I Trefaldighetstid

De kristna påstår att de skulle vara ensamma om att fira Trefaldighet med källdrickning såhär års, fast ingenting kunde vara felaktigare. Tiden mellan Frejas månad, Maj; den vackraste tiden på året, och Friggs månad, Juni, har alltid firats med offer i heliga källor – för vattnet, som ska ge liv åt grödan är ett mycket viktigt element såhär års. Vi vet alla att det finns tre stora Asar i det höga, Oden, Tor och Frej. Nornorna är också tre till antalet – Urd, Skuld och så Verdandi, framtidens Norna. Det finns tre stora Asyjnor, som var och en representerar kvinnans tre åldrar – Freja för den ogifta kvinnan, Frigg för kvinnan som maka och mor, och slutligen Hel för den gamla kvinnan, efter klimakteriet. Tre var de gudar som skapade Ask och Embla, det första människoparet. Tre är Asgårds, Midgårds och Hels riken, och mycket riktigt är också Parcerna – Nornornas latinska motsvarighet, och Moirerna – deras motsvarighet på grekiska också tre, liksom Poseidon, Zeus och Hades, som var för sig styr tre mäktiga riken eller existensplan – och i själva verket är Tretalet, eller den Trefaldiga gudomen, något som är centralt för alla Indoeuropeiska folk, enligt vad forskare kom fram till redan på 1950-talet.

Nornorna öser vit Ör, eller slam över asken Yggdrasils tre stora rötter varje dag, får vi lära oss i Eddan, och det gör de vid den källa, som heter Urdabrunnen. Asarnas runa, Ass, har nummer tre i Utharken, det esoteriska sättet att använda den äldre runraden – och det är inte Thursrunan, motsättningarnas och tvåtalets runa, som kommer på denna plats, som ”fornsedare” och annat okunnigt patrask tror.

Olaus Magnus Historia om de nordiska folken. Bok 3 – Kapitel 3 – Om Götarnas tre hufvudgudar. – Utgivningsår 1555.

Olaus Magnus trodde att götarna dyrkade tre stora huvudgudar, Oden, Tyr och Frigg – och nästan alla av de påstått ”kristna” Trefaldighetskällorna har ett hedniskt, Asatroget ursprug – här skall jag bara räkna upp några av de namnkunnigaste, samtidigt som jag vill erinra om andra, som nyligen också skrivit om källkulten i Norden.

Bland de mest kända Trefaldighetskällorna finns Svinnegarns källa – Svinnegarn har ingenting med Svin att göra, utan betyder den svinna eller snabba, bekväma fiskeplatsen (garn) som varit i bruk ända sedan Bronsåldern. Kristna forskare har lagt stor möda på att bevisa att den skulle vara helgad åt en katolsk Sankt Bartolomeus, när den i själva verket är helgad åt Frej. Genom hela den katolska tiden försökte man utrota alla de ”avskyvärda vidskepelser och signerier” som bedrevs vid källan intill Midsommartid – just kopplingen till Midsommar tyder också på Frejsdyrkan – han har ju sin stora tid just då. Hela Årsunda Härad hade sitt centrum just här, och ännu på 1780-talet kunde så många som 6000 personer samlas kring källan – numera är den – efter alla igenfyllningsförsök, till slut odrickbar – och källans klara flöde håller på att grumlas och sina för alltid – så vid Svinnegarn har de kristna tyvärr lyckats i sitt destruktiva uppsåt.

Om Svinnegarn inte är mycket att se nuförtiden, trots att den varit en av de mest namnkunniga källorna i Norden, så finns det ändå massor av kallkällor kvar. Numera är de flesta av dem naturskyddade, och eftersom de finns spridda över hela landet, kan de kristna inte lorta ned dem med colibakterier och gödsel, vilket redan har hänt i Svinnegarn. Vid Skatelöv nära Växjö finns en ”Heliga Tors Källa” – och om den finns en känd strof ur Värend och Virdarna…

”Thor lät vattnet springa av grund
god makt hade han
det botade en blind i samma stund
Thors heliga namn…”

Många av källorna lövades till Trefaldighet eller Midsommar, med björkar och gröna blad. Nära Lundsbrunn i Västergötland finns till och med en ”Sankt Odens Källa” och man ser att de hedniska gudarna var först – senare försökte man ersätta Tor med Hammaren med Sankt Olof med sin Yxa, och Frej försökte man förvandla till ”Sankt Erik” fast detta tog sig aldrig riktigt, lika lite som försöken att förvandla Oden till ”Sankt Jakob” eller ett ryttarhelgon istället för en stormens och vindens rytande ryttargud… I Taxinge i Södermanland finns Drottningkällan – som man försökt koppla till Katarina Jagellonica från Litauen, hustru till Johan III som skulle hämtat sitt vatten här – vilket är föga troligt – Gripsholm och Mariefred har också haft flera Trefaldighetskällor, och sanningen är nog att det är Frigg eller Saga, hon från ”Sökkabäck” eller Fensalar som spökar – just Frigg har också anknytning till källor och källsprång… Drottningkällan är en järnkälla eller en sk ”Surbrunn” som man sa på 1600-talet – förr ansågs det som hälsosamt och stärkande att dricka järnhaltigt vatten – men nuförtiden ratar vi det, som varande en felsmak..

Vid Frostbrunnsdalen, söder om Borlänge fanns en gång Tuna Ting – centralort för hela Dalarna och där ligger en annan hednisk offerkälla, som används än idag.

Strax nära gården Hov i Hackås – Hov kommer av Gudahov – i Jämtland, söder om Storsjöbygden finns ännu en offerkälla, och vid Hammarby, sydväst Uppsala, finns Tiohundralands stora offerkälla, som de kristna tyvärr har försökt ta över, trots att platsen inte alls tillhör dem, och de ingenting har att skaffa där.

Vid Gillberga gård på Enhörnalandet i Södermanland, finns en källa som nuförtiden kallas Mars Källa – med långt a – av ordet ”Mar” för vik eller hav – där Ansgar ska ha rastat, sista anhalten före Birka – men om han verkligen gjorde det är osäkert – källan är en Torskälla, och här finns Tors Hammare ännu avbildad, som det är och skall vara.

Källan inramas av stenar, tre av dem med olika budskap. På den mittersta står årtalet ”MMIII” (2003) samt ”Mars Källa – Den som tror på dess kraft får hälsan och oskulden åter”. Mars källa ansågs ha magiska krafter. Största hälsobringande effekt hade den på trefaldighetsaftonen. Traktens befolkning samlades vid källan och drack vatten. Kring sekelskiftet 1900 upphörde denna tradition. Mars källa uppmärksammades av Anton Flentzberg, kyrkoherde i Mariefred, och beskrivs i tidskriften Fataburen från år 1909 enligt följande:

På fastlandet finna vi den s.k. Mars källa, belägen i närheten af Gillberga gård, närmare bestämdt söder ut från denna, men nedanför norra sluttningen af en skogsbevuxen höjd. Källan, som äfven kallas Gillberga källa, flyter åt norr. Hon synes dock åtminstone i senare tid icke hafva haft någon synnerlig dragningskraft på befolkningen. Men med anledning af den iakttagelse, som man trott sig göra, att i närheten af de s.k. offer- eller trefaldighetskällorna ofta ett tingsställe varit beläget, så må äfven här den anteckningen göras, att invid Mars källa ligger en kulle med åtskilliga i krets ordnade större stenar, hvilka sannolikt bildat en domarring.

Av alla hedniska Offerkällor som finns idag, är Mars Källa i Ytterenhörna den finaste..

En annan Torskälla finns på Rödön i Jämtlands centralbygd vid Storsjön – redan Rödön har fått sitt namn efter Tor, den rödskäggige Asen. Torekällbergets källa i Södertälje är åter en – här har också själva gudanamnet ”Tor” bevarats, och de kristna har inte kunnat ändra på den saken. På Röjeråsen vid Rättvik finns åter en – många Trefaldighetskällor rinner i likhet med Svinnegarns källa mot norr – Norr var ju det väderstreck där Helheim fanns, dödens och sjukdomarnas hemvist, och vattnet tog enligt folktron allt ont med sig dit – särskilt bra var det om källan var en kallkälla. Också en hel del sk ”Hälsobrunnar” som Sätra Brunn och Ugglevikskällan, alldeles norr om Stockholms innerstad började som hedniska offerkällor – och kan nyttjas så än idag…

Veterandagen 2021

Återigen firas Veterandagen i Sverige, men den har vi inte firat särskilt länge. Först 2008 fick vårt land en enskild Veterandag, trots kontinuerliga utlandsuppdrag och svenska soldaters deltagande i strider utomlands sedan 1947. Men i ”Såsialdemokrations” Sverige, detta vuxen-dagis där alla skulle sitta i ring och sjunga ”i natt jag drömde” gick årtionde efter årtionde innan alla de mer än 70 000 svenska män och kvinnor som deltog, ens hedrades. Till och med idag uteblir samhällets tack väldigt ofta, och i nyhetsprogrammet ”Rapports” 19.30 sändning idag bekräftade Riksdagens talman att det är tragiskt, att vi först nu hedrar sårade i strid från den första Gaza-insatsen och senare Kongo med medalj.

Men till slut har vi i alla fall fått en dag av upprättelse och heder. Alla hemvärnssoldater, anställda i Försvarsmakten och de som på annat sätt tjänat sitt land, utan att få ett enda ord av tack, hedras av Hedniska Tankar idag. Många är också de nyhetsmedia som instämmer i den senkomna hyllningen denna dag, och kanske håller stämningen i vårt land slutligen på att ändras. Fler och fler medborgare blir medvetna om att vårt land inte är ohotat, och att vi har aggressiva grannar i Världen.

Invid Djurgårdskanalen i Stockholm står nu sedan 2013 ett monument, föreställande ett frö av Världsträdet, Yggdrasil gjord i den vitaste marmor. För några dagar sedan avslutades också Sveriges insats i Afghanistan, som inleddes redan år 2002. Det borde vara ett tecken på hur svåra utlandsinsatserna är, och även om Afghanistan kanske går emot ljusare tider – vi kan ju alltid hoppas – är de muslimska fundamentalisterna där långtifrån obesegrade, och under tiden denna insats ägt rum, har Regeringarna Reinfeldt och Löfvén lagat så, att vi nu fått in de muslimska fundamentalisterna också i vårt eget land.

En del politiker har påpekat, att Afghanistaninsatsen officiellt markerar den tidpunkt, när Sveriges långa fredsperiod tog slut, och vi var i krig för första gången på mer än tvåhundraåttio år. Andra – inklusive historikerna – betraktar inte Sveriges insats som något officiellt krigstillstånd, eftersom vårt hemland hittills undgått krigshandlingar, förutsatt att vi till exempel inte betraktar Terrordådet på Drottninggatan som en krigshandling, iscensatt emot oskyldiga civila. Ni får själv avgöra, om ni verkligen håller med om detta betraktelsesätt eller inte.

En sak är emellertid säker. Kampen emot Monoteismen måste fortsätta, tills att den försvinner från vår planet, tillsammans med alla andra totalitära ideologier.

Intill den dagen kämpar vi hedningar vidare, i fred som i krig, med alla tillgängliga medel – och hyllar de som föll för en god och rättvis sak !

Sveriges största Ärke…någonting VÄGRAR erkänna FOLKMORD ??

