Läsning ur Penu Proverbiale #2

Och nu fortsätter vi vårt återgivande av gamla svenska ordspråk ett tag till..

 • Gammal Kiärleek rostar intet.
 • Galen Kohna, som lastar sin qweed (kved betyder moderliv, för de som inte visste…)

 • Gambla Wänner och gambla Wägar swijka intet giärna (jämför om vägen till en väns boning i Hávamál)
 •  Gammal Rääf går intet giärna på Nätet.
 • Gambla Wänner och profwat Swärd, Ähre i nöden Gullet wärd.
 • Gullet pröfwas i glöd, och wänner i nödh
 • Gambla skal man ähra, dhe vnga skal man lähra  (belagt sedan tidigt 1300-tal)
 • Gemeene bästa är högsta Laag.
 • Giord giärning, haar ingen wändning.  (från Olaus Petris Domarregler, 1540 talet)
 • Giör som du wil haa giordt igen (den sk ”gyllene regeln” som fanns i hedniska religioner långt före kristendomen)

 

 • Giöra nittan gånger wäl, och dhen tiugonde illa, så får man skam för allt.
 • Godh krook måste krökias i tijdh. (sedan 1300-talet eller tidigare)
 • Gott nogh, skijtit Smör åth siuka Hundar.
 • Halffgiord giärning bör hwarken lofwas eller lastas.

 

”Siuk Hund ?”

 • Handla ährligen och swara djärfligen.  (jfr Hávamál)
 • Han måste haa mycket Miööl, som wil stoppa hwars mans Munn.
 • Han duger intet til Skogz, som räds för hwar buska (sedan 1300-talet)
 • Han druncknar intet som hängias skall.
 • Harm giör Helfwete. (sedan 1450)

 • Hastigh rijkedom giör mannen misztänkt. (sedan Menander, 290 före kristus)
 • Hemma är hwilan bäst.
 •  Hemligh haatare, är wärre än en vppenbar Fiende (jfr Egil Skallagrimsson i ”Sonartorek”)
 • Herregunst och Aprils wäder, Dhe skrifwas bådhe medh en fjäder. (jfr Hávamál om vädrets skiftningar på en månad)
 • Herrar och Narrar, haa frijdt språk.
 • Hiälp dig sjelf, så blijr du och hulpen. (jfr Hávamál)
 • Horungar haa bästa Lyckan.
 • Hoot dräper ingen. (sen 1300-talet)
 • Hunger giör frwsen Älskog.
 • Hunden som mäst skiäller, han bijtz minst
 • Jagh weet hwadh iagh haar, men intet hwadh iagh får.
 • Icke alt sannt, som sanning är lijkt.

 

 •  Icke alt Kongzord som Drottningen talar. (jfr Hávamál om kvinnans ord i sängen)
 • Icke twå domare på en saak
 •  I dhet Wattnet man minst troor, får man snarast Fisk.
 • Ingen föddes mästare.
 • Ingen Barnaleek, när gambla Gumman dantzar.
 • Intet är så nytt, som icke förr är skedt.
 •  Jw meer man stryker Kattan på ryggen, jw meer sätter hon vp Rumpan.