

Karta över Svansjöns läge. Varför anser sig ett religiöst samfund ha rätt att vända bakfram på vattendelaren till två åar, och grumla ett av Sydsveriges största vattensystem ??

Jag citerar, från Ove Martinssons artikel:

Prästeryds mosse, som delvis är ett naturskyddat Natura 2000-område och tidigare boplats för storspov, ljungpipare, brushanar och tofsvipa med mera, är för alltid spolierad som fågelmyr. Nu handlar det om att rädda Svansjön som har fått en kraftig kvalitetsförsämring till följd av minskad vattenomsättning.

Orsaken till föroreningen av Svansjön är sannolikt en följd av minskad vattenomsättning. Svansjöns största inflöde av vatten har förstörts av torvtäkten på Prästeryds mosse. Vid fortsatt torvtäckt skulle i värsta fall vattenströmmen i bäckens strömfåra vända och dränera sjön. Arrendet inbringar en icke obetydlig inkomst till Svenska kyrkan är nu beredd att förnya arrendet med 25 år. Tänker Svenska kyrkan dränera en av Smålands vackraste insjöar?

I stället bör markägaren och Jiffy Unitorv åläggas att bidra med kostnaderna för att återställa Hattabäckens tidigare vattenflöde. Under alla förhållanden krävs en sakkunnig, opartisk och skyndsam analys av topografin och vattnet. Svenska kyrkan bär ett tungt ansvar för konsekvenserna av fortsatt torvtäkt.

Varför svinar denna ”Svenska” Kyrka ner i vår svenska natur ? Varför följer den inte den miljöpolicy och den miljölagstiftning som faktiskt finns, istället för att öka sina mystiska ”prästlönetillgångar” ?

Är det moraliskt rätt att Kyrkor ska få förstöra den natur, som alla svenskar kunde ha glädje av – stick i stäv mot principen att ”all makt utgår från folket” ?

Och varför skall religiösa samfund alls vara markägare över naturtillgångar, som de stulit från det svenska folket – sjöar, vattendrag och fri natur, som borde tillhöra alla ?

Här behövs en räfst. En reduktion och en reformation, lika hård och skoningslös som de som genomfördes under kompetenta regenter som Karl XI och Gustav Vasa. Driv ut prelaterna – en gång för alla !

Varför ska Svansjön i Småland förvandlas till SVINSJÖN ? Här ett känsligt pas-de-deux med Rudolf Nurejev och Miss Piggy…

Nytt fall av ADHD-HBTQB grasserar inom ”Svenska” Kyrkan…

Om man matar in sökorden ”Paradiset” och ”St Pauli” i googles sökmotorer, får man uppgifter från en sjaskig tysk bordell i Hamburg, oväntat nog.

Men nu var det inte detta det skulle handla om, utan det senaste fall av den nya folksjukdomen ADHD-HBTQB – ett slags ryckvis uppträdande, irrationell impuls att göra sig själv till någotslags Bög, eller idka pervers sexualitet, som nu bemäktigat sig den sk ”Svenska” Kyrkan, ett samfund som inte är ett enda djävla dugg ”svenskare” än något annat, och som nog borde hålla sig till det faktum att det bara är ett i raden av Evangelisk-Lutheranska Samfund i Sverige trots allt, och sluta ljuga helt enkelt.

I Malmö St Pauli Kyrka, göre sig INGA HETEROSEXUELLA KVINNOR det minsta besvär… I alla fall visar man inte dem på altar-tavlan… Och det var ju en stor tavla man gjort..

För fyra dagar sedan, ungefär, fylldes våra media av den ”glada” nyheten att Altartavlan i St Pauli Kyrka i Malmö nu bytts ut mot ett av den sk ”konstnären” Elisabeth Ohlssons sk målningar (photoshoppade fotografier, utan större ”verkshöjd”) ur utställningen ”Ecce Homo” eller ”Äcklig Homo” från 2012, en utställning som riktigt nog tyckte sig kunna bevisa att redan den kristne frälsaren var bög.

Kanske äger det sin riktighet. Enligt legenderna om denne påhittade person, så drog han ju omkring på landsbygden med 12 likasinnade män, när han inte ”kilade stadigt” med en avsigkommen hora vid namn Maria Magdalena. Inte mig emot, säger jag. Själv är jag hedning, och vi hedningar har ju alltid Loke – en gud för allt som är perverst, omoraliskt, fettbildande, utmanande, familjesplittrande eller annars emot det normala människosamhällets regler.