SVT, Statstelevsionen, som inte kan göra minsta fel i sin rapportering och nyhetsvärdering enligt sig själv, rapporterar idag liksom bloggen ”Ideell Kulturkamp” om hur Ärkebiskop Antjé Jackélen rakt fram försvarar FOLKMORD på etniska svenskar, något som den påstått ”Svenska” Kyrkan bevisligen ligger bakom, och har ägnat sig åt under hundratals år av mentalt och andligt slaveri.

I själva verket finns det ingen ”Svensk” Kyrka, för den är inte ett  dugg ”svenskare än något annat samfund som finns i dagens Sverige, som till och med enligt sina egna Grundlagar förutsätts vara ”Multikulturellt”.  Däremot finns den Evangelisk-Lutheranska Kyrkan i Sverige, för så bör den rätteligen heta. Den är sedan LÄNGE eller 21 år tillbaka SKILD från Svenska Staten, och har INGEN laglig rätt att kalla sig ”svensk” eller ge sken av att den skulle vara en statlig myndighet.

Svenska präster fortsätter hyckla, fromla och ljuga, bigotta som de är – Ärkebiskopen såväl som de andra.

Ändå finns det vissa ljusglimtar i det kristna mörkret. Precis som jag berättat för er är det så att en hel enskilda präster i denna mycket märkliga ”svenska” kyrka, nu krävt att kyrkan skall erkänna sin delaktighet i Häxprocesserna från 1200-talet fram till 1834 i Mockfjärd, då Sveriges förmodligen sista ”traditionella” häxprocess ägde rum.

I Salem, Massachusetts, USA, på Edinburgh Castle, Skottland och på fasaden till rådhuset i Köln, Tyskland, står monument som de här, bekostade av kristna kyrkor. De står där som en ursäkt och påminnelse om alla de miljoner människor, som de kristna själva torterat till döds, avrättat eller bränt på bål..

I nästan alla Jordens länder och civiliserade stater har officiella ursäkter redan framförts. Protestantiska och Katolska kyrkor i USA, Tyskland, England, Skottland, Polen, Vatikanstaten, Italien, Spanien, ja nästan överallt i Europa och Västvärlden har officiellt erkänt, att det var kristendomen som orsakade Häxförföljelsen, och att denna är att betrakta som Folkmord, eftersom man tog livet av miljontals människor. Allt detta har bland andra den tyske forskaren Hartmut Hegeler bevisat.

Också här i Sverige finns många organisationer, som kämpar för nationell upprättelse för de kristna kyrkornas offer, och alla de – i vårt land tusentals – människor som de hycklande kristna plågat, torterat, mördat och haft ihjäl – här länkar jag till en av dem.

Frågan är inte obetydlig, eller någon ”liten fråga” för om vi räknar med att varje familj under 1680-talet fått 2,5 överlevande barn (inte orealistiskt, därför att dåtidens familjer och kvoten för barnafödande var vida större) som nått reproducerbar ålder, och alltså fått barn i sin tur, så är idag omkring 1,6 miljoner etniska svenskar i rätt nedstigande led släkt med någon, som Svenska Kyrkan låtit avrätta, torterat, fängslat eller plågat livet ur.

Detta är ett skändligt brott, begånget emot en hel nation. Det MÅSTE betecknas som FOLKMORD, eftersom det är ett folkmord, och en förföljelse av oliktänkande så oerhörd och omfattande, att det bryter emot FN.s deklaration om de Mänskliga rättigheterna.

Dessutom finns det – som vi alla vet – en stor risk för att auktoritära personer som den nuvarande Ärke- någonting fortsätter förföljelserna emot de etniska svenskar, som lever idag. Antje Jackélens rent personliga skuld, då hon varit djupt insyltad i ”affären Radler” och aldrig gjort avbön för den.

 

VEM är det egentligen som är en gammal häxa ? Våra avrättade förmödrar, eller en lögnaktig Ärke- någonting ? (bildkälla SVT)

Statstelevisionen – som ju inte kan ha fel – åtminstone enligt sig själv – rapporterar om Lundaprästen Kerstin Wimmers, som länge arbetat på en vitbok om de förföljelser, som ”Svenska” Kyrkan utsatt tusentals etniska svenskar för under seklernas lopp. Men Ärkebiskopinnan Jackélen, ja hon vägrar att låta vitboken färdigställas, ens av sina egna. Hon spottar rakt upp i ansiktet inte bara på alla Hedniska organisationer i landet, utan även tiotusentals efterlevande, när hon lögnaktigt hävdar att det ”inte finns någon motpart” som kan ta emot Vitboken.

På nätet – och i sociala media – finns många släktföreningar och intressegrupper för personer som i rätt nedstigande led eller på andra sätt är släkt med dem, som Svenska Kyrkan låtit avrätta och tortera.

Släktforskaren Rolf Berlin i Järfälla är bara en av de många, som Ärkebiskopen nu spottar i ansiktet. Han leder sajten morlanda.se, och är själv släkt med storbonden Jöns Gullbrandsson i Vråland – även kallad Jöns i Vrålanda – som fängslades och torterades för att han skulle ha spelat på glastrumma med rävsvansar på gästabud i Blåkulla, som man sa. För detta blev han dömd till döden, men han dog till följd av de sjukdomar han ådragit sig i fängelset, innan dödsdomen emot honom kunde verkställas.

Själv är jag inte släkt med några avrättade personer vad jag vet, men hela min släkt berörs på annat sätt av allt det onda, som ”Svenska” Kyrkan gjort emot sitt eget folk och land. Rakt över gatan i staden Marstrand, där min släkt bor sedan tre generationer, låg det hus som tillhörde Börta Corneliusdotter eller Börta Crämars, bördig från Nederländerna, och en känd häxa som avrättades, över åttio år gammal. Av domböckerna – som finns att läsa på nätet – framgår att hon blev anklagad för att ha förvandlat sig till en stor katt – och ”bevisningen” var att hennes svenske man såg en katt sitta på kanten av brunnen, och kastade en sten på den så att katten föll i. När han sedan kom hem, fann han sin hustru sängliggande med ett brutet ben och våta kläder, och eftersom hon inte kunde förklara hur detta skett, avrättade man henne som ”bevisad” häxa.

Hon trodde inte på gud, och när de skulle avrätta henne, var den gamla gumman så söndertorterad, att hon inte längre kunde gå. Hennes ben var uppsvullna och inflammerade till följd av de bojor hon i månader fått bära i den fängelsehåla på Bohus fästning, där prästerna lät spärra in henne. Hon bekände aldrig några brott, men förklarade att hon levt så länge och att hennes lidande varit så svårt, att hon bara var glad att få dö. De högg av henne huvudet, och brände kroppen på bål – och på samma år avrättade de också många andra, bland annat Malin Slakters, en 16-årig flicka som också vägrade erkänna –Hellre vill jag dö än att bekänna falskt, och ljuga på andra eller mig själv” – så löd hennes sista ord.


De kristna LJUGER och HYCKLAR. De säger att ”tio guds bud” gäller – ”Du skall icke dräpa” står det där. Men samma bibel rekommenderar också MORD – pga ren vidskepelse
.. ”En trollkona skall du icke låta leva” står det skrivet. HUR går det egentligen ihop – och kan en sådan skrift vara ”guds ord” ??

Antje Jackélen, däremot – ljuger rakt fram inför hela svenska folket, och vägrar erkänna andra religioner, andra trosuppfattningar än sin egen. Skall hon alls vara Ärkebiskop längre efter det här ? Snart är det kyrkoval, och då kan hon bli avsatt – en gång för alla..

Ingen ärkebiskop i hela ”Svenska” Kyrkans historia har varit så dålig för sitt ämbete, som just Antje Jackélen. Det är mycket lätt att bevisa. Trots hennes vägran att erkänna sin delaktighet i ”Affären Radler” (och döden för tre unga människor i DDR, som dog i Hohenschönhausen, eller drevs till självmord av STASI) blev hon utsedd till svensk ärkebiskop, och när det skedde, 2007 – hade Kyrkan kring 75 % av svenska folket som medlemmar. Idag har de bara runt 53 % – och under Antje Jackélens ämbetstid, har över 22 % av vårt folk LÄMNAT ”Svenska” Kyrkan – som de av förståeliga skäl ALDRIG MER vill befatta sig med.

Mig veterligt har ingen ärkebiskop, någonsin, varit så dålig eller rent ut sagt skadlig för sina egna.. Rätta mig gärna om jag har fel, ack ni kristna – men själv är jag som bekant HEDNING och trivs bra med det.

Folkmord och Tortyr kan aldrig försvaras – sådan är den bistra sanningen.

Du som också vill PROTESTERA emot Svenska kyrkans dråp och tortyr på oskyldiga, kan GÅ UR genom att fylla i blanketten här.

Slutligen rapporterade SVT igår om Miljöpartiets handgångne man i Härnösand, som säger att ”Det får absolut inte bli något Häxmonument” i den staden, trots att över 100 personer avrättats där, i alla fall enligt SVT:s rubriksättare. Är det objektiv journalistik – Ja eller Nej ?

Unga Gymner härjar i Sveriges Mest Enahanda Stad – POLISEN genast inkopplad !!

(Bildkälla: Enköpings-Posten)

Pepparrots-staden Enköping, för länge sen utnämnd till Sveriges Mest Enahanda stad – eftersom den ligger i Ena-bygden är en bondhåla förutan like, en ort man nästan skäms över. Häromdagen – ja – närmare bestämt i Lördags bestämde sig ett antal snart färdigstuderade ynglingar eller gymnasie-ungdomar för att arrangera ett slags ”nollning” lagom till sin abitur, ja ett verkligt ”puts” eller ”Häxmästar-spratt som serietecknaren David Nessle en gång skrev i sin serie om de överåriga proggarna, som åt upp alla stöldskyddsremsorna inne på Akademi-bokhandeln, prydde sina ädlare delar med dem, och sedan streakade genom hela affärs-lokalen, så att tjuvlarmet löstes ut !!

Till yttermera visso tog de företagsamma ungdomarna sig före att i ett slags Kropokiansk anda skämta med ortens herr Poliskommissarie, ty de skruvade ned skylten från denne befattningshavares eget tjänsteställe, det vill säga självaste Polis-stationen !

Allt detta kunde EP:s pappersupplaga ge den lilla småstadens läsare upplysningar om, så sent som i måndags.

Men varför denna oomkullrunkeliga téte-a-téte ? undrar ni kanske – ordet oomkullrunkelig är en vacker term på svenska, som vi anstränger oss mycket att bevara. Faktum är nog, eller Factum et Causa, säger nu jag. De förvildade ungdomarna handlade som raska Hedningar, ja som efeber i en helt ny armé. De följde sina fäders strålande exempel – ja Claris Majorem Exemplis !

”Adelskap förpliktar – om man tillhör en utvald kår !” Inskriften ”Claris Majorem Exemplis” står skriven på denna byggnads väggar

Själva ordet Gymnasium, eller på grekiska Gymnaseion, betyder en lokal där man uppträder Gymnos, dvs naken. Redan gamle Carl von Linné – ni vet han som uppfann själva sexual-systemet talade om ordningen Gymnospermia, eller nakenfröiga växter. I Finland och Tyskland talar man ibland om Lyceum, som har exakt samma betydelseLycéum i Aten var en lokal, där ynglingar tränade nakna, fick undervisning i filosofi, matematik, historia och mycket annat användbart. 1996 upptäckte arkeologer i Aten det verkliga Lyceum, den skola där Aristoteles själv undervisade, och förutom Platons egen akademi och Kynosarges, var detta det äldsta och mest ursprungliga Gymnasiet i hela den antika Världen.

Romarna talade om Marsfältet, och hade sin Februa-rit eller Lupercalia vid det romerska nyårets början i Februari, då män och ynglingar, endast klädda i ett ländskynke av gethud skulle springa sprinter-lopp genom hela det gamla Rom, och snärta till alla unga flickor och gravida romerska Matronor de kunde träffa med sina ”Februa” eller blodiga skinnremsor från getterna – lite pisk och smisk ansågs då bara vara bra för fruktsamheten och sexualiteten, och det kanske vi kan minnas så här i vårens vackraste fas och Frejas månad.

Marsfältet, Campus Martis – först en plats för militärparader, och sedan för Augustus grav – stod ursprungligen i centrum för alltihop, och senare blev ”Marsfeld” eller ”Champ de Mars” i Paris, och till och med ”Soldier Field” i Chicago platser för enorma idrottsarenor, fast det från början var meningen att man skulle springa nake, paradera naken med sköld och spjut och även idrotta naken, på alla dessa övningsfält. All sport i antiken skedde mestadels i naket tillstånd. Brottning, boxning, löpning, längdhopp  – ja så gott som alla deltagare i de antika olympiaderna var nakna.

Inte heller de Germanska kulturerna var sämre. Nästan alla Hedniska kulturer, Världen över har gjort någon större affär av just nakenhet. De keltiska Picterna i Skottland, till exempel, gick till anfall helt nakna, med kalktvättat hår, som stod rakt ut likt raggen på Vildsvin, och målade sig med blå vejde-färg över kroppen och i ansiktet – och det var just därför de kallades picter, alltså de ”påmålade” – jämför det nutida uttrycket ”blådårar”

Också en hel del Nordiska bärsärkar, exempelvis Starkad den gamle, utmärkte sig för att strida nakna. Starkad lär ha varit så hetblodig, att han på vintrarna kunde sitta utomhus på en gravhög upp till halsen i snö, och smälta all snön under sig till en stor grop, på vars botten det var barmark nästa morgon. Chatterna i Hessen – den tyska delstaten har fått sitt namn efter just den germanstammen – hade sina egna ”shock troops” som i likhet med Enköpings-ungdomarna rusade fram nattetid, men Chatterna målade i ansiktet med svartaste kol och vitaste aska – meningen var att de skulle likna de dödas andar – och formligen skrämma slag på sina många fiender. Inget nytt under solen. Inte heller under kjolen.

Senare – på den kristna medeltiden – arrangerades det i vårens slut sk ”Schembart-Laufen” eller ett slags halvhedniska karnevals-upptåg (”schem” är samma ord som vårt ”skam”- ”bart” betyder som bekant ”skägg” där man precis som i Sagan om Thorleif Jarlaskald (som finns att läsa på denna sajt) skulle anlägga långa skägg av hamptrossar och andra fula dräkter att maskera sig med – att klä ut sig till varg, björn och vildsvin och rusa in i folkmassor eller springa runt på stadens torg i naket tillstånd, var dåförtiden synnerligen populärt. Först på 1800-talet lär tyska myndigheter ha förbjudit ”Schembart”.

Att man i det gamla bondesamhället arbetade naken på fälten var inte ovanligt, och att gå naken ut ur bastun för att sadla på ett par hästar, skjuta ett skott efter ett oförmodat uppdykande vilddjur i skogen, eller göra diverse sysslor var inte ovanligt i Finland eller Norrland. Så varför denna Polisiära uppmärksamhet emot ett student-upptåg i en småstad ? Har Enköpings-polisen verkligen inget vettigare att intressera sig för, och är detta rätt prioritering ibland fallen ?

Också Lapplands-Brigaden hade en naken Vildman, Bastu-röd till färgen som symbol. Några problem med det ??

Olaus Magnus bild av ”Starkotter” eller Starkad på hans berömda ”Charta Marina” är påfallande lik dessa ”Vildmän”

Vilka människor eller vilka folkgrupper idag är det som inte kan acceptera nakenhet, eller inte tål att ha nakna människor omkring sig ? Tänk efter ett slag… Såkallat ”Förargelseväckande beteende” är en såkallad ”Kautschuk-paragraf” som kan tänjas eller sträckas hursomhelst, för vem som helst kan förarga sig på vad som haver, och så fort någon eller något väcker ”allmän förargelse” – ja – då ska Polisen fram med batongerna… Men är det att prioritera rätt – i dagens läge ?

I Umeå blev Amanda, 27 genast nedslagen, misshandlad i ansiktet och sparkad på av ett gäng med MellanÖstern-bakgrund, när hon i Lördags var ute och rastade sin hund.

I Södertälje sköts en 40-årig krögare i halsen av ett kriminellt gäng i måndags. Offret avled genast på platsen.

Igår greps ytterligare ett invandrar-gäng av muslimsk tillhörighet, som nyligen tagit sig in i Sverige för att ägna sig åt grova åldringsrån. Misshandeln dessa ligor ägnar sig åt – emot värnlösa offer, 90 år eller äldre

Ännu en ”ensamkommande” Afghan åkte igår fast för våldtäkten på en av sina arbetskamrater på Burger King i centrala Stockholm.

Men som sagt – i Sveriges mest enahanda stad, ja där ska Polisen jaga, förfölja och hetsa emot några ungdomar, som sprungit nakna på ett torg utan att knappt en enda människa ens sett det, mitt i natten..ÄR det ens ett brott, eller vad ? Varför denna hysteriska fobi emot just nakenhet, när vi alla vet att det finns nog och övernog med annan ”kriminalitet” som är oerhört – ja – oerhört mycket värre..

Hemma hos havsgudinnan Ran (nedtill, i vattnet) och sjöguden Ägir samt deras sju döttrar vågorna var man HELNAKNA – i Bastun och i Brygghuset… Något fel med det ??

 

Zeus, giv släktet gosselynne, hoppfull håg och fantasi!
Då är träldoms-oket fallet, då är världen skön och fri.

– Ur ”Dexippos” av Viktor Rydberg

”Thunbergeri, Thunbergera…”

”Fridays for Future
– Ett felnavlat gäng
De sjunger och trallar
på sin egen refräng;
Thunbergeri – Hurra !

De dyrkar Galna Greta
uti himmelens höjd
och tror sen att detta
kan skänka dem fröjd.

Thunbergeri, Thunbergera
Fanatiker fylkas –
Ska man ropa hurra ?”

(Melodi: ”Turalleri, Turallera...”)

 

Kanhända borde jag inte skriva mer om gårdagens ämne, utan berätta för er om något mer Hedniskt och Asa-troget, men ibland är det som om små stormar av det jag brukar kalla ”synkronicitet” eller meningsfulla sammanträffanden utbryter här och var. För dagen påminns jag om de ryska bröderna Arkadij och Boris Strugatskijs gamla science-fiction roman ”Trudnoj Byt Bogom !” eller (Det är) Svårt att vara Gud från 1964, som också filmatiserats, vilket skedde så sent som 2013, i ett helt annat Ryssland, som då inte var riktigt lika Totalitärt och Oligarkiskt som nu.

De båda bröderna skrev sin roman delvis med tanke på Stalin-tidens fasor, och den handlar om hur huvudpersonen Anton kommer till en planet, där närmast medeltida förhållanden råder ibland den inhemska befolkningen, som kulturellt och tekniskt sett befinner sig på oerhört låg nivå, och olika grupper av religiösa fanatiker hela tiden hetsar emot varandra och andra.

Helt osökt skriver idag alternativ-mediet Nyheter Idag om ”Vänskapsförbundet Sverige-Israel” som i en debattartikel kräver att Carl Bildt, före detta Utrikesminister och Statsminister, genast och ofördröjligen skall uteslutas ur Moderata Samlingspartiet. Anledningen skall vara, att han i ett enstaka uttalande om Israelisk Polis genomsökande av al-Aqsamoskén i Jerusalem. Uttalandet fälldes i TV:4as Morgon-soffe program, och som ”argument” för all denna skenheliga fanatism, använder judiska världskongressen – NEJ – förlåt vad skriver jag ? – ”Vänskapsförbundet” skall det naturligtvis varapåståendet att vissa personer förklarats ”non grata” och blivit uteslutna ur politiska partier för mycket mindre än så.

Tror dessa sk ”debattörer” att de alls kan komma någonstans med all sin självförvållade idioti ?

ÄR det ”vänskapligt” av ett sk ”förbund” att bära sig åt på detta rent ut sagt löjeväckande sätt ??

Man måste ha humor och ironi – och kunna se det hela lite grann från ovan…

Med Carl Bildt har jag som ni kanske vet rent personligen inga som helst problem längre – och det har jag inte haft på många år. Han är nämligen bloggare liksom jag, och han har i sin blogg om utrikespolitik i kraft av flera decenniers erfarenhet hela tiden konsekvent fasthållit vid det Nordiska perspektivet, vilket jag också gör – på mitt eget sätt. Han är Hallänning, liksom jag är Skåning, och vi är båda Landsmän. I min Värld betyder det ordet väldigt mycket, och sedan vi två haft en dialog – vilken också ägde rum för många år sedan – kom vi att som landsmän ta varann i hand, och respektera varandra. Vårt meningsutbyte blev kort, men också mycket hjärtligt, och så förlät vi naturligtvis varann, inte minst därför att vi talar samma språk, tillhör samma kultur och förstår svenska. Och ingen var Oligark, ingen mer betydelsefull än den andre – som det skall vara i ett politiskt samtal, som det skall vara i en sann demokrati – där erfarenhet och kunskaper respekteras.

Så kan man också göra, om man är klok och bildad nog, vill säga.

Ifrån de ”Galna Gretornas” Värld rapporterar idag alternativmediet Nyheter Idag om hur Galna Greta påstått att alla Palestinier i Gaza är martyrer, och hur den tyska avdelningen av ”Fridays for Future” – denna minst sagt underliga, fakta-förnekande rörelse som försöker få skolbarn Världen över att avstå från utbildning, och istället driva runt på gatorna innan varje helg, under utövande av politisk fanatism och andra fullständigt meningslösa aktiviteter.

 

Jetzt bin wir also dran – Und wie ! ”Sprengmeister Rannklötzer ! ”

Den Tyska grenen av samma rörelser förnekar nu helt det heliga Barn-helgonets senaste ukas om att Israel skall vara en såkallad ”apartheid-stat”, och menar att hennes fördömande av hela Tvåstatslösningen – som exempelvis President Joe Biden i USA förefaller tro ganska hårt på – och all hennes övriga fanatism, krav på att alla människor i hela Världen måste vara Veganer osv håller på att spränga sönder hela rörelsen, och är till ingen nytta alls – eftersom – jag citerar: ”Det är uppenbart att klimat-aktivismen är en spelplats för politiska virrhjärnor”

Tysklands befolkning har för längesen genomskådat Galna Greta.

Det skotska kapitlet av samma rörelse, har i twitter signaler genast fördömt tyskarna istället, och förklarat dem för nazister, därför att de likt Carl Bildt offentligen har talat mot Nazism. Och så går den glada PK-dansen vidare – spelet om vem som är mest politiskt korrekt, spelet om vem som är den fetaste oligarken och mest helgon-lik…

Undrar ni nu vad detta har för likhet med Asatro och Hedendom, såsom den utövas i det nutida Sverige, eller vad som är kopplingen ?