Den lokala ”kvinnoprästen” som vissa tycker att det skall heta, lallar och dillar i tidningarna om att det skall ha skett ett mirakel. Redan 2014 försökte hon tillsammans med en icke namngiven prästinna – inte någon präst – få denna bild som altartavla till Kyrkan – men heterosexuella kvinnor göre sig icke besvär – de avbildas icke på denna kyrkas altare…och ären icke ”inkluderade” såsom det numera heten i kyrkan, ty veten i än eller vad, I kristne..¨

Undrar just varför. Men bögeri går an, liksom lesbianism, transvetism och negrer som parar sig med vita. Detta är högsta mode, och något som måste tillbes, ja dyrkas och lovsjungas, allt enligt samma Kyrka…

Var och en som opponerar sig, är självfallet en trångsynt idiot, helt enkelt, rasist eller något ännu värre, och skall ögonblickligen ögonblickligen hamna uti den eviga fördömelsen Amen – ty så har den goda och kärleksfulla ”Kyrkan” bestämt i sin oändligt inkluderande kärleksfulla godhet, som naturligtvis är utan varje fel eller form av begränsning, som vi alla självfallet bara måste förstå allesammans. Knäfall Knäfall, och dyrka dyrka denna sexualitet, men ingen annan – sådant är det nya kristna budskapet…

För egen del förstår jag inte, varför endast detta slags sexualitet skall anses ”finare” eller mer värd att tillbe och dyrka än någon annan, och varför just bögeri i alla dess former, men inte heterosexuella beteenden skall hyllas i detta nya ”Paradis”. Man säger sig vara vidsynt, men hyllar endast en sorts sex, och exkluderar alla andra.

Qui bono – Sonny Bono ?

Den lokala kristprästinnan har också påstått, att Luther hade en ”jättepositiv syn på sex” (ja, mellan Gifta makar, och i heterosexuell form, men allt stjärtsexande och anal-slem fördömde han, liksom ”entartete wohllustinge” occh ”perverse Bühlereien” – läs själva er Luther i original, får ni se – allt annat är historieförfalskning ) samt att hon ska vara ”stolt” över detta verk.

Men varför det ? Varför påstår man, att just detta slag av sexualitet skall vara ”finare” eller ”stoltare” än någon annan ??

Vart vill man komma, egentligen ?

Gamla kärringar i lustiga hattar – all sin ”expert-kunskap” de genast fattar… Kristet så det förslår… Men bibelns verkliga budskap återstår… Biskop Brunne pratar på – och teologin är given, ja såå bra såå…

 

Tydligt är, att denna ”Svenska” Kyrka inte alls lever efter den påstått ”heliga” skrift, men bara och endast bara efter sitt eget ”hitte-på” lite som det passar den, eller som den tror skall vara ”inne” för tillfället… Naturligtvis finns också sådana lögnare, charlataner och ”copy cats” också i Hedniska sammanhang…

Jomenvisst – ”Johnny come lately” och Thor är Queer, Queer är Thor, vi byter ut vad vi tror, vi ljuger och pusslar, hycklar och smusslar, vidsynta som vi säger vi e, kom titta får ni se… Forn sed och charlataner – PK i långa baner…

 

Faktum är nog. Loke finns, men han ska inte överbetonas, och trots alla ”Lokeaner” eller ”Lokeans” som är såå populära utomlands, särskilt i USA, så har alla samhällen – oberoende av religion, tidsperiod eller tidsutveckling en och samma, naturliga grund. Alltför mycket stjärtsexande, perversiteter eller låt oss säga sexuell töjbarhet och uppfinningsförmåga är inte bra för människosläktet, och inte för några andra högre djur heller, för den delen. Stabila familjeförhållanden, sunda uppväxtmiljöer och villkor, gynnar faktiskt ett heterosexuellt uppträdande – och skapar en sund och livskraftig avkomma – något man i andra fall ofta saknar.

Så var det med den saken !