Jag kan här bara högst ungefärligen citera min gode läsare Björn, som kommer från Jämtland.

”Vi har två organisationer. Den ena är en liten felnavlad, Knutby-liknande sekt, ledd av ett slags Åsa Walldau – den andra är ett slags Biker-Klubb för överåriga Hells Angels-Hangarounds, som inte var tillräckligt yrkeskriminella eller drivna för att vara med i RIKTIGA H.A.”

Nämen Brrm Brrm ! The Leader of the Pack – Är det han som är PACKETS LEDARE – Ja – vilka djävla NAS:are det finns !!

”De Dulle Griet” revisited – sjukt barn i familjen Thunberg kräver att hela Världen skall dansa efter hennes pipa..

Svenska Alternativmedia meddelar idag hur det nya ”underbarnet” Greta Thunberg utfärdat nya ukaser, tack vare sin smarta reklam-makare till styvfar, samt sin biologiska moder, den kända Opera-divan. Familjen Thunberg har skämt ut hela vårt land många gånger, bland annat då de lät sin 16-åriga dotter uppträda barnsligt och ovärdigt i FN:s plenisal, och vi fick alla – tack vare SVT eller Statstelevisionen – se hur denna osnutna unge satt och hulkade i en plastbåt ute på Atlanten, eftersom hennes Wifi-uppkoppling inte fungerade där, något som fick henne att ”vilja resa hem” samtidigt som hennes Entourage på 17 personer fick flyga till USA – något som inte alls var miljömässigt sunt, och dessutom mot denna oerörda snille till ”barn-stjärnas” egenuppställda principer.

Hon talar onekligen för sig själv – eller hur ?

Ni kan själva läsa vad jag skrivit om ”Galna Greta” och hennes fakta-förnekande, samt en del andra, Greta-relaterade problem. Mina ord må ha varit hårda och en smula överdrivna, javisst – men jag ändrar inte mina värdeomdömen härvidlag, eftersom jag inte finner några som helst fakta-baserade skäl som talar mot dem.

Denna gång kräver ”Galna Greta” att hela Världen skall bli Veganer. Alla människor överallt skall genast dansa efter hennes pipa, hela planeten skall följa detta sjuka, egocentriska och o-uppfostrade barns idiotiska griller.  I själva verket har vetenskapen och många forskare redan gett besked om att Vegansk kost för det första är överskattat, för det andra direkt skadligt för barn och ungdomar, för det tredje att ett sådant kosthåll ofta leder till näringsbrist bland vuxna, och för det femte f-i-n-n-s det redan bättre alternativ, som kan göras miljömässigt sundaexempelvis ätande av insekter eller larver – och dessa kan också användas för kontrollerad fiskodling utan utsläpp, till exempel.

Mejeriprodukter och ägg är sund mat, som de flesta av jordens befolkningar inte kan vara utan. Grisens kött är liksom kycklingens och hönans inte bara välsmakande, utan låter sig i form av ärtsoppa – som jag äter varje Tors Dag – av religiösa skäl ! – lätt kombineras med miljövänliga gula ärter, kikärter eller linser. Oxkött eller nötkött är miljömässigt osunt, under nuvarande produktionsmetoder ja – men vem säger att produktionsmetoderna inte kan bli miljömässigt bättre eller släppa ut mindre CO-2 i framtiden – om vi INTE är teknik-fientliga och fakta-resistenta, som familjen Thunberg ju tyvärr är.

Både den kinesiska och egyptiska civilisationen satte stort värde på fläsk, och deras välden varade i tusentals år. Alla Polyteistiska samhällen – dvs alla naturfolk – har alltid varit allätare, eller omnivorer, precis som björnar och vildsvin, och människans naturligt utvecklade tanduppsättning visar, att hon icke är skapad för att äta växtföda allenast, utan måste ta vara på naturens alla möjligheter, inklusive ätande av kött – när så bjuds.

Om lilla Greta inte vore så sjuk, hade så stora problem med sin fattningsförmåga, eller så stora brister i sin skolgång, skulle hon inse allt detta. Hon skulle lärt sig hur alla naturfolk lärt sig jaga och fiska i hundratusentals år, ja ända tillbaka till Homo Erectus upptäckande av elden, och fördelarna med rökt och halstrat kött, samt kokad föda – vilket mänskligheten behärskade redan för två miljoner år sedan. Hon kunde ha lärt sig hur Goterna försökte sig på svinavel i stor skala, liksom kineser och egyptier, och hur den romerska armén på 300-talet blev den första här som storstilat anammade ärtsoppan,vilket var själva ”grundbulten” i ett framgångsrikt Imperium Romanum. Hon skulle ha lärt sig hur Mongolerna nästan erövrade hela Eurasien, enbart med stomjölk och häst-blod som en transportabel, logistiskt användbar matreserv. Hon skulle vara medveten om hur Inuiterna – ibland kallade Eskimåer – vilket är ett Algonk-indianskt ord som betyder ”ätare av rått kött” i minst 20 000 år levt i samklang med sin miljö, och i stort sätt avstått från ALL växtföda, oräknat maginnehållet från vissa säl-djur, vilket tjänat dem lika bra som ”grönsallad” (Säldjur äter mycket tång och sjögräs – och via sälspäck i rå form fick Inuiterna alla vitaminer och näringsämnen de behövde )

 

I boken ”Panis Militaris” av den tyske experimentalarkeologen Markus Junkelmann, berättas om hur Romare och andra krigarfolk utvecklade brödbakning, ölbryggning och avel för att få fram fläsk – och de byggde Världsomspännande välden utan särskilt avancerat jordbruk

 

Nät-tidningen ”Samnytt” berättar idag väsentliga fakta om hur ”Galna Gretas” griller uppkom.

I en intervju med BBC 2019 berättade Thunbergs pappa att familjen övergått till att bli veganer, inte för att rädda klimatet utan för att rädda sin dotters psykiska hälsa. Hon hade då vid ett flertal gånger matvägrat och slutit sig från omvärlden, vilket ledde till att hon missade mycket av sin skolgång.

När Greta slutligen fick sin vilja igenom och familjen slutade äta kött märkte pappan att dottern plötsligt ”fick mer energi”. Detta ledde sedan vidare till familjens helhjärtade stöd för Thunbergs uppmärksammade skolstrejk.

Experter varnar samtidigt för vegankost, i synnerhet för barn och unga, eftersom riskerna att är stora att man inte får i sig de näringsämnen som kroppen behöver. Det kan leda till såväl fysiska sjukdomar och skador som nedsatt intelligens.

Ingen människa i hela Sverige eller resten av Världen borde gå på Thunberg-bluffen. Vi har fortfarande storartade möjligheter till överlevnad allesammans, om vi använder de kunskaper och de möjligheter till ny teknik, som mänskligheten lärt sig på sin väg genom miljoner år. Ett sjukt barn, som vägrar gå i skolan, försöker få andra att skolka och bli lika sjuka i huvudet och fanatiska som hon, förtjänar ingen som helst trovärdighet, trots att hennes far och mor uppenbarligen försöker tjäna sig en miljoninkomst på det stackars arma barnet…

teckning av Kalle Strokirk, svensk karikatyrtecknare från 2020

Vegan-kost är inte svaret, för det kommer inte vara något ”allena salig-görande” för att lösa det globala jordbrukets och matförsörjningens kommande problem. Antalet människor på vår planet måste gå ned, det vet vi allihop, och regleras detta inte via pandemier, så kommer det antagligen ske via naturkatastrofer, krig eller frivillig befolkningskontroll, i förening med höjd levnadsstandard och utbildning. Erfarenheten visar, att när den relativa utbildningsnivån och levnadsstandarden i ett land ökar, så minskar barnafödandet och därmed befolkningsstorleken.

Kunskaper, inte Greta Thunbergs trångsynthet och allmänna sekterism är svaret, och det tror jag en hel del forskare, som den allt för tidigt avlidne statistikprofessorn Hans Rosling, ifall han nu råkar vara bekant skulle ha hållit med mig om.

Varför kommer ”Galna Greta” åter fram i media, som en ”nyttig idiot” och nomenklaturans lilla svans-dingel avsedd att skifta fokus från vårt lands verkliga problem, och de frågor som är angelägnast att lösa ? Svaret på den frågan är enkelt att ge. Det är därför att hon är medias lilla älskling, som gynnar makthavarna och deras politik. När detta år varit ett köldår, när hon plötsligt inte framgång med sina undergångs-visioner och sin kristet apokalyptiska mantra om ständig global uppvärmning, osv.

Temperaturen på bronsåldern var väsentligt högre än nu, och då förekom ingen ”global uppvärmning” till följd av humangenererade koldioxid-utsläpp, det måste vi alla vara överens om. Och ett enda vulkanutbrott, eller flera större vulkanutbrott samtidigt, eller ett meterorit-nedslag skulle orsaka mycket mycket mer CO-2 och stoft i atmosfären än mänsklig påverkan någonsin skulle kunna ge upphov till.

Det är NATURKRAFTERNA, eller om man så vill Gudar och Gudinnor som styr – inte mänskligheten och särskilt inte ”Galna Greta”.

”Greta vs Gaia” – eller skitungen emot Gudinnan Gerd… Vem tror ni vinner ?

 

När nu hennes publik till slut ”droppar av” och struntar i henne, måste hon försöka ta till nya grepp – Men ingen kommer att lyssna på henne. Det gör inte Moder Natur, Moder Jord eller Gudinnan Gerd heller..

På den tid jag gick i grundskolan – det glada, Kultur-Marxistiska 1970-talet stod det särskilda ”matvakter” utplacerade i skolmatsalarna. De stod bakom varje bord, där vi barn satt och åt – pliktskyldigt skyfflande in pölsa, rotmos och lapskojs (detta var ett slags grå potatismos, med tillsats av skämda fläsktärningar – ordet kommer ursprungligen av det skotska ”Lobscouse” ) och vi fick inte ens bestämma vilka mängder mat vi skulle inta, för särskilda ”mat-tanter” lade upp den på tallrikarna framför oss – och gud nåde det barn som inte åt upp.  (Ja, alltså JHVH-1 eller den kristne guden, för någon annan gud var det ju inte tal om)

Den som gjorde ”fel” och inte åt tillräckligt mycket, eller försökte kasta en enda liten matbit blev omedelbart bestraffad. Lärarna skrek i barnets öron, och den skyldiga (eller skyldige – men de skyldiga var konstigt nog mestadels flickor – på den tiden fanns inga kacklande ”hens” eller förvridna halv-könisar bland skolbarnen, vad det nu kunde bero på) och delikventen blev genast tillsagd att stå upp inför resten av klassen, och förnedrades så grundligt av hela den samlade lärarkåren, att han eller hon aldrig vågade matvägra igen.

Det kallas uppfostran, helt enkelt – inklusive ”kamratuppfostran” och det är något, som en äckligt litet ”miffo” eller ADHD-HBTQB som ”Galna Greta” saknar. Nu pläderar jag inte för grymhet emot barn -som på 1970-talet – men hennes föräldrar skulle tagit och uppfostrat henne bättre, och det är hela saken… Nu när hon hunnit till 16, och dessutom företer klara neurologiska problem, är det kanske en smula försent. Men – för all del – jag är inte neurolog – eller läkare..

 

”Och för övrigt är det kanske UNGEFÄR – Samma despoter HÄR som DÄR”

Stefan Löfvén, Sveriges Statsminister, har gjort sig känd för sitt uttalande om att vägra avgå, vilket han fällde före förra Riksdagsvalet. Han har också rakt fram inför media – och från Riksdagens eller det nationella parlamentets Talarstol – sagt att om Oppositionen vinner nästa val, skulle hela den svenska demokratin vara i fara.  Liknar inte detta Vitryssland, kanhända ? även om vi kanske inte skall överdriva…

 

Från Vitryssland eller Byelorussia, som landet nu skall kallas i Internationella Sammanhang, meddelades igår att man tvingat ned Ryanairs ordinarie flight 4978 mellan Aten och Vilnius på marken med hjälp av en jaktrote Mig-29. Enligt vissa mediakällor skall Belarusiska agenter från dess säkerhetstjänst (som fortfarande heter KGB) ha befunnit sig på planet, och antingen arrangerat ett bråk i kabinen, eller också ett bombhot, alternativt först startat ett slagsmål, och sedan hotat personal ombord med en verklig eller kanske fingerad bomb. En gång i tiden var Vitryssland ett fredligt land, som fick sitt namn av oss svear, vilket Historieprofessorn Dick Harrison kan berätta, men så är det inte längre.. Det här året har sjukdomar, pandemier och despotiska regeringar skilt oss åt, och svikit våra respektive folk.

Och varför – undrar ni kanske – kapades nu det där flygplanet ? – Om ni inte hört de senaste nyhetsutsändningarna eller läst på i internationella media, vilket faktiskt är er plikt som upplysta hedningar och goda medborgare. Jo, Roman Protasevich – Oberoende Bloggare och Nyhetsredaktör skulle arresteras, och löper nu risk att undergå dödsstraff i Lukasjenkos Vitryssland, en annan ledare som i likhet med Löfvén har gjort sig känd för att vägra avgå, och underkänna demokratiska valresultat, manövrera ut sina motståndare med omoraliska allianser till tvivelaktiga partier typ Centerpartiet – Jag räknar kallt med att ni, mina läsare; har ”affären Federley” i färskt minne..

Så långt som i Vitryssland, måste vi säga, har Regeringen Löfvén inte gått än, trots att den lagt fram lagförslag om att alla partier som den kallar ”högerextrema” och stämplar som ”rasistiska”  naturligtvis skall förbjudas. Här i landet är det bara Rasmus Paludan, som är svensk medborgare, som med våld hindras av svensk polis från att resa in i det land, där han har sitt medborgarskap. Och vår regering stämplar honom genast som rasist, trots att han bara är invandringskritiker, och dessutom kritisk emot islam, en religion som Regeringen Löfvén omhuldar, och tydligtvis vill sprida i Sverige genom bland annat ett befolkningsutbyte, i alla fall om man ser till sagda Regerings rent praktiska och reella handlande, det sista året. Dan Park, eller den numer internationellt ryktbare Lars Wilks, är också namn som kunde nämnas i sammanhanget.

Och Roman Protasevich är ”terrorist” säger Regeringen Lukasjenko, eftersom han vågat trotsa makten och makthavarna. Precis som Paludan – men här marscherar ingen i offentlig, men fredlig protestmarsch på gatorna – eller – låt oss säga- inte ännu…

Despoter känns igen på sina handlingar, men vad som skiljer den ene despoten från den andre, och vad som gör en verkligt lyckad despot till en diktator, är kanske detta begrepp som kallas ”verkshöjd”.

”Roger That, Ivan ! Some blogger is flying past to Vilnius – Let’s cancel his holiday !”

 

Det är trots allt skillnad på att tillgripa jaktplan och beredskapsrotarna från det nationella luftförsvaret, planera kidnappningar och direkt avrätta oppositionella, eller låta dem ”försvinna” eller bara förlöjliga och ”göra ned” dem med en falsk rasist-stämpel, som i Sverige.

Man kan jämföra med de Monoteistiska religionerna. Kanske hade deras profeter och förespråkare först ett gott uppsåt eller en god avsikt, men så kom påvar, Muftis, Kadis, Imamer, Inkvisitorer, ärkebiskopar, ärkeskurkar och kardinalprimaser av alla de slag – inklusive despotiska själar av sådant löjligt format som Löfvén – eller mera lyckade diktatorer, typ Lukasjenko. Under de senaste åren har vi fått se en allt mer och mer tydligt despotisk tendens, vad vår egen Regering beträffar. Vågar jag påminna er som ”syrgasinitiativet” och avlivandet av de svenska fattig-pensionärerna, som först bara skulle få ”palliativ vård” eller rättare sagt ingen sjukvård alls, och det eutanasi-program, som var i effekt och implementeringsfasen i hela fyra månader, i minst sju landsting eller regioner, innan det slutligen avbröts…

Jämför med filmen ”I care a Lot” och ni har Sveriges nuvarande socialdemokratiska ”vård-politik” i ett nötskal…

Själv är jag hedning, och alltså oppositionell – och ifall ni behöver mitt ”credo” – här har ni det…

”Det värdefullaste människan besitter, är själva Livet.

Det ges bara till henne en enda gång, och det måste utnyttjas så, att man också döende kan säga:

Hela mitt liv, och alla mina krafter har jag ägnat åt det vackraste och härligaste på Jorden – Kampen för människornas befrielse….”

– Sagt av Hedningen, fritt efter romanen ”Så härdas stålet” av en rysk arbetarförfattare

Är detta ”Hänryckningens Tid” ?

Idag är det som bekant Pingstdagen enligt vissa. Pingsten är annars den enda kristna helg, som vi etniska svenskar och hedningar numera slipper fira, för den har åkt bort ur vår nutida kalender – Frejskelov och tack vara en gudarnas välgärning. Jul, Nyår, Midsommar och alla andra helger är, som jag redan berättat för er Hedniska helger från början, och också i nutiden har de sina klart hedniska inslag.

Men Pingsten – den verkar skenbart alltid ha varit judeo-kristen. De kristna påstår att de ska fira den efter någotslags ”helig ande” som plötsligt skall komma flygande, och tränga in i folk, ett slags besatthet eller närmast demon-besättelse, som de alltså kallar för hänryckning. Inte ens de späda barnen går fria, för det är samma ande som ska ingjutas i dem vid tvångskristnandet eller ”dopet” som de säger, ett motbjudande exempel på religiös ”doping” och ett smart sätt för ”kyrkan” att tillägna sig folks pengar. Man frågar sig om inträngandet av ”anden” i de späda barnens kroppar ska ske framifrån, oralt och via munnen, eller kanske bakifrån…Många kristna präster – särskilt då katoliker – är ju som vi vet närmast fixerade vid dessa barnrumpor och knubbiga små kerub-stjärtar…

”Helig ande”, billig (s)lampa eller ”anden i flaskan” ? – Nej, tyvärr ”köper” jag som hedning INTET av detta..

Den kristna Pingsten, efter Pentekostes, den femtionde dagen efter det som skulle vara Påsk, en påstådd frälsares dödsdag som bara flyter omkring, därför att det inte alls är någon historisk händelse, och därför att de kristna faktiskt inte har en djäkla aning om när ”frälsaren” dog, skall i sin tur gå tillbaka på en ännu tidigare Judisk helg, kallad Shavuot. Shavuot lär firas till åminnelse av den dag, när Moses återkom med Lagens Tavlor från Sinai berg, men är det egentligen något att fira ?

Sharia eller ”Mose Lag” – ja 50 spänn till den som märker någon skillnad…

Faktum är nog. I den Germanska rätten användes aldrig kropps-straff, och dödsstraff utdömdes ytterst sällan. Till och med mord straffades med ”mansbot” enligt den urgamla Tingsordningen, där en tredjedel av böterna vanligen gick till kronan eller Kungen, en tredjedel till den eller de mördades ätter och familjer, och en tredjedel av boten var alltid förbehållen kostnaderna för att hålla ting och samla folkförsamlingen. Fängelse som påföljd förekommer heller inte enligt Germansk rätt, för något så brutalt och primitivt som att bara stänga in skyldiga individer föresvävade aldrig våra förfäder. Däremot tillämpade de fredlöshet eller landsförvisning, och den som inte skötte sig, kunde vara säker på att aldrig mer släppas in i riket, ty då kunde denne lika gärna saklöst dräpas. Sådana lagar har vi inte helt och hållet idag, men fortfarande är förvisning ur riket en högst logisk påföljd (se föregående inlägg) – för vissa..

Både den romerska rätten och den mosaiska är ett slags Sharia-lagar, i likhet med Hammurabis gamla lagar – ”öga för öga och tand för tand” som det står i judarnas gamla testamente, och angående denna ständiga sharia, som vi etniska svenskar drabbas av även i vardagen numera, så läste jag nyligen ett synnerligen intressant inlägg från Finska YLE:s Åbo-redaktion, som avslöjar de kristna och judiska gamla lagarna som den föråldrade gamla dynga, som de givetvis är. De som hela tiden papegojmässigt upprepar, att ”Sverige ska ha byggts på kristen lag och kristna värderingar” förstår inte ens vad kristna värderingar är för något, vad de leder till och vad de innehåller.

Det är allt bra tur att Antti Laato, professor i gammaltestamentlig exegetik med judaistik vid Åbo Akademi, fortfarande är med oss, även om han förnumstigt och pliktskyldeligen skall komma stickandes med glosor som att ”det finns många fina saker i Gamla Testamentet också !” kristen som han såklart är. Bland de finare bitarna, tycker jag i så fall är ”Höga Visan” – den Sumeriskt och Egyptiskt influerade text som innehåller ohöljda beskrivningar av sex – mellan Vuxna nota bene – samt mellan biologiska män och biologiska kvinnor (”dina bröst är som svalor som häckar” är bara en av de mildare exemplen – ”och din häck är också ok” skulle vi kunna lägga till) och som alltså är tillkommen ibland rena polyteister och inget annat !

Det är själva HÄCKEN det kommer an på, såhär i ”Syrenernas tid och Gullregnens månad” för att citera Hjalmar Gullberg…

Bakom Shavout, och Moses inaktuella svammel ligger i själva verket en judisk skördefest som har samband med naturen, och kommer från den tid när Israels tolv stammar var goda Polyteister och inget annat – för som jag visat och skrivit tidigare, hade också Judendomen ursprungligen sin Polyteism, eftersom Polyteism och inte Monoteism är det enda naturliga, och den enda naturliga religionen för alla människor och alla kulturer.

Vilken sann och äkta, etnisk svensk gläder sig såhär års inte åt Strömmingsfiske, och kanske den första nypotatisen ! Vit sparris – även om den här i Mälardalen bara står att få i importerat skick från Tyskland, och inte hemodlad som i Skåne är såhär års det enda jag blir ”hänryckt” över – för här i Huvudstaden, Sektor Nordväst finns bara slokande grön att köpa… En god måltid, fastän vi här i vårt land får endast och endast bara en skördetid och inte två, som i tvåflodslandet och MENA-länderna, och inte heller tre, som i risodlandets Kambodja tillhör det enda som jag denna helg fått mig att känna någon ”hänryckning” – och jag är ganska så övertygad om att de av er, som verkligen är mina landsmän, också känner likadant.