Sorry folks – men bögeri eller allmän promiskuitet ligger varken i linje med någon kristendom, eller Asatrons krav…

Ni som nu känner, att ni bara MÅSTE tillbe fjolleriet, negerbögarna, lebb eller allrahelst Homosexuell Sadism, såklart – Ni kanske tänder på lätt medeterrianska Jesusar i minmala ländskynken med spikar här och där, blödande ur alla hål – ni bör nog fortsätta vara kristna – och dyrka dyrka dyrka i St Pauli, Malmö…

Ni som vill ha ett bättre, sundare och kanske friskare alternativ, som håller i långa loppet – kan ju GÅ UR SVENSKA KYRKAN och prova något annat – vilket jag tror att alla ni Malmö-bor och muslimska konvertiter faktiskt vill göra…

fast – det är klart – smaken är som baken, ofta delad…

(jodå, Loke finns – men varför bara dyrka just honom ? )

Malmö St Pauli: Bögisk altarrtavla åker UT – befanns vara för ”gnostisk”

Sedan Joel Halldorf – den ärkekonservative kristne debattören, känd för sina många utfall emot Asatro och hedendomen, yttrat sig om den anstötliga och sedlighetssårande ”altartavlan” i Malmö St Pauli (ej att förväxla med det berömda hor- och bordell-distriktet i Hamburg med samma namn) har en smärre teologisk debatt tydligen utspelat sig i den ”Svenska” Kyrkans hägn. Detta evangelisk-Lutheranska samfund skildes från staten redan år 2000, men vägrar fortfarande att inse, att det inte längre har den minsta rätt att representera alla svenskar i andligt hänseende, särskilt som närmare 45 % av landets befolkning inte längre är medlemmar i samfundet ifråga, och heller inte vill ha det minsta med det att göra. Att de flesta svenskar numera tar klart avstånd ifrån detta ”svenska” samfunds förkunnelse, är heller inte så konstigt…

Se här bara. I det ”Paradis” av en viss Elisabeth-Ohlsson Wallin som en lokal fjolla till präst anskaffat till St Pauli kyrka – något hon själv betecknat som ett ”mirakel” ingår inga heterosexuella människor alls. Endast och endast bara samkönade par, samt transsexuella har rätt att ta del av denna kyrkas förkunnelse, och människor med normal sexualitet exkluderas helt – särskilt då heteosexuella kvinnor. Joel Halldorf, denne store, lysande teolog har uttalat att verket är ”Gnostiskt” och att ”Gnosticism” inte kan få förekomma i den svenska kyrkan.

Man undrar hur han alls kunnat komma fram till den slutsatsen, men det förmäler inte den historia som nu utspelats i media. Emellertid, ingen mindre än hans Högvördigt Högvördiga Högvördighet, alltså Biskopen i Lund har behagat uttala sig, och det vet vi ju allihop att ”Svenska” Kyrkan anser, att dess biskopar liksom är förmer än oss vanliga dödliga människor.

Högvördigheterna och prästerskapet uppges nu ”överväga” om det anstötliga verket, som redan upprört många människor i församlingen eller förslamningen av de kristna, nu ska tas bort eller inte. Beslut väntas före Julen, säger man.

Enligt en kyrkokälla, har den sårande och sexuellt anstötliga altartavlan redan tagits bort. Storm i det kristna vattenglaset, således – men sak samma…

 

Värdig religion eller halvdebilt PK-TJAFS ? Tja, ni väljer ju själv, men att GÅ UR är faktiskt ett väldigt vettigt alternativ…

”Hyltén-Cavallius” var namnet för dagen, säger ”Ledarsidorna”

(inlägg från 4 December 2020)

Klaner finns det många i Sverige nuförtiden, och släkter och ätter – som förr i tiden – finns det likaså. Igår råkade jag av en händelse nämna Gunnar Olof Hyltén Cavallius, folklivsforskaren från 1800-talet, som också var diplomat i Sydamerika – vilket helt knäckte och förstörde hans hälsa – museigrundare och mycket mer.

Genast nämner sajten ”Ledarsidorna” som av en händelse, ett rent sammanträffande, ett fall av synkronicitet en helt nutida Gunnar Hyltén Cavallius, som alltså inte också heter Olof.

Ett antal intressanta böcker – del i en ren kunskapsuppbyggnad om en viss ”Svensk” Kyrka – ett annat av mina favoritämnen – nämns i artikeln. Eller vad sägs om:

Johan Sundeen: ”68-kyrkan”
Anders Törnvall ”Jag älskar dock er alla; Stasichefen Erich Mielke och DDR:s undergång” (2019)
Birgitta Almgrens ”Inte bara Stasi – relationer Sverige-DDR 1949-1990”
Erik Sidenvall, Kyrka och teologi i möte med DDR (2015)

Johan Westerholm på Ledarsidorna gräver vidare i hur 68-vänstern från Lund – den forna Ärkebiskopsstaden, där en viss Antje J och Stasi-prästen Alexander Radler fanns på samma universitet, med den senare som handledare åt den blivande ärkebiskopen – och har fått upp allt fler och fler ledtrådar till den nutida ”Svenska” Kyrkans politisering, och vilka personer och ideologier som styrt den i många år.

Gunnar Hyltén Cavallius har skrivit den 191 sidor långa boken ”Rännil blev till flod” om en tid, då Svenska Kyrkan till slut förbjöds av Sveriges Regering att ha hand om Folkbokföringen, till exempel – den flyttades ju istället över till Skatteverket. Detta hände i ett tidevarv långt innan skandalerna kring Försäkringskassan och Transportstyrelsen. Det var innan ”de polska tavelförsäljarna” började dyka upp för att knacka dörr hemma hos såväl piloter som poliser, likt Vittnen från Jehova.  Det var en tid då inte mindre än två höga Biskopar och sju präster befanns tillhöra Alexander Radlers nätverk – och innan densamme fortsatte som präst i Burträsks församling, eftersom han ”råkade gilla Burträsk-borna”. Inte alla av dessa präster var IM eller Individuelle Mitarbeiter, men de försåg hela tiden STASI med namn, adresser, material.

Och till sist blev man tvungen att flytta själva Folkbokföringen bort från en viss ”Svensk” Kyrka – fast föralldel, föralldel – det berodde ju inte bara på det – låt oss använda ”hartassen” – låt oss stryka över och vara så nåderikt försonliga, ack kära förslamning.

Anjte J, numera Kardinalprimas, har en intervju i ICA-kuriren den här hösten helt förnekat, att hon ”alls skulle vara vänster” (nej, jag tänker inte neka till just den) trots hennes samtida twitter om att Greta Thunberg är direkt utsedd av Jesus (bara så att ni vet, ni kristna )-

Credo quia Absurdum ! – eller hur ? 

Var inledde personer som Mehmet Kaplan, Gustav Fridolin och Alice Bah Kuncke sina respektive politiska karriärer ?  frågar Johan  Westerholm retoriskt, om inte i Missionsförbundet – till exempel – även om just den frikyrkan inte var på något sätt så hemsk som Knutby Filadelfia.  Och i tidens ”församlingsblad” Inter Nos – inte ”Inter NAS” ha ha ha – kunde det anno 1968 låta såhär, skrivet av en man som senare blev Biskop i Strängnäs, angående Marxismen, och Ordförande Mao – ni vet ”den store Rorsmannen”

“Kinas revolution bör ses som ett led i Guds handlande. Revolutionen har fört mänskligheten ett steg framåt mot fullbordandet av Guds plan”.

Ni hör ju själva. Kommunismen, och ”guds” eller JHVH-1, Mr Jehova himself – hade samma plan för mänskligheten. En totalitär ideologi, som helt skulle utplåna allting annat, alla stater, alla kulturer, alla länder… Total kontroll, i evigheters evighet amen.

Antje J har aldrig gjort avbön. Aldrig sagt, att det ju var i hennes ungdomstid, och att vi alla kan vara radikala som 20-åringar, men att sådant vanligen går över, när vi fyller 30. Aldrig skyllt på ”Tidsandan” till exempel, eller ”Zeitgeist” som det heter på tyska. Visst var väl samhället och även Vänstern så väldigt mycket annorlunda, anno -68 ?

Jag menar – vi kan väl alla synda lite då och då, det kan ju var och än förstå, men då tar vi tagelskjortan på – och Gud älskar ju alla, och förlåter så snabbt och så bra – precis som Käre Lille Söte Jesus, och Erich Mieke, Stasi-chefen…

De tyska studenterna, och de som dog på grund av Radler och Antje och än fler – ja vem minns dem, ”gud”  förlåter ju även det – eller ?

Allt Antje J. twittrat om saken, är attvi får veta sanningen först om 50 år” vilket är synnerligen kryptiskt sagt. Hennes Biktfar Radler och hon hade ett tätt samarbete, efter vad vissa författare idag skriver. Det rörde sig inte bara om rättandet av en enstaka uppsats, som man hävdat, utan samma miljö, samma personkrets, samma stad, samma fakultet, samma gamla sekter – Statskyrkliga och ”Missionsförbundare” omvartannat.