För mig är ”Mose Lag” fullständigt meningslös, liksom Sharian och allt som hör till den. Den enda lag jag följer, är den som är Svea Rikes – och ibland till och med Svea Fattiges – eller rättare sagt den lag, som naturen ger. Frejas månad är ännu inte slut, ännu är allt inte över – och snart kommer Fläderns stora tid – jag har redan förklarat för er att just Flädern är Frejas blomma – och varför förstår ni när ni luktat på en, eller druckit saften, gjord på dessa blommor.

Snart kommer jag igen, med mer polemik, mer politik. Med allt det, som kan utlösa debatt och förändringens vindar över vårt land – den förändring, som vi alla så väl behöver, i vårt styrelseskick och vissa ”system” inte minst. Men – det är – som så mycket annat – en helt annan historia..

”Värt att Veta om Vetlanda – Men var skall det Landa ?”

Idag är det förstås Conny och Konstantin som har namnsdagar enligt den nuvarande svenska almanackan, och deras namn lär ha funnits där ända sedan 1900-talets början, då den nuvarande namnlängden kom till. Conny har jag redan behandlat under det att jag nyligen recenserade en viss Joakim Pirinens hela karriär, och Kejsar Konstantin, med tillnamnet ”den store” som från början var kejsare i Trier, Augusta Trevenorum i Germanien, men som kom att förlägga sin huvudstad till vad som fick heta Konstantinopel, en stad uppkallad efter honom själv, men som visade sig märkvärdigt konstant genom seklen.

Apropå name-dropping och andra liknande ämnen – jag råkade skriva Ai Wei Wei som bokstavskombination i gårdagens krönika. Genast märker jag ett avlägset, automatiserat ping från Kina bland de IP-adresser som städse och troget besöker denna min bloggsida – någon form av ”bot” reagerar omedelbart, och noterar just mina åsikter om vissa konstnärer, visa kinesiska oppositionella. Ett tidens tecken, så gott som något.

Men – detta är kanske inte det enda stället jag, en vanlig svensk Hedning, omedelbart blir läst på – om ni missförstår mig rätt.

SVD och SVT – de stora svenska media jag brukar läsa och anlita, verkar på något mycket underligt vis äta ur min hand just nu, som om också de vore influerade av vad jag skriver. SVT ägnar ett visst ämne ungefär 5 minuter i det ledande nyhetsprogrammet ”Rapports” nyhetsutsändning, men inte mer. SVD behandlar i sin pappersupplaga – som jag fortfarande läser – exakt samma ämne med ett mittuppslag, närmast Grönköpingsmässigt, under den taktfast inhamrade ”Vem hade trott att det kunnat hända, här i vår lilla stad” vis. Ni får förlåta, goda medborgare – att jag inte genast länkar direkt till de aktuella reportagen, fast jag faktiskt skulle kunna göra det.

Ett reportage, som skulle gjort sig mycket bättre på en lokaltidnings nivå, eller i ett organ som Vetlanda-Posten.

”Bankomaten i Rissne” – Numera Riksbekant. Här mördades en 45 årig svensk småbarnsfar

Jag har också skrivit och berättat för er om den numera hart när Riksbekanta ”Bankomaten i Rissne” för er i denna blogg. Jag har också i korta ordalag beskrivit, hur den äldsta dottern till en god väninna jag känner som nybliven småbarnsmorsa passerade just framför denna bankomat, bara 30 minuter innan det hände. Dottern hade – med sitt fortfarande späda barn i barnvagn intet ont anandes passerat platsen, som jag själv passerat förbi många gånger.  Mördaren, en svart ”asylant” lider inte alls av någon psykisk störning, meddelar ”det rättsliga rådet” enligt SVT – allt enligt Lokalpressen – och efter en såkallad ”liten sinnesundersökning” – eller om det nu var en stor – en sak som med naturnödvändighet måste ta lång tid att producera, konstateras att han var fullt tillräknelig, och således ansvarig för sina handlingar. Han var intagen, som alla vet, men avvek under en permission med en sk ”vallning” som utfördes av en privat firma som Kriminalvården brukar anlita i sådana fall – men nej, men nej – medias tidigare bevakning visar förstås, att firman på intet sätt brustit i sina säkerhetsrutiner.

I Vetlanda denna dag gäller det bara en ”potentiell” mördare som uppgetts komma från Afghanistan, och därpå Iran samt Ryssland – vad han nu gjorde där. Just de detaljerna verkar lite oklara – men det är så förfärligt synd om honom, förstår ni. Han är nämligen ”flykting” – på flykt från sig själv och den svenska rättvisan.  Han har knivhuggit sju personer, varav flera nästan till döds, och samtliga av dem har det kännetecknet, att de var män och etniska svenskar. SVT Rapport uppgav igår att asylanten var ovanligt skötsam, och ”dy vääth grabbet, en skötsam kille – han e schysst asså” enligt vad en närmast parodisk röst får uppge i programmet, förmodligen upphittad på parkbänkarna nära ortens rese-centrum, där man citat ”ofta upplever en otrygg miljö

Tendensen i SVT:s reportage är ovanligt klar, redan från första början. Den presumptive mördaren var plötsligt narkotikapåverkad, tydligen helt slumpvis, helt utan förberedelser trots sin skötsamhet, och sitt närmast maniska tränande. Ja – vi ska ju ogärna spekulera i enskilda rättsfall, men det skulle vara vad man ägnat sig åt på ortens frisersalong just idag, enligt vad SvD meddelar. Lokala politiker på plats skulle också ha utsatts för nazisthot, skriver man i SvD:s- med detta ord markerat i fetstil, mitt inne i en text som handlar om ett nytt lokalt, oppositionellt parti, kontra Socialdemokraterna och den lokala nomenklaturan. Men hur – och på vilket sätt – var ”nazismen” skyldig till alltsammans ?

Givetvis är det inte alls så, som alternativa media meddelar; att den presumptive mördaren som knivhögg sju svenskar hade förberett sig med att träna inför sitt dåd, och sedan berusat sig med narkotika den aktuella dagen, bara för att kunna utföra det.

Inga som helst rasistiska motiv låg ju bakom – i ”Landet Löfvén” – detta Astrid-Lindgren artade sago-paradis för vuxna och förvuxna barn – är det ju så att etniska svenskar per definition aldrig kan drabbas av rasism. De är ju onda onda nazister allesammans, som plågar oskyldiga ”flyktingar” – dessa meddellösa stackars små, som fastnat i den otäcka, otäcka svenska byråkratins garn – ifall vi nu ska tillåta oss att spekulera en smula

Den presumptive mördaren bad aldrig till Allah natt och dag, som det står i det förundersökningsprotokoll alternativmediet Samnytt skulle ha publicerat. Den presumptive mördaren Tamim sökte aldrig asyl i Norge, där han förresten drog av 10 år på sin egen ålder – frikostigt nog – och han skickades aldrig heller tillbaka dit. Alla sådana påståenden är lögner, luftslott, illusioner – ja Fake News som ni säkert förstår, eller löst prat från en viss frisersalong i Vetlanda..

Teckning av JE Ander, svensk karikatyrtecknare

Som ni säkert vet och känner till, var det inte alls så att det flera, upprepade gånger stals tjänstevapen från Rosenbad, Justitieminister Morgan Johanssons eget Regeringskansli. Dessa påträffades aldrig senare hos kriminella i Sundsvall – allt sådant är också fake news. Allt sådant är helt säkert ett påhitt från Aftonbladet, helt utan verklighetsbakgrund, eller vad tror väl ni ?

Vidare var det inte alls så, som alla minns – att Sveriges Statsminister Stefan Löfvén, den store Svetsaren-Ledaren aldrig kommenterade dubbelmordet på IKEA i Västerås, där det aldrig mördades en 27-årig etnisk svensk i sällskap med sin 55-åriga mor, och om det alls skedde, så var det ju säkerligen nazister som låg bakom, onda onda Sverigedemokrater faktiskt – för Statsministern själv berättade ju själv endast och endast bara om den sk ”Skolattacken i Trollhättan” samma år – på TV till och med – eftersom detta självklart var ett hatbrott med nazistiska motiv – och just den analysen verkar i huvudsak vara korrekt. Allt allt allt som händer måste vara den politiska oppositionens fel, men aldrig för ett ögonblick att svensk Socialdemokrati släpper sina traditionella skygglappar, aldrig att Nomenklaturans män för ett enda ögonblick vaknar upp ur sin dvala – och ser den verklighet som allt fler och fler – svenskar och den skötsamma majoriteten av invandrare tillsammans måste leva under.

Ni vet, Stefan Löfvén ”såg ju aldrig detta komma” som det heter – och det skall ursäkta allt, som Löfvén och hans pojkar – dessa stackars beklagansvärda ”ensamkommande” som faktiskt är så utsatta såå – gjort. Vissa av dem utsågs till och med till ”Ungdomsledare i Söderköping” och skulle med Svenska Kyrkans och den lokala (S)-märkta Particellens hjälp leda Konfirmandläger, där en etniskt svensk flicka senare våldtogs – ja – det skulle ju vara våldtäkt enligt Regeringen Löfvéns nya lagar, ni vet – de som brottar ned en femtonåring och för in fingrarna i hennes vagina, kan nu dömas för det – och Statsministern själv lät sig fotograferas med denne individ – åtminstone har jag själv ett klart minne av att jag sett den bilden – men nej nej – ”han såg det aldrig komma” förstår ni..

Vidare var det ju inte alls så, som vi alla inte minns, att en svensk polis vid en demonstration på Medborgarplatsen i Stockholm – vem anordnade den, så säg ? blev knivhuggen i halsen, nej inte alls. Jag själv måste ju minnas fel, det var inte alls så – Polisen dog ju inte ens, som det var avsett, menat och tänkt av gärningsmannen.

Snart kommer de springande allihop, med en viss Ärkebiskopinna i spetsen, småskole-fröknar och förnumstiga pedagoger och gymnasielärare efteråt. Det är ju ändå snart skolavslutning. Detta anhang och byke kommer snart förklara för er, svenska folk, att allt beror bara på hemska hemska macho-kulturer såsom Asatron, till exempel, allt allt allt är de svenska Vikingarnas fel, samvetslösa nazistdjävlar allihop, inkarnerade i de Satans Sändebud som heter Jimmy Åkesson och Rasmus Paludan.

Nomenklaturan begår inga misstag.
Nomenklaturan och Partiet har alltid rätt.
Nomenklaturan i Sverige, Villa Villekullas Villervalla eller Synvilla till Land, är alltid alltid snäll och god.

Lokal Polis och Media har redan förklarat det för oss vanliga svenskar.  DET VAR DE SJU OFFRENS FEL – De var på fel plats vid fel tillfälle

I rysk press får man inte skriva namnet ”Navalny” just nu. I svensk press och särskilt i Malmö får man inte högt uttala ordet ”Paludan” ty han är Satan, Shaitan Mekatrig och Djävulen.

Akta er för dessa rätt-trogna kristna Socialdemokrater, mina vänner- och se upp så att ni själva inte hamnar framför ”Bankomaten i Rissne”. I så fall sker det ju på egen risk.

I SVD och SVT spekuleras alldeles vilt just nu om att Domen – som snart faller emot ”Vetlanda-mannen” skall ge hela Vetlanda en fin ”closure” eller avslutning på alltihop. Juridik och lagar i religionens ställe, med en extremt naiv – ja närmast kristen – syn om omedelbar förlåtelse, ett vardagsliv som strax återgår till det fullständigt normala, helt utan kvardröjande effekter.

Tills nästa gång, nästa mord och nästa, och därefter nästa.

Sköt om er i sommar, hörni !