Sanningen om dessa år har börjat läcka ut. Fler än jag har börjat uppmärksamma den. Jag ler i mitt hedniska hjärta, denna Frejas Fredag och bjuder er alla en riktigt trevlig helg… Om ni har samvete nog, det vill säga..

Sankt Markus i Skövde – Ännu en kyrka som ingen behövde… (inlägg från 2019-03-18)

Nu har det äntligen hänt. One down, six hundred more to go ! Man brukar säga att Maglarps Kyrka i Skåne skulle vara den enda av ”Svenska” Kyrkans eller den Evangelisk-Lutheranska ockupationsmaktens anläggningar i Sverige som rivits, men nu har man faktiskt äntligen rivit ännu en av dessa fula skapelser... Vår parhäst i den hedna cyberrymden, bloggen Ideell kulturkamp – starkt rekommendabel som alltid – bevistade för några dagar sedan ruinerna, och såg förstörelseverket på nära håll. Endast klocktornet återstår, rapporterar Henrik Andersson från ort och ställe i Skövde, och snart skall även det demoleras… Det gläder mitt hedniska hjärta och hug, för själ har jag ju ingen, okristen som jag faktiskt är…

Nu är det äntligen GAME OVER för denna fula, anskrämliga Betong-lada i staden Skövde – som ingen behövde…

Hösten år 2011 – för snart åtta år sedan skrev Ärkebiskopen Emeritus KG Hammar en numera smått berömd debattartikel i Svenska Dagbladet. Han är en klarsynt man, och en av de fd. biskopar jag faktiskt gillar – också Caroline Krook från Stockholm stift, och den folklige Lennart Koskinen från Visby – mannen som avsade sig all ”Högvördighet” får faktiskt ihågkommas.

KG Hammar konstaterade, att det faktiskt är många, många fler kyrkor i Sverige som MÅSTE rivas. Ja, han till och med uppmanade till att använda sprängmedel och helt demolera dem – så skrev han faktiskt – och ni förlåta mig, goda medborgare (för det är ni väl ?) att jag nu blott citerar, ur vad Ärkebiskopen Emeritus, tillika Svensk Kyrkans representant hos den heliga stolen i Rom skrev, den gången:

Konsekvensen är ofrånkomlig: kyrkomedlemmarna blir allt färre. Under tiden efter år 2000 har nedgången varit mer än en halv miljon vuxna. — — I detta läge, med allt färre betalande medlemmar, gäller det att se om sitt hus, och göra det i tid. Antalet kyrkobyggnader utgör då något utav en tickande bomb. Den aktuella siffran är 3384. Så många kyrkor behövs inte. Värt att notera är att mer än femhundra nyttjas på sin höjd någon gång per månad. I detta läge finns bara en lösning för att klara ekonomin: stäng ett antal kyrkor, eller lägg dem i malpåse. Allra helst: spräng dem!

KG Hammar tyckte också att det var helt naturligt, att kyrkor kunde överlämnas till andra religioner och samfund, men inte islam. Han menade, att sprängning och total förstöring vore ett bättre alternativ, för fler moskéer ville han inte se. En klarsynt och förståndig prästman, som sagt. Men, 3384 kyrkobyggnader fick han ihop det året, och av dem hade endast 2956 några som helst kulturvärden, enligt den dåvarande lagen om kulturminnen. De flesta av dessa kulturhistoriskt eller arkitektoniskt värdefulla byggnader var från före 1940, men de moderna betong-lador som står i våra förortscenter, ibland till och med flera i samma centrumbebyggelse – nej de kunde undantagslöst stryka på foten. KG Hammar är tillika docent i etik, bara så ni vet. En sådan man bör veta vad han säger, och eftersom han fyller 75 år i år, är han något av en nestor inom svensk kyrkopolitik, det måste man ändå medge.

”Sannerligen sannerligen säger jag eder: I skolen icke djävlas med KG Hammar, ty han hafver kort stubin. En Pontifex med Dynamex, som gör en kristen pryl med ren trotyl. Du får vara med och be, om du har tillgång till TNT. Praise the lord and pass the ammunition !”