Rösta aldrig på något annat parti än Socialdemokraterna, och må så gott !!

I vilket självaste RIKS-BÖGEN drabbas av HYBRIS – Tror att han är ”skapad av Gud” – Men i DANMARK är Jim Lyngvild ASATROENDE

Riks-Bögen, denna högt uppburne och på alla sätt sakrosankte person – Solis Sacerdotibus inom den svenska Kultureliten – har behagat yttra sig i media. Jag hoppas att alla ni bland mina läsare och läsarinnor inte mist, genast knäfaller och katolskt genuflekterar inför hans vördnadsbjudande gestalt – ja ty han är Oomkullrunkelig – och oomkullrunkelig – med tonvikt på ordet ”runka !” är också hans broder i anden, Matthias Gardell och förstås hela familjen Gardell som helhet – ty det är ”Gaza eller Bromsa ??” som gäller inom PK-etablissemanget.

RIKS-BÖGEN är SAKROSANKT ! Solis Sacerdotibus – Hans åsikter får INTE ifrågasättas – Någonsin ! Melodi-pestival, annars Djävlar !!

Vänsterprofilen Jonas Gardell har sagt att han skulle vara kristenpå ett statskyrkligt sätt – och kräver att alla människor i Sverige skall vara kristna, samt hålla med om just hans definition av Kristendomen eller Krystendummen, som det nog snarare bör heta, för hans utläggning om den är både dum och krystad.

Han säger nämligen, att hans Homosexualitet skulle vara skapad av gud, och att en svensk prästman vid namn Jonas Swärd, skulle ha ”förnekat trans-personer” vilket i Gardells värld tydligen är ett mycket svårt brott. Hur eller ens om Jonas Swärd skulle ha kunnat göra det i en debatt om själva problemområdet, när han erkänt att det de facto existerar, och alltså behöver debatteras – inte minst med tanke på dessa alltmer högröstade gaphalsar och komiker, som nog knappast förtjänar att tas på allvar – i likhet med Herr Gardell själv – ty ni förstår väl ironi, kära läsare – övergår mitt enkla förstånd.

Själv undrar jag om Jonas Gardell, nu 57 – liksom jag själv – ens läst den kristna Bibeln. I den står inte ett enda förbannat ord om att Homosex, varken Herr Gardells eller andra personers, någonsin skulle ha varit ”skapad av Gud” eller JHVH-1, den store Gudfadern, ni vet Farbror Sebra-Lort eller Herren Sebaot Himself.

Tvärtom står det påfallande ofta i denna påstått ”heliga” skrift att gud uteslutande och endast fördömer allt vad homosex heter, och dessutom står där inte en enda rad om att människor i allmänhet och bögar i synnerhet är ”skapade av gud”. Bara två människor i hela Bibeln kan hävda detta, och det är Adam och Eva, alltså de första människorna enligt judeo-kristen uppfattning.

Även Jesus eller den påstådde frälsaren är ”av kvinna född” och icke av gud skapad, eller av samma väsen som fadern. Detta är en ytterst viktig punkt inom hela kristendomen, och av central betydelse för dess tro och hela dess utövande, och det behöver man inte vara teolog eller hycklare som Joel ”blöjan” Halldoff för att förstå, denne hymlande fromlare med sin docentur i Linköping.

En gång i tiden, nämligen ifrågasatte Arianerna eller Homousianerna detta med att jesus är just av kvinna född, icke skapad, utan skild från gudfadern och alltså enbart människa. Det hela gav upphov till både Bildstormen i Konstantinopel och flera folkmord på 300-talet efter kristi påstådda, men aldrig bevisade födelse, och en central punkt i hela den Niceaniska trosbekännelsen, på vilken den kristna förkunnelsen vilar, är alltså att Gud inte alls skapar fler människor. Han skapade det första människoparet, sant nog, men har sedan dess dragit sig tillbaka. Dessutom var inte Arianerna särskilt ”Homo” de heller, trots den senare Bogomiliska villfarelsen, ur vilken själva ordet ”Bög” kommer – bögeriet har sitt verkliga ursprung i kristendomen, således – däri har kanske Herr Gardell rätt – eftersom endast Goterna, på sin tid – var Arianska kristna, men de förklarades offentligen som kättare och hedningar enligt Påven – som är ofelbar – och därmed har alltså Herr Gardell fel

Han kan icke vara ”av gud skapad” utan är endast en människa, och därmed har han gjort sig skyldig till hybris eller grotesk självöverskattning, den allra allra värsta synden av alla enligt både Katoliker och Hedningar – för att drabbas av Hybris, likt herr Gardell, och sätta likhetstecken mellan sig själv, sin åsikt och gud, är att bryta emot guds eller gudarnas allmakt – och det är inte särskilt gudfruktigt, ty man bör hysa just gudsfruktan, och alltså frukta gudarnas makt – det visste redan min farfar, som var präst och kyrkoherde i Skåne, fastän påfallande sympatiskt inställd till Hedendom, folktro och i synnerhet Asatro – ty han kom till insikt på sin ålderdom, och ångrade sig beträffande mycket som sägs vara kristligt, fast föga passande för en andans man.

Herr Gardell är okunnig, för hur skapas Bögar ? Eller – i  vidare bemärkelse och med undvikande av detta ord – hur får människorna sin sexuella läggning ??

Loke, Sigyn, Nare och Vale enligt den danske tecknaren Peter  Madsen

De flesta vetenskapsmän, samt sunt och rationellt tänkande människor tror inte längre på den kristne guden överhuvudtaget. De förstår – liksom våra förfäder – de av oss som är etniska svenskar dvs – att det är ARV och MILJÖ i olika kombinationer och proportioner som skapar ”läggningen” hos människorna. Svårare än så behöver det inte vara, och det är en enkel och förnuftig sanning att inse – om man nu alls använder sitt förnuft, vill säga, och inte förblir en halvtaskig författare och understundom självbiograf, typ herr Gardell med sin ”En Komikers Uppväxt”, ”Torka inte tårar utan handskar” och annat lagom kommersiellt känslo-pjunk, klart att utprångla hos familjen Bonnier.

En som beskrivit det hela riktigare och korrektare var nog konstnären och författaren Ernst Norlind på sin tid, apropå detta med Danmark och Skåne. I sin starkt självbiografiska bok ”Borgebyminnen” berättar Norlind om hur den tyske poeten och författaren Rainer Maria Rilke fövekligades och blev öppet pervers och bisexuell, tack vare hans strikt katolska mor. Rilke körde helt enkelt fast i kristendomen och de religiösa grubblerierna, och blev till slut ett slags medeltida munk eller ”särling” skriver Norlind, och det berodde på hans likaledes perversa föräldrar, och den samtid han växte upp i.

Rainer Maria Rilkes ansikte liknar Gunnar Arpis, och latte-drickande, förvekligade ”Hipsters”. Det är förstås ingen tillfällighet…

Rilkes mor var besatt av katolicismen, fastän delvis judinna och drömde hela tiden om att få en dotter, som skulle bli nunna och sättas i kloster, eftersom modern inte uppnått detta livsmål själv, på grund av dålig utbildning och okunnighet. Han kläddes i flick-kläder och tilltalades med flicknamn under hela sin uppväxt, samt växte upp i ett överförfinat, rikt borgarhem i staden Wien, före första Världskriget – en miljö där bögeriet och allehanda ”intressanta” sexuella avvikelser var på modet. Till slut tröttnade Rilkes far på moderns kristna dumheter, och skickade honom till en militärskola, helt utan hennes samtycke (vad som står på svenska Wikipedia är fel i sak enligt Norlind) men det blev förstås Rilke inte friskare av, vek och sjuklig som han redan var, pga sin överbeskyddande mor.

Hade han inte kommit i kontakt med den ökända Lou Salomé, Freidrich Nietsches älskarinna, som tillika var fullblods-sadist (det var henne Nietsche tänkte på när han fällde sitt berömda uttalande: ”Om du går till kvinnor, så glöm inte piskan” – för det var hon som höll i den) hade det inte stannat vid bisex i Rilkes fall, utan övergått till helt och fullt 100 % fjoll-bögeri, och kladdigast tänkbara anal-sexande.

Så kommer alltså bögar till. De skapas inte alls genom någon gud, utan dysfunktionella familjer och framförallt av ordentligt snedvridna moders-relationer. Det visste redan Sigmund Freud, och mycket kan botas – ifall man blir förd till Freud i tid… Fridens liljor och Frejas alltså – ty det är verkligen ”An die Freude” –

Botemedlet emot allt det myckna stjärt-sexandet och det ständiga bögandet i röven – För hela vår kultur ?

Ibland önskar jag nästan – att Herr Gardell i sin ungdom mött någon trevlig flicka – vilket han inte gjorde. Han mötte nån som hette ”Leverkorv” eller något istället – och så slutade det hela – Rätt upp i ”Mumin-dalen”..

Men i Danmark, men i Danmark alltså – Ja där har de JIM LYNGVILD istället för Herr Gardell, ifall de nu alls behöver söka efter eller utse en Riks-någonting, vad det nu kan vara eller inte vara – for such, said Prince Hamlet, is the question..

Jim Lyngvild – Danmarks eneste virkelige Fliseknuser – är självbiografisk författare – och bättre på det än herr Gardell. Han är modedesigner, smyckesdesigner, sjtärnkock, fotograf, ständig Tv-kändis, närapå permanent medlem av Ekstra-Bladets redaktion, industridesigner, mjödframställare, mannen bakom Highland Parks samtliga whiskeymärken, eller åtminstone nästan – och han är Asatroende, vilket han inte alls döljer.

Men han har aldrig sagt, att just han är utsedd av Gud – utan blott och bart släkt med Drottning Margerete, som han säger sig avguda och nyss gjort en fem meter hög staty i hårdplast av – och härstammar dessutom från Oden, enligt sitt egenkomponerade släktträd, men han är icke skapad av någon gud, och sätter inte sin egen läggning före alla andras, på det fullkomligt absurda vis, som Herr Gardell Gör.

Och se däri ligger skillnaden… Gardell däremot, och hela hans släkt hatar däremot Asatron något alldeles intensivt, och har aktivt sökt bekämpa den, så länge någon kan minnas – och saknar hyfs, tolerans och verklig humor.. Någon mänsklig värme åvilar icke dem, eller hela deras släkte, och det är därför jag finner dem så oerhört falska.

Under alla förhållanden, så tror jag mera på Hr. Lyngvild – och hans gudar…

 

Ivar Arpi rapporterar från ”Landet Löfvén” – den infantiliserade, ”köns-dysforiska” lekstugan – och blir HATAD av PK-etablissemanget. (Jamen Tjänis – KÖNIS !)

”Landet Löfvén” är ibland det löjligaste av Jordens alla länder. Det visste vi redan för flera år sedan, när vår nuvarande Statsminister ”Lilla Greta-mässigt” stod rakt fram i FN och skämde ut inte bara sig själv, men hela vår nation och alla oss etniska svenskar genom att våga påstå, att just han skulle leda Världens första ”Feministiska Regering” som skulle företräda en ”Feministisk Utrikespolitik”.

Tydligen blir det aldrig någon måtta på PK-flosklerna.

Men den 7 Maj i år avslöjade den välskrivande ledarskibenten Ivar Arpi – som numera fått sparken från Svenska Dagbladet, och omilt avlägsnats därifrån, inklusive dess ledarsidor, efter vad det ser ut – hela det ”Köns-dysforiska” Dagis-landet, och hela detta arma (S) märkta byke. Den falska nomenklaturan, och alla dess kreatur.