Yes box kula ! Numera beräknas det, enligt samma kyrka själv, att det skulle finnas så pass många som 3700 kristna gudstjänstlokaler i Sverige, men de flesta av dessa behövs inte alls. Riksantikvarieämbetet, som undersökt saken, skriver på sin hemsida att bara 3071, enligt uppgifter från bebyggelseregistret, har någotsomhelst bevarandevärde. Det betyder, att minst 700 kyrkor i dagens läge är komplett onödiga.

En hel del av dem är inte alls arkitektoniskt intressanta, eller kulturhistoriskt värdefulla, förklarar RAÄ. och även de som har vissa bevarandevärden, k-a-n faktiskt rivas, efter beslut av respektive länsstyrelse, vilket är just vad som hände i Skövde-fallet. Kommunen lyckades heller inte hitta något användningsområde för den lokalen, trots köp, och så var rivningen faktiskt ett nödvändigt faktum, för hela Skövdes skull. Mycket skulle vara vunnet i många svenska städer, om felr kyrkor i innertäderna revs. De tar upp värdefull mark, saknar kyrkogårdar och blockerar vad som kan vara högintressant mark för bostäder eller exploatering av annat slag, och det gynnar på sikt hela vårt samhälle. Låt oss höra KG Hammar igen, ty han vet vad han talar om:

Ett alternativ kan vara att kyrkorna säljs till privatpersoner för ombyggnad till bostäder, kanske förändras till kaféer eller pizzerior, eller varför inte görs om till kontorslokaler eller lokaler för småindustri. Att kostnadsfritt överlämna kyrkorna till intressenter som är villiga att bedriva kulturell verksamhet kan tyckas mindre stötande, men är knappast realistiskt. — —

Kyrkan ses i första hand som något av en vårdcentral. Kyrkan ska ställa upp som ett redskap i kristider, som någon som bryr sig om utsatta grupper i samhället. Alla dessa insatser väcker med rätta bred uppskattning, men för att fullgöra dem krävs inga kyrkobyggnader.

Dessa är avsedda för människor som firar gudstjänst. På två decennier har antalet årliga deltagare i den söndagliga huvudgudstjänsten i stort sett halverats, från 9 miljoner till 4,6 miljoner. Och trenden är tydlig, inte minst genom kyrkans egna åtgärder att på många håll glesa ut antalet gudstjänsttillfällen till nära nog det obefintliga. — — Att överlämna de i längden ofrånkomliga besluten om rivning till kommande generationer är ett uttryck för feghet. Att våga riva är att visa mod.

Yieeehaaaw ! Också i Kina följer man nuförtiden KG Hammars utmärkta recept… Det gäller att följa med sin tid, sörru !

Men – skämt åsido. Sprängteknik är nog inte nödvändig. Svensk miljölagstiftning, särskilt i stadsmiljöer och detaljplanelagt område – där de flesta kyrkorna finns – är numera ganska rigorös, och det finns skonsammare och mildare metoder för rivning, än dem den före detta ärkebiskopen föreslår. Dessutom kan ju en del av byggnadsmaterialet återanvändas, ingå i materialcykeln och komma till en mycket bättre användning. Kyrkbänkar, till exempel, kan dekorera parkerna i våra städer, dopfuntar kan bli trevliga fågelbad, och nummertavlor för psalmer kanske kan användas för att utannonsera stadsbussarnas avgång istället. Tycker inte ni det låter som en bra idé ? Alla Miljöpartister gillar väl förslaget – tror ni inte också det ?

Slutligen – av dessa sjuhundra kyrkor, utan något som helst bevarandevärde – kan man tänka sig att en av dem, såsom i en enda, dvs en enstaka, ett exemplar blir ett Gudahov, för Asatro ? Det är faktiskt inte mer än rätt, att ”Svenska” Kyrkan lämnar tillbaka lite av vad den stulit och förstört från Sveriges folk, och nu när vi har mer än 5000 organiserade och oorganiserade Asatroende i landet – en enda kyrka – förslagsvis den i gamla Uppsala – kan vi väl ändå få ?

 

Jag vet VARFÖR ”Svenska” Kyrkans medlemstal sjunker… De STJÄL ju från de döda… (inlägg från 2019-05-05)

2016 införde Regeringen Löfvén en ny märklig lag i Sverige.  Döda svenskars tandguld och metaller från deras kroppar skulle återvinnas av ett norskt företag, Fenix Miljö A/S och pengarna skulle ges till ”Svenska” Kyrkan (ett samfund som inte är ett enda dugg ”svenskare” än andra, och som inte har hemortsrätt i vårt land) samt Allmänna Arvsfonden. Det handlar om pengar. Stora pengar. Bara det första året lagen var i kraft, fick man över 50 ton guld och ädelmetaller. Men, pengarna används inte bara för att bekosta kyrklig verksamhet, genom att stjäla från de döda, vilket är hela affärsidén.

Allmänna Arvsfonden ger också varje år miljonbelopp till det extremt islamistiska Studieförbundet Ibn Rushd, en aggressiv ”koranskola” som arbetar för att sprida islam i Sverige, och som sysslar med öppet antisemistisk propaganda, har det visat sig. Svenska fattigpensionärers tandguld används för att bekosta judehat, och den pågående islamiseringen av Sverige, som ”Svenska” Kyrkan aktivt stöder, exempelvis genom att stödja böneutrop och moskébyggen i Växjö stift och på snart sagt alla andra platser i landet. Är detta vad de svenska fattigpensionärerna ville, och ligger det i linje med deras sista vilja, kantro ?

DE ÄR LIKA SOM BÄR: Adolf Hitler, den tyske diktatorn, berikade på sin tid sitt nazist-parti med guld från krematorier. Nu gör Antje Jackélen, den svenska ärkebiskopen med ursprung i gamla DDR samma sak. De totalitära regimerna går igen…

Vad som gör saken åtskilligt värre, är att den ”Svenska” Kyrkan har ett sk ”begravningsmonopol” och därmed ensamrätt på att driva alla ungefär 56 krematorier i landet, utom i Tranås kommun och Stockholms stad, där kommunen får driva dem. Eftersom Statskyrkan upplöstes redan år 2000, är det mycket, mycket märkligt att man stiftat lagar bakom ryggen på svenska folket, som innebär att det existerar ett olagligt och gravt oetiskt monopol, som har rätt att handla med guldet och metallerna från döda människors kroppar.

Är det etiskt försvarbart av en ”kyrka” eller ett samfund, likgiltigt vilket, att bära sig åt så ?

Har man rätt att stjäla från döda människor, som inte kan försvara sig, helt utan deras vetskap och medgivande ??

De flesta svenskar vet inte ens om att lagen finns, och att metallstölderna bara fortsätter och fortsätter. Riksdagsmotioner har skrivits om Begravningsmonotpolets upplösande, men den ”svenska” krykans giriga präster bara fortsätter och fortsätter att hånskrattande stjäla pengar från sitt eget folk. Och ingen vågar protestera. Ingen vågar skriva debattartiklar. Ingen ifrågasätter girigheten, ockret, schakrandet och islamiseringen. Mer än 43 % av Svenska folket är inte ens med i svenska kyrkan längre, enligt dess egna medlemssiffror. Varför ska vi då tvingas att ge våra tillhörigheter till den, när vi avlidit och är helt försvarslösa ?

Att stjäla från en död, dvs att begå likplundring, har i alla tider och alla kulturer betraktats som en av de absolut gräsligaste och skändligaste förbrytelser, som en människa överhuvudtaget kan begå. ”Svenska” Kyrkan ägnar sig emellertid dagligen åt den här saken – och håll med om att det är skändligt, ja skamligt bortom allt förnuft, all ära och mänsklig anständighet !

På medeltiden var man helt säker på att ockrare, likplundrare och falskmyntare samt girigbukar skulle straffas efter döden genom att få äta glödheta mynt eller få smält guld nedhällt direkt i strupen. Det skulle alla djävlarna i det kristna helvetet bestyra. Vad tror ni händer med Ärkebiskop Antje Jackélen till slut ?? (Målning från 1400-talet av Johannes Rosenrod i Tensta Kyrka, Uppland)

Till och med kyrkor i flera andra länder har vågat protestera, och ägnar sig inte åt det moraliskt förkastliga bruket att stjäla från försvarslösa lik. I Finland, vårt nära grannland, skriver den Evangelisk-Lutheranska kyrkan i Finland (ja, den är ärlig, och påstår inte att den står för alla finländare– det är skillnad emot den institutionaliserade lögnen i Landet Löfvén, det !) såhär angående girighet, som räknas som en dödssynd, till och med enligt katolikerna. En dödssynd är en synd som aldrig någonsin kommer förlåtas, och som man helt säkert ska hamna i helvetet för – enligt de kristna. Hur är det med Sveriges nuvarande ärkebiskop, förresten ? Hon som införde detta totalitära system, denna osmakliga och stinkande guldhandel bara för att berika sig, tror ni en sådan som hon kan komma till himlen ? Nu är jag i och för sig inte kristen, men det tror inte jag. Ärkebiskopen har alldeles för många onda gärningar på sitt samvete, förty:

Vi får inte stjäla pengar eller egendom och inte heller skaffa oss ekonomiska fördelar genom att bedra andra. Att lägga beslag på eller skada gemensam egendom är också stöld. Att utnyttja andra människor, att vara ansvarslös i arbetet eller att syssla med spekulation är också att skaffa sig egen fördel på andras bekostnad. Vi stjäl av kommande generationer när vi fördärvar miljön och rubbar balansen i naturen.

Att stjäla guld från döda människor, utan att ens informera deras anhöriga – är det inte just stöld ? Och hur lyder sjunde budet, enligt de flesta kristna kyrkor ?

Du skall icke stjäla” – så lyder det sk ”sjunde budet” – men vad gör då den sk ”Svenska” Kyrkan ??

 

Att ”Svenska” Kyrkans medlemssiffror sjunker, år efter år är inte så konstigt, bara man tänker efter. Människor i Sverige är inte dumma. De är trötta på de ständiga bedrägerierna, beskattningen och besnattningen, och hur präster och all annan överhet har händerna djupt nere i allas våra plånböckerBara i år har över 11 500 människor låtit hedna sig under årets tre första månader, eller det första kvartalet 2019, och jag rekommenderar verkligen att du snarast gör samma sak och protesterar emot de här oetiska och obehagliga nazi-fasonerna, som ”Svenska” Kyrkan fortsätter att pyssla med.

Den fromlande, hymlande och hycklande ursäkten ”jamen vi ger så mycket till välgörenhet” som prästerna alltid kommer stickandes med, är ingen ursäkt.

Man är inte ”välgörande” om man ger pengar till islam, och påstår att man är kristen. Man tjänar inte de svenska folkets intressen genom antisemitism, inte på något sätt. Det måste vi alla begripa – och PROTESTERA – ljudligt och med kraft… Tjafset om ”välgörenheten” är ungefär lika sant som om en buse skulle ursäkta att han rånat närmsta korvkiosk genom att säga ”jamen jag är snäll och ger pengar till romerna i tunnelbanan – därför har jag rätt att råna, stjäla från de döda  och ta folks pengar lite hur jag vill…” Vem som helst förstår ändå, att det inte ursäktar någonting alls, och det finns inga ursäkter för ”Svenska” Kyrkans beteende gentemot sitt eget folk. Att stjäla från döda, bara för att tro att man kan bekosta sin egen verksamhet på så vis, är enbart dumt och skändligt.

Jag skulle också rekommendera, att alla läsare låter ändra sina testamenten – om ni nu har några – om inte, tycker jag faktiskt ni kan skaffa er det, genom att anlita den närmast gratis juridiska expertis som finns på nätet. Skriv i ditt testamente, att du inte vill, att islamisterna eller svenska kyrkan ska ta dina pengar, genom att försälja tandguldet och metallerna från din kropp när du är död.

Skriv såhär, till exempel:

”Jag förbjuder uttryckligen ”Svenska” Kyrkan eller Allmänna Arvsfonden eller någon annan organisation eller person att utan mitt samtycke försälja guld och ädelmetaller, som de avser att tillägna sig genom att stjäla ur askan från min kremering. Jag anser, att ”Svenska” Kyrkans och Arvsfondens beteende är gravt oetiskt, och samtycker inte på något vis till den, ej heller samtycker jag till liknande stöld, begången av andra personer eller organisationer. Min kvarlåtenskap tillhör mig och mina efterkommande, samt de jag testamenterar den till i enlighet med min sista vilja. Att stjäla, roffa och rota i askan efter döda personer är skändligt, och en vidrig företeelse, som påstått ”andliga” samfund snarast bör upphöra med, och inte vidare ägna sig åt.”

Namn………………..             Ort……………………           Datum………………………..   Bevittnas (två åsyna vittnen, som läst testamentet)

Gör såhär, och du går fri från stölderna. Det är du skyldig dig själv, dina efterkommande och ditt land !

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s