Sverige har blivit ett land där man INTE FÅR kalla Kvinnor för Kvinnor, och inte säga att de har Kvinnliga kroppar… Varför all denna MUSLIMSKA FUNDAMENTALISM – Eller vad är det fråga om ?

Ingvar Arpi – denne gode, kärleksfulle man – råkade på sin Twitter-sida observera, att till och med Vårdguiden – detta i Covid-tider så centrala informationsorgan, ”bakvägen” försöker lansera judeo-kristna och Abrahamitiska värderingar i det svenska språket genom ett slags muslimsk ”Newspeak” eller Köns-dysforisk ”Sharia” enligt vilken man inte får kalla biologiska kvinnor för just kvinnor, inte säga att de är kvinnor och inte tala om deras kroppar som just kvinnliga.

Varför allt detta kvinno-hat, till och med i Regeringens informationskanaler ?

Varför kommer allt detta nu – i FREJAS månad ?

Gudinnan FREJA vill att DU skall vara Heterosexuell, och dyrka Herren Frej och Gerd – samt Freja själv (Hedniskt konstverk, aningen inspirerat av Gustav Klimt)

 

En större kulturdebatt -efter svenska ”ankdammsförhållanden” – har redan utbrutit om saken. Kön är en Biologisk realitet, inte en ”social konstruktion”. SVT och dess journalister verkar inte ens medvetna om hur den mänskliga biologin faktiskt fungerar, och det faktum att vi bara har TVÅ kön, och inte 64..

Till och med den kristna nät-tidningen ”Världen Idag” har reagerat, och påminner oss alla om att det i den kristna Bibeln står att ”gud skapade människorna till man och kvinna, ja till kvinna och man skapade han dem”. Han skapade dem inte till Adam och Nisse, och heller inte till Efva och Eva, Federley och Könis eller för den delen till Eva och Adolf…

För, som dess ledarskribent skriver:

Hur är detta ens möjligt i en tid när mäns våld mot kvinnor samtidigt är en stor fråga i debatten? Här finns ingen ände på dårskapen och inkonsekvenserna.

Men, invänder förespråkarna, på vilket sätt skadar det dig att bli kallad ”person” i stället för ”man”? Eller att ”hon” och ”han” byts ut mot ”hen”? Vad är problemet?

Svaret är uppenbart. Det mänskliga tänkandets signum är att kunna göra distinktioner, att kunna urskilja. Logikens grundregler handlar om detta. Som identitetslagen (A är lika med A) och motsägelselagen (A är inte detsamma som icke-A). Att upphöra med distinktioner innebär en intellektuell tillbakagång. Spädbarn upplever från början en symbios med mamman, men lär sig att gradvis uppfatta sig själv och sedan börja urskilja en distinkt verklighet, som kan kategoriseras med hjälp av språket. Till den verkligheten hör att människan finns i två grundversioner, kvinna och man.

Som varje författare vet är språkets uppgift att avtäcka verkligheten, inte att dölja den. Att beskriva existensen så ärligt, naket och precist som möjligt. Att förhindra språklig precision innebär en kulturell tillbakagång. — — Verkligheten är sådan den är, oavsett enskilda upplevelser eller enskilda variationer. För att beskriva den verkligheten är kategorierna man och kvinna relevanta. Ignorerar vi det lägger vi inte bara intellektet och kulturen i skugga – vi separerar oss också från historien, konsten och litteraturen. Ja, från alla som levt före oss och som talat om varandra som kvinnor och män.

Det finns frågor som inte är värda att slåss för – och så finns den andra sortens frågor. En civilisation som inte talar sant om verkligheten gräver sin egen grav.

  • Stefan Gustavsson, ”Världen Idag” 12 Maj 2021

Redan våra biologiska förfäder – för de av oss som är etniska svenskar dvs – och det gäller de 80 % av Sveriges nuvarande invånare, som är och förblir det svenska folket – visste att vi har två kön, och att det är bara och endast bara genom dessa två kön som nya människor och nytt liv kan skapas och bli till, för så var det på deras tid och så är det i vår tid också, trots försök med artificiell inseminering.  Annars får vi nämligen inget gott föräldraskap utan bara en massa ”könsdysforiska” såkallade ”Regnbågsfamiljer” typ familjen Federley, eller för den delen Lokes avföda – för Loke finns också, och honom kan man ju gå hän och sälla sig till, ifall man nu verkligen vill.

”Ask och Embla” står staty på stora torget i Sölvesborg. Askträdet och Almträdet, ur vilka Asarna Oden, Vile och Ve – eller Oden, Höder och Loke skapade det första människo-paret. Oden är Intellektet eller Hugen, Höder är känslorna eller ”Hamnen” medan Loke är Livskraften, Kroppen.

Forskare har redan konstaterat att sk ”könsdysfori” eller störd kroppsuppfattning, oförmåga att uppfatta verkligheten osv ofta är tecken på grav sinnessjukdom eller flera allvarliga psykiatriska diagnoser, även om det i och för sig inte alltid behöver vara så. Att samhället – och Vårdguiden – skall behöva erbjuda dessa beklagansvärda och störda individer fria ”könskorrigeringar” eller dyra plastikoperationer, gratis hormonbehandling redan som barn osv är helt onödigt, och dessutom ofta direkt skadligt för ”dysforikerna” själva, som har 13,7 % större dödlighet än befolkningen i övrigt, och dessutom tycks mer självmordsbenägna – föga förvånande – deras livsstil ”håller inte ihop” – varför det är komplett onödigt att försöka bygga om hela samhället efter denna lilla 0,6 % stora minoritet..

Oden – Lodur – Höner – eller Oden/Loke/Höder skapar de första människorna enligt Eddan (teckning av Lorentz Frölich, Danmark)

 

Den nordiska berättelsen om de första människornas skapelse utvecklades före kristendomen, och helt utan påverkan från den – för tanken om Asken – av vilken man gör spjutskaft och handtag till vapen, och Almen som ett kvinnligt trädslag, av vilket man gör skålar, husgeråd och rorkulten till båtar, kölar och mycket annat, fanns långt långt innan kristendomen – och på våra hällristningar syns aldrig samlag mellan män, eller  mellan kvinnor – vad det nu kan bero på – det fanns förmodligen inte i Hällristarnas föreställningsvärld, att något skulle gå till på det förvända och bakvända viset – i alla fall ansåg man inte det för mödan värt, att ens försöka avbilda det. (Den som inte tror mig, kan gärna försöka komma med adekvat motbevis)

Sunda religioner skapar sunda samhällen – trots undantaget i form av Loke, denna komiske och demoniske figur. Kanske har Ivar Arpi, som flera gånger offentligt från sin Twitter-sida försvarat Asatron, också hört talas om honom, eller vad tror ni ?

Jag slutar detta inlägg med en liten modern Frejs-hymn, skriven av den amerikanske poeten Mark Mothersbaugh och popgruppen DEVO från det fjärran 1980-talet

Twist away the gates of steel
Unlock the secret voice
Give in to ancient noise
Take a chance on a brand new dance
Twist away the gates of steel
Twist away
Now twist and shout
The earth it moves too slow
But the earth is all we know
We pay to play the human way
Twist away the gates of steel
A man is real
Not made of steel!
But the earth is all we know
We pay to play the human way
Twist away the gates of steel
The beginning was the end
For everything now
The ape regards his tail
He’s stuck on it
Repeats until he fails
Half a goon and half a god
A man’s not made of steel
Twist away
Now twist and shout
The earth it moves too slow
But the earth is all we know
We pay to play the human way
Twist away the gates of steel
A man is real
That is how he feels !

SÄRIMNERS Sändebud SEGRAR – också under ”Eid-al-Fitr” och i VEDDESTA – ja ÖVERALLT !

Vi hedningar och Asatroende behöver sannerligen inga fler bevis på Herren Yngve-Frejs styrka och makt, eftersom vi VET att han är en sann gud, Vanernas furste och en vän i nöden. Nordiska Asa Samfundet har detta år förklarat, att 2021 är Frejs år, och händelser över hela vårt land, förkunnar tydligt att så är fallet. Så är det, helt enkelt.

Hoo and Hey – you WILL worship Frey !” (and where there is a will, there is a WAY !)

Detta bevisas inte minst av den påstått ”multikulturella” matvarukedjan Matvärlden i Veddesta, belägen i Stockholms nordvästra förorter, enligt vad många svenska media kunde rapportera, så sent som 10 Maj i år. Muslimerna där och överallt annars i Sverige önskades ”Glad Ramadan” och Eid-Al-fitr med EXTRAPRIS PÅ FLÄSK-KOTLETT.

Frej är ”Sviagod” eller Svearnas Gud, står det tydligt i Eddan. INGEN i Sverige skall tro något annat !!

Särimners makt, och skuggan av Gyllinbursti, Frejs heliga galt visade sig tydligt. Detta var tecknet, för dig och mig utgivet. Genast började den svenska PK-maffian och Nomenklaturans skenheliga representanter reagera, inkarnerade i bland annat den föga kunnige religions-”Professorn” eller kvasi-akademiske förstå-sig-påaren Joel Halldorff, en framstående rasist, känd för sina många Sverigefientliga tidningsartiklar och sitt formligen rabiata hat emot Svensk Asatro, eftersom han är den ende person i hela Sverige, vars uttalanden varit så ointelligenta, att både den sanna Asatrons representanter och bedragarna inom den marginaliserade ”forn sed” rörelsen varit tvunga att skriva officiella fördömanden, och ta tydligt avstånd ifrån honom.

Alternativ-mediet ”Nya Tider” berättar om hur Joel Halldorfs verbala hosta, och hans eländiga försök att spela ut ”Kränkthets-Kortet” helt kom av sig.

Matvaru-jätten kontrade omedelbart på twitter och i alla sina sociala mediakanaler, och uppmanade till förståelse och humor av alla dessa ”lättkränkta” och humor-lösa personer. Efter det slutade klagomålen omedelbart, och SÄRIMNERS SÄNDEBUD TRIUMFERADE ÅTER

Sannerligen, Sannerligen säger jag eder. Ni skall icke gå emot Herren Frej, och den svenska naturen. Den uthärdar allt, och den motstår allt, av dessa ökenreligionens hantlangare och i anden fattiga politrucker. Kristna Fundamentalister som Halldorf är längesen avslöjade, liksom deras skenheliga, påklistrade försök att ”cykla med” islamisterna, och ingå förbund med dem – och därmed finns inte mer något berättigande för deras totalitära läror.

Också Midsommar är en ”Hednisk Blomsterfest” förresten – och i det förra inlägget såg vi ju, hur de svårt intoleranta öken-profeterna genom sina ”Hadhiter” också ville förbjuda vår svenska Midsommar – Men se det GÅR inte !

Vi kommer att resa Herren Frejs väldiga lem och den grova stången emot himlen, och köra in den i jordgudinnan Gerds blomsterkrans – som det ÄR ock SKALL vara – evinnerligen – och det finns INGENTING ni Monoteister ens kan göra åt det !

”In Hoc Signo Vinces ! – Under this sign – VICTORY !!”

Liten bild för våra kära ”Nyanlända” från Mellan-Östern – Ifall ni inte förstod hur den mänskliga naturen fungerar, och hur vi Polyteister verkligen tänker – Redan i det gamla Egypten…